Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BaoCaoSXKD2011VaKeHoach2012

BaoCaoSXKD2011VaKeHoach2012

Ratings: (0)|Views: 256 |Likes:
Published by pvoillube

More info:

Published by: pvoillube on May 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2012

pdf

text

original

 
1
CÔNG TY C
PH
N D
U NH
Ờ 
N PV OIL
PH
N I
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH
Ự 
C HI
N K
HO
CH S
N XU
T KINH DOANH
NĂM
2011I.
 
Nh
ận đị
nh tình hình:
 Năm 2011, do sự
b
t
n v
chính tr
 
ở 
các khu v
c có tr
 
lượ 
ng d
u m
l
ớ 
n trên th
ế
 gi
ớ 
i làm cho th
 
trườ 
ng d
ầu thô trong năm qua
có nhi
u bi
ến độ
ng ph
c t
p, tình hình
xăng dầ
u th
ế
gi
ới tăng
gi
m b
ất thườ 
ng. C
th
, giá d
ầu thô tháng 4/2011 đã tăng trung
bình t
22-
28%, trong đó giá xăng dầ
u
thay đổ
i nhi
u nh
ất, tăng 28%. Đế
n cu
i tháng08/2011, giá d
u thô l
i gi
m m
nh. M
t b
ng giá d
u trên th
ế
gi
ớ 
i bi
ến độ
ng m
nh nên
đã ảnh hưở 
ng tr
c ti
ếp đế
n giá d
u g
c
 – 
là nguyên li
ệu chính để
ch
ế
bi
ế
n D
u m
ỡ 
nh
ờ 
n
 – 
S
n ph
m ch
l
c c
a Công ty D
u nh
ờ 
n PV OIL.M
c
đã gặ
p r
t nhi
u
khó khăn
t
tình hình th
 
trường xăng dầ
u th
ế
gi
ớ 
i nóichung và Vi
t Nam nói riêng, tuy nhiên trong
năm 2011,
Công ty D
u nh
ờ 
n PV OIL
đãđạt đượ 
c
cơ bả
n m
t s
ch
tiêu
, ướ 
c hoàn thành k
ế
ho
ch và nhi
m v
SXKD c
ủa năm
2011, c
th
 
như sau:
II.
 
K
ế
t qu
th
ự 
c hi
n các ch
tiêu k
ế
ho
ch
năm 2011
:1.
 
Ch
tiêu k
ế
ho
ch
năm
2011
STT Ch
tiêu
ĐVT
 Th
ự 
chi
ện năm
2010K
ế
ho
ch
năm 2011
 Th
ự 
chi
n
năm
2011Th
ự 
c hi
n
năm 2011/
 K
ế
ho
ch
năm 2011
 Th
ự 
c hi
n
năm 2011/
Th
ự 
c hi
n
năm
2010
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8=6/4
I Các ch
tiêu kh
ối lượ 
ng1 S
n xu
t t
n/m
3
1.799 2.800 2.513 89,75%
139,69%
- D
u m
ỡ 
nh
ờ 
n các lo
i t
n/m
3
1.799 2.800 2.513 89,75%
139,69%
2 Kinh doanh 11.746 22.600 23.130 102,35%
196,9%
-
Xăng dầ
u các lo
i
(M95,M92, ….)
 t
n/m
3
10.028 20.000 20.500 102,50%
204,43%
- D
u m
ỡ 
nh
ờ 
n các lo
i t
n/m
3
1.718 2.800 2.730 97,50%
158,91%
II Các ch
tiêu tài chính1 T
ng doanh thu t
 
đồ
ng 227,2 430 443,98 103,25%
195,42%
- Doanh thu D
u m
ỡ 
 nh
ờ 
nt
 
đồ
ng 81,46 124 126,38 101,94%
155,17%
-
Doanh thu Xăng dầ
u t
 
đồ
ng 145,04 304 315,00 103,62%
217,18%
 
2
- Doanh thu hàng hóakháct
 
đồ
ng 0,70 2 2,60 130,00%
371,43%
2 L
ợ 
i nhu
ận trướ 
c thu
ế
t
 
đồ
ng 14,46 19,00 18,3 96,32%
126,56%
3 V
ốn điề
u l
t
 
đồ
ng 89 89 89 100%
100%
4T
su
t l
ợ 
i nhu
ận trướ 
cthu
ế
/ V
n% 16,25 21,35 20,56 96,30
126,52
2. K
ế
t qu
th
ự 
c hi
n các nhi
m v
m
c tiêu:
-
 
Doanh thu d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n 126,4 t
,
đạ
t t
ốc độ
 
tăng trưở 
ng 155,17% và s
ản lượ 
ng s
nxu
ất đạ
t 2.513 t
ấn, tăng 139,69
% so v
ới năm 2010.
 
