Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cinsel Ruya Yorumlari - Aysel Yesilyurt

Cinsel Ruya Yorumlari - Aysel Yesilyurt

Ratings: (0)|Views: 128|Likes:
Published by omerserme3059

More info:

Published by: omerserme3059 on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2013

pdf

text

original

 
 Aysel YeĢilyurt _ Cinsel Rüya Yorumları
  Merhabalar.UYARI : www.KitapSevenler.com 
Kitap sevenlerin yeni buluĢma noktasından herkese merhabalar...
 
Cehaletin yenildiği, sevginin, iyiliğin ve bilginin paylaĢıldığı yer olarakgördüğümüz sitemizdeki tüm e
-ki
taplar, 5846 Sayılı Kanun'un ilgili maddesineistinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacıyla, ekran okuyucu,ses sentezleyici program, konuĢan "Braille Not Speak", kabartma ekran ve benzeriyardımcı araçlara uyumlu olacak Ģekilde, "TXT", "DOC" ve "HT
 ML" gibi
formatlarda, tarayıcı ve OCR (optik karakter tanıma) yazılımı kullanılarak,sadece görme engelliler için, hazırlanmaktadır. Tümüyle ücretsiz olan
sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-
engelsiz elele" düĢüncesiyle, hiçbir ticariamaç gözetilmeksizin, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, engelli
-engelsiz
yardımsever arkadaĢlarımızın yoğun emeği sayesinde, görme engelli kitapsevenlerin istifadesine sunulmaktadır. Bu e
-
kitaplar hiçbir Ģekilde ticariamaçla veya kanuna aykırı olarak kullanılamaz, kullandırılamaz. Aksi kullanımdandoğabilecek tüm yasal sorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amacı asla esersahiplerine zarar vermek değildir. www.Kitapsevenler.com'un amacı görmeengellilerin kitap okuma hak ve özgürlüğünü yüceltmek ve kitap okumaalıĢkanlığını pekiĢtirmektir.
 -
Ben de bir görme engelli olarak kitap okumayı seviyorum. Sevginin olduğu gibi, bilginin de paylaĢıldıkça pekiĢeceğine inanıyorum. Tüm kitap dostlarına, görmeengellilerin kitap okuyabilmeleri için gösterdikleri çabalardan ve yaptıklarıkatkılardan ötürü teĢekkür ediyorum. Bilgi paylaĢmakla çoğalır.YaĢar MUTLU
 
ĠLGĠLĠ KANUN : 5846 Sayılı Kanun'un "altıncı Bölüm 
-
ÇeĢitli Hükümler" bölümündeyeralan "EK MADDE 11" : "ders kitapları dahil, alenileĢmiĢ veya yayımlanmıĢyazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiĢ bir nüshası yoksahiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veyaüçüncü bir kiĢi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluĢlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi buKanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleĢtirilebilir."Bu nüshalar hiçbirĢekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dıĢında kullanılamaz vekullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."
  bu e-
kitap Görme engelliler için düzenlenmiĢtir. Kitabı Tarayan ve Düzenleyen ArkadaĢa çok çok teĢekkür ederiz. Kitap taramak gerçekten incelik ve beceriisteyen, zahmet verici bir iĢtir. Ne mutlu ki, bir görme engellinin, düzgüntaranmıĢ ve hazırlanmıĢ bir e
-
kitabı okuyabilmesinden duyduğu sevinci paylaĢabilmek tüm zahmete değer. Sizler de bu mutluluğu paylaĢabilmek için birkitabınızı tarayıp, kitapsevenler@gmail.com adresine göndermeyi ve bu isimsizkahramanlara katılmayı düĢünebilirsiniz. Bu Kitaplar size gelene kadar verilenemeğe ve kanunlara saygı göstererek lütfen bu açıklamaları silmeyiniz. Siz d 
e
 bir görme engelliye, okuyabileceği formatlarda, bir kitap armağan ediniz...
 
TeĢekkürler.
 Tarayan
Süleyman Yüksel
  www.suleymanyuksel.com suleymanyuksel@suleymanyuksel.com suleymanyuksel6@gmail.com 
 Aysel YeĢilyurt _ Cinsel Rüya Yorumları
 
Cinsel Rüya Yorumları
 
üyüler
- Muskalar)
GüN YAYINCILIK
 
 
 AYSEL YEġĠLYURT A'dan Z'ye
 
CĠNSEL RÜYA YORUMLARI
 
 © Bu kitabın her hakkı GÜN YAYINCILIK Limited ġirketi'ne aittir.
 
