Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DK-17-2012

DK-17-2012

Ratings: (0)|Views: 92|Likes:
Published by AVRM Magazine Stand
Defensiekrant nr. 17, 2012

In deze editie van de Defensiekrant:

Ambassadeurs voor de vrijheid rondgevlogen
Lintjesregen
Reorganisatie op schema volgens SG
Terugblik PTG 2
Rode baret verdrijft Roodkapje
Defensiekrant nr. 17, 2012

In deze editie van de Defensiekrant:

Ambassadeurs voor de vrijheid rondgevlogen
Lintjesregen
Reorganisatie op schema volgens SG
Terugblik PTG 2
Rode baret verdrijft Roodkapje

More info:

Published by: AVRM Magazine Stand on May 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2015

pdf

text

original

 
65
LintjesregenReorganisatie op schema volgens SG
4
Rode baret verdrij
 RoodkapjeTerugblik PTG 2

 

Oud-strijdmakkers tre
 
en elkaar bij het monument ‘Voor hen die vielen’ in Den Helder. De herdenking, waarbij marineen koopvaardij stilstaan bij hen die vielen, was één van de vele plechtigheden tijdens de Nationale Dodenherdenking in Nederland enin de missiegebieden.
Defensie herdenkt op 4 mei alleNederlandse militairen en burgers diesinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog door oorlogshandelingenof terreur, tijdens conflicten en vredesmissies zijn omgekomen. Voor hen legde Commandant der Strijdkrach-ten generaal Peter van Uhm in Amster-dam namens de krijgsmacht een kransbij het Nationaal Monument. Hij werddaarbij geflankeerd door de comman-danten van de vier krijgsmachtdelen.Minister-president Mark Ru
e plaatsteeen krans in gezelschap van onder anderen Defensieminister Hans Hillen.Militairen en oudgedienden uit deDefensieorganisatie verzorgden hetceremonieel.
Nationaal MilitairMuseum inaantocht

 

Het nieuweNationaal Militair Museum(NMM) wordt gebouwd dooreen consortium onder leidingvan Heijmans N.V. Defensie enHeijmans ondertekenden op 8mei het contract.
In het NMM, dat in het najaar van 2014zijn deuren opent, wordt de betekenis van de krijgsmacht in heden, verledenen toekomst verteld aan het grotepubliek.In het nieuwe museum, dat wordtgebouwd op de voormalige vliegbasisSoesterberg, zijn de collecties van hetLegermuseum uit Del
en het MilitaireLuchtvaart Museum te Soesterbergsamengebracht. De huidige locaties vande twee musea voldoen niet meer aande eisen die gelden voor het behoud enbeheer van museale collecties. Hetconsortium onder leiding van Heijmansgaat het museum de komende 25 jaar onderhouden en samen met de nog opte richten Stichting Defensiemuseaexploiteren. Op het grote buitenterrein van het nieuwe NMM is ruimte voor evenementen. In de volgende Defensie-krant meer over het nieuwe militairemuseum.
 »Lees verder op pagina 3
Ambassadeurs voor de vrijheid rondgevlogen

 
 Traditiegetrouw vloogde luchtmacht ook dit jaar weer artiestennaar verschillende bevrijdingsfestivals. Twee Cougar- en een Chinook transport-helikopter verplaatsten artiesten dieoptraden als ambassadeurs van de vrijheid, onder wie Nick & Simon,
GoBack to the Zoo
en Alain Clark. Laatstge-noemde trad op in Assen, Groningen,Leeuwarden en Zwolle.
 |
foto's

 

 

Lotgenoten


 

 

 

 

 
Wehren plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten

 

Generaal-majoor Hans Wehren is afgelopen maandag bevorderd tot luitenant-generaal.Op 14 mei volgt zijn benoeming tot plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Hij volgt danvice-admiraal Wim Nagtegaal op.
Luitenant-generaal Wehren vervulde defunctie van plaatsvervangend Comman-dant Luchtstrijdkrachten. Generaal-majoor Ton Tieland volgt hem in diefunctie op.

