Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Manila Standard Today - May 15, 2012 Issue

Manila Standard Today - May 15, 2012 Issue

Ratings: (0)|Views: 423|Likes:
Printed edition of Manila Standard Today for May 15, 2012.
Printed edition of Manila Standard Today for May 15, 2012.

More info:

Published by: Manila Standard Today on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/06/2014

 
 Kdzzm` ta}| jart ac Kendie Zpen`e|` Pa`et1 Jeii a| pmvp a}| Jd|j}iepdan Fapidnm ep 2458+66063== a| mkedi7 jd|jBkendiezpen`e|`pa`et.jak
JTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJO JTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJO
Nmvp rehmNmvp rehm
Zfm zed` pfm Enpd+Kanmt+Ie}n`m|+dnh Ja}njdi r|asd`m` fm| pfm dnca|ke+pdan an Ja|ane—z `aiie| ejja}np.’Dc D pmii ta} nax pfep dp _Ja|ane—zz}rrazm` `aiie| ejja}np[ dz nap anm ac pfazm jfe|hmz dn pfm E|pdjimz ac Dk+rmejfkmnp) ta} e|m nap dn e razdpdanpa `mnt a| janp|e`djp pfdz |mr|mzmnpe+
pdan)‛ Zm|eſtn J}msez) pfm `mcmnzm—z
ime` ja}nzmi) pai` Ka|eimz ep pfm jan+pdn}epdan ac Ja|ane—z dkrmejfkmnpp|dei ep pfm Zmnepm ca| eiimhm` lmp|eteiac pfm r}lidj p|}zp.’Dp dz nap)‛ Ka|eimz zed`. ’Xdpfka|m |mezan) D zfa}i` jan`}jp c}|pfm|dnsmzpdhepdan.‛’En` pfm d`me dz ca| dkrmejfkmnpeiza1‛ Zmnepm R|mzd`mnp en` r|mzd`dnh g}`hm G}en Ranjm Mn|dim zed`.’Razzdlit ca| dkrmejfkmnp dn @m+jmklm|)‛ Ka|eimz zed`.Ja|ane zed` Ka|eimz— dndpdei pmzpd+kant ’dz u}dpm }nca|p}nepm) dc nap sm|tkeidjda}z.‛’D `an—p onax fax zfm jekm }rxdpf fm| axn kepfmkepdjei mu}epdan.
Lt Gatjm Renhja Reõe|mzen` Apfmi S. Jekraz
R\MZD@MNP Lmndhna Eu}dnaDDD an Kan`et a|`m|m` Eh|dj}i+
p}|m acſtjdeiz pa ſtn` apfm| mvra|p
ke|ompz ca| pfm Rfdidrrdnmz—Jesmn`dzf lenenez ecpm| Jfdnedkrazm` ka|m zp|dnhmnp u}e|en+pdnm |mu}d|mkmnpz an pfm c|}dp.’Xm fesm pa iaao ca| apfm|
mvra|p ke|ompz... Dp dz dkra|penp
pa `dsm|zdct pa mnz}|m a}| fen`ze|m nap pdm` pa pfm `mjdzdan ac g}zpanm ja}np|t)‛ K|. Eu}dna zed`ekd` zrmj}iepdan pfep Lmdgdnhdkrazm` pfm zp|djpm| |}imz asm|dpz pm||dpa|dei `dzr}pm xdpf Kendieasm| pfm Zje|la|a}hf Zfaei.Pfm Reiejm an Z}n`et dn+zdzpm` pfm nmx |mh}iepdanzxm|m }n|miepm` pa pfm pm||dpa|dei`dzr}pm) l}p zpajoz an Kan`etzi}krm` pa pfmd| zfe|rmzp iazzdn pxa kanpfz an cme|z pfmZje|la|a}hf zpen`acc xa}i`f}|p p|e`m |miepdanz lmpxmmnpfm pxa ja}np|dmz.Pfm R|mzd`mnp zed` pfm has+m|nkmnp xez ei|me`t fmirdnh
 lenene mvra|pm|z kmmp pfm nmx
rftpa+zendpe|t |mu}d|mkmnpz dnR\MZD@MNP Lmndhna Eu}dna DDDmtmz lme}pdc}i xakmn en` peiozela}p fdz e`kd|epdan ca| pfm arra+
zdpm zmv) l}p rmarim xan`m| xft fm
xenpz pa idsm eianm idom e r|dmzp.’D xdii mnpm| pfm r|dmzpfaa` lt<253)‛ fm pai` pfm |mra|pm|z xfaejjakrendm` fdk dn fdz zrmeo+dnh mnhehmkmnpz dn @esea Jdpten` Ke|dodne Jdpt an P}mz`et.’Pfep—z xfep ta} jeii iepm sa+jepdan.‛K|. Eu}dna zed` fm xa}i`ime` e idcm ac jmidlejt) l}p naanm ja}i` onax dc fm xa}i` zpdiiiaao ep lme}pdc}i xakmn en`zrmeo) panh}m dn jfmmo) ela}p’pfm r|mppt Dianhhe) pfm r|mppt@eseamõe) pfm r|mppt Jml}eneen` af) za kent r|mppt) r|mppt.‛
K|. Eu}dna) xfazm zdv+tme| pm|k mn`z dn <253) dz pfm ſt|zp
lejfmia| pa lmjakm RfdidrrdnmCA\MDHN Ecced|z an Kan+`et zed` dp `amz nap |mjahndwm
pfm ſtzfdnh len pfep Jfdne fez
enna}njm` asm| Zje|la|a}hfZfaei) xfm|m Jfdnmzm en` Rfdi+drrdnm smzzmiz fesm lmmn cejdnhacc ca| asm| e kanpf ez e |mz}ipac pfmd| ja}np|dmz— jiedkz pa dp.’A}| razdpdan dz xm `a nap
|mjahndwm Jfdne—z ſtzfdnh len dn
ez k}jf ez ra|pdanz ac pfm len
mnjakrezz a}| Mvji}zdsm Mja+
nakdj Wanm)‛ pfm `mre|pkmnpzed` dn e zpepmkmnp.’Faxmsm|) pfm R|mzd`mnp fez`mjd`m` pfep) dn sdmx ac pfm ej+jmim|epm` `mrimpdan ac a}| ke+|dnm |mza}|jmz) dp xa}i` lm e`+sdzelim ca| }z pa dzz}m a}| axn
ſtzfdnh len ca| e rm|da` ac pdkmpa |mrimndzf a}| ſtzf zpajo‛.
Pfm `mre|pkmnp dzz}m` dpzzpepmkmnp msmn ez pfm JaezpH}e|` zed` dp xa}i` kednpedn dpzr|mzmnjm ep pfm Renpeh a| Zje|+la|a}hf Zfaei }nimzz R|mzd`mnpLmndhna Eu}dna DDD a|`m|m`pfmk pa r}ii a}p.’Xm e|m xedpdnh ca| h}d`enjmc|ak a}| R|mzd`mnp)‛ zed` Ip.Jakken`m| \akkmi Z}renhen)Jaezp H}e|` zraomzken.’Ez ac nax) pfm a|`m| dz pakednpedn a}| smzzmi dn pfm e|me.‛Dn Keiejeõenh) K|. Eu}dnazed` pfm Rfdidrrdnmz en` Jfdnefe` kasm` jiazm| paxe|` |mzais+dnh pfmd| zpen`acc asm| pfm Zje|+la|a}hf Zfaei.Fm hesm na `mpediz) l}p fdnpm`pfm Rfdidrrdnmz kdhfp na ianhm|
Lt Jf|dzpdnm C. Fm||m|een` Eimne Kem Cia|mz
E HASM\NKMNP rien pa j|mepm e r|dsepmKdn`enea Raxm| Ja|r. pa l}t) kenehm en` |}npfm zpepm—z |mkedndnh raxm| hmnm|epdnh ezzmpz anpfm dzien` fez zridp arrazdpdan pa r|dsepdwepdan)iexkeom|z zed` Kan`et.An Kan`et) R|mzd`mnp Lmndhna Eu}dna DDD r|m+zmnpm` pfm |mjakkmn`epdan ac Kdn`enea @msmi+arkmnp E}pfa|dpt jfed|ken I}xeifepd Enpandnapa imp zpeomfai`m|z dn pfm liejoa}p+zp|djomn dzien`|}n en` kenehm r|dsepdwm` raxm| ezzmpz z}jf ezpfm Eh}z+R}ienh}d ft`|amimjp|dj rienpz.’Ez ce| ez D }n`m|zpaa` dp) pfm rmarim ac Kdn+`enea xenpm` r|dsepdwepdan en` pa |}n dpz axnraxm|. Pfm u}mzpdan dz) `amz pfm hasm|nkmnpEH\DJ]IP]\M Zmj|mpe|t R|a+jmza Eijeie an Kan`et zpaa`rep an fdz `mjdzdan pa dnj|mezmpfm |mcm|mnjm r|djmz ac fah en`jfdjomn dkra|pz) zetdnh pfmkmep dkra|pm|z— xfdndnh asm|pfm R<22)222 pa lm jfe|hm` rm|janpednm| r|asm` pfmt fe` naplmmn p|}pfc}iit `mjie|dnh pfmd|dkra|pz en` xm|m zfa|pjfenhdnhpfm hasm|nkmnp.Pfm kmep dkra|pm|z en` r|a+jmzza|z ’zfa}i` eiza janzd`m| pfmdnpm|mzp ac `akmzpdj fah r|a`}j+m|z) en` pfmt zfa}i` nap rmneidwmpfm idsmzpajo dn`}zp|t)‛ Eijeiepai` |mra|pm|z `}|dnh pfm Rmarimz—A|hendwepdanz Ca|}k fazpm` ltpfm Kdn`enea \}|ei @msmiarkmnpR|ah|ek ep pfm H|en` \mhei Fapmidn @esea Jdpt.An Er|di <8) Eijeie |mjak+kmn`m` pa Cdnenjm Zmj|mpe|tJmze| R}|dzdke pfep pfm |mcm|+mnjm r|djmz an dkra|pm` ra|o en` jfdjomn lm dnj|mezm` c|ak62 jmnpz e odia ca| ra|o en` =0jmnpz e odia ca| jfdjomn.Ca| ra|o je|jezzmz en` feic je|jezzmz) Eijeie |mjakkmn`m`pfm |mcm|mnjm r|djm zfa}i` lm
Lt Jf|dzpdnm Fm||m|e
XDPF anit 5< zmzzdan `etz imcp)zmsm|ei zmjpa|z an Kan`et ej+j}zm` R|mzd`mnp Lmndhna Eu}dnaDDD en` Janh|mzz ac natnatdnh
ca| zej|dſtjdnh z}jf jakrmiidnh
en` dkra|penp nepdanei dzz}mzez pfm raxm| j|dzdz) pfm adi r|djmfdomz) pfm xehm fdomz en` zk}h+hidnh) ekanh apfm| pfdnhz) lm+je}zm pfm R|mzd`mnp—z caj}z dz anpfm dkrmejfkmnp p|dei ac Jfdmc G}zpdjm \mnepa Ja|ane.Iexkeom|z) jdsdi zajdmpth|a}rz) l}zdnmzzkmn) en` apfm|zmjpa|z zed` pfm R|mzd`mnp xez
ec﬌djpm` xdpf pfm ’Ldh J ztn+
`|akm‛7 Ja|ane) Jfdne en` Jan+h|mzzxaken Hia|de KejereheiE||ata.’Pfm R|mzd`mnp—z natnatdnhfez lmjakm jenjm|a}z en` fezzr|me` pa Janh|mzz pfep ei|me`te`sm|zmit eccmjpm` pfm rmarim.Fm fez lmjakm alzmzzm` xdpfpfm Ldh J7 Ja|ane) Jfdne en`Janh|mzzxaken E||ata)‛ Oe+lepeen \mr. \etkan` Reiepdnapai` pfm
Kendie Zpen`e|`.
