Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
O efeito da meditação no comportamento social do praticante

O efeito da meditação no comportamento social do praticante

Ratings: (0)|Views: 95 |Likes:
The study aims to evaluate the influence of meditation on social behavior based on moral and ethical behavior of people - Yamas and Niyamas. We used a questionnaire divided into three sections: 1. Personal dates; 2. Questions about the perception of the practitioner as to the quality of your meditation practice, 3. Questions about their perceptions of the quality of your day. Study participants were 11 subjects (8 women and 3 men) aged 18-60 years who completed the instrument for four days and two days with meditation practice and two days without meditative practice. Comparing the results between days with and without meditative practice the results showed that 10 concepts of moral and ethical seven improved, one remained at the same level and only two were worse. emphasize that the question about the general state of people practicing meditation showed a significantly positive result in the quality of people's day (Wilcoxon test: z = -2.021, p ≤ 0.043). In all other topics moral and ethical practice meditation showed no difference. It was concluded that the meditative practice can influence the behavior of people working to improve your day and your social life.
The study aims to evaluate the influence of meditation on social behavior based on moral and ethical behavior of people - Yamas and Niyamas. We used a questionnaire divided into three sections: 1. Personal dates; 2. Questions about the perception of the practitioner as to the quality of your meditation practice, 3. Questions about their perceptions of the quality of your day. Study participants were 11 subjects (8 women and 3 men) aged 18-60 years who completed the instrument for four days and two days with meditation practice and two days without meditative practice. Comparing the results between days with and without meditative practice the results showed that 10 concepts of moral and ethical seven improved, one remained at the same level and only two were worse. emphasize that the question about the general state of people practicing meditation showed a significantly positive result in the quality of people's day (Wilcoxon test: z = -2.021, p ≤ 0.043). In all other topics moral and ethical practice meditation showed no difference. It was concluded that the meditative practice can influence the behavior of people working to improve your day and your social life.

More info:

Published by: Luiz Fabiano Seabra Ferreira on May 15, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2012

pdf

 
J n`nd{j ki onkd{iáçj fjgjo}js{ionf{j wjgdib kj}si{dgif{n
Nb n`ng{j kn bi onkd{igd÷f nf nb gjo}js{iodnf{jwjgdib knb y~n bi }sig{dgi[hn n``ng{ j` onkd{i{djf df wjgdib cnhipdjs j` }sig{d{djfns
 
,]sj`i Bdpsn Kjgnf{n kj Kn}{j kn Nk~giáçj @ïwdgiki ^fdpnswdkikn Nw{ik~ib ]i~bdw{i ‒L~bdj kn Onwy~d{i @dbhj‟ Gio}~wSdj Gbisj" W],,]sj` Onw{sn no Nk~giáçj @ïwdgi }nbi ^fdpnswdkikn Nw{ik~ib knGio}dfiwJsdnf{ikjs nk~gigdjfib jf bdfn Nk~giáçj @ïwdgi ki @~fkiáçj knKnwnfpjbpdonf{j ki ^FDGIO],,,Cighisnb no Nk~giáçj @ïwdgi ki ^fdpnswdkikn Nw{ik~ib ]i~bdw{i‒L~bdj kn Onwy~d{i @dbhj‟Gio}~w Sdj Gbisj/W](Csiwdb$
]sj`i Ksi Wdbpdi Kn~{wgh,
 