 
 Vice-admiraal Nagtegaal gaat zichbezighouden met de verkoop vanovertollig materieel, de coördinatie vande herbelegging vastgoed en hetoplossen van knelpunten in de materiëleexploitatie. Tevens ondersteunt hij, inoverleg met de betrokken departemen-ten, bij de export door de Nederlandsedefensie-gerelateerde industrie.Het aantal topfunctionarissen moet in2016 zijn teruggebracht van 119 naar 80.Daarom zijn inmiddels 7 topfuncties nietlanger gevuld. Ook dit jaar vervalt eenaantal van deze plaatsen als gevolg vande reorganisatie. Om de hervormingenbij Defensie tot uiterlijk 2016 optimaal teondersteunen, is in de begroting eerder al een reservering van maximaal tientijdelijke topfunctionarissen opgeno-men.
 

 

 


 

 


Laatste rustplaats voor verzetsstrijder

 
De sto
ff 
elijke resten van verzets-strijder en voormalig wachtmeester vande marechaussee Christiaan Hollebrandszijn onlangs bijgezet in het Mausoleumaan de Vossenakker in Ede.Hollebrands dook in 1943 onder ensloot zich aan bij het verzet. In septem-ber ’44 kwam hij in de Biesbosch om bijeen vuurgevecht met Duitse troepen. Nade oorlog werd hij begraven op de Algemene Begraafplaats in Ede. Ruim 67jaar later is hij op verzoek van zijnfamilie alsnog bijgezet in het Mauso-leum.Op de muur van dit monument staan 44namen van omgekomen verzetsstrijders.De meesten liggen er ook begraven.Studenten van de Sector InitiëleOpleidingen van het Landelijk Oplei-dings- en Kenniscentrum verzorgden dedraagploeg.
De Ruyter terug van NAVO-missie

 

 
Hr.Ms. De Ruyter is opdonderdag 3 mei in Den Helder aangemeerd. Daarmee beëindigde hetfregat zijn taak als vlaggenschip van het vlootverband Standing NATO MaritimeGroup 1 (SNMG1). Het luchtverdedigings-en commandofregat arriveerde samenmet het Duitse fregat FGS Rheinland-Pfalz in de marinehaven. In bijzijn vanfamilie en vrienden kregen de opvaren-den van beide schepen na aankomst deNAVO-medaille opgespeld.
|
foto:

 

 

,

Marineduikers helpen bij schoonmaak Baai van Vlorë

 

.
 
Duikers van deExplosieven Opruimingsdienst hebbentot eind vorige week in Albaniëgeholpen met het ruimen van explosie- ven in de Baai van Vlorë. De specialistenleiden militaire duikers uit Albanië,Kosovo en Macedonië op en leggen zichdaarnaast toe op het onschadelijk maken van munitie. Onder meer tro
ff 
ende specialisten een dieptebom vanRussische makelij, een scheepswrak metmunitie er omheen en ongeveer  vierhonderd 76-mm granaten aan. Zoweltijdens de Eerste als de Tweede Wereld-oorlog zijn er munitieschepen in de Baai van Vlöre tot zinken gebracht.De afgelopen drie jaar zijn militairen uitde drie landen door instructeurs van deDDG opgeleid. Dit jaar volgen zestienman de cursus.
|
foto's:

 

 

,

Hoog bezoek voor Nederlandse troepen

 
Commandantder Strijdkrachten generaal Peter vanUhm hee
vorige week een bezoek gebracht aan de uitgezonden eenhedenin Afghanistan en aan personeel aanboord van Hr. Ms. Van Amstel. Dehoogste baas sprak bij herhaling zijn waardering uit voor het goede werk datNederlanders ver van huis verrichten. Tevens bracht Van Uhm een werkbezoek aan de
 Air Task Force
op Mazar-e-Sharif.De generaal was in gezelschap vanCommandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Ma
hieu Borsboom,toekomstig directeur operatiesbrigadegeneraal Leo Beulen enaankomend plaatsvervangend Comman-dant Koninklijke Marechausseebrigadegeneraal Hillie Beentjes.
Nieuwe NLDAcommandant

 
Generaal-majoor Theo Vleugels hee
op 2 mei op het Kasteel van Breda het stokje overgenomen vanluitenant-generaal Richard Tieskens.De Nederlandse Defensie Academiekreeg daarmee een nieuwe leiding. DeNLDA verzorgt voor Defensie alleo
ciersopleidingen en levert een wezenlijke bijdrage aan professioneelleiderschap binnen de krijgsmacht.
|
foto:

 

 

 

,

Succesvolle lancering satelliet

 

