Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Profit

Profit

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by Vidrascu Catalina
Analiza matematica FEAA
Analiza matematica FEAA

More info:

Published by: Vidrascu Catalina on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
CAP 5: ANALIZA RENTABILITĂŢII ÎNTREPRINDERII
Rentabilitatea constituie o formă sintetică de exprimare a eficienţei economice, carereflectă capacitatea unei firme de a realiza profit.Creşterea rentabilităţii prezintă interes pentru toţi participanţii la activitatea firmei:
a) Managerii
, ale căror performanţe sunt apreciate, de cele mai multe ori, prinprisma profiturilor obţinute.
b) Acţionarii
sunt interesaţi pe de o parte să-şi maximizeze câştigul pe care îl scotdin plasamentul lor, sub forma dividendelor, iar pe de altă parte să maximizeze valoareade piaţă a întreprinderii, prin creşterea cursurilor acţiunilor cotate la bursă.
c) Salariaţii
caută să-şi asigure o remunerare imediată şi cât mai ridicată posibil şi,din acest punct de vedere, intră în conflict cu obiectivele de rentabilitate pe termen scurt.Totuşi, ei doresc siguranţa locurilor de muncă şi a posibilităţilor de promovare.
d) Creditorii
sunt interesaţi de rentabilitatea operaţiunilor întreprinderii pentru că eacondiţionează posibilitatea de rambursare a datoriilor contractate;
e) Statul şi organele administraţiei locale
încasează , sub formă de impozite, oparte din veniturile realizate de firme. O rentabilitate sporită creează premisele realizăriiunor venituri mai mari la bugetul statului şi la bugetele locale, fie direct sub formaimpozitului pe profit, fie indirect ştiut fiind faptul că, de regulă, firmele rentabile pot efectuainvestiţii şi crea noi locuri de muncă.Pentru exprimarea rentabilităţii la nivelul unei firme se utilizează două categorii deindicatori:
a)
Indicatori absoluţi: excedentul brut din exploatare; rezultatul exerciţiului;rezultatul din exploatare;
 b)
Indicatori relativi (rate de rentabilitate): rata rentabilităţii economice; ratarentabilităţii financiare; rata rentabilităţii resurselor consumate; rata rentabilităţiiveniturilor; rata rentabilităţii comerciale;
5.1. Analiza rezultatului total al exerciţiului
Rezultatul total al exerciţiului reprezintă un indicator sintetic prin care se apreciazăsub formă absolută rentabilitatea unei firme. Analiza acestuia vizează două obiective:
-
analiza dinamicii şi structurii;
-
analiza factorială.
5.1.1. Analiza dinamicii şi structurii rezultatului total
 Analiza dinamicii şi structurii rezultatului total al exerciţiului ţine seama deelementele componente şi de sursele sale de provenienţă, aşa cum sunt ele prezentate înContul de Profit şi Pierdere. Potrivit acestuia, mărimea rezultatului total al exerciţiului (Rt)sau a profitului brut (Pb) se determină ca diferenţă între veniturile totale (Vt) şi cheltuieliletotale (Ct), astfel:Rt (Pb) = Vt – Ct.La rândul lor, veniturile totale se determină prin însumarea veniturilor de exploatare(Ve), a veniturilor financiare (Vf) şi a veniturilor extraordinare (Vex), iar cheltuielile totaleprin însumarea cheltuielilor de exploatare (Ce), a cheltuielilor financiare (Cf) şi acheltuielilor extraordinare (Cex):
1
 