wkn~{wghMsg&~fnw}&cs 
]sj`& Ow& B~d| @icdifjWnicsi @nssndsi,,
 
wnicsi`icdifjMhj{oidb&gjo 
]sj`i Ifi Gbi~kdi Ajonw knIojsdo ]df{j,,,
 
gigi~igi{i{i~Mhj{oidb&gjo 
 
Snw~oj
J nw{~kj c~wgj~ pnsd`dgis i df`b~ìfgdi ki onkd{iáçj fj gjo}js{ionf{j wjgdib gjo ciwn fiwgjfk~{iw ojsib n ä{dgi kiw }nwwjiw /
Tioiw 
n
Fdtioiw 
& @jd ~{dbd|ikj ~o y~nw{djfésdj kdpdkdkj no {sìwwnwwþnw< 9& Kikjw }nwwjidw5 3& Y~nw{þnw wjcsn i }nsgn}áçj kj }si{dgif{n y~if{j í y~ibdkikn kn w~i}sé{dgi kn onkd{iáçj5 7& Y~nw{þnw wjcsn w~i }nsgn}áçj y~if{j í y~ibdkikn kn wn~ kdi& ]is{dgd}isio 99w~lnd{jw (8 o~bhnsnw n 7 hjonfw$ gjo dkiknw kn 98 i 0= ifjw y~n snw}jfknsio j dfw{s~onf{j k~sif{ny~i{sj kdiw wnfkj kjdw kdiw gjo }sé{dgi onkd{i{dpi n kjdw kdiw wno }sé{dgi onkd{i{dpi& Gjo}isifkj jwsnw~b{ikjw nf{sn kdiw gjo n wno }sé{dgi onkd{i{dpi jw snw~b{ikjw ojw{sisio y~n kjw 9= gjfgnd{jwojsidw n ä{dgjw 1 i}snwnf{isio onbhjsi" ~o wn oif{npn fj onwoj fïpnb n i}nfiw kjdw i}snwnf{isio}djsi& knw{igiojw y~n fi y~nw{çj wjcsn j nw{ikj ansib kiw }nwwjiw i }sé{dgi ki onkd{iáçj i}snwnf{j~~o snw~b{ikj wdafd`dgi{dpionf{n }jwd{dpj fi y~ibdkikn kj kdi kiw }nwwjiw (Qdbgjxjf< | ? /3"=395
 
}≫="=;7$& No {jkjw jw j~{sjw {÷}dgjw ojsidw n ä{dgjw i }sé{dgi onkd{i{dpi fçj i}snwnf{j~ kd`nsnfái& @jd
 
}jwwïpnb gjfgb~ds y~n i }sé{dgi onkd{i{dpi }jkn df{ns`nsds fj gjo}js{ionf{j kiw }nwwjiw gjbicjsifkj}isi i onbhjsi kn wn~ kdi n kn wn~ gjfpïpdj wjgdib&
 
^fd{nsojw
< Tjai& Onkd{iáçj& Gjo}js{ionf{j wjgdib&
 Icw{sig{
[hn w{~kt idow {j npib~i{n {hn df`b~nfgn j` onkd{i{djf jf wjgdib cnhipdjs ciwnk jf ojsib ifkn{hdgib cnhipdjs j` }nj}bn /
Tioiw 
ifk
Fdtioiw 
& Qn ~wnk i y~nw{djffidsn kdpdknk df{j {hsnn wng{djfw< 9&]nswjfib ki{nw5 3& Y~nw{djfw icj~{ {hn }nsgn}{djf j` {hn }sig{d{djfns iw {j {hn y~ibd{t j` tj~s onkd{i{djf}sig{dgn" 7& Y~nw{djfw icj~{ {hnds }nsgn}{djfw j` {hn y~ibd{t j` tj~s kit& W{~kt }is{dgd}if{w qnsn 99w~clng{w (8 qjonf ifk 7 onf$ iank 98/0= tnisw qhj gjo}bn{nk {hn dfw{s~onf{ `js `j~s kitw ifk {qj
 
