Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Svoboda-2012-20

Svoboda-2012-20

Ratings: (0)|Views: 42 |Likes:
Published by SVOBODA
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.
СВОБОДА заснована у 1893 році в США. Вона є найстаршою у світі україномовною газетою що видається безперервно. Архів Свободи - це унікальне джерело інформації з історії українства.

More info:

Published by: SVOBODA on May 17, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

 
SVOBODAFounded in 1893 in Jersey City, NJPublished by the Ukrainian National Association
Пам'ятаймопроУкраїну! 
Рік 119, ЧИСЛO 20, П’ЯТНИЦЯ, 18 ТРАВНЯ 2012 РОКУ
www.svoboda-news.com
Видає Український Народний Союз
Vol. 119, No. 20, FRIDAY, MAY 18, 2012$1.00
Тема конференції – спадщина УПА
НЮ-ЙОРК. – Заходами Центру амери-кансько-українських взаємин, Українсько-го Конґресового Комітету Америки, Орга-нізації Оборони Чотирьох Свобід України іТовариства вояків Української ПовстанськоїАрмії (УПА) 3 травня в Ню-йоркському уні-верситеті відбулася конференція „Нескоре-ні: спадщина УПА (1942-1950)”‚ присвячена70-ій річниці УПА.Конференцію відкрив і нею провадивголова Центру політолог Володимир Зариць-кий‚ який вказав на важливу історичну ролю УПА, а також підкреслив її винятко-вість серед партизанських рухів та армійнедержавних народів своєю чисельністю тадовготривалою боротьбою.Доповідь виголосив колишній головнийархівіст Служби безпеки України та дирек-тор Дослідного центру визвольної бороть-би України Володимир В’ятрович (пере-кладав англійською мовою Микола Грицко-вян), який представив визвольну бороть-бу українського народу‚ зокрема на Захід-ній Україні‚ після Визвольних змагань 1918-1920 років від проводом Української Вій-ськової Організації аж до кінця довголітньоїборотьби УПА‚ котра, як свідчать радянськіархіви, мала останній бій з ворогом в 1960році.Доповідач‚ визначний знавець цього пері-оду історії‚ зосереджувався також на мате-ріялах з радянського архіву. У доповіді булочимало нової цікавої інформації, а такожаналітики в історичному порівнальному кон-
Еврокомісія: українськадемократія деґрадує
Віталій Єреміца
БРЮСЕЛЬ. – Погіршення верховенства права тазанадто повільне втілення низки життєво важливихреформ є головними недоліками України. Це стверджуєзвіт Европейської комісії щодо розвитку демократії дер-жав-учасниць Европейської політики сусідства. Але вод-ночас 2011 рік для України був позначений і позитивом– завершенням переговорів щодо угоди про асоціяцію зЕвропейським союзом.Цьогорічний звіт щодо руху України на шляху доевроінтеґрації відкривається критикою непрозорогота селективного судочинства над низкою опозиційнихполітиків, включно з колишнім прем’єром Юлією Тим-ошенко. З цього приводу Еврокомісія зазначає: успіш-не усунення цих недоліків „могло б уможливити підпи-сання та ратифікацію угоди про асоціяцію між Україноюта ЕС“.Наступні невтішні констатації европейських експер-тів такі: з одного боку, новий закон щодо парламент-ських виборів був підтриманий переважною більшіс-тю, проте не врахував усіх рекомендацій Венеціянськоїкомісії. З іншого – влада показала себе все більш воро-же наставленною щодо публічних протестних зібраньта намагалася обмежити цей основний елемент демо-
Европа хоче поліпшитивзаємини з Україною
БРЮСЕЛЬ. – Европейський союз називає три кроки, якіповернуть взаємини Брюселю і Києва на колишній рівень.Ці кроки окреслив 15 травня в Брюселі на прес-конференції, яка відбулася після закінчення Ради спів-робітництва „Україна-ЕС“, міністер закордонних справДанії, яка головує в ЕС, Віллі Сьовндал.За його словами, в ході минулого засідання сторони„зосереджувалися на кроках, які повинні бути зробленідля повернення взаємин на колишній рівень“.„Наш сиґнал простий – політична асоціяція та еконо-мічна інтеґрація – на столі. Все вже зроблено, але Укра-їні потрібно виявити відданість европейським ціннос-тям. Для цього існує простий шлях: перше – це пробле-ма вибіркового правосуддя в країні, друге – запевнитивільні і справедливі вибори, третє – провести реформи.Всі ці цілі досяжні. Европейський союз готовий надатипідтримку ", – ствердив В. Сьовндал.Він також розповів, що під час засідання сторонипроаналізували стан взаємин між Україною та ЕС. Прицьому він підкреслив, що останнім часом ці взаєми-ни „проходять через важку фазу. Ми б хотіли, щоб вониповернулися на колишній шлях“, – сказав міністер.Европейський комісар з питань розширення та евро-пейської політики сусідства Штефан Фюле також зазна-чив, що останній розвиток подій в Україні викликавстурбованість, підтвердив заявлену верховним пред-ставником ЕС Кетрін Ештон позицію про те, що ЕС хочепідписати Угоду про асоціяцію, але Україна повиннадотримуватися европейських цінностей і поважати їх.„Заходи, які ми очікуємо від України – абсолют-но чіткі, і політична асоціяція та економічна інтеґра-ція є нашою спільною метою“, – ствердив Ш. Фюле.
(Інтерфакс-Україна)
(Закінчення на стор. 3)(Закінчення на стор. 15)
ХАРКІВ. – Президент Литви Даля Ґріба-ускайте 11 травня першою з закордоннихгостей відвідала Юлію Тимошенко в харків-ській лікарні.Коли президентський кортеж з 10 авт зміліційним супроводом прибув на терито-рію лікарні‚ подвір’я змушені були зали-шити усі відвідувачі і журналісти. Вули-ці перед лікарнею вкрили свіжими латкамиасфальту. Але Д. Ґрібаускайте після півго-динного спілкування з Ю. Тимошенко піш-ки вийшла за ворота лікарні до журналістіві поділилася враженнями.Вона сказала, що Ю. Тимошенко „пере-буває в доброму стані, якщо враховува-ти те, що вона виходить з 20-денного голо-дування“. Ю. Тимошенко задоволена, щонею‚ врешті-решт‚ займаються медики, щопоруч є німецький лікар. Але одужаннюхворої перешкоджає її ув’язнення.Після відвідин Ю. Тимошенко Д. Ґріба-ускайте зустрілася в Києві з ПрезидентомВіктором Януковичем. У розмові з нимвона сказала‚ що скасування Ялтинськоїзустрічі може перерости для України у сні-гову лаву, і лише від самої України зале-жить‚ чи вона піде на зближення з Евро-пою‚ чи залишиться в ізоляції. Її думку опу-блікував литовський президентський сайтpresident.lt.
(УНІАН‚ „Українська правда“)Президент Литви Даля Грібаускайте 11 травня під час відвідання Юлії Тимошенко в лікарні. (Фото: president.lt)
Президент Литви Д. Ґрібаускайтевідвідала Ю. Тимошенко
 