 
De lancering vaneen satelliet vrijdag vanaf CapeCanaveral brengt Defensie een stapdichter bij satellietcommunicatie dieona
ankelijk is van commerciëleaanbieders. De toekomstige capaciteitlevert de meest veilige en robuuste verbinding op voor vitale informatie.De lancering in Florida is de tweede ineen reeks van vier. Vanwege de positio-nering is deze tweede satelliet van grootbelang voor Nederland en partner Groot-Bri
annië. De lancering van dederde satelliet is gepland in het najaar  van 2013. De lanceerdatum van de vierdesatelliet moet nog worden vastgesteld.De lanceringen maken deel uit van hetproject Militaire Satelliet Communica-tie. Doel is het verkrijgen van gegaran-deerde satellietcapaciteit voor militair gebruik.
Kijkje bij Defensie Aruba

 
Rondvarende Boston Whalers, watervlugge motorboten waarmeedrugssmokkelaars worden onderschepten de AS-355 helikopter van de kust- wacht, vormden de smaakmaker tijdensde open dag op de MarinierskazerneSavaneta op Aruba. Die werd door 21.000 bezoekers bezocht. Thema was 'tonen wat Defensie voor deregio betekent'. Zo waren er demonstra-ties van het Korps Mariniers, maar ook  van het Korps Politie Aruba. Tevens vielen de kustwachtcu
er Panter en hetondersteuningsvaartuig Hr. Ms. Pelikaante bezichtigen.De Arubaanse militie, de KoninklijkeLandmacht, brandweer en douane lieteneveneens zien wat zij in huis hebben.
 
Defensie bij de
lé en festivals Bevrijdingsdag

 
“Militairen zijn een brug tussen onrecht en hetuitzicht op geluk, tolerantie en ona
ankelijkheid.” Dat zei Defen-sieminister Hans Hillen afgelopen zaterdag in Wageningen, waarhij het bevrijdingsde
lé van veteranen en militairen afnam.
Hillen herinnerde aan de dankbaarheiddie Nederland in 1945 voelde toen in Wageningen de capitulatie door Duitsland werd getekend. Hij riep op deblijdschap van toen vast te houden of terug te vinden. “Laten we ons inspire-ren door de militairen die hier voorbijgaan en telkens weer inhoud geven aan vrede en veiligheid, ook vandaag.”

 

 


 

 

 
Defensieminister Hans Hillen woonde ’s middags de dodenher-denking bij op het Nederlands Ereveld Loenen op de Veluwe. Hijsprak er zijn herdenkingstoespraak uit en legde samen metInspecteur Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal LexOostendorp een krans.
De landmacht coördineerde deplechtigheid op Militair EreveldGrebbeberg. Hier bewezen plaatsver- vangend Commandant Landstrijdkrach-ten generaal-majoor Marc van Uhmsamen met de plaatsvervangendcommandanten van de overigekrijgsmachtdelen de laatste eer.Boven het ‘Monument voor deGevallenen’ op voormalig vliegbasisSoesterberg vlogen vier F-16’s van vliegbasis Leeuwarden in zogenoemde
missing man
- formatie. CommandantLuchtstrijdkrachten, luitenant-generaalSander Schnitger legde een krans bij hetmonument .Bij het monument ‘Voor hen die vielen’in Den Helder bewezen CommandantZeestrijdkrachten vice-admiraalMa
hieu Borsboom en plaatsvervan-gend directeur Defensie-operatiescommodore Ralph Reefman alle eer.De marechaussee herdacht bij de Water-partij in de Scheveningse Bosjes degevallenen van het Englandspiel enoverig inlichtingenwerk. Tussen 12maart 1942 en 1 april 1944 werden 59Nederlandse agenten direct na hunparachutelanding in ons land gevangengenomen. Slechts vijf overleefden.Onder de slachto
ff 
ers bevonden zichook tien marechaussees. Plaatsvervan-gend Commandant KoninklijkeMarechaussee generaal-majoor HansLeijtens legde namens het Wapen eenkrans.