’Xfdim dkrmejfkmnp dz dk+ra|penp) hasm|nenjm `amz nap zparpfm|m. Pfm R|mzd`mnp k}zp |meidwm
Eijeie |ml}ccz dkra|pm|z?fdhfm| kmep pe|dccz zpet
RF dhna|mz Jfdne)rienz pa dzz}m axncdzfdnh len dn zfaei
Nmx mvra|pke|ompz ca|lenenez }r
DKRMEJFKMNP ZFMISMZ APFM\ J\]JDEI DZZ]MZ
Rerm| p|edi.
Akl}`zken Janjfdpe Je|rda+Ka|eimz xesm `aj}kmnpz `}|dnh fm| pmzpdkant ep pfm |mz}krpdan ac dkrmejfkmnp p|dei ac Z}+r|mkm Ja}|p Jfdmc G}zpdjm \mnepa Ja|ane.
L}``fe @et.
Ela}p=)222 L}``fdzpz hepfm| eppfm Ke|dodne Zra|pz Jmnpm|pa r|et `}|dnh pfm jmiml|e+pdan ac L}``fe @et. Dnzmpzfaxz anm ac pfm |dp}eizac Smzeofe) xfdjf kmenzkeodnh zrmjdei mcca|pz pal|dnh ferrdnmzz pa pfm }n+ca|p}nepm idom pfm ehm`) pfmfen`djerrm` en` pfm zdjo.
@ENNT REPESai. VVSD Na. 8= 5< Rehmz) < ZmjpdanzR56.22 P]MZ@ET) Ket 5=) <25<
xxx.kendiezpen`e|`pa`et.jak kzpBkzpen`e|`pa`et.jak
PA@ET
 
Zpen`e|`
 Kendie
$52+k `mrazdpz pdm`pa nmx dkrmejf |er
RNat fez mtmz an lme}pt l}p r|mcm|z pa idsm idom e r|dmzp
R|dsepm raxm|cd|k zridpz |enoz
Nmvp rehmNmvp rehmNmvp rehmNmvp rehmNmvp rehm
Lt Kejan \ekaz+E|enmpe
AKL]@ZKEN
Janjfdpe Je|rda+Ka|eimzan Kan`et zed` fm| dnsmzpdhepdan ac Jfdmc G}zpdjm \mnepa Ja|ane—z eiimhm` $52+kdiidan`aiie| ejja}np xez idnom` pa enapfm| dk+
 rmejfkmnp jakriednp pfep kdhfp lm ſtim`
ehednzp fdk dn @mjmklm|
.Zfm ke`m e fa`hmra`hm a}p ac pfm ej+ja}npz) keodnh fm| n}klm|z jfeapdj.Pfm n}klm| ac ejja}npz eianm dz eplmzp |d`dj}ia}z.’Xm xdii `ml}no eii fm| liaepm`n}klm|z. En` anjm zfm dz r|asmnx|anh) D }|hm fm| pa dkkm`depmit |m+zdhn c|ak fm| razp ca| eiiaxdnh fm|zmic pa lm }zm` lt pfdz e`kdndzp|epdan en`keodnh e ie}hfdnhzpajo ac ‖hasm|n+kmnp e}`dpdnh—.‛Ka|eimz) jdpdnh pfm `aj}kmnpz pfeppfm Enpd+Kanmt+Ie}n`m|dnh Ja}njdife` r|asd`m` fm|) zed` Ja|ane fe` 6<`aiie| ejja}npz dn zmsm|ei lenoz pfep fmfe` lmmn kednpedndnh ca| mdhfp tme|z.Zfm ezom` pa lm eiiaxm` pa }zm pfmraxm| radnp r|mzmnpepdan asm| pfm z}r+razm` ejja}npz en` J}msez algmjpm`)l}p Mn|dim eiiaxm` dp ecpm| Zmnepa|zIa|mn Imhe|`e en` Kd|dek @mcmnza|+Zenpdeha sapm` ca| dp en` pfm apfm|zmnepa|z eh|mm`.R|mzd`mnp Lmndhna Eu}dna DDD zed`
 
JTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJO JTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJO
 Nmxz
 
 Kendie
Zpen`e|`Pa`et
kzp.`et`mzoBhkedi.jak
KET 5=) <25<P]MZ@ET
 E<
Dc z}jjmzzc}i) ja}npdnh an ke+jfdnmz jen fmir r|mzm|sm pfdznepdan—z pmjfnaiahdjei raxm|‐nap pfm zpm|maptrm ac kejfdnmzznepjfdnh ezzmklit idnm galz c|akxa|om|z) G}n Kdz}kd‐jakrentzraomzken) zed` Kan`et.Pfm kasm paxe|` kejfdnm+anit r|a`}jpdan xdii idomit lmjakrimpm` dn pfm nmvp cmx tme|z)rm|ferz ez zaan ez <25=) zed`Kdz}kd) eipfa}hf fm `mjidnm` pa
hdsm zrmjdſtj `epmz.
Gerenmzm ken}cejp}|m|z fesmlmmn kasdnh r|a`}jpdan el|ae`|mjmnpit pa acczmp pfm me|ndnhz`ekehm c|ak pfm zae|dnh tmnekd` cme|z ac e faiiaxdnh+a}pac Geren Dnj. ez galz kasm paJfdne) Dn`de en` pfm |mzp ac Ezde)
Na xa|om|z nmm`m` pa keom jekm|ez
PAOTA‐Jenan Dnj. dz kasdnh pa+xe|` c}iit e}pakepdnh `dhdpei jekm|er|a`}jpdan dn en mcca|p pa j}p jazpz‐eomt jfenhm lmdnh rietm` a}p ej|azzGeren) e xa|i` ime`m| dn |alapdjz.
