Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Behar br. 99

Behar br. 99

Ratings: (0)|Views: 73|Likes:
Published by Bosnamuslim-media

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
TEMA BROJA
Filip Mursel Begovi}:
IZBOR IZ MLADEBO[NJA^KE POEZIJE
Ervin Jahi}:
Libijsko-bosanski pou~ak u stihu
INTERVJU
:Asmir Kujovi}
BEHAR
U FOKUSU:
Vesna Miovi}:
Zgode iz vremena Dubrova~ke Republike i Osmanskog Carstva
Edin Urjan Kukavica:
Alkemija - vje{tina, znanost ili sveta umjetnost
Aida Abad`i} Hod`i}:
Osvrt na neke aspekte umjetni~ke produkcije u BiH 1990-ih
Senad Hasanagi}:
Osmanska tolerancija
^ASOPIS ZA KULTURU I DRU[TVENA PITANJA
l
GODINA XX 
l
2011.
l
BROJ 99
l
CIJENA 20 KN
RIJE^ UREDNIKA:
Sead Begovi}:
Svi animoziteti i liblinzi uva`enog muftije
 
2
BEHAR 99
BEHAR
Selma KUKAVICA
Grafi~ki dizajn i prijelom:Tisak:
BEHAR, dvomjese~ni bo{nja~ki ~asopis zakulturu i dru{tvena pitanja
 
Nakladnik:
Kulturno dru{tvo Bo{njaka HrvatskePREPOROD
Glavni i odgovorni urednik:
Sead BEGOVI]
Izvr{ni urednik:
Filip MurselBEGOVI]
Uredni{tvo:
Senad NANI], Ervin JAHI], Sena KULENOVI],Azra ABAD@I] NAVAEY
Rukopisi i fotografije se ne vra}ajuAdresa:
BEHARKDBH “Preporod”Ilica 35, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon i fax: 00385 (0)1 483-3635e-mail: kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hrseadbegovic
@
yahoo.comweb: www.kdbhpreporod.hrCijena po primjerku 20 kn, dvobroj 40 kn,godi{nja pretplata 100 knCijena u BiH: 5 KM, dvobroj 10 KM,godi{nja pretplata 20 KM.Kunski `iro-ra~un:ZABA
2360000-1101441490
Devizni `iro-ra~un: SWIFT ZABA HR 2X:
703000-280-3755185
(S naznakom: Preporod, za Behar)Grafi~ki dizajn i prijelom:
Selma Kukavica
Tisak:
“STAJER GRAF”, Zagreb
Tiskano uz financijsku potporu iz Dr`avnogprora~una Republike Hrvatske putem Savjetaza nacionalne manjine Republike Hrvatske.ISSN 1330-5182Mi{ljenja i stavovi koje zastupaju autori, nisunu`no i stavovi uredni{tva.
SADR@AJ
RIJE^ UREDNIKASead Begovi}:
Svi animoziteti i liblinzi uva`enog muftije
3
TEMA BROJA:
MLADA BO[NJA^KA POEZIJA
Filip Mursel Begovi}:
Lirske zavjere pjesnika ponad nesklona svijeta –o mladoj bo{nja~koj poeziji
4
Kad zora razrje|uje strah
(izbor iz poezije)
8
DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]UErvin Jahi}:
Libijsko-bosanski pou~ak u stihu
22
INTERVJUAsmir Kujovi} (razgovaro Filip Mursel Begovi}):
Ne bih se usudio “ka~iti” s kulturtregerskom i literarnom mafijom -oni u ovoj dr`avi dr`e prakti~no sve u svojim rukama
24
POVIJESNA ^ITANKASenad Hasanagi}:
Osmanska tolerancija: u pore|enjusa tolerancijom u evropskomokru`enju i njegovim aktima
29
Vesna Miovi}:
Mudrost na razme|u: zgode izvremena Dubrova~ke Republikei Osmanskog carstva
34
LIKOVNO OKNOAida Abad`i} Hod`i}:
Od oblikovanog prostora do prostorakoji oblikuje: osvrt na neke aspekteumjetni~ke produkcije u BiH1990-ih godina.
39
JEZI^NA PITANJAAmira D`ibri}:
Jezi~ne osobitosti Pisma Resul-agei Sulejmana Agi}a knezui dubrova~koj gospodi iz 1675.
43
ZVUKOMJERDamir Horvat Zacskai:
Bulbuli & Ismet Kurtovi} –urbani ‘hrvatski’ sevdah
49
ESEJ: TOKOVI MISLISead Ali}:
Kriza i mediji
50
PRIJEPORI HISTORIOGRAFIJED`elaludin Hod`i}:
Uloga Islamskih informativnihnovina Preporod u afirmacijikulturnog identiteta Bo{njaka
52
^ASOPISIEdvin ]udi}:
Kulturni opstanak@ivot-a na{eg doba
56
PRIKAZI I KRITIKESead Begovi}:
Strpljivo nizanje bisera u nisku
58
Ajka Tiro Srebrenikovi}:
Potresna svjedo~anstvas hladnog sjevera
60
ZNANOST I DUHOVNOST:Edin Urjan Kukavica:
Alkemija – vje{tina, znanostili sveta umjetnost
61
 
