Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2012/19

Székely Újság 2012/19

Ratings: (0)|Views: 240 |Likes:
Published by szekelyujsag
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. május 11–17.

II. évfolyam

19. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Kockakövekkel Nyirő ellen

BALÁZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

Botrányos!
unta Levente megírta levelét. Nem akármilyen levelet, hanem amolyan „komasági” színvonalút, amelynek még súlyos következményei is lehetnek a magyar-székely viszony további alakulására. Szégyen a városra, Székelyfö
Székelyföld hetilapja
Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás

9771583008004

/ szekelyujsag

www.szekelyujsag.ro

2012. május 11–17.

II. évfolyam

19. szám

24 oldal

Heti műsormelléklet
VEZÉRCIKK

Ára: 2 lej

Kockakövekkel Nyirő ellen

BALÁZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro

Botrányos!
unta Levente megírta levelét. Nem akármilyen levelet, hanem amolyan „komasági” színvonalút, amelynek még súlyos következményei is lehetnek a magyar-székely viszony további alakulására. Szégyen a városra, Székelyfö

More info:

Published by: szekelyujsag on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
BALÁZS ÁRPÁD
balazs.arpad@szekelyujsag.ro
Botrányos!
B
unta Levente meg-írta levelét. Nemakármilyen levelet, ha-nem amolyan „koma-sági” színvonalút,amelynek még súlyoskövetkezményei is lehetnek a magyar-szé-kely viszony további alakulására. Szégyena városra, Székelyföldre, Erdélyre. Bunta polgármester miközben a közvéleményt megtéveszti a nemzeti egységről szóló nyi-latkozataival, a valóságban nem talál módot arra, hogy harminc nap alatt ki-adjon egy közterület-használatra szüksé- ges engedélyt. Ez más romániai városokesetében nem ütközött akadályba, még Lippa román elöljárója is konstruktívabbvolt, de ő inkább felszedi az utca burkola-tát. Még azért sem! A régi aktivista időket idéző, kioktató levélben többek között ezt írja a magyar Országgyűlés elnökének: „Kérjük, tartsák tiszteletben azt, hogyNyirő József a székelyeké, Székelyföldé.” Ide jutottunk! Gyalázatos visszakacsintása magyarságot megosztó 2004. december ötödikére. Kiráz a hideg az ilyen kijelen-tésektől: Márai Sándor a Felvidéké!,Kosztolányi Dezső a Délvidéké!, az Or-szágháza a magyaroké! Nem, uraim,mindannyian a magyar nemzethez tarto-zunk, az Országház a Nemzet Háza. Vanmég cifrább is a levélben: „Székelyföld pe-dig a mienk, székelyeké!” Na most ezt hogy kell érteni? Hol kell felmutatni amagyar útlevelet? Mert a román hatalom felé nem igazán szokta ezt hangoztatni a polgármester. Ha jól emlékszem, nem ismondott soha ilyent a regátiaknak. Nemcsodálkoznék azon sem, ha valamelyiktestvértelepülés elöljárója kalapot emelneezek után és megköszönné az eddigiegyüttműködést. Megnyugtatom a ma- gyar testvéreket – Székelyföld az övék is.Székelyudvarhely viszont nem Bunta Le-vente magántulajdona.
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2012. május 1117.II. évfolyam19. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 2 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás
Új utcanévtáblák Kézdin
6. oldalon
Vitézavatás Csíkban
7. oldalon
Florea toplistás
9. oldalon
Avatárok
11. oldalon
Gulyás udemerizmus
14. oldalon
www.szekelyujsag.ro
HIRDETÉS
CSISZER LÓRÁNT
csiszer.lorant@szekelyujsag.ro
T
usnádfürdőn egy helybeli lakosudvarában a tyúkok között pusz-tított egy medve a közelmúltban,de Lövétén és Homoródszentmártonbanis medve ölt borjút és csikót. Kászonaltízközelében levő esztenán május másodi-kán történt egy medvetámadás, amely-ben két pásztort, szerencsére nem súlyo-san, sebzett meg a vad. Itt tavaly kilőttek egy medvét, a mostani támadás után mégnem sikerült megtalálni.
7. oldalon
Medvetámadások
AJÁNLÓ
Kockakövekkel Nyirő ellen
Az emigrációban elhunyt erdélyi író, Nyirő József újratemetését szervező Magyar Országgyűlés Hivatala szerintSzékelyudvarhely polgármestere nem támogatta az újratemetéssel összefüggő közterület-használati engedély kia-dását, ennek ellenére május 27-én, pünkösdvasárnap megtartják a rendezvényt.
3. oldalon
AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro
A tavasz megérkeztével ismét előbújtak a medvék a téli szálláshelyeikrőlés közelebb merészkedtek a lakott helyekhez, ahol háziállatokra, sőt em-berekre is rátámadtak.
         I         L         L         U         S         Z         T         R           Á         C         I           Ó
 
