Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kúpna zmluva - text-2

Kúpna zmluva - text-2

Ratings: (0)|Views: 15,675|Likes:
Published by Lukáš Kočišek

More info:

Published by: Lukáš Kočišek on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2012

pdf

text

original

 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000072
 1
Kúpna zmluva
uzatvorenápodľ a§409 anasl.z.č.513/1991Zb.Obchodného zákonníkav znení neskorších prepisov Predávajúci:
J.A.M. FILM 1999,s.r
.o.sídlo:Fedákova 22,84102Bratislava pošta:P.O.BOX 21, 840 02Bratislava 42 pracovisko: Hríbová 18, 821 05Bratislava vmene ktorej koná: Marek Lachkovič,konateľ spoločnosti IČO: 35766549 DIČ:2020221665 IČ DPH:SK2020221665 bank.spoj.: XXXXXXXXXXXXX číslo účtu:XXXXXXXXXXXXX  zápisaná vObchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel Sro,Vložka č.19067/B Kupujúci:
Rozhlas a televízia Slovenska
 sídlo: Mýtna 1, 817 55 Bratislava štatutárny orgán: PhDr. Miloslava Zemková, generálna riaditeľka Rozhlasu a televízie SlovenskaIČO: 47 232 480DPH: SK2023169973bankové spojenie:XXXXXXXXXXXXX číslo účtu:XXXXXXXXXXXXX zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1922/Bza týchto podmienok:
l.
Predmet zmluvy
1.
 
Predmetom te jto zmluvy jeúprava práva apovinnostizmluvnýchstránv súvislostiskúpou adodávkou ochrannýchobalovnamikrofóny.
2.
 
Predmetom plnenia te jtozmluvy je:
a)
 
zo stranypredávajúceho: predaj a dodávka 200 ks ochranných krytovna mikroón typ WS 9033 (155 ks s vnútorným otvorom – priemer 42 mm, hĺbka 63 mm a 45ks s vnútornýmotvorom – priemer 32 mm, hĺbka 80 mm/ďale j len"tovar"/,
b)
 
zo stranykupujúceho:zaplateniecenytovaru podľ a článku III.te jtozmluvy zatovar dodaný podľ a te jto zmluvy.
3.
 
Predávajúci je povinnýdodať tovarvkvalitea prevedení,zodpovedajúcemu účelu použitia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť nepoužitýa zabezpečený vhodným obalom,potrebným na uchovanie a ochranu.II.Práva a povinnosti zmluvných stránPredávajúci:
1.
 
 jepovinnýdodať kupujúcemu tovar do 6týždňovodo dňa podpísaniate jtozmluvy
2.
 
spolustovarom odovzdať objednávateľovi Dodacílist a návod na používanietovaru,
3.
 
dodať tovarvobale,ktorýho zabezpečí pred poškodením,
4.
 
 jepovinný oznámiť kupujúcemu najneskôr3dnípred dodaním tovaru termín dodania. Kupujúci:
5.
 
 jepovinnýprevziať od prevajúceho tovar dodanýpodľ a tejto zmluvy,
6.
 
 jepovinnýzaplatiť prevajúcemu kúpnu cenu podľa článku III.te jto zmluvyza dodanýtovar,
7.
 
vyhlasuje,žeza kupujúceho jeoprávnenýprevziať tovar: Ján Hnat (manažér PV), tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXX,ktorýorganizačnedohodnes prevajúcim spôsobamiesto prevzatia tovaru.
 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000072
 2
III.
Kúpna cena
1.
 
Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle z.č.18 / 1996 Z.z. o cenách v zneníneskorších predpisov ako cena pevná vo vý ške 49,4715 eur / 1 ks ochranného krytu,celkom za 200 ks ( t.j.
 
za celý tovar ) vo vý ške 9.894,47 eur, slovom: deväťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur, štyridsaťsedem centov. K uvedenej cene bude predávajúci fakturovať DPH vo výške 20%.
2.
 
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
3.
 
Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za prevzatý tovar na základe ním vystavenej faktúry,ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 71 ods.2 z.č.222/2004 o DPH v znení neskorších predpisov.
4.
 
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3.tohto článku zmluvy, je kupujúcioprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie. Na prepracovanej faktúre vyznačípredávajúci nový dátum splatnosti.
5.
 
Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny,resp. jej časti, je popri dlžnej sume povinný zaplatiť predávajúcemu aj úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deňomeškania.,a to na základe samostatnej faktúry,so splatnosťou 21.dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
IV.
Zodpovednosť za vady
1.
 
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady,ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu.
2.
 
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru,ktoré vzniknú v dôsledku toho,že kupujúci používa tovar v rozpore s návodom na použitie.
3.
 
V prípade,ak tovar,resp. časť tovaru, pri jeho preberaní vykazuje vady, je kupujúci oprávnený prevzatie vadného tovaru odmietnuť .
4.
 
Počet vráteného tovaru bude vyznačený na Dodacom liste.
5.
 
Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú dobu 12 mesiacov,ktorá začína plynúť dňom jehoprevzatia a záručné podmienky budú vyšpecifikované v dodacom liste.
6.
 
Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru písomne.
7.
 
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu kupujúceho najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia.Predávajúci je povinný:a/ v prípade odstrániteľnej vady,vadu tovaru odstrániť , b/v prípade neodstrániteľnej vady,dodať nový tovar.
V.
Ostatné ustanovenia a zmluvná pokuta
1.
 
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny podľa článkuIII. tejto zmluvy.
2.
 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho prevzatím,resp.ak sa dostane kupujúci do omeškania s prevzatím tovaru okamihom,keď sa dostane do omeškania.
3.
 
V prípade,že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru podľa článku II.bodu 1.tejto zmluvy, je kupujúci oprávnenýpožadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo vý ške 0,02 % z ceny tovaru za každý aj začatý deň omeškania.
4.
 
Zmluvná pokuta je splatná na základe samostatnej faktúry, so splatnosťou 21 dní odo dňa jejvystavenia.
 
Zmluva 
č 
íslo: 
ZM2000072
 3
Za predávajúceho: Za kupujúceho:
V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa..................................................................... .....................................................................
Mar ek Lachkovič PhDr. Miloslava Zemková 
konat eľ spoločnost generálna riaditeľka  J.A.M. FILM 1999, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
VI.
Záverečnéustanovenia
1.
 
Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami podpísanými zástupcami predávajúcehoa kupujúceho. Dodatky budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2.
 
Ak táto zmluva neustanovuje inak,práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3.
 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňomnasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
4.
 
Zmluvné strany vyhlasujú,žezmluvu uzavreli slobodne, vážne,bez nátlaku,nie v omyle,túto si pred je jpodpisom prečítali, je jobsahu porozumeli a naznaksúhlasus je j obsahom ju podpísali.
5.
 
Zmluva je vyhotovená v 2rovnopisoch, zktorých po jednom obdržíkaždá zmluvná strana.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->