-
 
Đã xây dự
ng h
th
ng
đạ
i lý phân ph
i d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n
30 đại lý. Trong đó có 08đạ
i lý là các PVOIL khu v
c.
 
-
 
Hoàn t
ất sơ bộ
vi
c chuy
ển đổ
i d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n do Công ty s
n xu
t v
ớ 
i các kháchhàng l
ớ 
n trong ngành: VSP, Nhà máy l
c d
ầu Bình Sơn , PVTrans, PVGas. Tiế
p t
clàm vi
ệc để
chuy
ển đổi các đơ 
n v
còn l
i trong ngành: PV Power, PVD, PVtex khi
các đơn vị
h
ết giai đoạ
n b
o hành thi
ế
t b
nh
p c
ủa nướ 
c ngoài.
 
-
 
Doanh thu
kinh doanh xăng dầu đạ
t 217,18 % so v
ớ 
i 20
10. Công ty đã ký 32
 
đạ
i lý
xăng dầ
u, 17 khách hàng công nghi
p và 06 khách hàng khác. M
ớ 
i ch
 
đầu tư 01
CHXD so v
ớ 
i m
ục tiêu đặ
t ra là 5 CHXD.
 
-
 
Đã ký hợp đồ
ng nguyên t
c v
ớ 
i Công ty Hanwa (Nh
t b
n) có ngu
n cung c
pnguyên li
u d
u g
c
ổn đị
nh v
ch
ất lượ 
ng và s
 
lượ 
ng.
 
-
 
Hoàn t
t th
t
c trình S
ở 
 
Tài chính xin thuê đấ
t t
ại 201 Điệ
n Biên Ph
ủ, đang chờ 
 phê duy
t gía thuê.
 
-
 
Đã nâng cấ
p và b
ảo dưỡ 
ng s
a ch
a l
i
nhà xưở 
ng s
n xu
t t
i Bình Chi
ểu và Đông
H
i.
 2.1 Ho
ạt độ
ng marketing
 – 
th
 
trườ 
ng:
-
 
Công ty t
ch
c s
ki
n roadshow ra m
t th
 
trườ 
ng 03 dòng s
n ph
m m
ớ 
i: S
nph
m d
u xe máy Vspeed; s
n ph
m d
ầu ô tô động cơ xăng
Vtech; s
n ph
m d
u
động cơ diesel
Vdmax.
 
-
 
Ban hành chính sách bán hàng kèm theo giá bán, chi
ế
t kh
u
đạ
i lý c
a t
ng ch
nglo
i s
n ph
m d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n. Hi
n t
i, giá bán l
các s
n ph
m c
a PV OIL Lubeth
ấp hơn
t
3
 – 
5% so v
ới các thương hiệ
u d
u nh
ờn nướ 
c ngoài t
i Vi
t Nam.
-
 
Đấ
u th
u thành công cung c
p D
u m
ỡ 
nh
ờ 
n cho các khách hàng trong ngành.
Đồ
ng th
ờ 
i v
n gi
v
ng và phát tri
n các khách hàng công nghi
p l
ớ 
n hi
n có c
aCông ty.
Đặ
c bi
t Công ty
đã và đang làm công tác tư vấ
n chuy
ển đổ
i d
u m
ỡ 
nh
ờ 
nc
a các hãng khác sang s
n ph
m do PV OIL Lube s
n xu
ất (mang thương hiệ
uVIDAMO) t
i m
t s
khách hàng l
ớ 
n: VSP, PV Trans, V
n t
i bi
n và Công tácl
n, PV Gas, Nhà máy L
c d
ầu Bình Sơn
.....
 
