Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
4Activity
×
P. 1
ColoniaExpress - Paquetes a Buenos Aires - Mayo/Junio 2012

ColoniaExpress - Paquetes a Buenos Aires - Mayo/Junio 2012

Ratings: (0)|Views: 2,804|Likes:
Published by ColoniaExpress

More info:

Published by: ColoniaExpress on May 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

05/15/2012

pdf

text

original

 
@cran@mf'Bivaooiÿg
Tvaoic tm}qara
 tcv tavscgm ag fmsa
Gco`a mbioicgmn 
 tcv tavscgm ag fmsa
_qiras Jncvibm
_rmgbmvbJncvibm ?60
Q_B
 
6?9
Q_B
 
=9=
Q_B
 
=:=
Q_B
 
=11
Q_B
 
0?
Q_B
 
19
Q_B
 
21
Q_B
 
26
_qiras Jncvibm
 M
BcvlisJncvibm ?60
Q_B
 
=6
Q_B
 
=68 
Q_B
 
=6
Q_B
 
=6
Q_B
 
68 
Q_B
 
68 
Q_B
 
68 
Q_B
 
68 
Q_B
 
668 
Q_B
 
=?0
Q_B
 
==
Q_B
 
0:
Q_B
 
2?
Q_B
 
??
Linmg
_rmgbmvbLcgrazibac ??
_ighnaBcfnaRvitnaObvtn'_ighnaBcfnaRvitnaObvtn'
Q_B
 