СВОБОДА, ПЯТНИЦЯ, 18 ТРАВНЯ 2012 РОКУNo. 202
 
Г. Клінтон передала привіт Ю. Тимошенко
ХАРКІВ. — Посол США в Україні Джон Тефт і ТомасМелія, заступник помічника Держсекретаря СШАз питань демократії, прав людини і праці, під часзустрічі з Юлією Тимошенко у харківській лікарні„Укразалізниці“ передали їй привіт від Держсе-кретаря США Гіларі Клінтон, однак, не повідо-мили про інші подробиці бесіди, оскільки вонамала приватний характер. Про це Посол заявив14 травня після закінчення зустрічі. Говорячи прозовнішній вигляд екс-прем’єра, дипломат сказав,що „вона виглядає енерґійно і в силі“. За його сло-вами, „Ю. Тимошенко задоволена лікуванням, якеотримує від німецького лікаря Луца Hармса, яко-му допомагають українські лікарі“. Відповідаючина запитання журналістів щодо можливого бой-коту „Евро-2012“ низкою eвропейських політич-них провідників у зв’язку з справою Ю. Тимошен-ко, Посол сказав: „У мене немає позиції з цьогопитання, оскільки США не беруть участи у чем-піонаті“.
(„Укрінформ“, Посольство США в Україні)
 