3BEHAR 99
Krajem pro{le godine predstavljena jevelebna monografija pod naslovom“Islam i muslimani u Hrvatskoj” kojupotpisuje najve}i vjerski autoritet mu-slimana u Hrvatskoj – muftija [evkoef. Omerba{i}. Na 712 stranica ras-ko{no opremljenog izdanja autor jepregledno obradio svekolike i `ari{nepovijesne trenutke muslimana u Hr- vatskoj, te poku{ao biografski pred- staviti uglednike i zna~ajnike koji su tu povijest gradili, na primjer: razdobljepredislamskog doba, zatim, islam i muslimani u Hrvatskoj u 16. i 17. sto- lje}u, islam i muslimani u novije doba, problem muftijstva i muftija, Domo- vinski rat u Hrvatskoj i udio muslima-na i Bo{njaka u njemu. Posebno suinteresantna poglavlja pod naslovom“Od inicijative do gradnje d`amije”,“Osnove islamske zajednice” te “Opisiislamskih zajednica u petnaestak hr -vatskih gradova”, “Podrijetlo dana{- njih muslimana u Hrvatskoj”, njihoviobi~aji i drugo.Suvremenost koju je muftija `ivio i zako ju je po mnogo ~emu dobrom zaslu- `an - iscrpno je obra|ena. Po svemusude}i pred nama je kompendij saz-nanja o hrvatskim muslimanima, aliko ji podlije`e i nekim kriti~kim opas -kama. Naime, uva`eni i cijenjeni muf-  ti ja, za kojeg pretpostavljamo da je do- stigao vi{i nivo na ljestvici samouzdi-zanja, i tim vi{e, ne bi si smio dopusti-ti nikakve malicioznosti te zalihu osob-nih liblinga spram nekih uva`enih mu-slimana u Hrvatskoj. Isto tako, na dru-goj strani, promicanje vlastitih adora-nata kada je rije~ o zastupljenosti ne-kih imena koja zaista ni{ta ili malozna~e na mapi hrvatske i bo{nja~ke –pri je svega kulture, ali i povijesti. Su-o~iv{i se s time, suo~ili smo se sa saz-nanjem da nije muftija jedini vrijed-nosni prosuditelj svega onog {to jemuslimansko u Hrvatskoj.Izostavljaju}i (sabotiraju}i) neke, kao{to su to istaknuti predstavnici i kul-turni poslenici KDBH “Preporoda”, primjerice: sve dosada{nje uspjehe ~asopisa “Behar”, obilni “PreporodovJournal”, @enski zbor “Bulbuli” (kojinastupa diljem ex Jugoslavije), Dram- ski studio (koji tako|er dobro djeluje),simpati~ni ~asopis za djecu “Jasmin”- to je naprosto neshvat ljivo. Te su edi-ci je i ostale djelatnosti na kulturnojsceni Hrvatske postigli zavidnu prepo- znatljivost – te takvi postupci uva`enogmuftije zaista bolno odjekuju jer suka`njeni upravo amblemati~ni pred-stavnici svog naroda u Hrvatskoj (…ato si znala~ki i po{teni ocjenjiva~ ne bismio dopustiti). Preporodovi ~asopisiu vi{e su navrata, iako nisu dio institu- cije Islamske zajednice Hrvatske, te-mat skim brojevima direktno pronosiliinterese i programe te institucije. “Preporodov Journal” jedini redovno iiscrpno prati rad Islamskog