Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Eylül 1934 tarihli Zaman

Eylül 1934 tarihli Zaman

Ratings: (0)|Views: 464|Likes:
http://www.gereklitarama.com/2010/10/zaman-eylul-1934.html
http://www.gereklitarama.com/2010/10/zaman-eylul-1934.html

More info:

Published by: gereklitarama.buray.net on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/15/2012

 
Sene:INumara:83AboneŞeraitiı-ı».--IMMHNpî'*'/*»*arı.rtLKFOftıKİMCumartesiIEylül1934MnlbuafFhiiz/iya.IiImM(SabahlarıÇıkarSiyasiGazet't«MUşkarethaksızolanlarınUWrh|nıdır,,iıhFiatıHcrjcraV5Kurulur-¦>-ı..}ün..HbfaMfn-mftnakaltİstemi;olsaydık...istiklâlHarbiniböyleyaptıkveböylekazandık!*tnöniindetarihidurdururvegeriçevirirken...BaşkumandandanitmetPaşayaıSizInönündeyalnızdüşmanıdeğil,milletintaliinideyendiniz...GaziMustafaKemalacne.'-.V.fetişibintürlüfcı'.ı-¦.nkArliıklc.eCÜıVtbattandıjrıbaşayardakçılarıbilmnb.lâga"rUulı.rintveİlk.i...'aaeu-(upkacro«i«mûheyy.bîrhaldebulunmuşlardı.Bu..->..-"..>kbirhakikattir,ki(Lotan)muahede*tindentonragfcû,tû£ûmüıBryoJ-lulakinlerinfenbirMu»<i»atan-daşıımıbİı«"BOvükf.raatlarkacırdımı.Ordunu!ilim!»I*taî'ı:'!¦¦¦¦bütünentımufakbirharek*Istanbuluikiü.İn::'tıalkOfgOnd<Utanbuldannaaıleıkardıaıı-banglIeriklerıbar-dtnıı7,Tartandafuallenaaıreda"Sinadrtta**,luhbdeeafüU.İMİ»laaaer>-¦¦—¦)da«ar*-Ur.OaWaBaercmyatlai|M>U-rıntn».lal-olanlarınUHçakkia.|W>]*»'«•meniıtnaaiol.aı.dıBunnaıl¦«¦(buUûataundadururkenMurhli)'mtanka¦nkadaremniyetimi,kelaı.dı.Naaılkaca-lagımıur....itapadar**karada..>..,..,(Marktık.Hememin-Mıııbil)himey*adeecbk-rİar.altrt,/l.ıanalt*-mamanlakaçacaklar*.<mk«*:m<tukNekUttJgimuaaMbava-r*-kte-rya.ettiği..»i,-l-e.eaoMiT.r-atehte*eamamaklaberaber.kamaneeVeO.Ba.bpaUrıMİr..bu.»en.»Matadederl,.Bur..b»terMrbathueeetHmt-J^ha^kftdrbilı....M.İİMü.Wv7tlTa..k..i.Caaeral(Hnriog-İMi)unİnadı..inindenbiraralıkin-ı.-ı.ı..(....O.akill.metl'aşa.kird-nIII—fcjVıcm.Mudanya-ueltıant)ordumuıaulakkihareket(,ı—a«ı..nnlll.Ordemuıda.¦.¦a***:Mr¦.t-,.,:,ir»d**™b»f*namyaataMr»Aatayfa)•aammfamimarmı.ı.,¦-«ilerihareketiarUnbuUd..halUrvıhfcrıaıalır.I.!.ahtetlı.Bununaeli'celaaabab.B.nir.i-..-¦'I,-,'...ı,,.......I-MHiaflrrEbûılîı/aZadeD*vamı2incitohijedemönündeyalnızdüşmanıdeğil,milletinmakûstaliinideyenmekHarikasınıgösterirken...bÜyûklatıraplararafedakarlıklarakatlanmakpahannacaartt¦„'u-
 