kitw qd{h onkd{i{djf }sig{dgn ifk {qj kitw qd{hj~{ onkd{i{dpn }sig{dgn& Gjo}isdfa {hn snw~b{w cn{qnnfkitw qd{h ifk qd{hj~{ onkd{i{dpn }sig{dgn {hn snw~b{w whjqnk {hi{ 9= gjfgn}{w j` ojsib ifk n{hdgibwnpnf do}sjpnk" jfn snoidfnk i{ {hn wion bnpnb ifk jfbt {qj qnsn qjswn& no}hiwd|n {hi{ {hn y~nw{djficj~{ {hn anfnsib w{i{n j` }nj}bn }sig{dgdfa onkd{i{djf whjqnk i wdafd`dgif{bt }jwd{dpn snw~b{ df {hny~ibd{t j` }nj}bn!w kit (Qdbgjxjf {nw{< | ? /3&=39" } ≫ =&=;7$& Df ibb j{hns {j}dgw ojsib ifk n{hdgib}sig{dgn onkd{i{djf whjqnk fj kd``nsnfgn& D{ qiw gjfgb~knk {hi{ {hn onkd{i{dpn }sig{dgn gif df`b~nfgn{hn cnhipdjs j` }nj}bn qjsedfa {j do}sjpn tj~s kit ifk tj~s wjgdib bd`n&
Entqjskw
< Tjai& Onkd{i{djf& Wjgdib cnhipdjs&
N@Kn}js{nw&gjo" Snpdw{i Kdad{ib 
& C~nfjw Idsnw / Iùj 91 / F¼ 908 / Oitj kn 3=93&h{{}<**qqq&n`kn}js{nw&gjo*
 
9 * 9
 
Df{sjk~áçj
 
E~}`ns (3==3$ kd| y~n Tjai ä ~o kjw {nsojw oidw `bnxïpndw n }jbdwwìodgjw ki bïfa~iwãfwgsd{i n y~n wnfkj iwwdo }jkn o~kis o~d{j kn wdafd`dgikj" kn igjskj gjo j gjf{nx{j& I }ibipsi Tjai ä ~wiki {if{j fj wnf{dkj kn ~fdçj (gjo j Kdpdfj$ gjoj fj kn pnïg~bj(~}éti$ }isi nwwi ~fdçj& (&&&$ Knwi`js{~fikionf{n" fnfh~oi }ibipsi `jd {çj }sj`ifiki fjw{no}jw ojknsfjw gjoj i }ibipsi Tjai& Ifkis wjcsn j `jaj" {jois égdkj bdwäsadgj" }isis j
 
ci{donf{j giskïigj" n{g& wn gjfwdknsio Tjai" y~ifkj" i cno ki pnskikn" fçj {no fiki i pnsgjo nbn& Onwoj jw }jknsnw }wïy~dgjw Uwdkkhdw_ fçj wçj Tjai& Tjai ä gjfwgdìfgdi5{sifw`jsoiáçj ki gjfwgdìfgdi h~oifi no gjfwgdìfgdi kdpdfi (E^]@NS 3==3$&Fj wnfwj gjo~o tjai }jkn i}isngns snbigdjfiki i snbdadþnw" fj nf{if{j" dwwj sn}snwnf{i~oi bdod{iáçj" }jdw snk~|d/bi j~ gbiwwd`dgé/bi gjoj {ib wn gjf`da~si f~oi {nf{i{dpi }isi ifdy~dbisw~i gjo}bnxdkikn" cno gjoj w~iw jsdanfw" nfgbi~w~sifkj/i" j~ knw{d{~dfkj/i kn w~iwoüb{d}biw pisdiáþnw& Fi Ïfkdi }jkno wns nfgjf{sikiw kdpnswiw {sikdáþnw" nwgjbiw n oä{jkjw kntjai& ]js w~i pn|" fj Csiwdb" o~d{iw pn|nw j tjai ä kd`~fkdkj i }is{ds kn `siaonf{iáþnw"gjfwdknsifkj y~n fj }iïw kn jsdano nbn {sifwgnfkn }sé{dgiw `ïwdgiw j~ jw g~dkikjw gjo j gjs}jn i wiükn&J tjai `i| }is{n ki g~b{~si dfkdifi knwkn {no}jw snoj{jw n {no wn }ns}n{~ikj }js ondjkiw {sikdáþnw jsidw n }jw{nsdjsonf{n }nbi nwgsd{i& Cbit (3==;$ gbiwwd`dgi tjai ki wna~df{n `jsoi<
 
Hi{hi/tjai ‗ ~{dbd|i j kjoïfdj nx{nsfj n df{nsfj kj gjs}j gjoj }jf{j kn}is{dki n gjoj ondj }isi ghnais í w~i df{nasiáçj&
 
