Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zidane konst.

Zidane konst.

Ratings: (0)|Views: 233|Likes:
Published by _eniz_

More info:

Categories:Types, Research
Published by: _eniz_ on May 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
ZIDANEKONSTRUKCIJE
BoskoSTEVANOVIC
1.ZIDANEKONSTRUKCIJENEKAD
Zidaniobjektipredstavljajunajrasprostranjenijetipo-vegradevinskihobjektaodpostankasvetapadodanas-njihdana.Zaizgradnjuobjekatauprvovremekoriscenisuelementiodkamenaidrvetaobziromdasuovimate-rijalibililakodostupniuprirodi,akasnijesukoriscenii
Slika
1.
PiramideuEgiptu
Generalnilzvesta]iprikazradovaUDK:691.07-405+692.07.004.1"312"
=
861
elementiodpeceneglinetzv.opeke.Kamenjeodvajkadasirokoprimenjivankaomateri-jalzagradenjeuprvomreduzgradazastanovanje,aliidrugihobjekata:hramova,palata,pozorista,tvrdava,mo-stova,akvaduktaidr.(slike1,2,3,4).Najstarijiostacika-menihzidanihkucapoticuizrazdobljaoko9000god.prenoveere,apronadenisunaobalijezeraHullenuIzraelu.
Slika
2.
ArenauPuliSlika
3.
HramPartenonuAtini
Adresaautora:Doc.drBoskoStevanovic,dipLinz.grad.GradevinskofakultetUniverzitetauBeograduBulevarkraljaAleksandra73,11000Beograd
Kamennidodanadanasnjeqnijeodbacenkaomaterijalzazidanje.Naonimprostorimagdesuprisutnekvalitetnijevrstekamenaigdepostojimoqucnostnjegoveekonornicneekspoloatacije,onsejosuvekuznacajno]meriprimenjuje.
50
MATERIJALIIKONSTRUKCIJE
48
(2005)4(50-56)
 
Slika
4.
Kamenizeieznickimost
Elementizazidanjeodsusenoqblata(pretecedanasnjeopeke)koriscenisupreviseod10000godina.UJerihuuPalestinipronadenisuostaciovalnihkucaizgradenihuperioduod8350.do7350.god.prenoveere,saelementimazazidanjeodsusenoqblata.Ovielementiimalisuzarezedabisepovecalapoveranostsa"malterom".UstaromEgiptuje5000.godprenoveerekorlscenaopekaodblatasadodatkomsuvetravekojajesprecavalanastanakpukotinapriskupljanjuzbogsusenjanasuncu.~asnijesuzasusen]eopekekorisceneipeci.Naj-
starna
poznatakerarnickapeepoticeiztreceqvekaprenoveere.PeejepronadenaumestuKhafaji,udanas-njemIraku.Bilajekruznoqoblikasacetiriotvorazapecenjeopeke.Naosnovuarheoloskihnalazistarnozesezakljucitidasuistariazijskinarodi,narocitoAsirci,VavilonciiPersijancigradilisvojeobjekteodpecenegline.Utvrde-nojedajezazidanjeVavilonskekule(slika5),visine90m,kojajesmatranazajednoodsvetskihcuda,upotrebljenooko85milionaopeka.Proizodnjaiprimenaopekaodpeceneglinebilajevrlorazvijenainadrugimprostorimaazijskogkontinenta,narocitoustarojKini,Indiji,Tajlanduidr.Najvecagra-devinanasvetuizvedenaodzidanihelemenatajeKineskizidsaodbrambenimkulama,ukupneduzineoko2450km,sirine9mutemelju,aprosecnevisine12m.Zidjegradennekolikovekova.PocetakgradnjebiojezavremedinastijaShuusedmomvekuprenoveere,azavrsenjezavremedinastijeMing1368.godine.
Slika
5.
Vavilonskakula-radflamanskogslikaraPiteraBrojgelaSlika
6.
Kineskizid
sa
kulomstrezerom
Najcuveniiarimskaisvetskamonumentalanagrade-vinaodopeke,kojajeocuvanadodanasnjihdanajeKoloseum.Izgradnjajezapoceta72godinenoveere,objekatjezavrsenurokuod12godina.Koloseumuosnoviimaelipticnioblik(189x164m),njegovavisinaje48m,amogaojedaprimi50000gledalaca,stopredstavlja5%odtadasnjeqstanovnistvaRima.Iunaso]zemljipostojivelikibrojzidanihobjekataizgradenihodkamenaiopeke.Srednjevekovnimana-stiri,crkve,tvrdeve,mostoviidrugiobjektipredstavljajugradevinemonumentalnihdimenzijaneprocenljivevred-nosti,divljenjavrednekulturnebastinearhitektonskeiqradevinske
urnesnosti,
Takvajenpr.SrednjevekovnatvrdavauBacu,saqradene50godinaprekosovskebitke,od1338do1342(slika7),iiiSmederevskigrad,kogajesagradiodespotDuroBrankovicoko1430god.(slika8).ManastirMileseva,zaduzbinakraljaVladislavaiz1234godine(slika9),kaoimnogidrugimanastiriicrkvepredstavljajujedinstvenespomenikekulturnebastine,zidaneodkamenaiiiopekeisacuvanedodanasnjihdana.
MATERIJALIIKONSTRUKCIJE
48
(2005)4(50-56)
51
 
