Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pedagoski Standardi Za Osnovni Odgoj i Obrazovanje

Pedagoski Standardi Za Osnovni Odgoj i Obrazovanje

Ratings: (0)|Views: 279|Likes:
Published by selmirbajric

More info:

Published by: selmirbajric on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2014

pdf

text

original

 
 PEDAGOŠKI STANDARDI ZAOSNOVNI ODGOJ I OBRAZOVANJE 
-
 PRIJEDLOG-U v o d 
Radi osiguranja odgovaraju
ć
ih pedagoških i materijalnih uslova u svimosnovnim ško-lama na podru
č
 juTuzlanskog kantona, u skladu sa Zakonomo osnovnom odgoju i obrazovanju(“Službene novine TK”, broj: 6/04 i 7/05),utvr 
đ
uju se Pedagoški standardi i op
ć
inormativi za osnovno obrazovanje i odgoj(u daljem tekstu: Standardi) kao osnova uosiguranju osnovnih uslova za odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanjeciljeva i zadataka iz Nastavnih planova i programa za sve osnovne škole, odgojneustanove, centre, zavode i dje
č
ije domove.Standardima se svim u
č
enicima inastavnicima osigurava ista polaznaosnova za stvarala-
č
ki razvoj sposobnostiu
č
enika, što s drugim relevantnim aktimasluži kao osnova za utvr 
đ
ivanjeekonomske cijene odgojno-obrazovnograda.Osnovno obrazovanje je zna
č
ajanfaktor op
ć
eg napretka, stalnog razvojau
č
enika kao duhovnog, tjelesnog idruštvenog bi
ć
a. Ovo obrazovanje treba dadoprinose razvoju punih potencijalau
č
enika (produktivno znanje, sposobnosti ivještine) i tako osposobi mlade za rad i budu
ć
i život. Polaze
ć
i od
č
injenice da jeosnovno obrazovanje obavezno i besplatno potrebno je osigurati podjednake uslove usvim školama u kantonu.Bitne osobine ovih Standarda sunjihova zasnovanost na iskustvima inau
č
nim spoznajama, te materijalnimmogu
ć
nostima kantona. Namjera je da seu cjelini osavremeni nastavni proces, teudovolji zahtjevima nastavnih planova i programa pojedinih predmeta iliobrazovnih oblasti. Postupno se uvode promjene te je stoga nužno propisati usloveza realizaciju svih vidova nastave kojeotkriva svremena nauka i poti
č
esvakodnevna praksa. Promjene se najvišeogledaju u individualiziranoj nastavi smanjim brojem u
č
enika u odjeljenju,odnosno grupi s kojom se radi, radu sdjecom koja imaju posebne obrazovne potrebe, u kulturnoj i društvenoj djelatnostii partnerstvu s roditeljima, kao i ve
ć
ojsaradnji u
č
enika i u
č
itelja u toku redovnenastave i poslije nje.Standardi treba da doprinesu:1.
 
Podizanju kvaliteta djelatnostiodgoja i obrazovanja;2.
 
Djelotvornijem uvo
đ
enjusavremene nastavne tehnike itehnologija u nastavni rad, testvaranje povoljnijih uslova zaslobodno stvaralaštvo u
č
enika;3.
 
Ja
č
anju odgojne uloge osnovneškole, njezine kulturne i društvenedjelatnosti;4.
 
Uspješnijem ostvarivanju ciljeva izadataka Nastavnog plana i programa;5.
 
Optimalnoj organizaciji nastave,efikasnijem funkcioniranju i boljemorganiziranju osnovne škole;6.
 
Bržem inoviranju cjelokupnogodgojno-obrazovnog procesa uskladu s na
č
elima razvoja društva itehni
č
kih dostignu
ć
a;7.
 
Stvaranje povoljnijih uslova zastalno stru
č
no usavršavanjenastavnika i stru
č
nih suradnika;8.
 
Ja
č
anju stru
č
ne pedagoške službe,u školi te bržoj i široj primjenisavremenih nau
č
nih rezultata uškolskoj praksi;9.
 