??2
Q_B
 
64?
Q_B
 
=6:
Q_B
 
:?
 Mvhagrigm Rmghc
_rmgbmvb_qitmo`m 121
Q_B
 
=8?
Q_B
 
===
Q_B
 
=49
Q_B
 
=4?
Q_B
 
:6
Q_B
 
?=
Q_B
 
?4
Q_B
 
60
Ziorcvy 
_rmgbmvbLmitû 004
Q_B
 
600
Q_B
 
=9
Q_B
 
=:1
Q_B
 
=1=
Q_B
 
=42
Q_B
 
:4
Q_B
 
21
Q_B
 
?0
 Mlaviomgc
_rmgbmvbVcbvìhqa{ Tm 6:1
Q_B
 
=99
Q_B
 
=?=
Q_B
 
=?6
Q_B
 
=?6
Q_B
 
81
Q_B
 
21
Q_B
 
26
Q_B
 
26
Fmqag Omnnmc
_rmgbmvbOmnnmc ?:4
Q_B
?99
Q_B
 
6?:
Q_B
 
661
Q_B
 
=18 
Q_B
 
89
Q_B
 
8?
@V Nqpcv 
AstaoimnBimhcgmn Gcvra 094
Q_B
 
=9
Q_B
 
=69
Q_B
 
86
Q_B
 
?9
Ocljcvr Fmivas
_rmgbmvbZimlcgra =14=
Q_B
 
60?
Q_B
 
=0:
Q_B
 
=::
Q_B
 
=4=
Q_B
 
11
Q_B
 
21
Ocnqlfim Tmnmoa
_rmgbmvbMz' Ocvviagras =1?1
Q_B
 
600
Q_B
 
=04
Q_B
 
=04
Q_B
 
=:
Q_B
 
=42
Q_B
 
16
Q_B
 
16
Q_B
 
2:
Hvmg @cran ba nm Tmip 
_rmgbmvbVizmbmzim ==11
Q_B
 
681
Q_B
 
=82
Q_B
 
=:2
Q_B
 
90
Q_B
 
29
Q_B
 
22
Fmqag _qiras
_rmgbmvbMz' Ocvviagras =01:
Q_B
 
?=1
Q_B
 
648 
 
Q_B
 
=90
Q_B
 
==
Q_B
 
:1
Q_B
 
:=
Tcsrm Omvvarms
B
_qtavicv ocg nizigh
Aslavmnbm 86:
Q_B
 
?:4
Q_B
 
6=:
Q_B
 
=0=
Q_B
 
=?0
Q_B
 
8=
Q_B
 
16
Lcgmvom
_rmgbmvb61 ba Lmyc 862
Q_B
?::
Q_B
 
6=9
Q_B
 
=26
Q_B
 
8=
@V Nqpcv 
_rmgbmvbBimhcgmn Gcvra 094
Q_B
 
?40
Q_B
 
=94
Q_B
 
==?
Q_B
 
18 
Xinrcg
OnmsioMz'Omnnmc ==:6#:2
Q_B
 
2=1
Q_B
 
622
Q_B
 
=:1
Q_B
 
0?
 Mfmsrc Tnm{m
Ba NqkcOcvviagras ?=94
==6
Q_B
 
?41
Q_B
 
=09
Q_B
 
==6
Q_B
 
1:
Linmg
_qtavicvLcgrazibac ??
6?21:809=4===6=6=?=2=1
Q_B
 
220
Q_B
 
6:4
Q_B
 
=0=
Q_B
 
94
 Mfmsrc Tnm{m
_qtavicvOcvviagras ?=94
=1
lmyc # kqgic 64=6
 tm}qaras rqvìsriocs
Fqagcs Mivas
===
Q_B
fmsa bcfna
@cran 2@cran ?
=82
Q_B
fmsa bcfna
@cran 1
622
Igonqya; Tmsmka ibm y zqanrm ag
fmvoc vítibc
Lcgrazibac , Fqagcs Mivaszìm Ocncgim % 6 gco`as ba mnckmliagrc ocg basmyqgc' Tvaoic tcv tavscgm'
 6
GCO@A_
624=,::::
Gcrm; _mniagbc basba Ocncgim basocgrmv Q_B 1' ## 
 M
 
@mfirmoicgas ocltmvribms ocg fmýc tvizmbc'
## 
Jmliny Tnmg;
@msrm 6 lagcvas ba =6 mýcs sig omvhc ocltmvriagbc `mfirmoiÿgocg ncs tmbvas'
 # 
B
Jmliny Tnmg;
@msrm 6 lagcvas ba =4 mýcs sig omvhc ocltmvriagbc `mfirmoiÿg ocg ncs tmbvas'
 ## 
Jmliny Tnmg;
@msrm 6 lagcvas ba =1 mýcs sig omvhc ocltmvriagbc`mfirmoiÿg ocg ncs tmbvas'
 ## Rmvijms aptvasmbms ag bÿnmvas mlaviomgcs tcv tavscgm ag nm fmsa igbiombm ag an vaoqmbvc' Zínibms tmvm zimkmv `msrm an ?4#4:#64=6'_qkarcs mlcbi﬍omoiÿg sig tvazic mzisc' Tcnìriom ba Omgoanmoiÿg; Ncs savzioics bafavíg sav omgoanmbcs ocg 86 `s' ba mgranmoiÿg m nm jao`m ba ighvasc. ba nc ocgrvmvic sa omvhmví an ocsrcocvvastcgbiagra m qgm gco`a mbioicgmn'
Rvmgsjav ig#cqr ctoicgmn
Q_B 1
tcv tavscgm
Q_B
fmsa bcfna
 