A Victor Ponta vezette szociállibe-rális kormány nyilvánosságra hoztaprogramját. Ez szerint úgy tűnik, aPonta-kabinet számára Romániá-ban nem léteznek nemzeti kisebb-ségek.
A
Ponta-kabinet a törvényességbetartását, a társadalmi igazsá-gosság helyreállítását és az or-szág természeti erőforrásainak védel-mét sorolja legfőbb prioritásai közé,továbbá hadat üzen a korrupciónak, ésfolytatná az erőfeszítéseket, hogy Ro-mánia megfeleljen az uniós elvárások-nak.A kormány 53 oldalas programjábanegyetlen helyen esik szó a nemzeti ki-sebbségekről, mégpedig a kormány kül-politikai prioritásai között: Bukarest vé-delmezi a szomszédos országokban élő,román közösségek jogait.
Önállóság nélkül
A kisebbségi törvénytervezet megszava-zását ígérte Victor Ponta miniszterelnök anemzeti kisebbségek parlamenti képviselő-inek, azonban a tervezetből törölnék a kul-turális autonómiára vonatkozó részt. A2005-ben előterjesztett jogszabály kulturá-lis autonómiát adna a kisebbségeknek, azazanyanyelvű intézményeiket a közösség általmegválasztott autonómiatanácsok igazgat-nák. Ezt az önállóságot azonban a románpártok egyike sem hajlandó támogatni.
Mindent tönkretehetnek
Három dolgot vár el a kormányra lépőSzociálliberális Szövetségtől a Demokrata-Liberális Párt – közölte Emil Boc. Mintmondta, 2,5 százalékos gazdasági növeke-déssel, 3 százalékos költségvetési hiánnyalés a külföldi befektetők növekvő bizalmá- val zárt a PDL. Most a munkaügy, igaz-ságügy és az oktatás területén elért ered-mények tönkretételétől tart a leginkább.
Távoznak
Lemondott Lucian Duţă, az Egészség-biztosító Pénztár vezetője arra hivatkozva,hogy Victor Ponta miniszterelnök az ál-lamtitkárok leváltását tervezi. Nem sokkalelőtte benyújtotta lemondását Florin Vlă-dan is, aki tavaly decembertől vezette agazdasági minisztérium alárendeltségébenműködő Állami Részesedések és Ipari Pri- vatizálás Hivatalát. Hírek szerint több ál-lamtitkár is lemondásra készül.
Nagyobb lesz a tét
Elfogadta a szenátus a frissen kormányrakerült Szociálliberális Szövetség (USL) vá-lasztásitörvény-módosítását, amely egyfor-dulós, tiszta egyéni választókerületes rend-szer bevezetését irányozza elő. A tervezetértelmében az első forduló után az a jelöltnyer mandátumot az egyéni választókerü-letben, aki a legtöbb szavazatot kapja, füg-getlenül a voksok arányától. Második for-dulóra csak akkor kerülne sor, ha szavazat-egyenlőség alakul ki az élen.
Már váltottak
Ioan Mang Bihar megyei szenátor lett atanügyminiszter Corina Dumitrescu he-lyett. Nem tud kizárólag a munkájávalfoglalkozni az a tárcavezető, aki folytonmagyarázkodásra kényszerül az őt ért vá-dak miatt – indokolta a változást VictorPonta kormányfő. Corina Dumitrescu je-lölése óta a sajtó kereszttüzébe került,ugyanis kiderült, hogy szakmai önélet-rajza ferdítést tartalmaz.
HÍREK RÖVIDEN
II. évfolyam19. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS,CSÍKI SÁNDOR, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesz
TER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
,JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
,ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.haromszek@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihailKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
A gulyás nem puliszka
 Romániában nincs nemzeti kisebbség
Növelik a hiányt
 Pénzt csepegtet a kormány
Victor Ponta miniszterelnök kez-detben hazugnak nevezte az előzőkormányt, mert első áttekintésrenem tartotta lehetségesnek a köz-alkalmazottak fizetésének emelé-sét. Később visszakozott.
V
ictor Ponta kormányfő a Nem-zetközi Valutaalappal (IMF), aVilágbankkal és az Európai Bi-zottsággal folytatott megbeszélést köve-tően azt nyilatkozta, most már biztos,hogy júniustól a közalkalmazottak bére8%-kal fog nőni, a nyugdíjasoknak pedighavi részletben visszautalják a jogtalanullevont egészségbiztosítási járulékot. Azígéretek szerint novemberben újabb fize-tésemelésre számíthatnak a közszférábandolgozók. Mint kiderült, az IMF jóvá-hagyta a költségvetési hiány 0,35%-osnövelését, így a kormány valamennyi cél-kitűzésére lesz elegendő fedezet.A Romániai Demokratikus Szakszer- vezetek Szövetségének elnöke, Iacob Ba-ciu úgy véli, hogy a közalkalmazottak kétévvel ezelőtt nem 25%-ot, hanem tulaj-donképpen 60%-ot veszítettek fizetésük-ből. A kormány által bejelentett béreme-lések szükségesek, de nem elégségesek –mondta Iacob Baciu. Az érdekvédelmiszervezetek a munkaügyi törvények át-gondolását várják az új kormánytól. Amunkavállalók képviselete azt szeretné,ha a jövőben átláthatók lennének a ma-gánosítások, és szem előtt tartanák az ro-mán állam érdekeit.
 Annyiban egyetértünk Victor Pontával, hogy a romániai magyarság nem tartozikaz etnikai kisebbségek közé, hiszen egy erdélyi őshonos nemzetről van szó, mely so-sem fogadta el a kisebbségi státuszt. Az egy más kérdés, hogy nem tudnak velünk mit kezdeni. Nagyot tévednek, ha azt hiszik, az erdélyi magyarságot összemoshatják az RMDSZ-szel, aztán a mosdóval kiönthetik a gyermeket is. A magyarok túlzottan sokáig, békésen vártak. Csak szólniszeretnék: a gulyás nem puliszka! 
KOMMENTÁR
 