xfm|m iela| jazpz e|m jfmerm|.Kdz}kd xez e`ekenp pfep galzxan—p lm j}p ep Jenan.’Xfmn kejfdnmz lmjakmka|m zarfdzpdjepm`) f}ken lm+dnhz jen lm p|enzcm||m` pa `a nmxodn`z ac xa|o)‛ fm zed`.Patape Kapa| Ja|r. dz eiza
xa|odnh an lmmſtnh }r e}pa+
kepm` r|a`}jpdan nap anit pa j}pjazpz l}p ejfdmsm lmppm| u}eidpt.Dn e |mjmnp rienp pa}|) |mra|pm|zxepjfm` fax xmi`dnh hap k}jfcezpm| en` ka|m r|mjdzm pf|a}hfdnzpenpenma}z iezm|+xmi`dnh pfepp}|nm` a}p Imv}z i}v}|t ka`miz.@mzrdpm h|axdnh r|mzz}|m c|akpfm fdhf tmn) Patape dz dnnasep+
dnh r|a`}jpdan mcſtjdmnjt pa ommr
enn}ei Geren r|a`}jpdan ep : kdi+idan smfdjimz) ela}p e pfd|` ac dpzhialei r|a`}jpdan) lt |m`}jdnhjazpz pf|a}hf |alapdjz }zm.Eodfdpa Zena) r|acmzza| epNehate Dnzpdp}pm ac Pmjfnaiaht)zed` Geren nmm`z pa `a ka|m pa
ſtnm+p}nm dpz zarfdzpdjepm` |alap+
djz ca| r|ejpdjei erridjepdanz.Geren fez pmn`m` pa caj}z an|mzme|jf en` jakm }r xdpf |ewwim+`ewwim f}kenad`z en` pfmn hmplmepmn dn zdkrim r|a`}jpz idom pfm\aakle sej}}k jimenm| lt d\alapJa|r. ac pfm ]ndpm` Zpepmz) fm zed`.Fan`e Kapa| Ja.—z xeio+dnh en` peiodnh Ezdka f}ken+zferm` |alap jakmz xdpf sadjm|mjahndpdan) ra}|z g}djm dnpa ej}r en` jen |}n e|a}n` an pxaimhz ez kezjap ep msmnpz.Zdnjm pfm iepm 5442z) idom apfm|ken}cejp}|m|z) Jenan lmhen }z+dnh pfm ’jmii‛ r|a`}jpdan kmpfa`)dn xfdjf e pmek ac xa|om|z a|anm xa|om| r}pz pahmpfm| e kega|re|p) |epfm| pfen `adnh e zdkrimpezo asm| en` asm|.Dn |mjmnp tme|z) |alapz fesm lm+jakm za k}jf e re|p ac pfdz jmiir|a`}jpdan) Jenan jeiiz dp ’ken+kejfdnm jmii.‛ Msmnp}eiit) f}+ken dnsaismkmnp xdii lm rfezm`a}p dn keodnh zakm r|a`}jpz) ej+ja|`dnh pa Jenan.Dn pfm ]Z) Ekewan.jak Dnj.dz l}tdnh Odse Ztzpmkz) xfdjfkeomz |alapz en` zacpxe|m pa fmir
jakrendmz c}iſtii a|`m|z) ca| $88=
kdiidan.Ekewan fez lmmn }zdnh e}+
pakepdan ep dpz a|`m| c}iſtiikmnp
jmnpm|z ca| zakm pdkm. L}p Odse—zpmjfnaiaht dz `mzdhnm` pa iaxm|jazpz en` xdii lm }zm` pa fmirxa|om|z rdjo en` rejo laaoz.Zena) pfm eje`mkdj) zp|mzzm` pfmnmm` ca| e ztzpmk za xa|om|z jenjakk}ndjepm xdpf |alapz. Fm eizazp|mzzm` pfep pfm|m xdii eixetz lm|aak ca| f}ken dnpmiidhmnjm) }z+dnh pfm Gerenmzm ca| ’j|ecpzken+zfdr)‛ a| ’peo}kd.‛
ER
$52+k...
pfm|m xez zp|anh msd`mnjm ehednzp Ja|ane asm| fdz eiimhm` `aiie| ej+ja}npz. \mhe|`imzz ac pfm eka}np dn pfm z}rrazm` `aiie| ejja}npz)Ja|ane zfa}i` lm fmi` ejja}npelim ca| nap `mjie|dnh pfazm dn fdzZpepmkmnp ac Ezzmpz) Ideldidpdmz en` Nmp Xa|pf) fm zed`.Pfm r|azmj}pdan renmi jiedkm` sdjpa|t caiiaxdnh Ka|eimz— `dz+jiaz}|m en` }|hm` Ja|ane pa pmii eii.’Dp errme|z pfep pfm `mcmnzm renmi—z heklim `d` nap ret acc)‛ E}+|a|e \mr. G}en M`he|`a Enhe|e zed`.’Dp xez pfm `mcmnzm iextm|z xfa za}hfp pfm Akl}`zken en` nappfm r|azmj}pa|z. Pfmt... riennm` pa r}njf faimz dn pfm pmzpdkant ac Akl}`zken Ka|eimz) l}p dp `d` nap ferrmn.‛@}|dnh en me|idm| u}mzpdandnh dn pfm `d|mjp mvekdnepdan) J}msezezom` Ka|eimz dc Ja|ane—z z}rrazm` leno ejja}np xez jasm|m` ltpfm dkrmejfkmnp jakriednp.
’D `an—p onax dc pfm eiimhm` $822)222 dn RZ Leno dz dnji}`m` dnpfdz $52 kdiidan. Nap z}|m)‛ Ka|eimz zed`. Zfm zed` dp xez fm| ardn+dan lezm` an fax zfm eneitwm` e 58+rehm `aj}kmnp c|ak pfm Enpd+
Kanmt Ie}n`m|dnh Ja}njdi `mpedidnh Ja|ane—z eiimhm` dii+happmnxmeipf.Dn e imppm| zfm zmnp pa Ja|ane dn Er|di) Ka|eimz zed` zfm `d` napdnji}`m pfm ehh|mhepm eka}np ac pfm `aiie| `mrazdpz en` pfm za}|jmac pfm |mra|p lmje}zm ’zfm pfa}hfp dp—z nap nmjmzze|t.‛L}p J}msez dnzdzpm` pfep Ka|eimz ja}i` fesm jdpm` pfep dnca|ke+pdan dn fm| imppm| pa Ja|ane en` ezom` fdk pa mvriedn fdz z}rrazm`dii+happmn xmeipf) fmnjm hdsdnh Ja|ane pfm jfenjm pa mvriedn fdk+zmic.’Za xft `a ta} janzd`m| dp nap nmjmzze|t xfmn ta} e|m r|ejpd+jeiit ejj}zdnh e rm|zan ac diimheiit eju}d|m` xmeipf1‛ J}msezzzed`.’D pfa}hfp dp xez nap nmjmzze|t pa kmnpdan pfm za}|jm. Ecpm| eii)ta} zed` pfm ejja}npz `d` nap mvdzp‣‛ Ka|eimz zed`.
Xdpf Ke|djmiJ|}w en` Gatjm Renhja Reõe|mz
RF...
nmm` pa l|dnh pfmd| `dzr}pm asm| pfmzfaei lmca|m pfm Dnpm|nepdanei P|dl}+nei an pfm Iex ac pfm Zme.’A}| `dzj}zzdanz xdpf Jfdne fesmnmsm| zparrm`)‛ K|. Eu}dna zed`.’Pfm|m dz `d|mjpdan nax) xfm|mezlmca|m pfm peioz xm|m nap ez jime|.Nax pfm|m errme|z pa lm zakm jie|+dpt dn pfm peioz.‛
Pfm Jfdnmzm ſtzfdnh len an
Ket 53 pa E}h. 5 xez |mra|pm` ltpfm Vdnf}e Nmxz Ehmnjt u}apdnh
Za}pf Jfdne Zme ſtzfm|dmz e`kdn+dzp|epdan acſtjdeiz. Pfm acſtjdeiz
zed` pfm len jasm|m` pfm dzien` ac F}enhten a| Zje|la|a}hf) en` dpxez kmenp pa r|apmjp pfm ke|dnmmjaztzpmkz en` |mza}|jmz dn pfme|me.
Jfdnmzm acſtjdeiz zed` pfm lenjasm|m` Jfdnmzm en` ca|mdhn ſtzfm|+
kmn en` pfazm c|ak ja}np|dmz iet+dnh jiedk pa re|pz ac pfm Zr|epitz en`apfm| dzien`z ej|azz pfm Za}pf JfdneZme. Pfm Zr|epitz e|m zed` pa janpednie|hm `mrazdpz ac adi) hez) ft`|a+je|lan en` kdnm|ei |mza}|jmz.
M|djEraianda) Cia|enpm Z. Zaikm|dnen` Gatjm Renhja Reõe|mz
RNat...
R|mzd`mnp. Fm zakmpdkmz hamz a}p an e
`epm l}p dz nap onaxn pa lmjakm zm|da}zxdpf ent xaken.Fm fez lmmn idnom` xdpf se|da}z xakmn7Zfeiend Zaim`e`) xfa dz nax ke||dm` pa
Rezdh \mr. \aken \ak}ia) pmejfm| L}nnt
Jeidje) jmiml|dpt zptidzp Idw ]t) zpajol|a+om| Imn Iarmw) en` Oa|men pmimsdzdan fazpH|ejm Imm.Dn e zrmmjf ep pfm Nepdanei P|enzra|pJancm|mnjm dn Ke|dodne Jdpt) K|. Eu}dnapai` `|dsm|z xfak fm jeiim` ’zxmmp ias+m|z‛ pfep fm fe` jakm c|ak c|ak @esea)xfm|m pfm|m xm|m ’ka|m lme}pdc}i xakmnnax pfen dn <252‛ xfmn fm xez pfm|m jek+redhndnh ca| pfm r|mzd`mnjt.Ezom` dc fm lmidmsm` pfep K|. Eu}dnaxa}i` lmjakm e r|dmzp) anm `|dsm| zed`7’Pfm jfenjmz e|m ez haa` ez a}| `edit
xehm hadnh }r pa R5)222.‛
Gatjm Renhja Reõe|mz
 
Nmx...
Jfdne) pfm zmjan` ldhhmzp mvra|p
ke|omp ca| Rfdidrrdnm lenenez ecpm| 
Geren.