Privatnoj inicijativi i ve
ć
oju
č
eni
č
koj slobodi u odabiruodgojno-obrazovnih programa uneobaveznom dijelu nastave.Standardima se utvr 
đ
uju zajedni
č
kikriteriji:1. Elementi razvijenosti – brojodjeljenja i grupa,2. Školski prostor,3. Oprema i nastavna sredstva,4. Broj u
č
enika u odjeljenju i grupi, prema oblicima rada,1
 
5. Broj i struktura nastavnog kadra,stru
č
nih saradnika, asistenata u odjeljenju /grupi iodgajatelja,6. Broj i struktura rukovodnogosoblja,7. Broj i struktura administrativno-finansijskog osoblja,8. Broj i struktura pomo
ć
nog itehni
č
kog osoblja,9. Slobodne aktivnosti u
č
enika, i10. Društvena i kulturna djelatnostodgojno-obrazovnih ustanova
I - ELEMENTI RAZVIJENOSTI – BROJ ODJELJENJA I GRUPA
Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški uslovi funkcioniranja odgojno-obrazovnih usta-nova, odre
đ
uje se brojodjeljenja / odgojnih grupa u osnovnimškolama, centrima, zavodima i dje
č
ijimdomovima:
ŠKOLA
Pri formiranju osnovne škole, kaosamostalne ustanove, potrebno je procijeniti potrebu samostalnosti ustanove posmatraju
ć
i ukupni broj u
č
enika iodjeljenja, broj podru
č
nih odjeljenja,saobra
ć
ajne povezanosti i drugihkarakteristika o
č
emu procjenu donosiMinistarstvo obrazovanja,nauke, kulture isporta Tuzlanskog kantona (u daljnjemtekstu: Ministarstvo).Ukoliko škola ne ispunjavaminimum navedenih uslova, a lokalnazajednica svojim elaboratom dokažeopravdanost postojanja škole kaosamostalne ustanove ,Ministarstvo možetakvoj ustanovi omogu
ć
iti uslovan upis uregistar osnovnih škola. Rješenje ouslovnom upisu u Registar donosiMinistarstvo u dogovoru s organimalokalne uprave, a na prijedlog škole. Školakoje je uslovno upisana u Registar osnovnih škola dužna je svake
č
etirigodine ponovno izvršiti verifikaciju.
II - ŠKOLSKI PROSTOR 
Da bi se zadovoljili osnovni pedagoški i zdravstveno-higijenski uslovi i potrebe, ovim Standardima za sve tipoveosnovnih škola, odgojnih ustanova,centara, zavoda i domova na podru
č
 juTuzlanskog kantona odre
đ
uje segra
đ
evinska, odnosno korisna površina po jednom djetetu:
Opisminimalno(m
2
)optimalno(m
2
)
Ukupna površina – zatvoreni i otvoreni prostor (dvorište isportski tereni)
 
