Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sura Ja-Sin i Njeno Ucenje Za Dusu Umrlih

Sura Ja-Sin i Njeno Ucenje Za Dusu Umrlih

Ratings: (0)|Views: 267 |Likes:
Published by Sead Jasavic

More info:

Published by: Sead Jasavic on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
Sura „Ja-Sin“ i njeno učenje za dušu umrlih...
Ma'akil b. Jesar r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Učite (suru) „Ja-Sin“, vašim el-mevta (vašim umrlima ili ljudima koji su na samrti)!“
(Da'if. Sunen, Ebu Davud, br.3123.;Sunen, Ibnu Madždže, br.1448.; Musned Ahmed, br.20316.; Sahih IbnuHibban, br.3002.; Musned el-Tajalisi, br.973.; el-Sunen el-Kubra, el-Nesa'i, br.10846.; el-Sunen el-Kubra, el-Bejheki, br.6839.; Mustedrek,Hakim, br.2074.; el-Mu'udžem el-Kebir, Taberani, br.16904.; el-Sunenel-Sugra, Bejheki, br.792.)
Šejh Atijja b. Muhammed Salim rhm.,
(umro 1420.h.g.), kaže:Islamski enjaci se razilaze povodom znenja riječi el-Mevta,spomenute u ovom hadisu, i na koga se ona odnosi:1.Da li će se sura „Ja-Sin“ učiti nakon smrti čovjeka.2.Da li će se sura „Ja-Sin“ učiti nakon ukopa čovjeka.3.Da li će se sura „Ja-Sin“ učiti prilikom umiranja čovjeka.Imamo predaja koje idu u korist mišljenju da će se sura „Ja-Sin“ učiti čovjeku koji je na samrti, poput predaje:
 „Neće čovjek umrijeti a damu Allah neće olakšati stanje ako se kod njega prouči sura „Ja-Sin“.“
(Ahbar Asbehan, br.657.) Mudrost od ovog postupka leži u tomešto učenje Kur'ana čini dušu čilom i vedrom, i olakšava joj smrtnemuke, i sigurno će joj lakše biti nego li da joj se ne uči ništa.Dakle rijel-Mevta se razumjeva u metaforičkom značenju radi olakšanja smrtnih muka, a što se tiče odlaska mrtvacu ili grobu, pa dase tada uči Kur'an, jedan dio uleme kaže da je imalo Selefa koji suvoljeli da im se uči sura „Ja-Sin“, neki su voljeli suru „el-Ra'ad“, dok sutreći voljeli suru „el-Bekara“. Sve se ovo bilježi u teoriji i praksi Selefa,stoga se, u najmanju ruku, ne treba zbog ovog pitanja svađati. Akočovjek iznese svoje mišljenje po ovom pitanju i zadovolji se njime – tonam ne smije biti razlogom za svađu, prepirku i odbojnost! Takvo postupanje nije u skladu sa Sunnetom Allahovog Poslanika s.a.w.s.,kada je u pitanju bejan - pojašnjavanje propisa, i da'avet - pozivanjeljudi Allahu dž.š., i Njegovom Poslaniku s.a.w.s..“ (Pogledaj: ŠerhuBulugil-Meram, 7/113.)
Šejh Ibnu Usejmin rhm.,
kaže: „Što se tiče učenja sure Ja-Sin,čovjeku koji je na samrti – to je pitanje oko kojeg se islamska ulemarazilazi zbog samog hadisa koji govori o ovome:
 „Učite Ja-Sin vašimel-Mevta.“
Ima učenjaka koji navode koristi od učenja sure Ja-Sin
 