Vt = Ve + Vf + VexCt = Ce + Cf + Cex.Pentru analiza dinamicii profitului brut, se pot calcula modificările absolute şiprocentuale intervenite în mărimea acestuia în anul curent faţă de anul de bază, astfel:
01
RtRtRt
=
.100-I=100× RtRt Δ=%Rt Δ
RE0
Modificarea absolută a rezultatului total se explică prin modificarea veniturilor totaleşi a cheltuielilor totale, ale căror influenţe se pot calcula cu ajutorul metodei balanţiere. Analiza structurală a rezultatului total se poate adânci prin luarea în considerare ainfluenţelor exercitate de modificarea fiecărei categorii de venituri, precum şi a categoriilor de cheltuieli aferente.Mărimea rezultatului total se mai poate stabili prin însumarea rezultatului deexploatare (Re) cu rezultatul (Rf) şi cu rezultatul extraordinar (Rex):Rt = Re + Rf + Rex = (Ve - Ce) + (Vf - Cf) + (Vex - Cex).Prin însumarea rezultatului de exploatare cu rezultatul financiar se obţine rezultatulcurent (Rc):Rc = Re + Rf,iar Rt = Rc + Rex. În procesul de analiză, se pot calcula influenţele fiecărei categorii de rezultateasupra modificării rezultatului total folosind metoda balanţieră.De asemenea, se poate face o analiză structurală a profitului brut prin calculareaponderii fiecărei categorii de rezultat în cadrul rezultatului total al întreprinderii, precum şi amodificării acestor ponderi, astfel:
100 Rt  Rex Rf, Re,G
 Rex Rf, Re,
×=
 Analiza structurală a rezultatului total se poate face şi în funcţie de rezultatul deexploatare, rezultatul financiar şi cel extraordinar. În acest caz, schema influenţelor seprezintă astfel: 
ReΔRt
Rf  
Rex
5.1.2. Analiza factorială a rezultatului total
 Analiza factorială a rezultatului total necesită studierea acestuia cu ajutorul unor modele de tip determinist, care permit stabilirea factorilor ce influenţează nivelul şi evoluţiasa, precum şi măsurarea acestor influenţe. În acest scop poate fi utilizat următorul model:
 _ 
PbVtVtPbVtPb
×=×=
,unde
100)Pvgi( bP
×=
;
100VtVex,Vf ,Ve gi
=
;
VexPex,Vf Pf ,VePePv
=
 _ 
Pb
- profitul mediu ce revine la 1 leu venituri totale;gi - ponderea celor trei categorii de venituri (de exploatare, financiare şiextraordinare) în totalul veniturilor;Pv - profitul la 1 leu venituri, pe cele trei categorii de venituri.Modificarea profitului brut se explică pe seama modificării factorilor cu acţiunedirectă şi indirectă, a căror schemă de cauzalitate se prezintă astfel: 
Vt
2
 
Pb
gi 
Pb Δ
 
PvInfluenţele factorilor se calculează cu ajutorul metodei substituirilor în lanţ:1.
0 _ 01VtPb
Pb)VtVt(
×=
2.)(Vt
PbPb
011PbPb
=
2.1.)'Pb(Vt
Pb
01giPb
×=
2.2.)'Pb(Vt
Pb
11PvPb
×=
unde
'Pb
reprezintă profitul mediu brut la 1 leu venituri totale din anul curent,recalculat în funcţie de profitul la 1 leu venituri din anul de bază, pe cele trei categorii devenituri totale:100)gi('Pb
Pv
01
=
5.2. Analiza rezultatului din exploatare
Rezultatul din exploatare reprezintă cea mai importantă componentă a rezultatuluitotal, fiind agreat, în principal, de investitori pentru caracterizarea rentabilităţii economice aactivităţii finanţate. Nivelul său se poate determina în două moduri:a)
Pe baza Contului de Profit şi Pierderi,
ca diferenţă între veniturile din exploatareşi cheltuielile din exploatare:Re = Ve – Ceb)
Pe baza Situaţiei Soldurilor Intermediare de Gestiune
, plecând de la excedentulbrut din exploatare:Re = EBE + AVe – A –ACeunde:AVe – alte venituri din exploatare; A – cheltuielile cu amortizarea şi provizioanele; ACe – alte cheltuieli din exploatare.Şi acest indicator poate fi analizat din punct de vedere structural şi factorial.
 Analiza structurală a rezultatului din exploatare
urmăreşte surprindereacontribuţiei diferitelor elemente componente la realizarea acestuia. Astfel, structurarezultatului exploatării poate fi privită din mai multe puncte de vedere:
-
pe tipuri de activităţi;
-
pe subunităţi ale întreprinderii;
-
pe tipuri de produse etc. În acest scop, se poate determina ponderea fiecărei componente în rezultatul dinexploatare. Pot fi astfel identificate acele componente cu cea mai mare contribuţie larealizarea profitului, cărora trebuie să li se acorde o atenţie sporită.Pentru a avea o imagine mai exactă asupra rentabilităţii diferitelor activităţi,subuniţi sau produse, aceste ponderi se pot compara cu ponderea deţinută derespectivele componente în veniturile din exploatare. Astfel, acele componente care au opondere mare în rezultatul din exploatare şi o pondere mică în veniturile din exploatare auun nivel al rentabilităţii superior mediei pe întreprindere, în timp ce componentele cu opondere mică în rezultatul din exploatare şi o pondere mare în venituri au o rentabilitateinferioară mediei.
 Analiza factorială rezultatului din exploatare
se poate realiza cu ajutorulurmătorului model:
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->