Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού 07

Βιβλίο Ιστορίας ΣΤ' Δημοτικού 07

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 8,661 |Likes:
Published by PanosXr
Το πολυσυζητημένο Βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.
Το πολυσυζητημένο Βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ' Δημοτικού που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

More info:

Published by: PanosXr on Dec 26, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
™Ù· ÓÂfiÙÂÚ·Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ·¯ÚfiÓÈ·
  π  Û  Ù  Ô  Ú  ›  ·   ™  ∆  ’  ¢  Ë  Ì  Ô  Ù  È  Î  Ô  ‡  ™  Ù  ·  Ó  Â  fi  Ù  Â  Ú  ·  Î  ·  È  Û  ‡  Á  ¯  Ú  Ô  Ó  ·  ¯  Ú  fi  Ó  È  ·
ª·Ú›· ƒÂÔ‡ÛË÷ڿ ∞Ó‰Ú¿‰Ô˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¶Ô˘Ù·¯›‰Ë˜ ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∆Û›‚·˜
πÛÙÔÚ›· ™∆’¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
™Ù· ÓÂfiÙÂÚ·Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ·¯ÚfiÓÈ·
πÛÙÔÚ›· ™∆’¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
ISBN 960-06-1823-2
À¶√Àƒ°∂π√ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
√ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡∞£∏¡∞
∂ƒ°√ ™À°Ãƒ∏ª∞∆√¢√∆√Àª∂¡√ 75% ∞¶√ ∆√ ∂Àƒø¶∞´∫√ ∫√π¡ø¡π∫√ ∆∞ª∂π√∫∞π 25% ∞¶√ ∂£¡π∫√À™ ¶√ƒ√À™
 
IÛÙÔÚ›· ™∆
¢ËÌÔÙÈÎÔ‡
™Ù· ÓÂfiÙÂÚ· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ¯ÚfiÓÈ·
 
™À°°ƒ∞º∂π™
ª·Ú›·ƒÂÔ‡ÛË
 ∂›Î. ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
÷ڛÎÏÂÈ· ∞Ó‰Ú¿‰Ô˘
 ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂.
 ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¶Ô˘Ù·¯›‰Ë˜
 ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂.
 ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∆ÛÈ‚¿˜
 ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂.
∫ƒπ∆∂™-∞•π√§√°∏∆∂™
 ∞ı·Ó·Û›· °Ï˘ÎÔÊÚ‡‰Ë-§ÂÔÓÙÛ›ÓË
 ∫·ı. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
 ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú··¿˜
 Ù. ™¯ÔÏÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
¢¤ÛÔÈÓ· ªÔ˘˙·Ï¿
 ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¶.∂.
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÚÒÓ˘
 ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜
ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ 
°ÈˆÚÁ›· ƒÔÁ¿ÚË
ºÈÏfiÏÔÁÔ˜
À¶∂À£À¡√™ ∆√À ª∞£∏ª∞∆√™
°È¿ÓÓ˘ ¶··ÁÚËÁÔÚ›Ô˘
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.π.
À¶∂À£À¡√™ ∆√À À¶√∂ƒ°√À
°È¿ÓÓ˘ ¶··ÁÚËÁÔÚ›Ô˘
 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶.π.
∂•øºÀ§§√
°ÈÒÚÁÔ˜ §·˙fiÁη˜
 ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ∫·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘
¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
“∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ - MULTIMEDIA A.E.”
∂ƒ°∞™π∂™
°’
∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 /
∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
√ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£
 ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
Ú¿ÍË Ì ÙÙÏÔ:«˘ÁÁÚ·ÊÓ¤ˆÓ ÈÏˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ի∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∆‡·˜
 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
 ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘
 ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
 ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sakis Makris liked this
Linaki212 liked this
zografaric4753 liked this
stamet81 liked this
Eri Èri liked this
Eleni Partsanaki liked this
Eleni Partsanaki liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->