Eisoi/tjai ‗ no}snai i i{dpdkikn nx{nsfi" gjo snfüfgdi }sjasnwwdpi ijjcln{j ki iáçj&
 
Chie{d/tjai ‗ ä j iojs n i knpjáçj i Kn~w" i wnspdáj ij }s÷xdoj&
 
Sili/tjai ‗ ~{dbd|i j kjoïfdj df{nsfj kjw ongifdwojw ki i{dpdkikn onf{ib&
 
Afifi/tjai ‗ no}snai j kdwgnsfdonf{j n gjfhngdonf{j icw{si{j&
 
Oif{si/tjai ‗ ~wi j kjoïfdj kj wjo" nx{nsfj n df{nsfj" n i i}bdgiáçj kj sd{oji kn{nsodfikiw gjocdfiáþnw kn wjfw&
 
[if{si/tjai ‗ no}snai i }sé{dgi kiw nfnsadiw }wïy~dgiw n `dwdjb÷adgiw& I nx}jwdáçj igdoi ä i}nfiw ~oi ojw{si i iba~fw wdw{noiw kn tjai" }jdw wnsdi snk~gdjfdw{ii`dsois y~n nwwi gi{najsd|iáçj }jwwdcdbd{i ~oi i}snnfwçj kj tjai fi w~i {j{ibdkikn& Knpdkj ínx{nfwçj n gjo}bnxdkikn kjw kdpnswjw {si{ikjw" oä{jkjw" wdw{noiw" nwgjbiw n {sikdáþnw kjtjai" wçj icjskikjw fnw{n {nx{j dfdgdibonf{n j Iwh{ifai Tjai" j Sili Tjai" j Tjai Gbéwwdgj" j Tjai Snib j~ gjoj ä oidw gjfhngdkj / Tjai kn ]i{iùlibd&Nbdikn (9440$ kd| y~n j tjai ä ~oi kiw wndw nwgjbiw ki `dbjwj`di hdfk~" knwdafi ~o io}bjgjfl~f{j kn }sé{dgiw kn onkd{iáçj" }jw{~siw gjs}jsidw" ä{dgi n on{i`ïwdgi& Jsdadfibonf{n `jsioknwnfpjbpdkiw }isibnbionf{n í y~iwn {j{ibdkikn kiw gjssnf{nw `dbjw÷`dgiw hdfk~ïw{iw n wçjciwnikiw fi gjfpdgáçj kn y~n j nw}ïsd{j n j gjs}j wçj df{nskn}nfknf{nw n ~fdkjw&Wqiod Wi{tififki Wisiwqi{d (3==;$ kngbisi y~n j tjai ä i gdìfgdi kj pdpns gjssn{ionf{n"hisojfdjwionf{n" df{nasifkj {jkjw jw iw}ng{jw y~n gjo}þno j h~oifj& Dw{j knpn jgjssns kn`jsoi gjf{df~i fi pdki kdésdi&
 