 AYSEL YEġĠLYURT
 
Baskı : Eren Ofset
 
Dizgi : GÜN Yayıncılık limited Ģirketi.
 
Cilt : Engin
cellitKapak : Norm Ajans
Kapak Baskı: Tatlıdil Ofset
 
GÜN YAYINCILIK limited ġĠRKETĠ
 
Cemal Nadir Sokak Eser Ġs Ham No: 44 Cağaloğlu / ĠSTANBUL
 -Tel: 511 81 89 - 512 73 01 - 513 80 20 - Fax: 526 94 39 gunyayincilik@hotmail.com  A'danZ'ye
CĠNSEL RÜYA YORUM 
LARI
GÜN YAYINCILIK
 
limited Ģirketi istanbul/2002
 
ĠÇĠNDEKĠLER 
 
RÜYALAR ÜZERĠNE BĠR KAÇ SÖZ7
 
RÜYALAR DÜNYASINDA KÜÇÜK BĠR GEZĠNTĠ8
 
Rüyaların yararları nedir ?9
 
Cinsel yaĢamımız ve rüyalar
 
RÜYA YORUMLARI
  A BCDEFGHIiK L M 
 N O Ö P R S
 
Ģ
 
T U ü "
  V Y Z
CĠNSEL BÜYÜLER 
 
1. SEVDĠĞĠNĠZ KĠġĠYĠ KAZANMAK ĠÇĠN
 
2. ġEHVET MUSKASI
 
3. CAZĠBE MUSKASI
 
4. SEVĠġME MUSKASI
 
5. SEVGĠLĠNĠZĠ CEZBETME BÜYÜSÜ
 
6. TUTKUYU ARTIRMAK ĠÇĠN
 
7. AġK VE TUTKU ĠÇĠN BÜYÜ YAĞLARI
 
8. BAĞLANMIġ ERKEKLĠK VE KIZUĞI BOZMA 
 
9. ġEHVETĠ AZALTMA BÜYÜSÜ
 10. MUTLULUK MUSKASI
11. MECNUNLUĞU GĠDERME BÜYÜSÜ
 
12. KISMET BAĞLAMAK
 
RÜYALAR ÜZERĠNE BĠR KAÇ SÖZ
 
YaklaĢık hayatımızın üçte birini uyuyarak geçirmekteyiz. Bu da 60 senelikyaĢamın 20 senesi demektir.
 
Uyku, günlük çalıĢmalardan yorgun düĢen insan
bedeninin ve sinirlerinin dinlenme
zamanıdır. Uyku sırasında kiĢinin bilinç altında düĢüncelerin, özlemlerin yadaisteklerin bir film Ģeridi gibi göz önünden geçtiği varsayılır. ĠĢte bizler buolgudya "rüya" adını veriyoruz.
 
Sözlük ve ansiklopedilerde, genellikle "bilinç altına attığımız Ģeylerin uykuanında yansımasıdır." diye tanımlanıyor. Rüya sözcüğünün Türkçe karĢılığı ise
 
"düĢ" tür. Ancak bu karĢılık rüya kavramını tam olarak açıklamıyor. ĠĢte yine bunedenle rüya sözcüğünü daha iyi anlayabilmek için, düĢüncelerimize baĢvurabiliriz. Sözcüklerle anlatamadığımız açıklamayı, burada bulabiliriz.
 
Ruhbilimciler, genellikle herkezin rüya gördüğünü ileri sürerler; ancak uykusırasında gördüklerini, daha sonra hatırlamayan yada bölük, pörçük hatırlananrüyalar
 
görebiliriz. Bunun nedenini pek açıkla
-
yamasak bile, günün stresine, metabolizmenın uyumun, bedenin bi
-
oritmine, uykunun düzenine vb. Benzemedenlere bağlayabiliriz. (Yinede Ģunu açıklamakta fayda görüyoruz, "rüya" kavramı üzerinekesin Ģeyler söyleyebilec
ek kadar kendimizi yeterli bulmuyoruz.)
Bazı soyut kavramların açıklanmaları bilimsel bir zemine oturtularak ifadeedilebildiği halde, rüya kavramını bu Ģekilde açıklamak pek mümkün görünmüyor. Ancak; bunu bilimsel verilerle değilde, dinsel yönden açıklanabildiği de bir baĢka soyut gerçektir.
 