3
-
 
Công ty
đ
ã ký k
ế
t và tri
n khai th
c hi
n các h
ợp đồ
ng
đạ
i lý phân ph
i s
n ph
mv
ớ 
i các
đơn vị
 
kinh doanh xăng dầ
u trong ngành: T
ng Công ty PETEC, h
th
ngc
a PV OIL (PVOIL Sài Gòn,
Vũng Tàu,
Tây Ninh, Bình Thu
n,
Vĩnh L
ong, Mi
nTrung, Th
a Thiên Hu
ế
, Hà N
i, Qu
ảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Đị
nh, Thái Bình,Thanh Hóa...)
-
 
Công ty
đang
ti
ến hành đàm phán với các JOC để
 
đưa các sả
n ph
m d
u nh
ớ 
t c
aPV OIL
Lube (thương hiệ
u VIDAMO) vào s
d
ng t
i các giàn khoan d
ầu khí như:
M
 
Đạ
i Hùng, các m
c
a VSP, C
u Long.
-
 
Xây d
ng và phát tri
n h
th
ống Đạ
i lý phân ph
i chuyên nghi
p trên c
 
nướ 
c.Công ty
cũng đặ
t k
ế
ho
ạch cho nă
m 2012 là 53 t
 
đồ
ng doanh thu qua h
th
ống đạ
ilý, nhà phân ph
i, chi
ế
m t
tr
ng 28,24% trên t
ng doanh thu d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n.
 
-
 
Đã và đang
ti
ế
n hành th
c hi
n c
m bi
n pano t
m l
ớ 
n qu
ng cáo hình
nh s
nph
m d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n t
i các CHXD trong h
th
ng c
a PV OIL, PETEC.
 
-
 
Tham d
H
i ch
ợ 
Tri
n lãm Motorshow 2011 t
i Tp. HCM và tri
n lãm h
i ch
ợ 
 
thương mạ
i Vi
t Lào t
ại Viêng Chăn nhằ
m qu
ảng bá thương hiệu đến ngườ 
i tiêudùng.
 
-
 
K
ế
t h
ợ 
p cùng v
ớ 
i PVOIL Lào kh
o sát và nghiên c
u th
 
trườ 
ng d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n t
iLào, xây d
ng và phát tri
n th
 
trường năm 2012.
 
-
 
Ho
ạt động kinh doanh xăng dầ
u ch
y
ế
u t
p trung vào khách hàng công nghi
p.
Doanh thu năm 2011
 
đạ
t 315 t
 
đồ
ng
, trong đó tỷ
tr
ng khách hàng công nghi
pchi
ế
m 12 %; bán l
chi
ếm 12%; đạ
i lý và khách hàng khác chi
ế
m 76%.
 
2.2
 
Công
tác điều độ
s
n xu
ấ 
t, k 
 ỹ 
thu
t an toàn:
-
 
Hoàn thành vi
ệc đăng ký nhãn hiệ
u cho b
s
n ph
m m
ới để
cung c
p cho th
 
trườ 
ng.
-
 
Hoàn thi
n vi
c công b
tiêu chu
n ch
ất lượ 
ng các s
n ph
m d
u m
ỡ 
nh
ờ 
n do Côngty s
n xu
t theo tiêu chu
n qu
c t
ế
API, JASO MA,....
-
 
Hoàn t
t công tác ki
ểm đị
nh t
t c
các thi
ế
t b
 
đo lườ 
ng theo yêu c
u c
a T
ng c
c
đo lườ 
ng ch
ất lượng đả
m b
o an toàn cho ho
ạt độ
ng s
n xu
t.
-
 
Quy ho
ch l
i toàn b
h
th
ống xưở 
ng s
n xu
t khoa h
c và ti
ế
t ki
m chi phí s
nxu
t.
-
 
Đượ 
c t
ch
c ch
ng nh
n SGS Th
ụy Sĩ cấ
p ch
ng ch
ISO 9001: 2008.
Công ty đ
ãtri
ệt để
áp d
ng các quy trình ISO trong ho
ạt độ
ng s
n xu
t kinh doanh.
-
 
Chu
n hóa và ban hành tiêu chu
n ch
ất lượ 
ng v
ật tư phụ
c v
s
n xu
t.
-
 
Công ty đã thự
c hi
n vi
ệc phân tích, đánh giá và đã xác đị
nh m
t s
nhà cung c
p
uy tín và lâu dài đả
m b
o ngu
n nguyên li
u chính (d
u g
c, ph
gia)
như Oceanic,
Hanwa, Behn Meyer, River bank...
-
 
C
i t
o và thi công s
a ch
a mái che và nâng c
p h
th
ống điệ
n t
ại Xưở 
ng BìnhChi
ểu đả
m b
o công tác an toàn trong ho
ạt độ
ng s
n xu
t.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->