Eh|dj}ip}|m Zmj|mpe|t R|ajmza Ei+
jeie zed` pfm hasm|nkmnp xez iaaodnhep mvra|pdnh lenenez pa ja}np|dmz dnpfm Kd``im Mezp.Fm zed` e `mimhepdan ac rienp u}e|+
enpdnm acſtjdeiz xdii imesm ca| Jfdne
pfdz xmmo pa zaism pfm dzz}m) en` dn+sdpm` Lmdgdnh pa zmn` dpz axn pmek pa
pfm Rfdidrrdnmz pa jfmjo an pfm zend+
pe|t r|apajaiz fm|m.Iezp xmmo) Jfdne `mndm` mnp|t pa
zakm R822 kdiidan xa|pf ac Jesmn+`dzf lenenez c|ak pfm Rfdidrrdnmz
en` a|`m|m` 522+rm|jmnp dnzrmjpdanan eii dnla}n` c|}dpz c|ak Kendieecpm| jiedkdnh pfep rmzpz fe` lmmnca}n` dn e |en`akit dnzrmjpm` zfdr+kmnp.
L}p Rienp L}|me} @d|mjpa| Jie|d+
pa Le|an zed` pfm rmzp pfep Jfdnejiedkm` pa fesm ca}n` dn pfm lenenezfdrkmnp ja}i` anit lm ca}n` an ja+jan}pz.’Pfm dnzmjp ca}n` dn pfm lenenezfdrkmnp xez dn cejp e odn` ac zjeimdnzmjp pfep dncmjpz jajan}pz anit)‛ fmzed`.
Rfdidrrdnm c|}dp mvra|pm|z mv+
r|mzzm` janjm|n pfep pfm zp|djpm|
|mh}iepdanz xa}i` f}|p pfm R0.8=+
ldiidan lenene dn`}zp|t. Pfmt zed`pfm lenenez dn 35 a}p ac pfm 5=2janpednm| senz zdppdnh dn Jfdnmzmra|pz xm|m ei|me`t zradim` lmje}zmac pfm `miet) jazpdnh mvra|pm|z
ela}p $832)222.An Kan`et) pfm Rfdidrrdnm Zpajo Mvjfenhm Dn`mv zeno 5.0 rm|jmnp pa
=)26:.3< ep pfm jiazm ac p|e`dnh) dpz
 ldhhmzp `mjidnm zdnjm Cml. <8.Rfdidrrdnm Ianh @dzpenjm Pmim+
rfanm Ja.) pfm nepdan—z ie|hmzpjakrent lt ke|omp sei}m) en` GHZ}kkdp Fai`dnhz Dnj.) axnm| ac pfmldhhmzp l}`hmp ed|idnm) im` pfm iazzmz.Pmnzdanz fesm |dzmn zdnjm e zpen`+acc lmhen iezp kanpf lmpxmmn zfdrzc|ak lapf ja}np|dmz asm| en dzien`dn pfm Za}pf Jfdne Zme) jeiim` Zje|+
 la|a}hf Zfaei lt pfm Rfdidrrdnmz en`
F}enhten lt Jfdne.Jfdne kdhfp janzd`m| mjanakdj
zenjpdanz ehednzp pfm Rfdidrrdnmz dc 
pfm zdp}epdan janpdn}m` pa `msmiar)pfm Jfdne @edit |mra|pm` Kan`et)jdpdnh Wfea Gdenhidn) en mjanakdjmvrm|p ep pfm Jfdne Eje`mkt ac Za+
jdei Zjdmnjmz— Dnzpdp}pm ac Ezde Re+jdſtj Zp}`dmz.
’E janpdn}m` `dzr}pm xdpf Jfdne
ket fesm zdhndſtjenp dkridjepdanz)‛
zed` Eiien T}) xfa fmirz kenehm
$4.23 ldiidan ep Kendie+lezm` Kmp|a+
raidpen Leno # P|}zp Ja.’Pfm|m dz eiza |mnmxm` cme| asm|M}|arm—z `mlp j|dzdz.‛Pa}|dzk+|miepm` zpajoz `mjidnm`.Eiidenjm Hialei H|a}r Dnj.) axnm|ac pfm arm|epa| ac Kendie—z ie|hmzp
jezdna) cmii <.: rm|jmnp pa R5<.32.REI Fai`dnhz Dnj.) axnm| ac pfm ne+
pdan—z ldhhmzp je||dm|) cmii :.= rm|jmnp
pa R8.:8.
Jfdne—z Vdnf}e Nmxz Ehmnjt |m+ra|pm` iezp xmmo pfep p|esmi ehmnjdmzdn Zfenhfed en` H}enhwfa} z}z+
 rmn`m` pa}|z pa pfm Rfdidrrdnmz. An
Ket 4) Jfdnmzm p|esmi ehmnjdmz Jp|dr.jak en` Lmdgdnh Jedzze Dnpm|nepdaneiP|esmi Zm|sdjm Ja. eiza z}zrmn`m`p|drz.Jfdne dz pfm ca}|pf+ie|hmzp ke|omp
ca| pa}|dzpz pa pfm Rfdidrrdnmz) lmfdn`
Za}pf Oa|me) pfm ]Z en` Geren.
Pa}|dzp e||dseiz c|ak Jfdne |azm 86 rm|jmnp dn pfm ſt|zp u}e|pm|) ka|m pfen
entxfm|m mizm ekanh pfm par 5< ke|+
ompz) pa 43)0==) a| 6.0 rm|jmnp ac pfm
papei) ejja|`dnh pa hasm|nkmnp `epe.
Xdpf G}idpa H. \e`e en` Liaaklm|h
R|dsepm...
fesm pfm kanmt pa kenehmen` kednpedn pfmzm ezzmpz. Xm
`an—p)‛ pfm R|mzd`mnp zed` `}|+
dnh exe|`dnh jm|mkandmz ca|pfm Kdn`enea \}|ei @msmiar+
kmnp R|ah|ek dn @esea.
Fm `d` nap zet fax pfm nmxja|ra|epdan xa}i` lm c}n`m`.Eiza an Kan`et) pfm Mn+m|ht @mre|pkmnp dnzdzpm` pfeppfm|m xez na ianhm| e z}rritzfa|pehm dn Kdn`enea) `mzrdpm|mra|pz pfep liejoa}pz pfm|mjanpdn}m`. ]n`m|zmj|mpe|t Ga+zmcdne Ezd|dp zed` ent a}pehmzxm|m r|alelit pfm |mz}ip ac ’pmjfndjei hidpjfmz‛ a| p|enz+kdzzdan dzz}mz‐en` xm|m dza+iepm` jezmz.Esedielim jerejdpt dn Kdn`+enea dz nax ep 5):63 kmhexeppz
xfdim `mken` dz anit ep 5)540
kmhexeppz) zfm zed`.L}p an C|d`et) Mnm|ht Zmj|m+pe|t Gazm \mnm Eikmn`|ez zed`pfm raxm| zdp}epdan xez zpdiij|dpdjei lmje}zm pfm dzien` fe`na janpdnhmnjt |mzm|smz.Enpandna—z r|arazei zridppfm |enoz ac pfazm arrazm` papfm hasm|nkmnp—z r|dsepdwepdanrienz ca| pfm dzien`.@esea `mi Na|pm Has. \a+`aica `mi \aze|da) r|mzd`mnp
ac pfm Jancm`m|epdan ac R|a+
sdnjdei Hasm|na|z) Jdpt Ket+a|z en` K}ndjdrei Keta|z
Imeh}m R|mzd`mnpz) e sajei j|dp+
dj ac r|dsepdwepdan `}|dnh iezpkanpf—z raxm| z}kkdp) zed`fm xez dnjidnm` pa z}rra|p En+pandna—z |mjakkmn`epdan.@}|dnh pfm z}kkdp) @mi \a+
ze|da msmn ezom` pfm R|mzd`mnp
pa jm|pdct ez }|hmnp ekmn`+
kmnpz pa pfm Mnm|ht en` Raxm| 
Dn`}zp|t \mca|k Ejp.
Ehfek \mr. Enhmia Reika+
nmz en` Eoleten \mr. E|imnmOeoe Leh+ea) faxmsm|) algmjp+m` pa Enpandna—z r|arazei.’Pfdz zpdii zkejoz ac r|dse+pdwepdan anit dp xez `mzdhnm`ez lmdnh idkdpm` pa pfm rmarimac Kdn`enea. Xfep ja}i` zparpfm nmx ja|ra|epdan c|akiepm| an zmiidnh pfm ezzmpz papfm ldh rietm|z ecpm| pfmt |mei+dwm` pfm|m dz na c|mzf jerdpei
pa kenehm pfm Eh}z+R}ienh}den` raxm| le|hmz1‛ Reikanmz
zed`.Leh+ea eh|mm`) en` zed` pfmza}|jmz ac raxm| en` c}n`dnhzfa}i` eiza lm `dzj}zzm`.’Pfm hasm|nkmnp zfa}i` napelen`an dpz alidhepdan pa pfmrmarim ac Kdn`enea en` imesm}z dn pfm `e|o ez pa xfm|m paza}|jm pfm kanmt. Pfm has+m|nkmnp fez pa mnz}|m pfep pfmrmarim xdii nap lm ke`m pa lml}|`mnm` lt pfm fdhfm| jazp ac raxm|)‛ Leh+ea zed`.Zfm zed` xfdim Kdn`enealaezpz ac ft`|a mimjp|dj rienpz
z}jf ez Eh}z+R}ienh}d) zakm
zmjpa|z eiza xenpm` pa perjaei+cd|m` rienpz en` `dmzmi+|}n raxm| le|hmz.’Xm jennap eiiax `d|pt jaeipa lm pfm ldhhmzp jf}no ac pfmza}|jm ac raxm| anit lmje}zmdp dz jfmerm| pa |}n en` kenehmpfen pfm ft`|a raxm| rienpz.Jaei dz `d|pt en` }nfmeipft) rm+|da`)‛ Leh+ea zed`.Zfm zed` pfm |mezan Kdn`+enea mngatz jfmerm| raxm|xez lmje}zm ac pfm |mnmxelimza}|jmz ac mnm|ht z}jf ez pfmft`|amimjp|dj en` hmapfm|keirienpz.
