Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Koristenje Da'if Hadisom

Koristenje Da'if Hadisom

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Sead Jasavic

More info:

Published by: Sead Jasavic on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

 
Korištenje da'if-hadisom
Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.,
kaže: “Imam Kadi rhm., spominjeriječi imama Ahmeda rhm., kada je u pitanju da'if-hadis i korištenjenjime. Esrem rhm., prenosi i kaže: Vidio sam Ebu Abdullaha rhm., kakose koristio hadisom od Poslanika s.a.w.s., u čijem lancu je imalonečega, i to onda ako se po određenom pitanju nije bilježilo ništa jače, poput hadisa od Amra b. Šu'ajba i Ibrahima el-Hidžrija, a nekada bi seslužio i mursel-hadisom ako se po određenom pitanju nije bilježilo ništa jače, o čemu je govorio i Ibnu Akil rhm.. Imam el-Nevfeli rhm., kaže:Čuo sam imama Ahmeda rhm., kako govori: Kada prenosimo hadise od Poslanika s.a.w.s., po pitanju halala i harama i sunneta i propisa –strogi smo prema senedima i lancima tih predaja, a kada prenosimo od Poslanika s.a.w.s., hadise po pitanju „feda'ilul-e'amal“ –
dobrovoljnih i vrijednih djela
ili nečega što ne mjenja postoji propis ne zatežemo tada.“ (Pogledaj: El-Mustedrek ala Medžmu'i Fetava IbnuTejmijje, Ibnu Kasim, 1/78.; 2/89.)
Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.,
kaže: „Imam Ahmed b. Hanbel rhm., kaže: „Kada je u pitanju oblast halala i harama – tada smo strogi  prema senedima - lancima hadisa, a kada je u pitanju tergib i terhib –tada nismo strogi prema lancima tih predaja. Po tom sistemu se krećeulema kada je u pitanju postupanje po slaboj predaji (da'if), u oblasti 
 „feda'ilul-e'amal“
tj. u dobrovoljnim i pohvaljenim djelima – i to ne znači da je u pitanju smatranje pohvaljenim djela koji se temelji nahadisu kojim se inače ne dokazuje – jer je pohvaljenost (istihbab),šeri'atski propis, i ne ustanovljava se osim uz čvrsti šeri'atski dokaz; kobude tvrdio da Allah dž.š., voli neko djelo, neimajući šeri'atski dokaz zatu tvrdnju – u vjeri je propisao nešto što Allah dž.š., nije dozvolio, istokao da je ustanovio obaveznost ili zabranjenost nečega. Zbog toga seulema razilazi u pohvaljenosti nekog čina isto onako kako se razilaze udrugim pitanjima; u pitanju je osnova propisane vjere.Oni su imali za cilj da je u pitanju djelo koje je Tekstom ili Idžma'om potvrđeno da ga Allah dž.š., voli poput učenja Kur'ana, tesbiha, dove,sadake, oslobađanja roba, dobročinstva prema ljudima, ili da ga Allahdž.š., mrzi, poput ogavnosti laže, prevare itd.. Dakle, ako se prenosi hadis po pitanju vrijednosti nekog od pohvaljenih djela i njegovasevapa, ili ogavnosti nekog ne-djela i njegove kazne i grijeha – težinasevapa ili kazne, i njihove vrste, ako se po tom pitanju prenosi neki hadis za kojeg ne znamo da je lažan (mevdu'), dozvoljeno je prenositi 
 
ga i postupati po njemu, u tom smislu da duša žudi za tom nagradom ili da se plaši te kazne, poput trgovca koji od nekoga čuje da je negdjetrgovina mnogo unosna - ako mu je istinu rekao – valjaće mu, a ako ga je slagao – neće mu škoditi.Primjer ovoga je i tergib i terhib putem priča Isra'ilijata, nečijih snova,riječi selefa i uleme, događaja iz života učenih ljudi i slično, na osnovučega se ne donosi šeri'atski propis, niti pohvaljenost nečega, niti bilo štadrugo, ali je dozvoljeno navedene predaje spominjati u oblasti Tergiba i Terhiba, nade i straha. Ako se dobrota ili grozota nečega zna putemšeri'atskih dokaza – ove dodatne predaje će koristiti i neće štetiti, nebitno da li su same po sebi istina ili laž.Nije dozvoljeno osvrtati se na ono za što se zna da je izmišljeno i da jelažno, jer laž ne može biti od koristi, a ako se potvrdi da je nekaobavijest istina – njome se može potvrditi određeni propis, a ako je predaja na razmeđi između istine i laži prenosiće se, jer je mogućeda je istina, a ako je lažna ne može škoditi.Imam Ahmed rhm., kaže: Kada je tergib ili terhib u pitanju – nismostrogi prema senedima – lancima tih predaja, što znači da po tim pitanjima prenosimo predaje sa lancima i ako njihovi prenosioci nisu pouzdani ljudi (sikat), kojima se inače dokazuje. Kaže se: Po takvim predajama se postupa u „feda'ilul-e'amal“ tj. iz tih predaja se praktikujeono što je inače vrijedno i dobro poput učenja Kur'ana, tilaveta, zikra,kao i klonjenje od ogavnih i ružnih stvari.U skladu sa ovim su i riječi Poslanika s.a.w.s., koje bilji imamBuharija rhm., od Abdullaha b. Amra r.a.:
 „Prenesite od mene pamakar i ajet; prenosite, bez ikakve tjeskobe, i obavijesti od Benu-Isra'ila; ko na mene svjesno slaže, neka pripremi sebmjesto u džehennemu!“
 
