Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
IP-12-466_SK

IP-12-466_SK

Ratings:
(0)
|Views: 11,505|Likes:
Published by Dennik SME

More info:

Published by: Dennik SME on May 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2012

pdf

text

original

 
IP/12/466
E
URÓPSKA KOMISIA
– T
LA
Č
OVÁ SPRÁVA
 
Jarná prognóza na roky 2012 – 2013: smeromk pomalému zotaveniu
Brusel 11. mája 2012 – Hospodárstvo EÚ sa v sú
č
asnosti pod
ľ
a odhadov nachádzav miernej recesii, ktorá je výsledkom poklesu produkcie koncom roka 2011. Aj ke
ď
 neistota v súvislosti s hospodárskymi a finan
č
nými vyhliadkami zostáva vysoká,rozhodné politické opatrenia a zásadné pokroky v inštitucionálnom rámci EÚpriniesli za
č
iatkom roka 2012 zmiernenie napätia na finan
č
ných trhoch a krehkústabilizáciu dôvery na trhoch, pri ktorej sa v prognózovanom období o
č
akáva
ď
alšieposilnenie. Spolu s o
č
akávanou akceleráciu globálneho rastu sa predpokladá, žezotavovanie sa za
č
ne pomaly prejavova
ť
od druhej polovice roka. Situáciu, akobola opísaná v priebežnej prognóze z februára, vývoj vo všeobecnosti potvrdzujepre celý rok 2012, pri
č
om reálny HDP by mal pod
ľ
a predpokladov v EÚ stagnova
ť
 a v eurozóne by mal klesnú
ť
o – 0,3 %. Rast v roku 2013 sa v EÚ o
č
akáva naúrovni 1,3 % a v eurozóne na úrovni 1,0 %. O
č
akáva sa, že v prognózovanomobdobí zotrvá nezamestnanos
ť
v EÚ na vysokej úrovni 10 % a v eurozóne naúrovni 11 %. Inflácia sa z
ľ
ahka zmierni v nadväznosti na to, ako sa za
č
ne vytráca
ť
 vplyv vyšších cien ropy a vyšších daní. Fiškálna konsolidácia bude pod
ľ
a prognózypokra
č
ova
ť
a deficity verejných financií sa v roku 2013 znížia v EÚ na 3,3 %a v eurozóne tesne pod 3 %. Hospodárska situácia sa v jednotlivých
č
lenskýchštátoch zna
č
ne líši, a to aj pre prebiehajúce úpravy výrazných rozdielovv zahrani
č
no-hospodárskych pozíciách a v štrukturálnych podmienkach, ktoré sa zaostatné roky dostali do popredia.Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitostia euro, povedal:
 „Zotavenie je na doh
ľ 
ad, no hospodárska situácia zostáva krehkáa v jednotlivých
č 
lenských štátoch existujú stále ve
ľ 
ké rozdiely. Sme svedkami  prebiehajúcej úpravy fiškálnych a štrukturálnych nerovnováh, ktoré sa nahromadili  pred za
č 
iatkom krízy a po jej prepuknutí, pri 
č 
om situáciu zhoršuje stále zláekonomická nálada. Bez 
ď 
alších rozhodných opatrení by však nízky rast v EÚ mohol pretrváva
ť 
. Zdravé verejné financie sú podmienkou dlhodobého rastu.Musíme budova
ť 
na novom silnom rámci hospodárskej správy a riadenia, pri 
č 
om v tejto súvislosti musíme podporova
ť 
ozdravenie tým, že zrýchlimezavádzanie politík na dosiahnutie stability a zvyšovanie rastu.“ 
 