čovjeku koji je na samrti pa kažu da će mu to učenje olakšati smrtnemuke, dok mi nije poznato da je neko od uleme rekao da to učenjeolakšava kabursku patnju, dok ima učenjaka koji ovu predaju smatrajutoliko slabom da se njome ne može dokazivati. Ako budemo rekli da jemustehabb učiti suru Ja-Sin čovjeku koji je na samrti, ako se zna da jeta osoba jaka svojom dušom i svjesnošću – onda će se sura Ja-Singlasnije učiti, a ako se pobojimo da će učenje sure Ja-Sin oneraspoložiti čovjeka na samrti i da će ga uznemiriti – onda će se sura Ja-Sin učiti tiho ili u sebi.(Pogledaj: Fetava Nurun alel-Derb -http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8645.shtml  )
Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm.,
kaže: „Mustehabb je učiti suru Ja-Sin čovjeku koji je na samrti.“ (Pogledaj: el-Ihtijarat el-Fikhijja, 1/447.;el-Fetava el-Kubra, 5/363.)
 Imam Sujuti, Abdul-Ganijj i el-Dehlevi rhm.,
kažu: „Učite suru „Ja-Sin“, kod vaših el-Mevta“ tj. kod ljudi koji su na samrti.
 Imam el-Tibi rhm.,
kaže: Mudrost tog postupka, a svo znanje je u Allaha, je u tome što je ta plemenita sura ispunjena potvrdama osnovavjere, kao i svih pitanja vezanih za poslanstvo, i načine da'aveta, stanjaljudi, potvrde toga da su ljudski postupci vezani za volju Božiju, potvrdaTevhida i monoteizma, negacija Širka i politeizma, predznaci SudnjegaDana, vijesti o proživljenju na Sudnjemu Danu i hašru - skupljanju itd..“
 Imam Ibnu Hibban rhm.,
kaže: „Ovaj hadis se odnosi na čovjeka koji  je na samrtnoj postelji, što nam potvrđuje predaja od Ibnu Ebi Dunje Ibnu Merdivejha:
 „Neće čovjek umrijeti a da mu Allah nećeolakšati stanje ako se kod njega prouči sura „Ja-Sin“.“
(Ahbar  Asbehan, br.657.)Neki od kasnije uleme su se razišli s njime u mišljenju tumačeći riječ 
el-Mevta
u njenom vanjskom značenju, pa kažu: „Sura „Ja-Sin“ će se učiti nakon smrti čovjeka.“ – dok su treći na stanovištu da će se sura „Ja-Sin“ učiti nakon ukopa mejta, što potkrijepljuju predajom od Ibnu Ebi  Adijja i drugih, u kojoj se bilježi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Ko svakoga petka posjeti mezar svojih roditelja, i prouči suru „Ja-Sin“, biće mu oprošteno grijeha onoliko koliko u njoj ima ajeta ili harfova!“
(Daif. Ahbar Asbehan, br.2026.)“ (Pogledaj: Šerhu SunenIbni Madždže, br.1448., 1/104.)
Šejh Medžduddin Ebul-Berekat Abdus-Selam Ibnu Tejmijje rhm.,
kaže: „Imam Ahmed rhm., u svome Musnedu, kaže: Pričao nam jeEbul-Mugire od Safvana: Šejhovi su govorili:
 „Kad se sura „Ja-Sin
 
 prouči umrloj osobi biće joj lakše.“
 Autor djela el-Firdevs bilježi  predaju od Mervan b. Salima, on od Safvan b. Amra, on od Šurejha, onod Ebul-Derda' r.a., da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Neće čovjek umrijeti a da mu Allah neće olakšati stanje ako se kod njega prouči sura „Ja-Sin“.“
(Ahbar Asbehan, br.657.)“ (Pogledaj:Bustanul-Ahbar Muhtesar Nejlul-Evtar, 2/225.)
Predaje koje govore o vrijednosti sure Ja-Sin
Enes r.a., prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Sve ima srce, a srceKur'ana je sura Ja-Sin. Ko prouči suru Ja-Sin, Allah će mu zbogtog učenja upisati sevap kao da je deset puta proučio Kur'an!“
(Garib. Sunen Tirmizi, br.2887.; Musned el-Bezzar, br.7282.; Sunen,Se'id b. Mensur, br.75.; Sunen Darimi, br.3416.)Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Allahdž.š., je izrekao suru Ta-Ha i Ja-Sin hiljadu godina prije nego li  je stvorio Adema a.s.. Kada su meleki tada slušali Kur'an rekli  su: Blago li se ummetu kome će se ovo objaviti; blago li se prsima koja će ovo nositi; blago li se jezicima koji će ovoizgovarati!“
(el-Mu'udžem el-Evsat, br.4876.)Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Ko prouči suru Ja-Sin u periodu noći kada se iščekuje Allahovo Lice– biće mu oprošteno!“
(Musned Tajalisi, br.2589.; el-Mu'udžem el-Kebir, Taberani, br.145.; el-Mu'udžem el-Sagir, Taberani, br.417.)Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Ko preko noći prouči suru Ja-Sin – osvanuće oprošten od grijeha, ako u džumanskoj noći prouči suru Ha-Mim, u kojoj se spominjeriječ Duhan-Dim, osvanuće oprošten od grijeha!“
(Da'if. Musned Ebu Ja'ala, br.6224.)Enes b. Malik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao:
 „Ko svake noći bude učio suru Ja-Sin – pa nakon toga umre, umro jekao šehid.“
(el-Mu'udžem el-Evsat, Taberani, br.7018.; el-Mu'udžemel-Sagir, Taberani, br.1010.)
 Imam Sujuti 
rhm.,u svom tefsiru el-Durr el-Mensur, 12/314., navodi:
-
 predaju od Ibnu Abbasa r.a., a koju bilježi imam el-Bezzar, ukojoj Poslanik s.a.w.s., kaže:
 „Volio bih da je sura Ja-Sin u srcu svakog pripadnika moga ummeta!
;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Almina Žujo liked this
1 hundred reads
Robert Redzep liked this
Arnaut Fahir liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->