Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet

Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyet

Ratings: (0)|Views: 425 |Likes:
http://www.gereklitarama.com/2010/10/cumhuriyet-agustos-1929.html
http://www.gereklitarama.com/2010/10/cumhuriyet-agustos-1929.html

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/14/2012

 
ALTINCISENE—N1878Cumhuriyet _HBRGONSABAHLARIÇIKAK.SİYASİTÜRKGA/RTESİ_ PERŞEMBEIAflustoe192»tttaratıansa!:DüyıınutımumıyekargısındadalrelmahsubaTelgraf:İstanbulCıımhurlyci-Posiakuinmi:N"246Telefon:*B*5&g!Hmfiçi»--!2WQk«İ450Kr."mOodîT'TürklcİçinSendlfl1400Kr.J.ıjlıgı750Kr.(aylımı400Kr900KftNüshasıheryerde5KURUTTURHükümetimizSonYunanTeklifiniTetkkikEdiyorRizeveOffelâketzedeleriBiıe•*Orha.»linindekinejupfelaketini»hududuar-iı.ı......-(afantekliktedahabarUbirtmr«U»MİıUiMı.Ot,,..,..ı,birneılTfirk-Yunanmes'elesiHükümetimizinYunanteklifinitetkiktensonrabirtebliğneşretmesimuhtemelM.PapaveDiyamandapulosAtinavadavetedildilerdanMan»¦Er,d.od.kalırterdehjikmdilDoğrusüsen»denir?Evvalâyiyecek!iarapnlaoIHvcıiilıcıklkalİyinMrlıe>«ıgidlyar...~>u.ı.!¦r*İlimyerine'yardıngUrUıdahamakbuleGüzellikMüsabakamızTasnifidünikmalettik,fakatkesretimün-derecathasebiylelisteyiyarınneşredeceğizaa.-<nUrumtarafUnMIMrtaa«emdePakaldodiUmdudu«»adıı«Mtan.rtl.l-I-ıinol..unlıth,VI".ı;ıt»Mtttnkıl-rtd-o-mi-lnrkkalelindehoıımmf'ia».¦ıbateailntekurtdlı."et-bimt.aaaha-ındaadedla-rll<•""U>t»¦ulunun""ılı«klıpmU-ınd.tonfecihaberleriniakayant\be«fanda*.-1-kııhadıteıktaaretlei»yalıuıhrndıriedjniamWIraad»Be«rU.rı»ıl.hemen6uüIlınkadarbiraaeblattoplaıııe*i"iıleıdlr.Bullııuna¦naaualakdlırlılı-orkteaebbdBBİalındılıumanbiliM»»lUfUm!QarelahrİJudi'ıatanda»l.<rlakın-ı-:..-(iiModanpekıaa*l¦(enelindemeıeat..—ııII»felaketm»hnlllBekadarkatarakIHIobadayardımların»baalm-mmemlekete*?»pıUc««jerdUDlmınHllilUhmtıkanalıİleıa-pılaunbelkienramafık0»«lM)•>¦¦luaklD.Eleihofcıiıbeji-lapıima..HHHc-rdlorseokaMımittürebirpr-t'im«dl-lerekhalk*.>İDıbü<«nmille»*:Peıekl.feHkeOn,rn.Mf-leedereuralSanlıen,mı«»rdiimlatını.:...*erhemmtyellSaik»,buyardımlarlanetaretletcnereler»ietdlolnnaeapl***"villankılı—¦Hulıeyınnjoi'MbelkiHilallabateri-iıı.dahi..¦v...ı.ı¦Ba--'-De»e-ne.1Mrlir.ileHllill.lımeredaimiaaatedarikial*.!dablOartelilmlealır.Filhakikabepımlı"rr>l-,h,,,,LHlııuDİııavInIMaaaalJrTİeoUtuedlaaUhiflnkarjyaglMIitin*Btmllı>¦ıal<nıl|tlr-latM)*VebUUeb>ardılederek*''.
 