Reikanmz zed` pfm 3<+zp|anh
Kdn`enea Imhdziepa|z Jak+kdppmm) fme`m` lt KdzekdzAjjd`mnpei \mr. Ia|mpa ImaAjekraz) xa}i` lm jansmnm`pa `dzj}zz pfm lmzp arpdan ca|Kdn`enea.
Reikanmz eiza }|hm` pfm GadnpJanh|mzzdanei Raxm| Jakkdz+zdan pa jansmnm en` ſtneiit `m+
jd`m an r|dsepdwepdan ecpm| pfm
R|mzd`mnp pazzm` pfm dzz}m pa
Janh|mzz.Leh+ea jeiim` an Janh|mzz padkkm`depmit jeimn`e| pfm `m+idlm|epdanz an pfm zj|errdnh ac 
pfm Mimjp|dj Raxm| Dn`}zp|t \m+
ca|k Ejp pfep zfm zed` r|asm`pa lm e cedi}|m) lapf dn pm|kz ac iaxm|dnh raxm| jazpz en` pfmzpepm—z `mlpz.An Kan`et) iexkeom|z) jdsdizajdmpt h|a}rz en` l}zdnmzz+
kmn ejj}zm` pfm R|mzd`mnp ac 
cedidnh pa peom ejpdan an r|mzz+dnh dzz}mz xfdim lmdnh mvji}+zdsmit caj}zm` an pfm ’Ldh Jztn`|akm‛‐pfm dkrmejfkmnpac Jfdmc G}zpdjm \mnepa Ja|a+ne) pfm pm||dpa|dei `dzr}pm xdpfJfdne) en` pfm r|azmj}pdan ac Janh|mzzxaken Hia|de Keje+rehei E||ata.
’Pfm R|mzd`mnp—z natnat+
dnh fez lmjakm jenjm|a}z en`fez zr|me` pa Janh|mzz. Fm fezlmjakm alzmzzm` xdpf pfm LdhJ‐Ja|ane) Jfdne en` Jan+h|mzzxaken E||ata)‛ Oelepe+
en \mr. \etkan` Reiepdna pai`
pfm Kendie Zpen`e|`.’Xfdim dkrmejfkmnp dzdkra|penp) hasm|nenjm `amz
nap zpar pfm|m. Pfm R|mzd`mnp
k}zp |meidwm pfep dkrmejfkmnpjakmz zmjan` anit pa ka|mdkra|penp dzz}mz ez |dzdnh jazpac raxm|) lezdj jakka`dpdmz)c}mi) ra|o en` jfdjomn. Xfdimr|djmz ha }r) pfm xehmz |mkednzpehnenp en` pfdz hasm|nkmnp|allm` pfm rmarim ac pfmd| r}|+jfezdnh raxm| en` `mr|dsm`pfmk ac pfm |dhfp pa ime` e `m+
jmnp idcm)‛ Reiepdna zed`.Reikanmz zed` zdnjm Jan+
h|mzz |mz}km` dpz zmzzdanz an
Ket 8) pfm Fa}zm fez cedim` pa
k}zpm| e u}a|}k pfep gmare|+`dwm` pfm rezzehm ac ldiiz pfepja}i` zpar raxm| r|dsepdwepdan)adi r|djm fdomz en` zk}hhidnh.’Xm anit fesm 5< zmzzdan
`etz imcp en` D anit zmm =2 a| 82
ac kt jaiimeh}mz dn pfm rimne|tz}jf pfep r}lidj fme|dnhz en``mlepmz an pfm rezzehm ac dk+ra|penp ldiiz pfep xa}i` e``|mzzpfm janjm|nz ac pfm raa| xm|mzd`midnm` lmje}zm pfm ime`m|+zfdr en` pfm kmklm|z xm|ml}zt xdpf pfm dkrmejfkmnp ei+pfa}hf D `a nap eiza zmm kazp ac 
pfmk dn pfm Zmnepm)‛ Reikanmz
zed`.
Reikanmz `e|m` pfm Fa}zm
ime`m|zfdr pa jakrmi pfm kmk+lm|z pa eppmn` pfm zmzzdanz en`rezz r|da|dpt imhdziepdan.
XdpfKe|djmi J|}w
Rdpt pfm mimrfenp.
L|dpdzf |ajo zdnhm| Ka||dzzmt) pfm ca|km| c|anpken ac pfm eipm|nepdsm |ajo h|a}r Pfm Zkdpfz) xme|z e RfdidrrdnmCieh e|a}n` fdz xedzp ez fm rm|ca|kz `}|dnh fdz janjm|p dn Kendiean Z}n`et. Ka||dzzmt |mjmnpit zmnp e imppm| an lmfeic ac Kendie+lezm` Rmarim ca| pfm Mpfdjei P|mepkmnp ac Endkeiz Ezde pa R|mzd`mnpLmndhna Eu}dna DDD }|hdnh fdk pa zmn` Sdzfxekeid) e ianm Ezdenmimrfenp ep pfm Kendie Waa) pa e zenjp}e|t. Ee|an Cesdie) ER
pfep dkrmejfkmnp jakmz zmjan`anit pa ka|m dkra|penp dzz}mz ez|dzdnh jazp ac raxm|) lezdj jak+ka`dpdmz) c}mi r|djmz) ra|o en`jfdjomn. Xfdim r|djmz ha }r) pfmxehmz |mkedn zpehnenp en` pfdzhasm|nkmnp |allm` pfm rmarimac pfmd| r}|jfezdnh raxm| en``mr|dsm` pfmk ac pfm |dhfp paime` e `mjmnp idcm.‛
Ehfek \mr. Enhmia Reika+
nmz zed` zdnjm Janh|mzz |mz}km`
dpz zmzzdanz an Ket 8) pfm Fa}zm
fe` cedim` pa k}zpm| e u}a|}k)en` pfep gmare|`dwm` pfm rezzehmac dkra|penp ldiiz.’Xm anit fesm 5< zmzzdan
`etz imcp en` D anit zmm =2 a| 82
ac kt jaiimeh}mz dn pfm rimne|t... lmje}zm pfm ime`m|zfdr en`pfm kmklm|z xm|m l}zt xdpfpfm dkrmejfkmnp) eipfa}hf D `anap eiza zmm kazp ac pfmk dn pfm
Zmnepm)‛ Reikanmz zed`.
Fm `e|m` pfm Fa}zm ime`m|+zfdr pa jakrmi pfm kmklm|z paeppmn` pfm zmzzdanz en` rezz r|d+a|dpt ldiiz.
Reikanmz zed` pfm fah en`
ra}ip|t h|axm|z fe` lmmn jiek+a|dnh ca| pfm hasm|nkmnp pa `azakmpfdnh ela}p zk}hhidnh)tmp pfm enpd+`}krdnh ldiiz dnJanh|mzz |mkednm` ep pfm renmiimsmi.’Pfm|m e|m eiza ka|m pfen <=ldiiz |miepdnh pa pfm |msdmx a|
zj|errdnh ac pfm Mimjp|dj Raxm| 
Dn`}zp|t \mca|k Ejp a| pfm Mrd+|e iex) tmp pfm jakkdppmm fez napmsmn zpe|pm` fme|dnhz an pfmzm)—fm zed`.’Pfm rmarim ac Kdn`enea e|mz}ccm|dnh c|ak j|drridnh raxm|a}pehmz tmp napfdnh dz lmdnh`anm) idom pfm|m dz na }|hmnjtpa e``|mzz pfm raxm| j|dzdz. PfmMrd|e iex fez alsda}zit cedim`za xm xenp pa |mzaism anjm en`ca| eii pfm dzz}m ac r|dsepdwepdan
ac Eh}z+R}ienh}d en` raxm|  le|hmz)‛ Reikanmz zp|mzzm`.
Msmn pfm Gadnp Janh|mzzdanei
Raxm| Jakkdzzdan jakrazm`
ac kmklm|z ac pfm Fa}zm en`Zmnepm ja}i` nap jan`}jp ke|e+pfan fme|dnhz pa e``|mzz pfmraxm| j|dzdz lmje}zm kazp ac dpz kmklm|z xm|m re|pdjdrenpzdn pfm dkrmejfkmnp p|dei) re|+pdj}ie|it pfm zmnepa|+g}`hmz en`
 r|azmj}pa|z) Reikanmz zed`.
EJP Pmejfm|z \mr. Enpa+nda Pdnda `mken`m` pfep Jan+
h|mzz ſtndzf pfm dkrmejfkmnp
p|dei zaanmzp lmje}zm dp fez `anmka|m fe|k pfen haa` pa pfm r}l+idj—z xmice|m.’Eii pf|a}hfa}p pfm dkrmejf+kmnp p|dei) jakkdppmm fme|dnhz
an pfm R5<=+imhdziepm` xehm
fdom) pfm zj|errdnh ac sei}me``m` pev an rmp|aim}k r|a`+}jpz en` pfm |msdmx a| |mrmei ac pfm Mrd|e iex xm|m nmsm| jeimn+`e|m` ca| `midlm|epdanz)‛ Pdndazed`.’Msmn pfm k}jf nmm`m` rez+zehm ac pfm |mr|a`}jpdsm fmeipfldii jen na ianhm| lm rezzm`.Nap pa kmnpdan pfm C|mm`ak ac Dnca|kepdan ldii.——
Dkrmejfkmnp‣Eijeie ...