Hakirat.tt>alıtiklalaabi.Mİ.IIıtıklilaıkı,.,ı,lif¦Lnr.-rrı-i.7--11rı.111.....-kurtarmakoimihertaydıTarihinb|,ikioeUini!.,.,¦-¦jimuaııanlaferlmiıeayrıbirkıymet¦.¦¦-1-,d.1(1»br.SporkongresidüntoplandıBütünişlertakdirvetah-sinilekarşılandı!M**a-i-.,t.-.r.au¦ılıl>tWlıra»W•Hifn'li'lıUnbulipormıatakınoıuboa-'__ jrr.idûntoplaodı.Vatahmin«tH.timitflbİ,bonfrayalakaddUmrd*aaıabl,mOcadalalI,gar(inkatai1,r.r..k.p.n.dabaldı.Harfaetiıbrıntıaind.mbilanaolurdu.KiGaziHazretlerininteşekkürlerilaaab.ilİl|A.A.)—Ri-jaaatlCumhurUmumiKitİp-RH«ÛmhurH..r.tlr,iJOAj,,.'../,.,.BayramıatbatlylatebriktebulunanIt-eatamemnuniyeteaIrarkkÜrle-rininlletifmealaaAnadoluajan.aıaıInaHbuyurmııalırdır.AmerikaReisicumhurunutehdit!"Yaparaverirsin,yahuttatorunlarınıkaçırırvesenihırpalarız!,,Naeyorb31(A.A)—168bla,.ı-k.tfHm.it,M|,n,fl|,t.,l^t,MalûlgazilerikiyeayrıldıDünkükongremünakaşalıvegürültülüolduHayrünnasBeyinsözsöylememesihakkında¦emirvarmışl-Malûlefratreyhakkıistiyorlar!Ankara,M•i.,.:¦,.-,CemiyetilalanbulŞubaıiiıaııdûnÜnİeer-¦İtei.,-.I..lalonundark,„,,,-abdetmi|Ierdir.Kon|>e,,,,ı.n¦dlIblG.¦„¦.,,,-CelseaçılırkenÖjl.denaonıa>aatUbuçulrfaeelıeagılmi|tariyaıetinaBinbaşılımailHakkıBey»efil-Salondaid m tatar.M.ldltabiilerden baret olanaallİraadedi"M.S. .1 aıaaddr-dil»Malûlefradı aded .ı-"60.¦buluyordu.Kabat yaıa mucibinceefradareybabbı .rrilra rdiftiIcl..bunlarkeoarda«yircikalmıalar.Lu,û.da>kopmu|lnr."Ankaradan,,gehtverapoErteliAnkaramadangalenteıheraokıleıbaredebankimaalpagandala>dabvlunduyetid.t.tm.l.«yeediliyordu.Yakeakulankurullapajnibirmal)te|ebbuwicapetli*!debildirHi]Devamı7inciihtftJâTramvayücretleribıif^gündenitibarenazaldıksuLBirinciveikincimevkilerdenekadarparaverilecekBirincimevkide:Sımıi.VOfkıtaıff'n7karvf10a,9kamt30para,t12karaf.İkincimevkide:ittifakedeceklerinıdir-.l.ı;,*tı-r-dendir.llamdlEmluBeyinmınta-¦<¦-ı........,...ı...r.rai.'i-,,.di...'.„.kanınbatında,hertürlüdedikodularınfethindelıtanbulıpoıuİtinmüfit,.tcmanalederiı.DteamtSincitahifedt
 
para,6*Auru;30pBütündenİtibar:taylarıaıU..-S(mrtle;Uı\ulır.5rolarvm"akarmaktfir.mûtefckkİTİe-lamanlarvetünler*kadar•aanedipgi-"Lizbon,,elçimizİtim-,"Hak.mefhama-naımsiniverdioldujuvakan,I.Iııametivermıtdijerkıtaleİkincimevkide:MikikıtaiçinJJnmtıkıtalariçin6kanılVLl)LUıbon31(A.A)—Türkiyee|.ck.1TetfihKamilBey,Cener.lKarmonnyaitimatoomeainitavdiçimiltir.!:-ı.ı„ı..„...ı,.,h.ıdatra--Il..,.......meretim)ıloıtb>(-hacdakika..r./.AMAN.VeaiPı'iyKa«tmerheılı.,..ı.ımalûmata<-.,untaıyihd.reeeei76]m¦ramiuçaklık31,atgariI'YinedünrüıglraaaltaIomelreaüratleermiştir,hıra,ı¦far»"blie.—ZAMAN—Eyhll1tH^^C=î=Hİ^İBİElpl!iiE=RRusyaveMilletlerCemiyetiBirçokdevletlerislemediğiİçin,RusyanınCemiyetiAkvamagirebilmesişüpheliolduğubildiriorLamnVaM(A.Al--Dey*Ifarah.pMirryaaim»kına»*ıdıhannıf*»«Soıyetg-meaıha>kn'<»UimaahalefalkrykMratehl-ke-I*futu.A«fltfrrkaameaavanM«iki,,alaaarnıkar<.İttedıyoaİli;"lıvıçrakabiaeıininpaıartrıiguı.kılt.i|>laııtmndaSovyetRui-yanınkabulüaleyhindereyvermeğikararla)tiratağımuhakkaktır.HnlaadakWBclç.kanuıaleyhaıreyverecekleri.Tnk-H«d..-mnairakifaakalataklarıhuıuıutdaKtdüimüfe-redrhtbulunu«•„..Hatbharc-hafleriafjphefiolan.bgr.dev-kthrranodaMataıtttan»*Km*İiiltUnCaamblAm-rıhad..W<k..-de.»rd..BarmemlrkrtmUilletlerCe-mıyetıo*kaban)içmaüTuıan•hnenyetkafikedaheyeti(«ılrkuvvetlibirıııuiı»-ıveulolmata.reyiniittifaklavermekkapedenUeelktcSovyelKut.an.nd.-imiıufta....Baaaekraaaia«ntt.kalant.,.,keda**V...tel•b.d«.aamVdkk.uagmı«FraaamıImhm-elter.bet.k-"i—*kmeahety.p-maktadUFrantaçabjıyorlandı.ı](A.A.)—İrimalûma!"'anaıebafıl.Sovyot-IcrittihadınınMılkllerOenu-yelîae..Mimihakkındadiplo-¦malikItırbhUılcriadrıımetli-HLl>ıbildiriyorUr.Ingiİte.rnuMialabiktaatılalibîrmakiydi*v*Franıutelinemü-taheretrtaarbtraibarettir.S»»yat]¦.1.r.Mıtiril*»Ce-Buyelancgir—Myalanbumu-(MoctaiclarıaıaınıbavntJea-«kcaaUtla.m..ak,aymalamaad*So.yatk*rttukadh*<kf«fauda.kUra?aratandadaimiUaaaaIraaM»mkaa*x-rıcrktirhîbaradaaAvrupaha-•aaılaldad.eateeahaaUzakŞarktahâdisesizgünyok!Japonya,Rusyailemutlnkameseleçıkarmakİsti-yormus-Birtrenehücumcdîldi,vagonlarparçalandıHABERLERHarbin31(A.A.)—"Har-li-n.ni26mil;¦nıjIiiiiIl-dımır¦yolundabirtrenehücumvakiolmuılur.