Bu açıklamaya göre ruh bedenden ayrıldığı zaman, yaĢanan olayların tümüne rüyadiyebiliriz. Ġnsanoğlu uykudayken, ruh ait olduğu bedenden ayrılarak zaman ve mekan tanımadan sınırsız bir gezinti yapar. ĠĢte bu gezinti esnasında kendidıĢındaki zamafl( mekan ve açıklayamadığımız sistemlerde, ruhlar, cin, peri,Ģeytanf vb. Benzer Ģeylerle iliĢkiye girer. Bu iliĢkiler sırasında yaĢanangördüğümüz rüyaları oluĢturur.
 
RÜYALAR DÜNYASINDA KÜÇÜK BĠR GEZĠNTĠ Rüyalarda zaman var mıdır ?
 
Rüyalarda yaĢananlar inanılmayacak kadar hızlı geliĢir. Bir kaç dakikalık rüyaesnasında bile çok uzun sürdüğünü sandığımız garip ĢaĢırtıcı ve çok çeĢitliolaylar birbirini izlerler. Bu nedenle rüyada zaman kavamı oluĢmaz. Ancak zamankavramı biz uyandıktan sonra beynimizin öğretileri ve alıĢkanlıklarıdoğrultusunda saptadığımız bir anlar toplamıdır sadece...
 
Rüya nasıl yorumlanır ?
 
Ġnsanoğlu kendi varlığının bilincine erdiği andan bu yana rüya gördüğüne göre,yaratıldığı günden beri de rüya yorumu için kafa yormaktadır. Çünkü insanoğlurüyada gördüklerinin, boĢ ve anlamsız Ģeyler olmayıp gizli anlamlar taĢıdığınave önemli nedenleri olduğuna inanır.
 
Rüya günümüzdeki biçimiyle ele alınıp yorumlanması, diğer alanlarda olduğu gibiçok uzun süreçlerden geçmiĢtir. Eldeki bilgiler ilk insanın nasıl rüyalargördüğü ve nasıl yorumladığı konusunda bizi aydınlatmaya yetmiyor.Belirlenebildiği kadarıyla ilkel toplum insanları, rüyalannda atalanmn,ölülerini yda olağan üstü varlıklann kendilerine inanırlar ve bu
yolla ruhlar
alemi ile iliĢkiler kurarlarmıĢ.
 
Eski Mısır'da Ġbraniler'de rüyalann geleceğin habercisi olduğuna ve bu nedenlesihirli bir güç gibi görerek, rüya yorumlamayı bir bilim dalı haline getirerekgeliĢtirmiĢlerdir.
 
 Avrupa'lılann rüya yorumlarına yönelmeleri ise oldukça eski tarihlere dayanır.Büyük Ġskender'in sefere çıkarken yanında rüya yo
-
rumculan bulundurduğu ve zamanzaman rüyalarını bunlara yorumla
-
tara ona göre davrandığı söylenmektedir.
 
Ġslam aleminin rüya yorumcularının pii Hz. Yusuf'tur. Hz Ebu Bekir, Ġbn
-
i ġirin
ve Cafer-
i Sadık islam aleminin ünlü yorumculandır.
 
Rüyaların yararları nedir ?
 
Ġnsanoğlunu ilgilendiren herĢeyin bir nedeni vardır. Hangi konuda olursa olsun bu nedenler en ince ayrıntılarına kadar araĢtırılır ve incelenir.
 
Özellikle insanı, ruhen ve bedenen ilgilendiren bir konunun hikmet veyararlarının da olduğu bir gerçektir. Rüyanın yararları genel olarak aĢağıdasıralandığı gibidir.
 
a) Günlük yaĢamda insanoğlunun tüm duygulan çeĢitli faktörlerden etkilendiğigibi çevresi bu
 
konuda daha baskın çıkar. Evet insanoğlu çevresinden çoketkilenir. Bu etkilenmeden de en çok payı ruh alır. ĠĢte, rüya bu etkilenmey, enaza düĢürür. Peki bu nasıl gerçekleĢir? Ruhun olaylan yaĢayıĢı normal yaĢamda baĢka rüyada ise baĢkadır. Örneğin: izlediğiniz bir flimdeki maceran kendimizyaĢarsak, belki biliçaltına ittiğimiz kimi isteklerimiz gerçekleĢtiği içindeĢarj oluruz ama bu arada da çok yoruluruz. Oysa aynı macerayı sinemadaizlediğinizde, yorulmadan çok az bir eneji harcayarak isteklerimizi deĢarj
 ederiz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->