Stika
7.
SrednjevekovnatvrcJavauBacuStika
8.
SrednjevekovnismederevskigradStika
9.
ManastirMiteseva
2.ZIDANEKONSTRUKCIJEDANAS
Kaoiuproslostiidanassu,uoblastigradenjastambenih,administrativnih,javnih,industrijskih,poljopri-vrednihidrugihobjekatanajvisezastupljenezidanekonstrukcije.Zidaniobjektisu,istorujskigledano,nesumnjivonaj-viseprisutniugraditeljstvu.Danas,usavremenojgrade-vinskojpraksionise,doduse,visenepojavljujukaoosnovnenosecestruktureindustrijskihidrugihinzenjer-skihobjekata,akostosumostovi,tuneli,potpornizidoviidr.Medutimzidanekonstrukcijesudanas,usvetu,aikodnasmasovnozastupljeniuoblastistambenihijavnihzgrada.Kodsvihobjekataovevrsteoko80%(popovrsini)pripadatipuzidanihkonstrukcija,stoznacidasuovekonstrukcijedanasuvrhumasovnoggraditelj-stva.Ovdetrebanapomenutidasezidanekonstrukcije,unovijevreme,netretirajukaonekad-navekovnomiskustvuodnosnoempiriji,veesenjihovproracuniizvodenjebazirajunanaucnirndostiqnucirna,usvemukakotovazlizaobjekteoddrugihmaterijala-celika,betona,drvetaidr.Uprilogovojtvrdnjiideicinjenicadase,uokviruEvrokodova,zidanekonstrukcijetretirajusamostalno(zidanekonstrukcijeobradenesuuEvroko-du6)iravnopravnosakonstrukcijamaoddrugih,uslov-noreceno,savremenihmaterijala.Danasn]ezidanekonstrukcije,tretiraneusvetluEvrokoda6,kaoivazecedomacetehnickeregulativemogusepodelitiuvisegrupa,saglasnonjihovomprojektovanjuiizvodenju:-obicnezidanekonstrukcije(konstrukcijebezvertikalnihABserklaza),-zidanekonstrukcijesasistemomhorizontalnihivertikalnihserklaza(konstrukcijesazidovimauokvirenimABserklazirna(slika10),-armiranezidanekonstrukcije(konstrukcijesahoriziontalnomivertikalnomarmaturom,odnosnokonstrukcijesaarmaturnimrnrezarna(slika11),-prednapregnutezidanekonstrukcije,Kaoposebne,ovdetrebaizdvojitirnontaznezidanekonstrukcije(slika12),kojepodrazumevajuposebannacinproracuna,izradeirnontaze,sustinskirazlicitodostalihtipovazidanihkonstrukcija.
Stika10.ZidoviuokvireniABserklaiima
52
MATERIJALIIKONSTRUKCIJE
48
(2005)4(50-56)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->