YemişlemüessifbifhadiseolduKarpuzcularlaBelediyememurlarıarasındabirarbedeolduKatiliSncıtmahkemadaKaranHmHHCflarkadanMyaıuvdauDMJUJIcaka13*£dUnn«JıVata--.i,İtjiiutdııttilnljtlr.fil"?.OnK*rytoirmemkticr.öuıloavclI(irilikUq4»lOfetetelkuLdnı-a¦GüıeiılkanOaabakAıaıarejlerieldunkBiptlentaaailetHk.KraratlBiundeıecalbıtebüellıyarın-¦J,Du/ım.iıl:;ukaddJaaylıycllraklbinden(arlarayalanlar(119)MualiaSutan.(SI)(IS)«el«k(94)Sema,(4)Hicran.(İl)C.une»Hanımlardır.BuKÜfclltrdeııenlarlareyalmıaolanMaalldf^uıanHanımınretajmillidm'«dıyoruz.Varınveeu""*'dcnD,fkıammındaha!resimleriniBtv<dcctf.fr.BİRTASHİH—ODaeçİlanımındUnkdtamllıealdığıreym>k<aı«ıutdutfuhalede«ehven4)1¦ın--ır.ı>hlhederir.Büyükdenizyarışları"Cumhuriyetinhimayesinealdığıyarışlar,alâkadarheyetlertarafındanmükemmelsurettehazırinil»biricpekkalaybkla•I.Mk(.ıHı.rrlpbejoktor.BaUkdUdeaıUli"'.r,:-,L„uııavlyalnııbajtUcanttarlUrmllıaaItr*ludareaıldalı¦Imat••aflrteUldaaenedMıMera.rUukB"«"fH;Ub*>l-Mkketleranındadahaat-viıhlıoııtUrtoemealimklnallmaalına.™elıu.olarlaobunnenedeıere..*t*lıUı.Mir?¦İrbitfl-nIUcekkadaraaMraf....l.ıd.Uk.ıgudr7«llleanafilem-muı,.,„„.ı.,hl«leaiu*dllaıl)(eakMr".m---.|mı.ıtarTahUkalunDanauraıı.Faıalı.-'.'..ıI..I-H.lneD1-OI.P[k*eelendi,yanlarındapoliıkaraktern¦a.vLnlBankMI.deBUpullaeidafnhjde.TDItlnlUmr^l'.kxı,ı-tınlad-nhurîyetUcuzlukkuponuIağustospnrpamb«ît3ürnhüt-1*f&aUcuzlukkuponuI,13.1-10.üBrşamhaAFiliNhS[_HAİTİ*\Abıhayat'ınsonu—9—;Birkumar(»artisi....fötiinkazancınızıikimisliartırmakiçinyemdenbirkâğıtçekermisklnal¦>¦¦».ııimnallarmeı..<dinler.<ınaaaaklanarala«•'¦uma.kulunduranlar,afaadiDbitkıtIıimEı»ı.....ımAJtmaııvtanaaptarrKatara-ı*aaaarklaalaaenaııaaı.k_ı,..•*****.¦¦aaraan«*-ıait*-'aatnaixararr-...¦'¦"*>U>ı.BBjaBVBu.ıdaNrbatin..1.1aan"a*ı^,aaaalaldikaMaabaaaata*Banara*,kaıbıBljir.radar*baıandı*—aa».yanma»ıavbanatana.»Iraajrauatd*ruıartaaupt»il|11MuakaaaıbakaralılUlMuiılj«mııilükbirlnhaMBalla|okla.naat.Mıaralab=ntinr..irt"uimM.1.»bmaal.b.aaa.11Oır*mt*¦ıtat¦Ba»—Wakalaalama.aa>dar—Bmnmbı»!i'i'iı*ıPahamuranaal—ınadanlaatlja.....a...k.,.1IMaaıımır.,—•aaaar**u*haa.r»r-tanı«-
 
ıtaa.aanaaaar.¦inana»,¦ıI—.^••aa—...a*1Bant.M.,t*»»bb,.b—.aâatiVınınüakllrtundan«İtadıIkapılınıdar.«»¦aıuılnı.-.¦n—....r'ı-kadrıu-n.bakarakMr«¦>aa*'.»B"i..radaj]»atlardaananaBa*aaibbbbbiHIMlaitaia-aa>aaada.IrmakUftanu.rı.m-rdal1-ıMı.ııJısesibak."ii'urlm—¦>».¦•'avdiıaataMiıalaranıtaama»».m¦neallı...bhivarakrrPakttaaaıahl«ar«alanı>—O...ava"Hu¦ı.....«akİtiauı.ı-ata«ar.danamyalt-n...Iiaa.tiwi.toaıaaadabI«ad.-rtaaaaVOt»aaa-raırakam.rlaaiırbaacalla.la*«kalıt,itinıık.ııı...-.IıarutaaaıkanMr«anal-landaı—Kmaba*bmMa...V..at»ı~.Ma«ahaakıtattelan»hin.-Hıaılkl«adıkıkadtablıwraia¦aakraaaau«flan.I"HardıBa*'.bn«anbahaıan.mırıt.aaaVaa»kaV.ı«ab.laa..Mat.fa..«arMraa»».¦aaaaaır.bataadakaaaataaaıı.aratbakaram.İkirua»eiraire'-i..¦«UtkakMnIranhOarnrasuııtkikurlbanfaur«n-ııl.lailannıda«aa•alvııınatı!..H.yd.-¦at>ı—kavdırm..ha»l««>>mbalm.aubakaah*baıaıaahan.ıiBdmılatama'.Ubaabada*lıııın«¦¦*Ba«aaıaaı-amıbiraakatjtd*atianbaam.ı»ıkakaaaaamatbaaı*.raafaa,earaan»katat-laklıMradan«Urlun'JUallı.-.ıiıtıılDitaaaaalaakarraa-daaaradıratdh.ait¦-akaal.a»aa—habaalarUmfalh.aaaa.Madankalalhad»«aB-atım.»miıiınuanaaa?.BandaibbUlatlııİtiyımıı-nürml)*naatrım'0-nmr.il't-,paraobanaaavu.rtakaljlMMınıiıaııl"itinkananar•a.ı-¦.TBT"•akmaattı.MBalıklarMftıdııabak-«utkılaebemmtı.ti»akarama*ahara»*«arbaaaaıdattaak-Ira*.ııhatraahİnalal«knpakkadar«.ı...¦¦¦¦..ı-mi-ui-ihanfcaler*M*-uuu1-1-tatıafLı.Pta—ıtnfbıaaUnıl«lmbıııBauodr-tâaVdaıiııamHıııaVari¦Ha*ba*anlatatakararda0»aaaaa.aaakarkat:—n•m•.Drmırr»••atlaBa'kaanar»..(.......manbaıcM«¦aatıtlvakar-aaadı;«-ura-a»Ji.ı...i..-kaâıUarıı.mBal.ard.rrahaaaUa.nallnatıır-,,1.takıatahaiı*»ırraaaaııkar..,.«.«¦kalıBi-...ikanaffı:—ı------.»-raaaıumn—MM!.IM*>balırdı.KınılH.mH.ltrfhl(«rli..ı...-V.ıı(ıllarınıaiıtadurrU*«dlrıırdu.fŞehirveMemlekethaberleriMilletinşefkati\Ç_Siyasiicmal~)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->