 tmsacs y apoqvsicgas
Oiry rcqv tmgcvílioc
Bqvmoiÿg;
? `cvms
_mnibms;
bimvims
Tvaoic;
Q_B ==
@cvm;
49;44 y =2;44
Vaocvvibm tcv ncs tvigoitmnas mrvmorizcs ba Fqagcs Mivas oclc scg; An ramrvc Ocnÿg. An Cfanisoc. nmstnm{ms ba Lmyc. _mg Lmvrìg. Mnzamv. ban Ocghvasc. nms Mzagibms Ocvviagras. Ba Lmyc. 9 ba Kqnic.agrva crvms' Rmlfiég sa tcbví mtvaoimv ncs fmvvics ocg `isrcvim oclc Nm Fcom y _mg Ranlc. fmvvicsanahmgras oclc Tmnavlc y Vaocnarm y an fmvic lms lcbavgc an G» 28 Tqavrc Lmbavc' _ig bakmv bazisirmv nms {cgms oclavoimnas y gmgoiavms y an asrmbic ba Fcom' (_mnibm y vahvasc `cran oégrvioc)'
Ravlms Lmvigms
Bqvmoiÿg;
= bìm
_mnibms;
sífmbcs
Tvaoic;
Q_B 08
@cvm;
41;=1
_mnibm `moim _mg Onalagra ban Rqyû. Tmvribc ba nm Ocsrm. tmvm nnahmv m nms Ravlms Lmvigms qgocltnakc ba vanmkmoiÿg y agrvaragiliagrc ag rcvgc m qgms apoatoicgmnas mhqms ravlmnasligavclabioigmnas. }qa sqvhag ba nms omtms tvcjqgbms ba nm riavvm m 2?´ ba raltavmrqvm y }qatcsaag aprvmcvbigmvims omvmoravìsrioms tmvm an ravlmnislc ba smnqb'_mnibm y Nnahmbm Mz' Oÿvbcfm98?. as}qigm Lmitû' Lagcvas `msrm =4 mýcs tmhmg Q_B 0='
Oiry rcqv tmgcvílioc ocg mnlqav{c
Bqvmoiÿg;
1 `cvms
_mnibms;
nqg,smf
Tvaoic;
Q_B 1?
@cvm;
49;44
Igonqya rcbc an
Oiry rcqv tmgcvílioc
lís qg mnlqav{c ag vasrmqvmgra sig fafibm'
Bqvmoiÿg;
=#6 bìm
_mnibms;
nqg,síf
Tvaoic;
Q_B 89
@cvm;
40;44
Gmzahmoiÿg y mnlqav{c tcv an Vìc ba nm Tnmrm
Bisjvqrmvalcs ba bcs `cvms ba jmsoigmgra gmzahmoiÿg tcv an Omgmn Ocsrmgavc ban Vìc ba nm Tnmrm`msrm nms tvcpilibmbas ban Onqf Mrnérioc Vizav Tnmra' Ag asra rvmyaorc sa tcbví cfsavzmv an igravicvban Tqavrc ba Fqagcs Mivas ocg rcbm sq zmsrm morizibmb. an Ymo`r Onqf Mvhagrigc jqgbmbc ag =00?.an mgrihqc @cran ba ncs Iglihvmgras. nm sinqarm vifavaým. an onísioc Onqf ba Tasombcvas ocg sq rìtiomocgsrvqooiÿg. an Mavctmv}qa Kcvha Gaxfavy. nm Oiqbmb Qgizavsirmvim. nms bijavagras tvíorioms babatcvras gíqriocs. fmvocs ba bisrigrc tcvra y oclc ranÿg ba jcgbc nm zisrm lmvmzinncsm ba nm OiryTcvraým oc}qaraígbcsa ocg qg mrmvbaoav iltcgagra' Mnlqav{c igonqibc sig fafibms(_mnibm y vahvasc `cran oégrvioc)'
Bqvmoiÿg;
1 `cvms
_mnibms;
bimvims
Tvaoic;
Q_B ?=
@cvm;
40;44 y =2;44
Gmzahmoiÿg tcv an Rihva y oiry rcqv 
Tmvrivalcs ba Fqagcs Mivas vqlfc mn Rihva bcgba gmzahmvalcs agrva sqs isnms' Ocgrigqmvalcsocg qg oiry rcqv tcv an omsoc `isrÿvioc ba [cgm Gcvra. zisirmvalcs. agrva crvcs tmvribcs. _mg Isibvcy Zioagra Nÿta{ bcgba tmsmvalcs tcv nm ]qigrm ba Cnizcs' (_mnibm y vahvasc `cran oégrvioc)'
Bqvmoiÿg;
= bìm
_mnibms;
síf y bcl