12
 
15
 
Ukupna korisna površina zatvorenog prostora3
 
4
 
Površina u
č
ioni
č
kog prostora po u
č
eniku1,4
 
1,8
 
Površina za nastavutjelesnog odgoja po jednom u
č
eniku na
č
asu5
 
7
 
Površina radionice /laboratorije pou
č
eniku
 
2
 
3
 Vrstaobrazovneinstitucijeminimalno(malaškola)optimalnorazvijenaškolamaksimalno(velikaškola)
Redovnaosnovnaškola15
 
22
 
 preko 30
 
Osnovnamuzi
č
kaškola6
 
9
 
16
 
Osnovna baletskaškola10
 
13
 
16
 
Specijalnaosnovnaškola8
 
11
 
14
 
Centar,zavod i pripadaju
ć
idom -odjeljenja /odgojnegrupe
 
4
 
6
 
8
 
Dje
č
ijidom -odgojnegrupe5
 
11
 
16
 
2
 
Radi racionalnog korištenjaškolskog prostora i društvenih sredstava, posebnim aktom se regulira maksimalna površina za koju se priznaju troškoviodržavanja i
č
ć
enja, pri
č
emu
ć
e se posebno cijeniti specifi
č
ni slu
č
ajevi iobjektivne okolnosti.Radi realizacije kulturnih i javnihmanifestacija u školi, škola imaodgovaraju
ć
i prostor s minimalnom površinom od 200 m
2
, odnosnooptimalnom površinom od 300 m
2
.U
č
ioni
č
ki prostor osiguravaminimalnu kubaturu od 4,2 m
3
, odnosnooptimalnu od 5,4 m
3
 po u
č
eniku.
 
Uz u
č
ionicu / kabinet nalazi se predkabinet za pripremu nastavnika iostava - prostor za odlaganje opreme,nastavnih sredstava i u
č
ila.Prostor za mokre
č
vorove(odvojeno prostor za dje
č
ake, prostor zadjevoj
č
ice) po mogu-
ć
nosti osiguravatiminimalno jedan toalet na svakih 30u
č
enika.Prostor za produženi i cjelodnevni boravak jednog u
č
enika definiran je kakoslijedi:-dnevni boravak za odmor i igru, skau
č
om i sklopivim ležajevima, podnom prostirkom od prirodnog materijala zacijelu površinu poda-minimalno 2 m
2
,optimalno 2,5 m
2
,- radni prostor s ormari
ć
em zasvakog u
č
enika – minimalno 1,5 m
2
,optimalno 2 m
2
,- kuhinja,- trpezarija,- mokri
č
vor, odvojeno zadjevoj
č
ice i dje
č
ake.Pojedina
č
ni uslovi u pogledu površine i zapremine kao i strukturacjelokupnog prostora koji nisu definiraniovim Standardima moraju zadovoljavati posebne uslove date u Normativima za planiranje, projektiranje, izgradnju inamještaj osnovnih škola.Predvi
đ
eni standardi školskog prostora odnose se na objekte koji
ć
e segraditi.
III - OPREMA I NASTAVNASREDSTVA
 Nastavna sredstva, njihovafunkcija, metodi
č
ka zasnovanost iviševarijantna namjena bitan su uslovintenziviranja, racionalizacije iunapre
đ
ivanja nastave.Ona su, kao i sva druga sredstvarada, pretpostavka uspješne realizacijenastavnih sadržaja i utvr 
đ
ena su Normativima radnog prostora, opreme,nastavnih sredstava i u
č
ila po predmetimaza osnovnu školu (Normativi).Škole se opremaju na osnovu Normativa nastavnih sredstava svih predmeta, uvažavaju
ć
i pri tome njihovuop
ć
u namjenu i didakti
č
ku multimedijskufunkciju. Normativi nastavnih sredstavaobezbje
đ
ivat
ć
e se planiranim budžetskimsredstvima
u roku od dvije godine
dinamikom koju
ć
e utvrditi Ministarstvo .
 1. OP
Ć
A NASTAVNA SREDSTVA
Pored stola / klupe projektirane i prilago
đ
ene uzrastu u
č
enika i namjeni, iosnovnog namještaja, škola / ustanova posjeduje:1.
 
na nivou škole / ustanove:
NAZIV Komada
Aparat za kopiranje
 
1Ra
č
unari: odgovaraju
ć
i, prosje
č
neaktuelne konfiguracije
 
7Laptop-prosje
č
ne aktualnekonfiguracije1Štampa
č
 
 – laserski crno-bijeli 2Štampa
č
 
 – u boji
 
2Video ili digitalna kamera
 
1Digitalni fotoaparat 1Kasetofon stereo s CD-om- za svako odjeljenje pripremnograzreda i razredne nastave- za školu16TV-kolor i videorekorder - za razrednu nastavu po razredu- za predmetnu nastavu
 
16Multimedijalni projektor 
 
1Projekciono platno
 
2Grafoskop
 
2Školski razglas:- fiksni- mobilni11
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->