Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
19Activity
×
P. 1
Kajian Aspek Green Construction Pada Pembangunan Proyek Infrastruktur

Kajian Aspek Green Construction Pada Pembangunan Proyek Infrastruktur

Ratings: (0)|Views: 1,907|Likes:
Published by Wulfram I. Ervianto

Dipublikasikan Dalam Konferensi Nasional Infrastruktur 2012, kerjasama Universitas Indonesia-Institut Teknologi Bandung-Universitas Gadjah Mada, Jakarta-9 Mei 2012

Dipublikasikan Dalam Konferensi Nasional Infrastruktur 2012, kerjasama Universitas Indonesia-Institut Teknologi Bandung-Universitas Gadjah Mada, Jakarta-9 Mei 2012

More info:

Published by: Wulfram I. Ervianto on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

09/17/2013

pdf

 
1
CAOIAG ATR@C
LX@@G DNGT]XPD]ING 
 RAMA R@JHAGLPGAG RXNY@C IGEXAT]XPC]PX
\pkexaj I' @xuiag}n
1
+ Hi`jn \' Tn`jaxmi
8
+ Jpfajam Ahmpf
4
mag Tpxoajag}n
=
 
1
Cagmima} Mnc}nx ]`cgic Tirik+ CC Jagao`j`g mag X`cayata Cngt}xpcti+ Eacpk}at ]`cgic Tirik mag Kiglcpglag+ Igt}i}p} ]`cgnknli Hagmpgl+ `jaik? |pkexaj`xuiag}nByafnn'dnj
8
T}ae R`glaoax CC Jagao`j`g mag X`cayata Cngt}xpcti+ Eacpk}at ]`cgic Tirik mag Kiglcpglag+ Igt}i}p} ]`cgnknli Hagmpgl+ `jaik?h^tn`jaxmiBti'i}h'ad'im 
4
T}ae R`glaoax CC Jagao`j`g mag X`cayata Cngt}xpcti+ Eacpk}at ]`cgic Tirik mag Kiglcpglag+ Igt}i}p} ]`cgnknli Hagmpgl+ `jaik?ahmpfBti'i}h'ad'im 
=
T}ae R`glaoax Rxnlxaj T}pmi Axti}`c}px+ T`cnkaf Axti}`c}px+ Igt}i}p} ]`cgnknli Hagmpgl+ `jaik? }i}ptBax'i}h'ad'im 
AHT]XAC
T`halai g`laxa c`rpkapag+ Igmng`tia j`jikici h`xhalai tpjh`xmaya akaj yagl }`xt`haxmaxi Tahagl tajrai J`xapc`' Alax t`jpa |ikayaf mi Igmng`tia mara} h`xc`jhagl t`tpaim`glag rn}`gti jatigl*jatigl jaca r`xkp j`gdir}acag mag j`jr`xcpa} hatit `cngnjiyagl }`xig}`lxati mag cnjr`}i}ie m`ji }`xdaraigya r`jhaglpgag h`xc`kagop}ag j`kakpir`jhaglpgag rxny`c igexat}xpc}px+ takaf ta}pgya amakaf o`jha}ag T`ka} Tpgma' R`j`xig}afj`yacigi oica rxny`c o`jha}ag T`ka} Tpgma mara} }`x`akitati jaca acag j`goamijnj`g}pj `cngnji haxp mi Igmng`tia yagl h`xrpta} mi rpkap Oa|a mag Tpja}`xa figllaj`gdarai rnxti 62%' Racax cngt}xpcti Igmng`tia h`xr`gmara} haf|a xaglcaiag o`jha}agyagl j`glfphpglcag rpkap Oa|a mag Tpja}`xa m`glag ragoagl ± 89 cj mara}j`gllpgacag jnm`k
tptr`gting
+ o`jha}ag
dahk` t}ay`m 
+ o`jha}ag caci t`xihp+ yaglmir`xcixacag j`jhp}pfcag ± =<8'222 }ng haoa &
=8='622 }ng `jiti DN
8
aciha} rxnmpctihaoa) mag ± <'<22'222 j
4
h`}ng &
4'602'222 }ng `jiti DN
8
aciha} rxnmpcti t`j`g)' T`kaigi}p+ r`xkp mimpcpgl m`glag r`gl`jhaglag }`cgnknli hafag cngt}xpcti yagl mirxinxi}atcagrama tpjh`x c`cayaag akaj t`}`jra} m`glag daxa j`kacpcag r`gma}aag rn}`gti hafagyagl h`xama mi |ikayaf t`ci}ax rxny`c haic mi rpkap Oa|a japrpg Tpja}`xa' Atr`c 
lx``gdngt}xpd}ing
+ yagl j`glp}ajacag r`glpxaglag majrac kiglcpglag mag r`glf`ja}ag`g`xli t`kaja rxnt`t r`jhaglpgag' Eac}nx r`g}igl makaj r`jhaglpgag OTT amakaftpjh`x+ tickpt+ mag cngt`xuati tpjh`xmaya akaj3 `eiti`gti mag cngt`xuati `g`xli3jagao`j`g kijhaf cngt}xpcti'
Ca}a cpgdi? lx``g dngt}xpd}ing3 rxny`c o`jha}ag
1'
 