Tvaoic;
Q_B 1?
@cvm;
40;?4
Tmv}qa ba nm Ocsrm
_mnibm ba Fqagcs Mivas vqlfc mn Rihva bqvmgra asra zimka zavalcs lmkasrqcsms lmgsicgas ba nm{cgm gcvra ba nm tvczigoim y tmsmvalcs tcv nm ]qigrm Tvasibagoimn (]qigrm ba Cnizcs) Zimkmgbc agan Rvag ba nm Ocsrm. basoagbavalcs ag _mg Isibvc qgcs ligqrcs y sahqivalcs an vaocvvibc `msrm anTmv}qa ba nm Ocsrm bcgba nm bizavsiÿg ag ncs kqahcs y ag ncs s`cxs savíg an mrvmorizc tvigoitmntmvm rcbm nm jmlinim' (_mnibm y vahvasc `cran oégrvioc)' GC RIAGA BA_OQAGRC LAGCVA_'
Bqvmoiÿg;
0 `cvms
_mnibms;
 kqa,síf
Tvaoic;
Q_B 1?
@cvm;
49;?4
Tmv}qa Ralmieég
_mnibm vqlfc m asocfmv bcgba ocgcoavalcs qgcs ba ncs tmv}qas ralíriocs lms iltvasicgmgrasba nm vahiÿg bcgba ocgzizag mgilmnas ba rcbc ritc y ocncv' Rcbcs asrcs mgilmnas sa agoqagrvmgag sq `ífirmr gmrqvmn nc }qa na bm mn tmv}qa qg agrcvgc agomgrmbcv' Ralmieag oqagrm rmlfiégocg qg coamgmvic astaormoqnmv y qgm omsm ba mzas lmvmzinncsms' Zisirmgbc Ralmieag gc scncocgcoavalcs mgilmnas ba rcbms tmvras ban lqgbc sigc rmlfiég mtvagbavalcs lms scfva sq`isrcvim' (_mnibm y vahvasc `cran oégrvioc)' Lagcvas `msrm =4 mýcs Tmhmg Q_B ?0'
Bqvmoiÿg;
= bìm
_mnibms;
sífmbcs
Tvaoic;
Q_B 9:
@cvm;
41;=1
Lqgbc Lmvigc
_mnibm `moim _mg Onalagra ban Rqyû. Tmvribc ba nm Ocsrm. tmvm nnahmv m Lqgbc Lmvigc qgc qgc bancs lís iltcvrmgras Ocltnakcs ba agrvaragiliagrcs ag nm Mvhagrigm. an Tvilav Tmv}qa Ralíriocigsrmnmbc ag bio`c tmìs y an Coamgmvic lís hvmgba ba Mléviom ban _qv'Lqgbc Lmvigc riaga 24 `aorívams ba tmv}qa tmvm vaocvvav ocg bisrigrms mrvmooicgas y s`cxs'Bagrvc ban tmv}qa qsrab agocgrvmví savzioics ba ncoeavs. omvvircs tmvm giýcs. smnm ba tvilavcsmqpinics. ranéjcgcs tûfniocs. omlfimbcvas tmvm giýcs. vasrmqvmgras y omjaravìms'_mnibm y Nnahmbm Mz' Oÿvbcfm 98?. as}qigm Lmitû' Lagcvas `msrm =4 mýcs tmhmg Q_B 00'
Bqvmoiÿg;
=#6 bìm
_mnibms;
zia. síf y bcl
Tvaoic;
Q_B :=
@cvm;
=?;14
Riavvm _mgrm
Vaocvvm an ûgioc tmv}qa ralírioc vanihicsc. bcgba tcbví vaziziv m rvmzés ba astaoríoqncs banqoas. scgibcs y lcziliagrcs bizavscs oivoqircs oclc; Nm Ovamoiÿg. Nm Vasqvvaooiÿg. Nm ÛnrilmOagm. aro' Riavvm _mgrm cjvaoa qg ocltnarc tvchvmlm ba s`cx lqsiomnas ba tvilav gizan.fvigbmgbc qgm ctoiÿg oqnrqvmn sqlmlagra agrvaragibm tmvm bisjvqrmv ag jmlinim y bcgba gc `mba jmnrmv qgm hvmg zmvimbm hmsrvcgÿliom' (_mnibm y vahvasc `cran oégrvioc)'
³]qé `moav ag
Fqagcs Mivas
 
 
Ravligmn Rvas Ovqoas ## 
 ncomn ?= M
## 
Fnzmv' Mvrihms y Mz' Irmnimzagrm ranajÿgiom;
 
 624=,::::

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->