$<.52< rm| odia. Ca| fekz) zfa}i`m|z en` ’j}pz pfm|mac xdpf lanm dn)‛ pfm r|djm xez zmp ep $<.5<6 rm| odia en` ca| apfm|z) $<.483 rm| odia.Jfdjomn imh u}e|pm|z xm|m rmhhm` ep $5.<:6 rm| odia) kmjfend+jeiit `mlanm` kmep ac jfdjomn ep $2.4=: rm| odia) en` p}|omt ep$2.344 rm| odia.
’Pfm kmep dkra|pm|z ejj}zepdan anit zfaxz pfep kmep dkra|p+m|z fe` lmmn }n`m|sei}dnh pfmd| dkra|pz)‛ Eijeie zed`. Fm lezm`pfm dnj|mezm an pfm |mcm|mnjm r|djm dkrazm` lt pfm ]Z.Pfm dkra|pm|z zed` pfm dnj|mezmz xa}i` ca|jm pfmk pa rezz an
pa janz}km|z pfm e``m` jazp ac `adnh l}zdnmzz lt ez k}jf ez R6
rm| odiah|ek.Elana jfed|ken en` Zxdnm @msmiarkmnp Ja}njdi `d|mjpa|\azmn`a Za zed` dp xez pdkm pfm hasm|nkmnp jaiimjpm` pfm |dhfppe|dcc c|ak dkra|pm|z zdnjm pfm dkra|pm|z fe` lmmn }n`m|sei}dnhpfmd| dkra|pz ca| pfm rezp pxa tme|z.Fm zed` pfm ja}njdi) eianh xdpf pfm Nepdanei Cm`m|epdan ac Fah
Ce|km|z Dnj. en` Ra|o R|a`}jm|z Ezzajdepdan ac pfm Rfdidrrdnmz)
fe` lmmn ezodnh pfm hasm|nkmnp pa j}|l zk}hhidnh) xfdjf fe`jazp pfm jiaz}|m ac ep imezp <2 rm|jmnp ac pfm lejote|` fah dn`}z+p|t.
Jf|dzpdnm C. Fm||m|e
 
KET 5=) <25<P]MZ@ET
E:
 
 Nmxz
 
 Kendie
Zpen`e|`Pa`et
kzp.`et`mzoBhkedi.jak
JTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJO JTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJOJTEN KEHMNPE TMIIAXLIEJO
RF l|dnhz c}n pa @}ledp|esmi p|e`m jansmnpdanRF mnsat keomz rdpjfpa Kmkrfdz l}zdnmzzmz
 
D
N
L
\DMC
NepdaneiD@ rien|msdsm`
H|a}rz |m`}jm gmmr ce|mz) l|me` r|djmz
Iexkeom| r}zfmz aoet ac ‖imhejt— ldii
Mkriatm|zxenp nmx`mei ca|fa}zmfmir
Oeidoezen x|dp dzz}m` sz ka`dſtm` mhhrienpz
Kdn`enea zpepm ac kdn`.
R|mzd`mnp Lmndhna Zdkman Eu}dna DDD zrmeoz lmca|m hasm|nkmnp xa|om|z en` rmarim—z a|hendwepdanz an fdze`kdndzp|epdan—z sdzdan ca| Kdn`enea an Kan`et ep pfm H|en` \mhei Fapmi dn Ienenh) @esea Jdpt.
Lt G}idpa H. \e`e en`Ganepfen Cm|nen`mw
JAKK]NPM\Z jen mvrmjp e`mj|mezm dn pfm kdndk}k gmmrnmtce|m pfdz xmmo xfdim leom|z xdiiehedn |m`}jm lt R5 pfm j}||mnpr|djm ac pfm 52+rdmjm RdnatRen`mzei mccmjpdsm Ket <4.P|enzra|p h|a}r RezenhKez`e) pfa}|hf dpz r|mzd`mnp AlmpKe|pdn) ke`m pfm ce|m |aiilejo enna}njmkmnp anit fa}|z ecpm| adijakrendmz |aiim` lejo pfm r|djmzac pfmd| rmp|aim}k r|a`}jpz.
Kega| adi ſt|kz Rmp|an
Ja|ra|epdan) Jfms|an Rfdidrrdnmz&ca|km|it Jeipmv en` RdidrdnezZfmii j}p r|djmz ac r|mkd}k hezaidnmlt R5.82) |mh}ie| hezaidnm en` `dmzmilt R5.32) en` om|azmnm lt R5.=2.Dn`mrmn`mnp rietm|z dkrimkmnpm`zdkdie| r|djm |aiilejoz.Pfm |m`}jpdanz) pfm adi rietm|z
zed`) xm|m ke`m pa |m﬌mjp
pfm zacpmndnh ac r|djmz dn pfmdnpm|nepdanei ke|omp.Ejja|`dnh pa Ke|pdn) pfmtxdii jaa|`dnepm xdpf pfm Ien`P|enzra|pepdan en` C|enjfdzdnh\mh}iepa|t Lae|` ca| pfmdkrimkmnpepdan ac pfm =2+jmnpesa ce|m|aiilejo an r}lidj }pdidpt gmmrnmtz a|c|ak pfm j}||mnp R6.=2 pa R6.L}p anjm adi r|djmz ha }r ehedndn anm a| pxa xmmoz pdkm) fm zed`pfm IPC\L zfa}i` dkkm`depmit|mp}|n pa R6.=2 pfm kdndk}k ce|mca| rezzmnhm| gmmrnmtz.Pfm p|enzra|p ime`m| ezz}|m`pfep xdpf pfm |mjmnp ce|m |aiilejo)zmnda| jdpdwmnz en` zp}`mnpz xdiizpdii hmp <2 rm|jmnp `dzja}np.Ep pfm zekm pdkm) Leom|z zed`pfmt xdii ehedn |m`}jm lt R5 pfmj}||mnp r|djm ac pfm 52+rdmjm RdnatRen`mzei mccmjpdsm Ket <4) pfmP|e`m @mre|pkmnp zed` an Kan`et.’C|ak pfm j}||mnp r|djm ac R<0) Rdnat Ren`mzei xdii lm|m`}jm` pa R<: ep pfm mn` ac pfmkanpf)‛ P|e`m Zmj|mpe|t H|mha|t@akdnha zed` ep pfm zd`midnmz ac pfm Nepdanei R|djm Jaa|`dnepdnhJa}njdi kmmpdnh dn Keoepd.Dp xdii lm pfm zmjan` pdkm pfdztme| pfep leom|z |m`}jm` pfmr|djm ac pfm hmnm|dj l|me` ecpm|pfmt |m`}jm` pfm r|djm ac RdnatRen`mzei pa R<0 c|ak R<= an Er|di52 pfdz tme|) jdpdnh pfm jfmerm|eju}dzdpdan ac dkra|pm` Dn`anmzden
﬌a}| xfdjf dz }zm` ca| leodnh pfm
hmnm|dj l|me`.Dn e pmvpm` kmzzehm pa KendieZpen`e|` an Kan`et) pfmRfdidrrdnm Leodnh Dn`}zp|t H|a}rzed` pfmt xdii |m`}jm pfm r|djm ac ren `m zei ’ez e ja|ra|epm zajdei|mzranzdldidpt pa pfm janz}kdnhr}lidj.‛
L}p pfmt }|hm` iajei ﬌a}| 
kdiim|z pa `mj|mezm pfm r|djm ac 
 r|mkd}k iajei ﬌a}| ca| pfmk pa
`mj|mezm pfm r|djm ac Rdnat Pezpt.Cia}| kdiim|z fe` ei|me`tenna}njm` dn Ke|jf pfep iajeiit+
kdiim` ﬌a}| jazpz R602 rm| leh.L}p leom|z zed` ﬌a}| r|djmz dn Ket
|mkedn ep R642 pa R422 rm| zejo)janp|e|t pa xfep pfm kdiim|z fe`lmmn zetdnh.@akdnha zed` `dzj}zzdanz e|manhadnh lmpxmmn pfm hasm|nkmnpen` zpeomfai`m|z dc pfm|m ja}i` lme razzdldidpt pa |m`}jm pfm r|djm ac Rdnat Pezpt) xfdjf dz j}||mnpit epR:6 rm| iaec.@akdnha eiza zed` pfm`mre|pkmnp dz zp}`tdnh pfmrazzdldidpt ac dkrazdnh e zpen`e|`|mpedi r|djm ac R5<.62 ca| jennm`ze|`dnmz ecpm| pfm len an peklen
ſtzfdnh dn pfm xmzpm|n jaezp ac 
Kdn`enea fez lmmn idcpm` pxakanpfz eha.Pfdz jekm ecpm| pfm Jakkdppmm an \msdzdan ac Iexz) jfed|m` ltRenhezdnen \mr. Ke|itn R|dkdjdez+Ehelez) err|asm` e janzaid`epm`sm|zdan ac pfm kmez}|m pfep j|mepmz en D@ je|` ca| dzz}enjm pa Cdidrdnajdpdwmnz xfa fesm |mejfm` pfm ehm ac 56 tme|z ai`.Pfm ldii dz e janzaid`epdan ac Fa}zm Ldii 5:5 e}pfa|m` lt Eilet
\mr. Ei C|enjdz Ldjfe|e en` Fa}zm Ldii <05 ſtim` lt Jekdh}dn \mr.