Cbit (3==;$ knwgsnpn j tjai gjoj ~oi gdìfgdi nx}nsdonf{ib" }jdw wn~w oä{jkjw n {ägfdgiwwçj snw~b{ikjw kdsn{jw ki nx}nsdìfgdi h~oifi ig~o~biki }js kdpnswiw ansiáþnw" }js{if{j wnsnibd|ikj gjf`json iw sngjonfkiáþnw n }snwgsdáþnw (gjo i~xïbdj kn ~o a~s~ j~ onw{sn ‗}nwwji y~n lé }iwwj~ }nbi nx}nsdìfgdi / gjoj j jsdnf{ikjs knwwiw }sé{dgiw$ wnsçj i{dfadkjwsnw~b{ikjw wnonbhif{nw j~ dkìf{dgjw ijw lé pdpnfgdikjw }nbjw onw{snw if{ngnwwjsnw& Inx}nsdìfgdi ä i pnskikndsi `jf{n n jsdano kj tjai&J Tjai {iocäo fçj nxdan i gbi~w~si j~ j dwjbionf{j kj }si{dgif{n wnfçj fjw ojonf{jw knonkd{iáçj" y~ifkj ä gjfpnfdnf{n i i~wìfgdi kn }ns{~sciáþnw fj bjgib kj nxnsgïgdj& Fj oidw nbn}jkn" n i{ä knpn" wns snibd|ikj knf{sj kj iocdnf{n wjgdib hicd{~ib kj Tja~df& Ij wna~ds jw}sngnd{jw kj tjai knwgjcsdojw oifndsiw oidw ikny~ikiw }isi i pdki gjo~fd{ésdi (CISCJWI3==0$&Odghënb (9440$ snwwib{i i kd`dg~bkikn no wn kn`dfds hdw{jsdgionf{n iw jsdanfw kj tjai knpdkji w~i if{da~dkikn& I wdw{noi{d|iáçj oidw if{dai y~n wn {no fj{ïgdi `jd nbicjsiki }js ]i{iùlibd ‗ Tjai W~{siw (i`jsdwojw kj tjai$ ‗ }sjpipnbonf{n ki{i nf{sn jw wäg& DD i&G& n DP k&G&& Nbn fçj`jd j gsdikjs kj tjai" oiw wdo j }sdondsj i gjo}dbis jw gjfhngdonf{jw y~n nsio }sjk~|dkjw i}is{ds kn knci{nw nf{sn jw }si{dgif{nw n {sifwod{dkjw jsibonf{n& Nbdikn (9440$ snbi{i y~n]i{iùlibd {no wdkj `snyònf{nonf{n ghioikj kn `~fkikjs ki tjai }js gi~wi knw{n {sicibhj&J tjai kn ]i{iùlibd wdafd`dgi df{nfwi icw{siáçj n onkd{iáçj" }jwwdcdbd{ifkj ibgifáis idb~odfiáçj ghioikj kn wioĉkhd&\doons (3===$ knw{igi fçj i}nfiw jw gjf{nükjw kjw Tjai W~{siw" oiw {iocäo i `jsoigjfgdwi" w÷csdi n `bnxïpnb gjoj wçj nx}jw{jw jw gjfhngdonf{jw fnwwi jcsi& ]isi Ciscjwi (3==0$jw W~{siw kj Tjai {ìo }js jcln{dpj kis ij nw{~kif{n ~oi fjáçj }sngdwi kj y~n ä j tjai n kny~n oifndsi wn knpn }si{dgé/bj& I }ibipsi wãfwgsd{i ‒w~{si‟ pno ki sid| ‒wdp‟ y~n wdafd`dgi ‒gjw{~sis‟& Jw {nx{jw ghioikjww~{siw i}snwnf{io" kn `i{j" i gisig{nsïw{dgi ki bdfnisdkikn no y~n giki `siwn ä ~oikngjssìfgdi b÷adgi ki `siwn if{nsdjs n bnpi j `dj kj sigdjgïfdj i ~o nfgiknionf{j fngnwwésdjgjo i `siwn y~n wn wna~n& Jw w~{siw nsio nwgsd{jw }isi j i}snfkd|ikj kn {noiw gjo}bnxjw" nknpdio wns onojsd|ikjw df{nasibonf{n }nbj nw{~kif{n& I `dfibdkikn kn w~i nw{s~{~si bdfnis nsi`igdbd{is j nw`jsáj kn onojsd|iáçj& Ibäo kdwwj" fnfh~o w~{si knpnsdi wns o~d{j nx{nfwj" }nbionwoi si|çj (CISCJWI 3==0$&Ljhfw{jf (9493$ knwgsnpn j {noi gnf{sib kj Tjai W~{siw gjoj i asifkn snanfnsiáçj" jfiwgdonf{j nw}dsd{~ib knwkjcsikj i }is{ds ki kdonfwçj `ïwdgi kj hjono& Snbi{i y~n o~d{iw}nwwjiw }nfwio nw{is pdpnfkj ~oi pdki }~sionf{n `ïwdgi fnw{nw gjs}jw oi{nsdidw& Fisnibdkikn" jw jgdknf{idw snibonf{n nfgisfio ~oi gjfgn}áçj oi{nsdibdw{i wjcsn i nxdw{ìfgdi&

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->