3
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL
II. évfolyam19. szám
SZÉKELYFÖLD
AMBRUS ANDRÁS/SZÉKELY ÚJSÁG
ambrus.andras@szekelyujsag.ro
Betartás
Az Országgyűlés Hivatalának múlt pén-teki közleménye szerint a hivatal képvi-selői – mint Nyirő József újratemetésé-nek szervezői – április 18-án Székelyud- varhelyen megbeszélést folytattak BuntaLevente polgármesterrel az újratemetés-sel összefüggő székelyudvarhelyi közte-rület-használati igényekről, és a városve-zető akkor az ügy kapcsán a nemzeti ösz-szefogás szükségességéről beszélt.Mint írják, ezek után sajnálattal vet-ték tudomásul, hogy a város polgármes-tere nem támogatta a Márton Áron térre vonatkozó közterület-használati kérel-met, amelyet az újratemetés helyi társ-szervezője, a Székelyudvarhelyért Alapít- vány nyújtott be. A közlemény arra is fel-hívja a figyelmet, hogy a március 26-ánbenyújtott kérelemre a törvény általmeghatározott 30 napos határidő leg-utolsó napján válaszoltak, ezáltal is szű-kítve a rendelkezésre álló további szerve-zési időt, megnehezítve az esemény újra-tervezését. Az Országgyűlés Hivatalaugyanakkor közölte: ennek ellenéreNyirő József újratemetésére május 27-én,pünkösdvasárnap Székelyudvarhelyensor kerül, „oly módon, hogy engedélykö-teles közterület-használatra nem leszszükség”.„Sajnálattal vettük tudomásul azt is,hogy Székelyudvarhely jelenlegi polgár-mesterének 2012-ben sem sikerült túl-lépnie azon álláspontján, amely miattmár 2004-ben is támadást intézett aNyirő József szobrát is magába foglalószékelyudvarhelyi Emlékezés parkja el-len” – írja az Országgyűlés Hivatala, egy-ben emlékeztetve arra, hogy 2004. július3-án Bunta Levente egy RMDSZ-ülésenúgy fogalmazott, Székelyudvarhelyennincs szükség olyan szoborparkra,amelyben „Csaba királyfi szobra OrbánViktorra emlékeztet”.A közlemény kitér arra is, hogy az új-ratemetés kapcsán egyébként valamennyiérintett romániai önkormányzati és egy-házi hatóság kifogástalan és gyors eljárás-ban támogató magatartást tanúsított, be-leértve egy Arad megyei román nemzeti-ségű polgármestert is. Fráter Olivér,Nyirő József újratemetésének koordiná-tora kéréssel fordult az elöljáróhoz:„Amennyiben szándékai szerint az újra-temetés napján felszedeti a Márton Árontéren a kockaköveket, és ezáltal megaka-dályozza az autós, illetve a gyalogközle-kedést a Szent Miklós-hegyi temető irá-nyába, úgy kérem, döntéséről ezúttal leg-alább megfelelő időben értesítsen, hogy akegyeletüket leróni óhajtó emberek szá-mára másik útvonalról tudjunk gondos-kodni” – olvasható a levél záró sorában.
Sértegeti az anyaországiakat
