Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kỹ thuật điện tử số chương 5

kỹ thuật điện tử số chương 5

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by yeudiem

More info:

Published by: yeudiem on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
 ______________________________________________________
Ch
ươ 
ng 5
 
M
ch tu
n t
V - 1
 
CH
ƯƠ 
NG 5 M
CH TU
N T
Ự 
 
CH
T RS
Ch
t RS tác
độ
ng m
c cao
Ch
t RS tác
độ
ng m
c th
 p
 
FLIPFLOP
FF RS
FF JK 
FF T
FF D
M
CH GHI D
CH
 
M
CH
ĐẾ
M
 
Đồ
ng b
 
Không
đồ
ng b
 
 
Đế
m vòngTrong ch
ươ 
ng tr 
ướ 
c, chúng ta
đ
ã kh
o sát các lo
i m
ch t
h
ợ 
 p,
đ
ó là các m
ch màngã ra c
a nó ch
ph
thu
c vào các bi
ế
n
ở 
ngã vào mà không ph
thu
c vào tr 
ng thái tr 
ướ 
c
đ
ó c
a m
ch. Nói cách khác,
đ
ây là lo
i m
ch không có kh
n
ă
ng nh
ớ 
, m
t ch
c n
ă
ng quantr 
ng trong các h
th
ng logic.Ch
ươ 
ng này s
bàn v
lo
i m
ch th
hai: m
ch tu
n t
.- M
ch tu
n t
là m
ch có tr 
ng thái ngã ra không nh
ng ph
thu
c vào t
h
ợ 
 p các ngãvào mà còn ph
thu
c tr 
ng thái ngã ra tr 
ướ 
c
đ
ó. Ta nói m
ch tu
n t
tính nh
ớ 
. Ngã ra Q
+
 c
a m
ch tu
n t
là hàm logic c
a các bi
ế
n ngã vào A, B, C . . . . và ngã ra Q tr 
ướ 
c
đ
ó.Q
+
= f(Q,A,B,C . . .)- M
ch tu
n t
v
n hành d
ướ 
i tác
độ
ng c
a xung
đồ
ng h
đượ 
c chia làm 2 lo
i:
Đồ
ng b
Không
đồ
ng b
.
m
ch
đồ
ng b
, các ph
n t
c
a m
ch ch
u
tác
độ
ng
đồ
ngth
ờ 
i
c
a xung
đồ
ng h
(C
) và
ở 
m
ch không
đồ
ng b
thì không có
đ
i
u ki
n này.Ph
n t
c
ơ 
b
n c
u thành m
ch tu
n t
là các flipflop
5.1 FLIP FLOP
M
ch flipflop (FF) là m
ch dao
độ
ng
đ
a hài l
ưỡ 
ng
n t
c m
ch t
o ra sóng vuông vàcó hai tr 
ng thái
n
đị
nh. Tr 
ng thái c
a FF ch
thay
đổ
i khi có xung
đồ
ng h
tác
độ
ng.M
t FF th
ườ 
ng có:- M
t ho
c hai ngã vào d
li
u, m
t ngã vào xung C
và có th
có các ngã vào v
ớ 
i cácch
c n
ă
ng khác.- Hai ngã ra, th
ườ 
ng
đượ 
c ký hi
u là Q (ngã ra chính) và
Q
(ngã ra ph
). Ng
ườ 
i tath
ườ 
ng dùng tr 
ng thái c
a ngã ra chính
để
ch
tr 
ng thái c
a FF. N
ế
u hai ngã ra có tr 
ng tháigi
ng nhau ta nói FF
ở 
 
tr
ng thái c
m.
 Flipflop có th
 
đượ 
c t
o nên t
m
ch ch
t (latch)
Đ
i
m khác bi
t gi
a m
t m
ch ch
t và m
t FF là: FF ch
u tác
độ
ng c
a xung
đồ
ng h
 còn m
ch ch
t thì không. Ng
ườ 
i ta g
i tên các FF khác nhau b
ng cách d
a vào tên các ngã vào d
li
u c
achúng.
 Nguy
n Trung L
 p
THU
T S
 