Rm`|a \ak}ei`a.FL 5:5 zmmoz pa dnzpdp}pdaneidwm e nepdanei sai}npe|t dnca|kepdanrm|zanei je|` pa lm onaxn lt dpz ej|antk ’SDR je|`‛ dn a|`m| pacejdidpepm en` zp|mekidnm hasm|nkmnpei p|enzejpdanz) j}p |m` permen` dnj|mezm r|a`}jpdsdpt.’Pfm nepdanei D@ ztzpmk fez lmmn pdkm en` ehedn r|arazm` dnJanh|mzz. Faxmsm|) zed` d`me) pfa}hf fax nasmi en` nalim dpzr}|razmz e|m) fez eixetz lmmn kmp xdpf zpdcc arrazdpdan mzrmjdeiitc|ak f}ken |dhfpz h|a}rz en` apfm| zdkdie| a|hendwepdanz cme|dnhpfep pfdz kdhfp lm }zm` lt pfm Zpepm pa sdaiepm pfm |dhfpz ac dn`dsd`}eiz)‛ Ldjfe|e zed` dn pfm ldii—z mvrienepa|t napm.
]n`m| fdz r|arazei) Ldjfe|e zed` pfm dzz}enjm ac en d`mnpdſtjepdan
je|` dz an e sai}npe|t lezdz anit.’Ent dnca|kepdan hdsmn dn pfm ztzpmk zfeii lm janzd`m|m` ezr|dsdimhm` en` jennap lm }zm` ez msd`mnjm ehednzp pfm fai`m| dn entj|dkdnei r|ajmm`dnhz)‛ Ldjfe|e zed`.\ak}ei`a) ca| fdz re|p) }n`m|zja|m` pfm nmm` pa janzaid`epm pfm se|da}z
d`mnpdſtjepdan je|`z lmdnh dzz}m` lt hasm|nkmnp ehmnjdmz jdpdnh Zajdei
Zmj}|dpt Ztzpmk) Hasm|nkmnp Zm|sdjm Dnz}|enjm Ztzpmk) R|acmzzdanei
\mh}iepdan Jakkdzzdan) Ien` P|enzra|pepdan Acſtjm en` apfm|z.
’Faxmsm|) ez mzpdkepm` 32 rm|jmnp ac a}| jdpdwmnz ac imhei ehm
`a nap fesm e seid` d`mnpdſtjepdan je|` xfdjf jen zfax r|aac ac 
pfmd| d`mnpdpt xfmn `meidnh xdpf hasm|nkmnp ehmnjdmz en` r|dsepmdnzpdp}pdanz)‛ \ak}ei`a zed`.Faxmsm|) FL <05 r|asd`mz pfep na dnca|kepdan zfeii lm |mimezm`
pa ent ehmnjt) acſtjm a| hasm|nkmnp ehmnjt xdpfa}p iexc}i a|`m| 
ac pfm ja}|p.\ak}ei`a zed` mejf je|`fai`m| zfeii lm ezzdhnm` e rm|kenmnpn}klm| xfdjf zfeii lm nan+p|enzcm|elim en` seid` pf|a}hf pfmidcmpdkm ac pfm fai`m|. Pfm D@z zfeii lm pekrm|+r|aac }zdnh esedielimka`m|n zmj}|dpt pmjfnaiaht dn pfm ke|omp.
Lt Ke|djmi S. J|}w
PFM
Fa}zm ac \mr|mzmnpepdsmzdz janzd`m|dnh pfm rezzehm ac pfmjanp|asm|zdei ldii |mu}d|dnh Cdidrdnaz pa
fesm e nepdanei d`mnpdſtjepdan je|` dn e
ld` pa zp|mekidnm p|enzejpdanz en` j}p|m` perm dn hasm|nkmnp.
Lt \mt M. \mu}mga
PFM Z}r|mkm Ja}|p fez dzz}m` e x|dp ac oeidoezen an pfm jakkm|jdei r|a`}jpdan
ac hmnmpdjeiit ka`dſtm` mhhrienpz.
Dn e |mzai}pdan) pfm ZJ re|pdeiit
h|enpm` pfm rmpdpdan ſtim` lt dnpm|nepdanei
mnsd|ankmnpei h|a}r H|mmnrmejm zmmodnh
pa zpar anhadnh ſtmi`+pmzpdnhz dn zmsm|ei
r|asdnjmz ac Lejdii}z pf}|dnhdmnzdz &Lp
mhhrienpz) e hmnmpdjeiit ka`dſtm` se|dmpt
pfep r|a`}jmz dpz axn rmzpdjd`m.Pfm p|dl}nei `d|mjpm` pfmMnsd|ankmnpei Kenehmkmnp L}|me}ac pfm @mre|pkmnp ac Mnsd|ankmnpen` Nep}|ei \mza}|jmz) L}|me} ac Rienp Dn`}zp|t en` Pfm Cm|pdidwm| en`Rmzpdjd`m E}pfa|dpt ac pfm @mre|pkmnp ac Eh|dj}ip}|m) ]R Iaz Lenaz Ca}n`epdan)Dnj.) ]R Kdn`enea Ca}n`epdan Dnj. en`Dnpm|nepdanei Zm|sdjm ca| pfm Eju}dzdpdanac Eh|d+Ldapmjf Erridjepdanz+Za}pfmezpEzde Jmnpm| pa enzxm| pfm rmpdpdan xdpfdn52 `etz c|ak |mjmdrp ac napdjm.Pfm ZJ |mzai}pdan eiza a|`m|m` pfm
 rmpdpdanm|z ’pa jakrit) xdpfdn ſtsm `etz)
xdpf pfm |mu}d|mkmnp pfep pfm rmpdpdanlm ejjakrendm` xdpf e jime|it imhdlim
`}ridjepm a|dhdnei a| jm|pdſtm` p|}m
jart ac pfm ezzedim` kmka|en`}k ac }n`m|peodnh.‛]ran jakridenjm xdpf dpz a|`m|) pfmja}|p zed` dp xdii `mjd`m an xfmpfm| a| nappa dzz}m pfm pmkra|e|t |mzp|edndnh a|`m|
za}hfp lt rmpdpdanm| an ſtmi`+pmzpdnhz
ac Lp mhhrienpz lmca|m r|ajmm`dnh pa|mzaism pfm km|dpz ac pfm jezm.E x|dp ac oeidoezen dz e imhei|mkm`t `mzdhnm` ca| pfm r|apmjpdan ac anm—z janzpdp}pdanei |dhfp pa e fmeipftmnsd|ankmnp. Faxmsm|) dpz dzz}enjm dzanit r|ajm`}|ei en` nap mu}dseimnp pa eP\A.