Székelyudvarhely polgármestere a ma-gyar Országgyűlés elnökének címzettnyílt levelében közölte, hogy álláspontjaszerint az emigrációban elhunyt erdélyiíró, Nyirő József hamvait a magyar államsegítségével, de a székelyek szervezésé-ben, „politikamentesen” kellene újrate-metni. Egyetlen sorban sem válaszolarra, hogy miért nem adott engedélyt aközterület-foglalásra, miért javasol újhelyszínt az újratemetésre egy olyan he-lyen (a Szent Miklós-hegyi plébánia-templom előtti tér), ahol köztudott, ke- vés ember lehetne az esemény részese.Levelében megkérdőjelezi a szervezők hozzáértését: „Az Ön, illetve az Ország-gyűlés elnöki megbízottjának viszonyu-lása megkérdőjelezi, hogy méltón tud- ják-e teljesíteni Nyirő végakaratát, mely szerint az író végső lelki megnyugvásátremélte hazatérése által. Az Önök poli-tikai eljárása kapcsán a kegyeletsértés ve-szélye áll fenn. Ennek elkerülése végett várjuk el azt, hogy a hamvak átadásáraSzékelyföld határában kerüljön sor, a szé-kelyek küldöttei vegyék át, és gondos-kodjanak a méltó, kegyeletteljes elhelye-zéséről.” A polgármester azzal a kérésselfordult az Országgyűlés elnökéhez, hogy őrizzék meg az esemény politikamentes-ségét. „Kérjük, tartsák tiszteletben azt,hogy Nyirő József a székelyeké, Székely-földé. Székelyföld pedig a mienk, széke-lyeké!” – fogalmazott Bunta Levente.Ezzel azt mondta, hogy az anyaorszá-giaknak nincs itt semmi keresnivalójuk.Ez utóbbi mondat súrlódásokat is okoz-hat a testvérvárosi kapcsolatokban, mertkitessékelésnek is vehetik a „hősködő”polgármester kijelentését. Egy biztos:nem testvér- és nem turistacsalogatógondolatok egy vezető szájából.Az RMDSZ hozzáállását az újrateme-tés kapcsán mi sem bizonyítja jobban,hogy még tárgyalni sem voltak hajlan-dók a Nyirő-villa emlékházzá alakításá-ról, de a Városi Könyvtár átnevezésétsem tartották jó ötletnek. Az udvarhelyiRMDSZ mindkettőt kifogásolja. Szé-gyen, nagy szégyen!Az újratemetést szervező Magyar Or-szággyűlés Hivatala szerint Nyirő József tisztelői május 23-án 10 és 15 óra közöttBudapesten a fiumei úti Nemzeti Sírkertravatalozójában róhatják le kegyeletüket.Az író koporsóját Romániába szállító za-rándokvonat május 24-én 6 órakor indula budapesti Nyugati pályaudvar 10-es vá-gányáról.
Kockakövekkel Nyirő ellen
Az emigrációban elhunyt erdélyi író, Nyirő József újratemetését szervező Magyar Országgyűlés Hivatala szerintSzékelyudvarhely polgármestere nem támogatta az újratemetéssel összefüggő közterület-használati engedély kia-dását, ennek ellenére május 27-én, pünkösdvasárnap megtartják a rendezvényt.
         H         I         R         D         E         T           É         S         E         K

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->