(Buhari)
– kao i sahih hadis:
 „Kada vamehlu-kitabije nešto prepričavaju – nemojte im vjerovati ali ihnemojte ni u laž ugoniti!“ (Buhari)
Dakle, dozvoljeno nam je od njih prenositi predaje, ali nam je zabranjeno da im u to odmah vjerujemo ili da ih u tome odmah u laž ugonimo. Da nema neke koristi u tome da je od njih dozvoljeno prenositi obavijesti – ne bi nam to bilo dozvoljeno ili pak naređeno, a da nam je dozvoljeno odmah im povjerovati u to što zbore – ne bi namtakvo postupanje bilo zabranjeno. Duše se u mnogo čemu moguokoristiti od nečega što smatraju da je istina i tačno.“ (Pogledaj:Medžmu'u Fetava, 18/67.)
 
Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.,
kaže: „Šeri'at nije dozvoljenotemeljiti na da'if-hadisima – koji nisu sahih niti hasen, ali, imam Ahmed b. Hanbel rhm., i ostali učenjaci, smatraju da je dozvoljeno prenositi da'if-hadise onda kada su u pitanju
 „feda'ilul-e'amal“ tj.dobrovoljna i pohvaljena djela
za koja se ne zna da su potvrđenanekim drugim dokazom, niti se na osnovu drugih dokaza saznaje da je u pitanju laž! Ako se zna da je neko djelo utemeljeno na validnomšeri'atskom dokazu, i po pitanju vrijednosti toga djela se prenosi neki hadis za kojeg se ne zna da li je laž – dozvoljeno je smatrati da jevrijednost ili nagrada za to djelo takva kakva se spominje u toj slaboj  predaji.
Niko od imama nije rekao da je dozvoljeno proglasiti neko djelo obaveznim ili pohvaljenim na osnovu slabog da'if-hadisa.
Ko to bude rekao kontrira Idžma'u uleme. Također, nijedozvoljeno zabraniti nešto izuzev ako se ta zabrana temelji našeri'atskom dokazu. Ako se zabranjenost nečega bilježi na sahihdokazima, pa se prenosi hadis koji prijeti kršitelju te zabrane, a za tu predaju se ne zna da je laž – dozvoljeno je prenositi je.Dakle, dozvoljeno je u pitanjima
Tergiba (nagovaranja), i Terhiba(plašenja)
 , prenositi predaje za koje se ne zna da je u pitanju laž, i tou onim pitanjima za koje se zna da je Allah dž.š., tergib ili terhib ponjihovom pitanju spomenuo u sahih dokazima – mimo ove predaje čiji nam je status nepoznat. U navedeno će spadati predaje izraelćana(isra'ilijjat), od kojih je dozvoljeno prenositi ono za šta se ne zna da jelaž, radi tergiba i terhiba, u pitanjima za koja se zna da ih je Allah dž.š.,naredio ili zabranio našim Šeri'atom.Što se tiče toga da se nama uspostavlja neko pravilo ili zabrana koja setemelji samo na Isra'ilijatu, koju ne potvrđuje naš Šeri'at – ovakvo štonije rekao ni jedan alim, niti su se Ahmed b. Hanbel rhm., i ostali imami, oslanjali na ovakve predaje u Šeri'atu. Ko imamu Ahmedu rhm.,bude pripisao stav da on dokazuje slabim hadisom, koji nije sahih niti hasen, pogrešno ga prezentira.Imam Ahmed rhm., je imao običaj da hadise dijeli na dvije grupe:ispravne (sahih), i slabe (da'if). Nakon toga, da'if-hadis je dijelio nadvije grupe:
da'if-metruk 
– slabi hadis koji se ostavlja i kojim se nedokazuje, i na
da'if-hasen
– slabi hadis koji je dobar i koristi se zadokaz, isto kao što se bolest kod čovjeka dijeli na tešku bolest u koju,kada čovjek zapadne, ne dozvoljava mu se da udijeljuje od glavnicesvoga imetka, i na bolest koja je lahka, kada će se dozvoljavati udjeljivanje od glavnice svoga imetka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->