kulturnogcentra Zagreb kao i svih drugih va`nihdoga|aja koji su od vitalne va`nosti zaIslamsku zajednicu. Tako|er, KDBH“Preporod” je prva bo{nja~ka kulturnaudruga osnovana u Hrvatskoj od njenesamostalnosti. Uz to, sam muftija jebio jedan od osniva~a. Neki }e to ob ja- {njavati kao osobnom ta{tom strate- gi jom s obzirom na neko ljudsko zam-  jeranje, zatim kao ranjivost i gordost, ato je nedopustivo – pitamo se tko prit-om strada? Naime, svaki autor, bilokoje povjesnice, vodi rat s objektivno{-}u pristupa te ponekad isti~e one sa- dr`ajne i strukturne elemente, bio gra-fizma i djela, koje su srodne njegovompoimanju.Kako to da “Behar”, pitamo se, ko ji jezastupljen u “Hrvatskoj knji`evnoj en-ciklopediji, sa svim re levantnim poda- cima, kojemu je na Sajmu knjiga u Sa-ra jevu, 2010. godine, dodijeljena prva nagrada Sajma za najbolji ~asopis i grafi~ku opremu, nije istodobno zas- lu`io da u|e u muftijinu monografiju.Na Sajmu knjiga Sarajevo Preporod je 2011. godine dobio Nagradu za `ivotno djelo na podru~ju izdava{tva. Takvaeliminacija i zaobila`enje je dnostavno  je nemogu}a u vi{enacionalnoj Hrvat- skoj, odnosno, u Hrvata katolika koji usvojim enciklopedi jama nisu mimoi{li ni jednog Milu Budaka. No, ova (ne)na- m jerna oma{ka prire|iva~a knjige, sobzirom na navedene Preporodove uspjehe, i ne}e previ{e boljeti. Jedan od zaista znamenitih hrvatsko-bo{nja-~kih umjetnika s europskom reputaci-  jom, koji je tako|er nedostatno pred-stavljen, je Munir Vejzovi}. Upravo jeon, jednom prigodom, kada smo pri-premali njegovo predstavljanje u “Be-haru”, na upit da li ga boli {to ga Bo{-njaci uporno zaobilaze, pou~no odgo- vorio: “Kada te priznaju i nagra|u ju i kupuju od Milana do Rejkjavika, zar date boli {to te ne priznaju neki u Zag-rebu i Sara jevu?”Na kraju bih spomenuo i niz tipfelera uovom izdanju, zatim, pomalo ki~astografi~ko i likovno ure|enje. No, to prijesvega pripisujemo urednicima i reda- ktorima s amaterskom reputacijom.Za{to se, primjerice, nije anga`irao vrhunski dizajner Fadil Vejzovi} ve}dva bezimena autsajdera. Kako reko-smo, vi{e boli minimiziranje nekihknji`evnika i likovnih umjetnika, ali iznamenitih branitelja Bo{njaka u Do-movinskom ratu, primjerice brigadiraMesuda [abanovi}a. To dokazuje dauva`eni muftija ili ne zna njihove za-ma{ne opuse (zamjetne i u Hrvatskoj iu Bosni), ili je naprosto nemu{t kada jerije~ o modernosti.
RIJE^ UREDNIKA
SVI ANIMOZITETI I LIBLINZI UVA@ENOG MUFTIJE
Sead Begovi}

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Dunja Brence liked this
Alija Dzeko liked this
Alija Dzeko liked this
Mir Ela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->