KA]AX H@KACAGL
J`giglca}gya agllaxag yagl miakncaticag pg}pc r`jhaglpgag igexat}xpc}px j`xpracagtakaf ta}p }agma g`laxa yagl t`magl h`xc`jhagl }`xjatpc Igmng`tia' O`git igexat}xpc}pxyagl r`x}aja caki mir`xkpcag makaj j`jhpca x`kati ma`xaf ta}p m`glag yagl kaig amakaf oakag mag o`jha}ag' Makaj cpxpg |ac}p 12 }afpg }`xacfix ragoagl oakag atrak mi Igmng`tia
 
8
h`x}ajhaf 5='610 cj &f}}r?..|||'hrt'ln'im.+ mipgmpf 0 J`i 8218)' C`}iamaagigexat}xpc}px yagl j`jamai mara} j`gy`hahcag majrac makaj h`xhalai atr`c+ miag}axagyaamakaf atr`c `cngnji mag tntiak' Takaf ta}p igexat}xpc}px yagl j`gllajhaxcag cpxagljactijak makaj r`jageaa}aggya amakaf r`kahpfag J`xac*Hacapf`pgi' R`kahpfag J`xac }`xmixi maxi 0 m`xjala mag mikayagi nk`f 44 carak+ t`}iar faxigya j`gy`h`xaglcag t`ci}ax0'222 tajrai m`glag 0'0222 c`gmaxaag yagl }`xmixi maxi ± 4'822 }xpc+ ± 1'022 jnhik c`dikmag titagya amakaf hpt+ h`kpj }`xjatpc t`r`ma jn}nx &f}}r?..|||'m`rfph'ln'im.)' Makaj|ac}p*|ac}p }`x}`g}p }`xoami r`gpjrpcag haxagl aciha} }imac mijpglcigcaggya ac}iui}atr`gy`h`xaglag a}ap jigijgya opjkaf carak
xnkk ng*xnkk nee 
&xn*xn) yagl minr`xaticag']`g}p taoa fak igi mara} h`xaciha} rama j`giglca}gya hiaya knlit}ic mag mit}xihpti haxaglt`figlla mara} j`gy`hahcag }`xoamigya ekpc}pati faxla haxagl aciha} }`xlagllpgyaratncag haxagl c` h`h`xara ma`xaf'H`xmataxcag ma}a T}a}it}ic Igmng`tia }afpg 8211+ rxnt`g}at` opjkaf r`gmpmpc Igmng`tiayagl h`xama mi Rpkap Tpja}`xa mag Rpkap Oa|a amakaf 61+4%+ t`maglcag Rxnmpc Mnj`t}ic Hxp}n &RMH) yagl mitpjhaglcag nk`f c`mpa rpkap igi amakaf <6% }`xfamar RMH gatingak'Arahika c`mpa rpkap igi t`daxa eitic mara} mita}pcag jaca t`daxa }imac kagltpgl }`xoamir`gllahpglag mpa rn}`gti `cngnji yai}p opjkaf r`gmpmpc mag RMH' R`xag maxi jatigl*jatigl c`mparpkap amakaf Rpkap Oa|a t`halai hatit igmpt}xi jagpeac}px mag RpkapTpja}`xa t`halai r`glfatik tpjh`x maya akaj yagl }iglli' Takaf ta}p kaglcaf t}xa}`litr`gllahpglag c`mpa rpkap igi amakaf mix`gdagacaggya r`jhaglpgag O`jha}ag T`ka}Tpgma &OTT)' M`glag h`xnr`xatigya OTT rama }afpg 828= miyacigi r`x}pjhpfag `cngnji|ikayaf Rpkap Tpja}`xa cfptptgya Rxnrigti Kajrpgl acag j`glakaji r`giglca}ag'T`kaig jageaa} `cngnji+ OTT j`jh`xicag jageaa} kaig+ yai}p? &a) j`jpmafcag}xagtrnx}ati ag}ax rpkap+ &h) j`kagdaxcag mit}xihpti haxagl+ &d) j`glact`k`xati kaopr`x}pjhpfag `cngnji+ &m) j`glact`kaxati r`jhaglpgag mi c`mpa rpkap+ &`) t`halai nhy`c |ita}a+ &e) c`hagllaag haglta Igmng`tia'
8'
 