Ook in de missiegebieden stondenmilitairen stil bij de gevallenen. Tijdensde herdenkingsplechtigheid opMazar-e-Sharif droeg krijgsmachtraads-man majoor Luuk van Meijel hetzelfdegedicht voor als op de Dam werduitgesproken.Om 20.00 uur Afghaanse tijd herdach-ten de militairen de gevallenen.Commandant Contingentscommandokapitein-ter-zee Ger van der Zee hieldeen speech. In Kunduz sprak c-PTGkolonel der mariniers Jarst de Jong debemanning toe tijdens een alle hens.
» Vervolg van pagina 1

Links
Onder meer in Mazar-e-Sharif werden omgekomen militairen en burgers herdacht.
Rechts
Op de Dam in Amsterdam legde de CDS namens de krijgsmachteen krans (foto, kpl Rob van Eerden, AVDD )
Ondersteuning Koninginnedag

 

 
Ruim honderdvij
igmilitairen hebben op Koninginnedagbijstand verleend aan het koninklijk bezoek aan Rhenen en Veenendaal. Decollega’s hielden zich onder meer bezigmet observatie- en bewakingstaken,ordehandhaving, het opsporen vanexplosieven en het tre
ff 
en van allerlei voorbereidingen. Zo vloog de Konink-lijke familie met twee Aloue
e IIIhelikopters van het Defensie Helikopter Commando naar Rhenen, waar de geniede landingsplaats enkele dagen tevorenaanlegde. De Koninklijke Marechausseeleverde met ruim zestig militairenbijstand aan de politie. De marechaus-sees, onder wie
bikers
en explosievenver-kenners, stonden de hermandad bij opde route en in de aangrenzendegebieden.
Koninklijke lintjes

 

27 (oud)-Defensiemedewerkers hebben op Konin-ginnedag een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. MinisterHans Hillen reikte aan tien van hen het lintje persoonlijk uit, onderwie Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaalDick van Pu
en. Dat gebeurde op de Prinses Julianakazerne inDen Haag. De anderen kregen de versierselen opgespeld in hunwoongemeente.
“Onze militairen en burgers werken methart en ziel aan een betere samenleving.In Nederland en daarbuiten. Dat geldt inhet bijzonder voor u”, zo zei de minister tijdens de uitreiking. “U krijgt eenKoninklijke Onderscheiding opgespeld voor uw bijzondere verdiensten in uw werk binnen en buiten Defensie. Uwinzet is opgevallen en doet ertoe.” Tot
O
cier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
werdbenoemd: Luitenant-generaal van deKoninklijke Marechaussee mr. D. vanPu
en. Tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden
werdenbenoemd: Luitenant-kolonel der infanterie b.d. L.J.C.M. van Beek,majoor van de Koninklijke LuchtmachtE.R. Brouwers, luitenant-kolonel van de verbindingsdienst G.W. Gijsbertsen,luitenant-kolonel van de logistiek M.A.C. Groenewegen, kolonel van deKoninklijke Marechaussee drs. E.M.Hoppe. Tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
werden benoemd: De heer drs.J.A. Bom, de heer F.T. Dürst Bri
,hoofdkrijgsmachtaalmoezenier b.d.G.F.M. Hoes, de heer S.A. de Leeuw, deheer A.J. Schoemaker, mevrouw P.J.M.Swinkels-van de Vorst. Tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassaumet de zwaarden:
Adjudant-ondero
-cier C.L. Bloemendaal-van Wijk, majoor der infanterie M.M. Garnier, luitenant-kolonel van de logistiek drs. M. van der Heijden, majoor der infanterie F.G.M.Janssen, majoor van de KoninklijkeMarechaussee C.J. Kleijbergen, kolonel van de Koninklijke Luchtmacht ir. A.A.P.Peters, kapitein-luitenant-ter-zee der administratie A.M.C. Reij
ff 
-Kranenburg. Tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Mevrouw M.H. Bosse, de heer P.Brouwer, de heer W.F.J. Elgers, de heer P.D. Gaal, de heer J.R. Heuvelink, deheer J.P.H. Kampmeinert, de heer C.Robbe, de heer G. Timmer.

 

 

 

 

In aanwezigheid van familie, vriendenen collega’s is luitenant-kolonel b.d.Frits Dürst Bri
benoemd tot Ridder inde Orde van Oranje-Nassau. Hij ontvinghet eremetaal voor onder meer zijn nietaflatende inzet voor het Nederlands Artilleriemuseum en het Reünie Orkest Artillerie Trompe
erkorps. Burgemees-ter van de gemeente Heerde mevrouwInez Pijnenburg-Adriaenssen reikte hetlintje in de O
cierskantine van deLegerplaats bij Oldebroek uit. NamensDefensie hield Wapenoudste Artillerieluitenant-generaal Ton van Loon eentoespraak.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->