 
 ______________________________________________________
Ch
ươ 
ng 5
 
M
ch tu
n t
V - 2
 
5.1.1 Ch
t RS
5.1.1.1. Ch
t RS tác
độ
ng m
ứ 
c cao:
(H 5.1) là ch
t RS có các ngã vào R và S tác
độ
ng m
c cao.(H 5.1)Các tr 
ng thái logic c
a m
ch cho
ở 
b
ng 5.1:(
Đố
i v
ớ 
i m
ch ch
t vì không có tác
độ
ng c
a xung
đồ
ng h
nên ta có th
hi
u tr 
ngthái tr 
ướ 
c là tr 
ng thái gi
s
, còn tr 
ng thái sau là tr 
ng thái khi m
ch
n
đị
nh).R S Q Q
+
R S Q
+
 0 0 00
Tác d
ng nh
ớ 
 0 0 Q0 0 11
Q
+
= Q0 1 10 1 01
 
Đặ
t (Set)1 0 00 1 11
Q
+
=11 1 C
m1 0 00
 
Đặ
t l
i (Reset)1 0 10
Q
+
=01 1 0
Q
+
=
Q
+
=0 (C
m)1 1 1
 B
ng 5.1 B
ng 5.2T
B
ng 5.1 thu g
n l
i thành B
ng 5.2 và tính ch
t c
a ch
t RS tác
độ
ng m
c cao
đượ 
c tóm t
t nh
ư
sau:- Khi R=S=0 (c
2 ngã vào
đề
u không tác
độ
ng), ngã ra không
đổ
i tr 
ng thái.- Khi R=0 và S=1 (ngã vào S tác
độ
ng), ch
t
đượ 
c Set (t
c
đặ
t Q
+
=1).- Khi R=1 và S=0 (ngã vào R tác
độ
ng), ch
t
đượ 
c Reset (t
c
đặ
t l
i Q
+
=0).- Khi R=S=1 (c
2 ngã vào
đề
u tác
độ
ng), ch
t r 
ơ 
i vào tr 
ng thái c
m
5.1.1.2. Ch
t RS tác
độ
ng m
ứ 
c th
p:
(H 5.2) là ch
t RS có các ngã vào R và S tác
độ
ng m
c th
 p. Các tr 
ng thái logic cho b
ở 
i B
ng 5.3S R Q
+
00110101C
m10Q(H 5.2) B
ng 5.3
 Nguy
n Trung L
 p
THU
T S
 
 
 ______________________________________________________
Ch
ươ 
ng 5
 
M
ch tu
n t
V - 3
 
Để
có ch
t RS tác
độ
ng m
c cao dùng c
ng NAND, ng
ườ 
i ta thêm vào 2 c
ng
đả
o
ở 
 các ngã vào c
a m
ch (H 5.2)(H 5.3)(H 5.4a) là ký hi
u ch
t RS tác
độ
ng cao và (H 5.4b) là ch
t RS tác
độ
ng th
 p.(a) (b)(H 5.4)
5.1.2 Flip Flop RS
Trong các ph
n d
ướ 
i
đ
ây, ta luôn s
d
ng ch
t RS tác
độ
ng m
c cao dùng c
ng NAND. Khi thêm ngã vào xung C
cho ch
t RS ta
đượ 
c FF RS . (H 5.5a) là FF RS có cácngã vào R, S và xung
đồ
ng h
C
 
đề
u tác
độ
ng m
c cao.(a) (H 5.5) (b)Ho
t
độ
ng c
a FF (H 5.5a) cho b
ở 
i B
ng s
th
t: (B
ng 5.4)Vào RaC
S R Q
+
01111x0011x0101QQ01C
mB
ng 5.4
Để
có FF RS có xung
đồ
ng h
tác
độ
ng th
 p ch
c
n thêm m
t c
ng
đả
o cho ngã vàoC
(H 5.5b). Ta có b
ng s
th
t gi
ng B
ng 5.4, tr 
ngã vào C
ph
i
đả
o l
i
 Nguy
n Trung L
 p
THU
T S
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->