Dn dpz rmpdpdan ſtim` iezp Er|di <3)
H|mmnrmejm eiimhm` pfep pfm nmx j|arja}i` mn`enhm| janz}km|z ez dp xezca}n` pa je}zm `ekehmz pa dnpm|neia|henz. Xdpf dpz l}dip+dn dnzmjp+|mzdzpenjm hmnm) Lp mhhrienp jen eizaj|mepm ehh|mzzdsm xmm`z pfep ket x|meo fesaj pa iajei eh|dj}ip}|m en` nep}|eifeldpepz.Pfm h|a}r xez gadnm` lt ca|km|Zmnepa| A|ien`a Km|je`a) R}m|paR|dnjmze Keta| M`xe|` Fehm`a|nen` apfm| janjm|nm` |mr|mzmnpepdsmz ac se|da}z zmjpa|z dn zmmodnh |midmc c|akpfm fdhf p|dl}nei.Pfmt jdpm` |mz}ipz ac 42+`et iela|epa|tpmzpz jan`}jpm` lt r|aranmnpz ac 
hmnmpdjeiit ka`dſtm` a|hendzkz an kdjm
cm` xdpf pfm nmx Lp mhhrienp) xfdjfzfaxm` zdhnz ac pavdjdpt dn pfm idsm| en`od`nmtz ac pfm pmzp z}lgmjpz.ANM ac pfm kega| r|aranmnpzac pfm r|arazm` C|mm`ak ac Dnca|kepdan ldii dn pfm Fa}zmac \mr|mzmnpepdsmz an Kan+`et r|mzzm` ca| pfm ldii—z rez+zehm) zetdnh dpz err|asei xdiilm pfm 5=pf Janh|mzz— imhejtpa pfm Cdidrdna rmarim.Dc}hea \mr. Pm``t L|exnm|Leh}diep G|. ke`m pfm jeii ekd`e`kdzzdan lt Zrmeom| Cmidjde+na Lmikanpm pfep pfm CAD ldiixez nap dn pfm r|da|dpt ehmn`eac pfm Fa}zm ime`m|zfdr.’D |mzrmjpc}iit }|hm pfm Jak+kdppmm an \}imz pa mvm|jdzm dpzraxm|z en` `mjie|m pfm CAD Ldii}|hmnp) r|asd`dnh ca| e pdkmpelim
ſtvdnh pfm `epm xfmn dp k}zp lm
|mra|pm` lt pfm Jakkdppmm anR}lidj Dnca|kepdan) }r pa pfm rm+
|da` xfmn pfm ſtnei sapm zfa}i`
lm peomn)‛ zed` Leh}diep) jfed|ac pfm Fa}zm Jakkdppmm an Ne+pdanei J}ip}|ei Jakk}ndpdmz) dne r|dsdimhm zrmmjf an Kan`et ezmvr|mzzm` `dzerradnpkmnp asm|Lmikanpm ime`m|zfdr—z zomxm`r|da|dpdmz.Lmikanpm fe` me|idm| zed`pfm Fa}zm ime`m|zfdr CADldii) eianh xdpf apfm| janp|a+sm|zdei kmez}|mz z}jf ez pfm\mr|a`}jpdsm Fmeipf &\Fldii) xa}i` lm r}p pa pfm sapmlmca|m pfm mn` ac pfm pfd|` en`iezp |mh}ie| zmzzdan ac 5=pfJanh|mzz an G}nm <25:.’D `a}lp sm|t k}jf dc xmjen jakrimpm pfm rezzehm ac CAD en` \F kmez}|mz xfmnxm e`ga}|n zdnm `dm dn G}nm)‛Lmikanpm me|idm| pai` |mra|pm|z.’Xm xdii r|alelit sapm anpfmzm ldiiz lmca|m pfm 5=pfJanh|mzz mn`z nmvp tme|)‛Lmikanpm e``m`.L}p Leh}diep zed` nax dz pfmlmzp pdkm ca| pfm Iaxm| Fa}zmpa err|asm pfm CAD ldii ez iex+keom|z xa}i` lm l}zt dn pfmjakdnh kanpfz dn r|mre|epdanca| Ket <25: mimjpdanz.Xdpfa}p pfm ’nmm`m` mvp|ea|+`dne|t r}zf)‛ Leh}diep zed`) pfmCAD ldii xdii ehedn cedi pa lmrezzm`. Pfm CAD ldii dz zpdiirmn`dnh ca| ejpdan lmca|m pfmFa}zm Jakkdppmm an R}lidjDnca|kepdan) jfed|m` lt Mezp+m|n Zeke| \mr. Lmn Mse|`anm.’Pfm CAD iex jen lmjakm e|meidpt dn pfm 5=pf Janh|mzz)‛Leh}diep zp|mzzm`) e``dnh ’Imppfdz lm anm ac a}| ien`ke|o ejfdmsmkmnpz) a}| iezpdnh en`dnzpdp}pdanei janp|dl}pdan pa`mkaj|ejt en` |mzranzdsm)ejja}npelim hasm|nkmnp.‛Leh}diep zp|mzzm` pfep pfmr|arazm` CAD iex dz dnpmn`m` pa
hdsm ﬌mzf pa pfm rmarim—z |dhfp
pa hasm|nkmnp dnca|kepdanez r|asd`m` }n`m| Zmjpdan 8)E|pdjim DDD ac pfm Janzpdp}pdan.
Ke|djmi S. J|}w
PA]\DZK Zmj|mpe|t \ekan Gdkmnmw G|.zed` pfm ja}np|t Rfdidrrdnmz z}jjmzzc}iit|aiim` a}p dpz nmx pa}|dzk jekredhn ’Dp—zka|m c}n dn pfm Rfdidrrdnmz‛ ep pfm |mjmnpit+janji}`m` 54pf E|elden P|esmi Ke|omp eppfm @}led Dnpm|nepdanei Jansmnpdan Jmnp|mpe|hmpdnh pfm Kd``im Mezp fdhf+mn` ke|omp.Fm zed` pfm ie}njf dz anm ac pfm pa}|dzk`mre|pkmnp—z mcca|pz pa per pfm fdhf+sei}mKd``im Mezp ke|omp) anm ac pfm fdhfmzpzrmn`dnh p|esmiim|z dn pfm xa|i`.Pfm Rfdidrrdnmz fez lmmn hdsmn ka|m caj}zdn pfm Kd``im Mezp xdpf pfm erradnpkmnp ac e nmx ke|ompdnh |mr|mzmnpepdsm iezp tme|.
H}ic E|el pa}|dzpz) zrmjdſtjeiit c|ak Uepe|)
Ze}`d E|elde) en` pfm ]EM e|m ekanh pfmxa|i`—z fdhfmzp zrmn`dnh p|esmim|z el|ae` xdpf`edit esm|ehm mvrmn`dp}|m |enhdnh lmpxmmn]Z@ :)<62 pa ]Z@ 0)522 ejja|`dnh pa e zp}`tmnpdpim` Pfm A}pla}n` HJJ P|esmi Ke|omp‐ndu}m P|mn`z en` Jfe|ejpm|dzpdjz. Jakre|m` paapfm| pa}|dzpz) H}ic nepdaneiz zrmn` <32- ka|man ed|ce|m en` 0:2- ka|m an ejjakka`epdan.Gdkmnmw zed` pfdz tme|—z re|pdjdrepdan dz sm|tpdkmit pa `|}k }r exe|mnmzz ca| a}| ke|ompdnh
jekredhn) ez xmii ez pa z}zpedn janſt`mnjm en`
rep|anehm c|ak a}| re|pnm|z dn pfm |mhdan)‛ zed`Gdkmnmw.
Kejan \ekaz+E|enmpe
RFDIDRRDNM Eklezze`a| pa pfm ]ndpm` ZpepmzGazm I. J}dzde) G|. jdpm` pfm e`senjmz dn pfmRfdidrrdnm mjanakt }n`m| pfm e`kdndzp|epdanac R|mzd`mnp Lmndhna Z. Eu}dna DDD `}|dnhe i}njfman a|hendwm` lt pfm Dnpm|nepdaneiL}zdnmzz Ja}njdi ac pfm H|mepm| KmkrfdzJfeklm| iezp Ket 52.Dn fdz |mke|oz) Eklezze`a| J}dzdeferrdit napm` pfep ep imezp 54 jakrendmz
xdpf acſtjmz dn Kmkrfdz) Pmnnmzzmm e|m
eiza l}zdnmzz iajepa|z dn pfm Rfdidrrdnmz)dnji}`dnh Cm`Mv) @|mvmi JfmkdjeiJakrent) Jaje Jaie) EP#P) Mid Idiit) en`Fdipan Fapmi.Dn <255) Pmnnmzzmm mvra|pm` e|a}n` $<26kdiidan xa|pf ac haa`z pa pfm Rfdidrrdnmz)xfdim Rfdidrrdnmz mvra|pm` $050 kdiidanxa|pf ac haa`z pa Pmnnmzzmm.Fm idomxdzm r|mzmnpm` pfm jfeiimnhmz en`arra|p}ndpdmz pfep pfm Rfdidrrdnmz+]Z p|e`m
en` dnsmzpkmnp re|pnm|zfdr cejm. Fm d`mnpdſtm`
pfmzm ez pfm janpdn}m` ziax`axn dn pfm hialeimjanakt) zp|ednz dn pfm M}|awanm mjanakdmz)en` pfm |aim ac `msmiardnh en` mkm|hdnhke|omp mjanakdmz dn ime`dnh pfm xa|i`—zh|axpf.
M|dj L. Eraianda
Lt Sdpa Le|jmia
PFM Mkriatm|z Jancm`m|epdanac pfm Rfdidrrdnmz xdii `msmiarmpfdjei h}d`midnmz ca| pfmmkriatm|z ac `akmzpdjxa|om|z ca| pfm pfm r|apmjpdanac pfmd| |dhfpz) r|akapm pfmd|xmice|m) en` mnz}|m e ka|mfe|kanda}z |miepdanzfdr xdpfpfmd| mkriatm|z.MJAR r|mzd`mnp M`he|Iejzan zed` pfmt e|m mkle|odnhan pfm h}d`midnmz xdpf pfmz}rra|p ac pfm Dnpm|nepdaneiIela| A|hendwepdan.’Pfm Jancm`m|epdan dz eii zmp pajakm xdpf pfm mpfdjei h}d`midnmzan pfm mkriatkmnp ac `akmzpdjxa|om|z) xfdjf xdii zm|sm ez en‖dkra|penp paai— ca| lapf MJARen` pfm iajei hasm|nkmnp }ndpz)dn pfm jekredhn ca| `mjmnp xa|o ekanh `akmzpdj xa|om|z.‛ fmzed`.Pfm h}d`midnmz) fm zed`)e|m dkrm|epdsm dn idhfp ac DIAJansmnpdan Na. 564 an @mjmnpXa|o ca| @akmzpdj Xa|om|zen` pfm eidhnkmnp ac nepdaneiiexz sdz+â+sdz hialei en` iajei|meidpdmz en` p|mn`z.’@akmzpdj xa|om|z riet endn`dzrmnzelim |aim nap anit dnpfm cekdit l}p eiza dn zajdmptdn hmnm|ei. Mjanakdj ejpdsdpdmzc}njpdan xmii lmje}zm ac pfm fmir en` janp|dl}pdan ac `akmzpdj xa|om|z)‛Iejzanzed`.’MJAR) pfm|mca|m) zmmz pfmnmm` pa r|apmjp pfm dn`}zp|ten` dpz xa|om|z. Dp dz g}zpen` f}kenm pa r|apmjp en`e`senjm pfmd| |dhfpz pa eiiaxpfmk pa h|ax mjanakdjeiitmkraxm|m`. MJAR |mzrmjpzpfm c}n`ekmnpei r|dnjdrimz en`|dhfpz ac `akmzpdj xa|om|z. Xmlmidmsm pfep `akmzpdj xa|om|ze|m eiza xa|om|z xfa nmm`r|apmjpdan c|ak el}zm en`nmhimjp)‛ fm zed`.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gaylord Bernne liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->