 
2
Mierne zotavenie v
ď
alšom priebehu tohto roka
Hospodárska aktivita v EÚ sa v poslednom štvr 
ť
roku 2011 znížila a odhaduje sa, žeaj v prvom štvr 
ť
roku 2012 bol vývoj podobný. Za
č
iatok postupného zotavovania sapredpokladá od druhého polroka tohto roka, pri
č
om v roku 2013 by sa malo prejavi
ť
 výraznejším spôsobom. Napriek tomu sa však o
č
akáva, že zostane ve
ľ
mi mierne,pretože na domáci dopyt aj na
ď
alej vplýva nieko
ľ
ko faktorov. Snahy bánknevyhnutné na
ď
alšie zlepšenie ich súvah budú na
ď
alej obmedzova
ť
dostupnos
ť
 úverov, hoci celkový dopyt po úveroch doposia
ľ
zostáva nevýrazný. Súkromnáspotreba bude v mnohých
č
lenských štátoch tlmená vysokou nezamestnanos
ť
ou,pomalým rastom miezd a infláciou, ako aj vysokou zadlženos
ť
ou domácností.Miera súkromných investícií navyše stále klesá, no v prognózovanom období bymala za
č
a
ť
profitova
ť
z o
č
akávaného návratu dôvery na trhu, nízkych úrokovýchmier a silného globálneho rastu produkcie. Hlavnou hnacou silou rastu HDP v roku2012 je pod
ľ
a o
č
akávaní pozitívny príspevok
č
istého vývozu. O
č
akáva sa však, žev roku 2013 dôjde k postupnému posil
ň
ovaniu domáceho dopytu. Táto prognózavychádza z predpokladu, že dôvera na trhoch sa
č
asom posilní, ke
ď
sa problémyvyvolané krízou úspešne vyriešia, okrem iného aj dôslednou realizácioudohodnutých ur 
č
ených politických opatrení.Vo všeobecnosti bol potvrdený stav na rok 2012, ako bol opísaný v priebežnejprognóze z februára. Ro
č
ný rast HDP sa v tomto roku o
č
akáva na nulovej úrovniv EÚ (0,0 %) a na úrovni – 0,3 % v eurozóne. V roku 2013 sa v EÚ predpokladámierny rast na úrovni 1,3 % a v eurozóne na úrovni 1 %. Aj ke
ď
spomalenie rastuzasiahlo všetky
č
lenské štáty, rozdiely v raste majú pod
ľ
a o
č
akávaní pretrva
ť
,
č
ohoprí
č
inou sú aj rôzniace sa potreby štrukturálnych úprav, náklady na financovaniea udržate
ľ
nos
ť
verejných financií. Úprava vonkajšej nerovnováhy na úrovni
č
lenských štátov stále prebieha a o
č
akáva sa, že bude
ď
alej prebieha
ť
iv prognózovanom období.O
č
akáva sa, že ruka v ruke so spomalením hospodárskej
č
innosti klesne v roku2012 i zamestnanos
ť
, a to o 0,2 % v EÚ a o 0,5 % v eurozóne. O
č
akávaný návratrastu by mal v roku 2013 vies
ť
k postupnému zlepšovaniu podmienok na trhochpráce, ktoré napokon prispejú k udržate
ľ
nejšiemu zotaveniu hospodárstva.O
č
akáva sa, že v horizonte prognózy zotrvá nezamestnanos
ť
v EÚ na úrovni10,3 % a v eurozóne na úrovni 11 %.
Ozdravovanie verejných financií
 Aj napriek zníženej produkcii v priebehu roku 2011 sa verejné financie v EÚ v roku2011 výrazne zlepšili. V kontexte už schválenej konsolidácie v kombináciis postupným hospodárskym zotavovaním v neskoršej
č
asti prognózovanéhoobdobia sa o
č
akáva, že deficity rozpo
č
tov budú na
ď
alej klesa
ť
zo 4,5 % HDP v EÚ(4,1 % v eurozóne) v roku 2011 na 3,6 % v EÚ (3,2 % v eurozóne) v roku 2012a
ď
alej na 3,3 % (2,9 %) v roku 2013, pri
č
om v jednotlivých
č
lenských štátoch budúpretrváva
ť
zna
č
né rozdiely. Predpoklad nezmenenej politiky však znamená, že preEÚ ako celok sa do prognózy na rok 2013 nemohlo zahrnú
ť
takmer žiadneštrukturálne zlepšenie. Zvyšovanie pomerov zadlženosti k HDP sa pod
ľ
a prognózyspomalí a do roku 2013 dosiahne v EÚ 87,2 % HDP (92,6 % v eurozóne).Ceny energií a zvyšovanie nepriamych daní boli v posledných štvr 
ť
rokoch hlavnýmihnacími silami inflácie spotrebite
ľ
ských cien, pri
č
om súvisiace tlaky na zvyšovaniedomácich cien držalo na uzde spoma
ľ
ovanie hospodárskeho rastu. V horizonteprognózovaného obdobia sa predpokladá, že inflácia sa postupne zmierni a v roku2013 klesne pod úrove
ň
1,8 %.
 
3Podobne ako vo februári, riziká poklesu prognózovaného HDP pretrvávajúi na
ď
alej. Hlavným rizikom ostáva zhoršenie krízy štátneho dlhu spojené s rizikomprenosu finan
č
nej nákazy do iných
č
lenských štátov a prudký prepad dostupnostiúverov.
Ď
alšie prominentné riziko poklesu vyplýva z geopolitickej neistoty, ktorá bymohla spôsobi
ť
nárast cien ropy. Na druhej strane rýchlejší návrat dôvery na trhochby mohol znamena
ť
skoršie a výraznejšie zotavenie hospodárskej situácie. Navyšeglobálne hospodárstvo by sa mohlo ukáza
ť
ako dynamickejšie, než sa v sú
č
asnostipredpokladá.Výh
ľ
adové riziká v oblasti inflácie sú však vo ve
ľ
kej miere vyvážené.Podrobná správa je k dispozícii na adrese:http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2012_spring_forecast_en.htm Kontaktné osoby: Amadeu Altafaj Tardio (+32 2 295 26 58)Vandna Kalia (+32 2 299 58 24) Audrey Augier  (+32 2 297 16 07)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->