Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Pacto de los Alcaldes: un compromiso con la política energética y climática de Europa(Es)/ Pact of Mayors: a commitment to energetic and climatic policy of Europe(Spanish)/ Alkateen ituna: Europako politika energetiko eta klimatikoarekin konpromisoa(Es)

Pacto de los Alcaldes: un compromiso con la política energética y climática de Europa(Es)/ Pact of Mayors: a commitment to energetic and climatic policy of Europe(Spanish)/ Alkateen ituna: Europako politika energetiko eta klimatikoarekin konpromisoa(Es)

Ratings: (0)|Views: 251|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Published by: EKAI Center on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

 
^k laevtae`|alak cm vacåx`lmnkntoàx`lm p lc`eíx`lmhn N~tavm
Vmlxa
hn ca|
  Mclmchn|
Vat ~km nkntoåm|a|xnk`dcn calmc
 
4
Jntzp D~zni#Vtn|`hnkxn hnc Vmtcmenkxa N~tavna
Vmlxa
hn ca|
  Mclmchn|
Cm| `k|x`x~l`akn| n~tavnm|mvapmk nc Vmlxa hn ca| Mclmchn|
Cm| mlx~ml`akn| hn ca| temkxn|hnc Vmlxa v~nhnk tnh~l`t |`ok`%lmx`wmenkxn cm| ne`|`akn| hn LA
4
+Tn|vmchmkha |~| n|g~ntza|# N~tavmv~nhn mgtakxmt ca| hn|mgåa| hnc lme%d`a lc`eíx`la+ Vat n|xn eax`wa patn|vmcha vcnkmenkxn ca| n|g~ntza| hncm `k`l`mx`wm hnc Vmlxa hn ca| Mclmchn|#nc l~mc lakxt`d~pn m mdathmt ca| m|~kxa|}~n vtnal~vmk m ca| l`~hmhmka|+
Ja|à Emk~nc Dmtta|a#Vtn|`hnkxn hn cm Lae`|`ük N~tavnm
N~tavm n|xí nk cm wmko~mth`m hn cmc~lbm lakxtm nc lmed`a lc`eíx`la+Vat enh`a hnc Vmlxa hn ca| Mclmchn|#cm ^N hne~n|xtm mc tn|xa hnc e~kha}~n |~| l`~hmhmka| n|xík ~k`ha|nk |~ laevtae`|a vat tnh~l`t cm|ne`|`akn| hn LA
4
+ Otml`m| m n|xneaw`e`nkxa v`aknta# cm| l`~hmhn| p v~ndca| n~tavna| hn|mttaccmk hn|hncm dm|n |~| vtav`m| |ac~l`akn| lakxtmn|xn ml~l`mkxn vtadcnem ocadmc+
 
<
 Mdathmt nc lmed`a lc`eíx`lahn emkntm labntnkxn
Cm| m~xat`hmhn| tno`akmcn| p calmcn|hn|nevnýmk ~k vmvnc hnl`|`wa vmtmbmlnt gtnkxn m cm| lm~|m| p ngnlxa|hnc lmed`a lc`eíx`la+ Nc Lae`xà hncm| Tno`akn| axatom |~ vcnka mvapam cm `k`l`mx`wm hnc Vmlxa hn ca| Mclmchn|# lakwnkl`ha hn }~n |nhndnk nevtnkhnt mll`akn| h`tnlxm%enkxn hn|hn nc íed`xa calmc p tno`akmc vmtm tnh~l`t cm| ne`|`akn| p h`|e`k~`t nc lak|~ea hn nkntoåm+
Tmeük C~`| Wmclítlnc \`|a# W`lnvtn|`hnkxn Vt`enta hnc Lae`xà hn cm| Tno`akn|Oókxbnt Anxx`kont#Lae`|mt`a N~tavna hn Nkntoåm
Nc Vmlxa hn ca| Mclmchn|# }~nl~nkxm lak eí| hn = >66 l`~hmhn|`evc`lmhm|# |n bm lakwntx`ha nk~k ncnenkxa lcmwn hn cm vacåx`lmnkntoàx`lm |a|xnk`dcn hn cm ^N+Lak |~| Vcmkn| hn Mll`ük hnNkntoåm \a|xnk`dcn# cm| tno`akn| p l`~hmhn| n|xík hnea|xtmkha}~n tnh~l`t nc lmed`a lc`eíx`la n|~km hn cm| enjatn| n|xtmxno`m| hntnl~vntml`ük nlaküe`lm+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->