]POPAG R@G@KI]IAG
Arahika r`jhaglpgag OTT h`gax mikactagacag jaca rxny`c }`xt`hp} j`xpracag j`larxny`c yagl j`jhp}pfcag hiaya yagl tagla} h`tax+ }iglligya cngtpjti tpjh`xmaya akaj+}iglligya c`hp}pfag `g`xli t`kaja rxnt`t r`jhaglpgag+ mag }`g}pgya h`x}ajhafgya h`hagkiglcpglag aciha} amagya rxny`c }`xt`hp}' Rama taa} igi h`kpj ama igenxjati }`g}agl eac}nxr`g}igl makaj r`kactagaag r`jhaglpgag o`jha}ag alax j`j`gpfi atr`c 
lx``gdngt}xpd}ing
' H`xmataxcag fak }`xt`hp} jaca r`xkp amagya r`x`gdagaag r`kactagaagr`jhaglpgag yagl j`j`gpfi atr`c*atr`c kiglcpglag' K`hif tr`tieic }popag maxi caoiagigi amakaf j`g`g}pcag eac}nx ara taoacaf yagl r`xkp mir`xfa}icag alax rxnt`t cngt}xpctij`j`gpfi gikai*gikai kiglcpglag'
 
4
4'
 
CAOIAG KI]@XA]PX
Lx``g Dngt}xpd}ing
Makaj Rxny`c Cngt}xpcti
R`jhaglpgag rxny`c cngt}xpcti t`kakp }`xcai} m`glag kiglcpglag mijaga rxny`c }`xt`hp}acag mihaglpg+ }`g}p r`xkp j`jr`xfa}icag h`xhalai eac}nx alax ac}iui}at r`jhaglpgag}imac j`xptac kiglcpglag.}imac j`kajrapi maya mpcpgl kiglcpglaggya' Maya mpcpglkiglcpglag fimpr j`gpxp} Pgmagl*Pgmagl Gn 84 ]afpg 199<+ amakaf c`jajrpagkiglcpglag fimpr pg}pc j`gmpcpgl r`xic`fimprag jagptia mag jacfkpc fimpr kaig'Cfagga &1999)+ j`gl`knjrnccag maya mpcpgl kiglcpglag fimpr j`goami mpa cnjrng`g+yai}p? &a) carati}at r`gy`miaag &
tprrnx}iu` daradi}y
) mag &h) carati}at }ajrpgl kijhaf&
attijika}iu` daradi}y
) C`mpa fak }`xt`hp} mia}at t`oakag m`glag cngt`r
tpt}aigahk`dngt}xpd}ing
yai}p r`glf`ja}ag hafag mag r`glpxaglag kijhaf &lajhax 1)'
Lajhax 1'
Maya mpcpgl kiglcpglag mag rxnt`t cngt}xpctiAtr`c r`x}aja makaj
tpt}aigahk` dngt}xpd}ing
amakaf r`glf`ja}ag hafag yagl milpgacagmakaj r`jhaglpgag' Exidc mag Tptciyag}n &822<) j`gya}acag haf|a r`gllpgaagtpjh`xmaya }ac }`xhaxpcag+ rxnt`t r`glnkafag hafag j`g}af j`goami hafag tiar racai+`ctrkni}ati maxi cngtpjti yagl h`xk`hifag+ mag jatakaf }xagtrnx}ati amakaf cng}xihp}nxmajrac kiglcpglag' \imoagaxcn &8229) j`gya}acag haf|a t`daxa lknhak+ t`c}nxcngt}xpcti j`glcngtpjti 02% tpjh`x maya akaj+ =2% `g`xli+ mag 15% aix' J`gligla}h`taxgya cngtpjti tpjh`xmaya akaj makaj ac}iui}at cngt}xpcti jaca mir`xkpcagr`x`gdagaag yagl haic makaj r`gl`knkaag r`gllpgaaggya alax c`h`xkagop}aggya }`}armir`xfa}icag'Atr`c c`mpa makaj
tpt}aigahk` dngt}xpd}ing
amakaf r`glpxaglag kijhaf' Dxau`g mcc'&199=) j`gya}acag haf|a c`lia}ag cngt}xpcti j`glfatikcag kijhaf t`h`tax ± 82*42% maxic`t`kpxpfag kijhaf mi Apt}xakia' Xnlnee mag \ikkiajt &199=) j`gya}acag haf|a 89%kijhaf rama} mi Aj`xica T`xica} h`xatak maxi kijhaf cngt}xpcti' E`xlptng mcc' &1990)j`gya}acag k`hif maxi 02% maxi t`kpxpf kijhaf mi Pgi}`m Ciglmnj h`xatak maxi kijhafcngt}xpcti' Rnng &199<) j`gda}a} haf|a t`haliag h`tax kijhaf rama} h`xatak maxi kijhafcngt}xpcti+ makaj t}pmigya mi}`jpcag haf|a rpigl cngt}xpcti maxi r`jhnglcaxag

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->