Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PETUNJUK PENGGUNAAN

PETUNJUK PENGGUNAAN

Ratings: (0)|Views: 182|Likes:
Published by Pak Ngah Zikri

More info:

Published by: Pak Ngah Zikri on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2014

pdf

text

original

 
 PETUNJUK PENGGUNAAN
LLeeaaddKK A A Y  Y  A ASS A A 
bbeettaaeerrssiioonn
 
No. Dokumen : 001/LeadKAYASA/v.beta/OFR-TRIE/II/2012Tanggal : 15 Februari 2012
 
 
22
 
LLeeaaddKK A A Y  Y  A ASS A A 
bbeettaaeerrssiioonn 
SSiisstteemmmmaannaa j jeemmeennddaattaakkeeggiiaattaannj jaabbaattaannFFuunnggssiioonnaall TTeekknniissiiLLiittkkaayyaassaa MMuuddaahh,,pprraakkttiiss,,eeeekkttiiddaanneeiissiieenn.. HHaannyyaaddeennggaannkklliikkddaannsseeddiikkiittmmeennuulliisssseemmuuaa ddaappaattAAnnddaallaakkuukkaann 
 
mmaannaa j jeemmeennddaattaapprriibbaaddii,, 
 
mmaannaa j jeemmeennddaattaakkeeggiiaattaannddaannaannggkkaakkrreeddiittnnyyaa,, 
 
ppeennyyuussuunnaannllaappoorraannkkeeggiiaattaann,, 
 
ppeennyyuussuunnaannssuurraattppeerrnnyyaattaaaannmmeellaakkuukkaannkkeeggiiaattaann,, 
 
ppeennyyuussuunnaannDDUUPPAAKK,, 
 
IInnoorrmmaassiiaannggkkaakkrreeddiittbbeerr j jaallaannddaannkkeemmuunnggkkiinnaann kkeennaaiikkaannggoolloonnggaannsseerrttaappaannggkkaatt.. MMuullttiiuusseerr((33uusseerr++11uusseerrttaammbbaahhaann,,sseellaammaammaassaapprroommoossii)) EEeekkttiippaaddaassiisstteemmooppeerraassiiWWiinnddoowwssXXPPddaannWWiinnddoowwss77.. 
©Subbid. TRIE UPT. LAGG BPPTSerpong, 16 Januari 2012lagg.or.idandredutamodjo@yahoo.com andre.yulian@bppt.go.id
 
 
33
 
DAFTAR ISI
 
V.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Didik Sudika liked this
Augustin Angah liked this
Gito Ramadhan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->