А. Меркель – про диктатуру в Україні
КИЇВ. — Прем’єр-міністер України Микола Аза-ров вважає некоректною заяву Канцлера Німеч-чини Анґели Меркель про наявність диктатурив Україні. Про це він заявив 13 травня. „З моєї точки зору, це було некоректне висловлювання,і воно не сприяє зміцненню взаємин між Німеч-чиною та Україною, тим більше між Україноюта Европейським союзом“, – сказав М. Азаров.За його словами, життя в Україні підтверджуєіснування свободи висловлювань і рішень.„Досить прожити в Україні хоча б кілька днів,можна і більше, щоб переконатися: ніякої дикта-тури в Україні не існує, немає і ніяких політич-них репресій“, – сказав М. Азаров. Справа Ю.Тимошенко посварила Україну і Німеччину. Зайого словами, в Україні абсолютно вільно діютьдемократичні партії, вони представлені в парля-менті, деякі партії не представлені в парляменті.
(„Кореспондент“)
 
Новий Кримінальний кодекс
ДОНЕЦЬК. — Президент України Віктор Януко-вич 12 травня підписав новий Кримінально-про-цесуальний кодекс (КПК) України. Про це вінповідомив цього ж дня в Донецьку. „Сьогоднівранці я підписав Кримінальний кодекс“, – ска-зав В. Янукович, відзначивши, що тепер потріб-ний час для того, щоб він був введений в життя.При цьому В. Янукович висловив надію, що ско-ро КПК почне діяти. Верховна Рада (ВР) прийня-ла новий Кримінальний процесуальний кодексУкраїні в ніч на 13 квітня. Парлямент розглядаву другому читанні КПК чотири дні, починаючи з10 квітня. Однак, якщо 10 і 11 квітня засідання ВРоголошувалися закритими, то пленарне засідан-ня, яке почалося 12 квітня, завершилося лише 13квітня. Всього в кодекс були внесені понад 3,700поправок. Опозиція заявила, що КПК прийнятийз порушеннями. Громадськість закликала Пре-зидента не підписувати КПК через порушенняпроцедури його прийняття.
(„Кореспондент“)
 
Митрополит Володимир одужав
КИЇВ. — Предстоятеля Української Православ-ної Церкви Московського патріярхату (УПЦ МП),Митрополита Київського і всієї України Володи-мира виписано з клініки „Оберіг“, де він прохо-див курс лікування. Про це 11 травня повідомивофіційний сайт УПЦ МП. „Стан Блаженнішого ста-більний, він дає йому змогу повернутися до пра-ці, брати участь у церковних заходах, зустрічах,громадському житті“, – йдеться у повідомленні.Митрополита Володимира було госпіталізованоу тяжкому стані 30 жовтня 2011 року у зв’язку зускладненнями, що виникли на тлі основного за-хворювання – хвороби Паркінсона. До лікуван-ня владики були залучені провідні фахівці Укра- їни та їхні чужоземні колеґи. Під час лікуваннязастосовувалися найсучасніші медичні техноло-гії, а також комплекс реабілітаційних заходів, щодає змогу людині після тяжкої тривалої хворобиповернутися до повноцінного життя. Упродовжпевного часу Митрополит Володимир ще пере-буватиме під наглядом лікарів і періодично про-ходитиме наступні етапи фізичної реабілітації вумовах реабілітаційного центру.
(„Укрінформ“)
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
IREX: в Україні меншає свободи преси
Марія Юнко
ВАШІНҐТОН. – Міжнародна організа-ція IREX, яка займається проблемами грома-дянського суспільства, освіти і розвитку асобівмасової інформації (ЗМІ), ствердила у своєму звіті, що ЗМІ у Східній Европі піддаються деда-лі більшому впливу кланів та урядів і втрачаютьсамодостатній розвиток. У звіті подано інформа-цію про 21 країну Східньої Европи та Централь-ної Азії, зокрема колишні радянські республіки.З максимальних чотирьох кредитів у 2011 роціУкраїна отримала менше двох. Експерти висло-вили занепокоєння, що за останній рік урядУкраїни посилив тиск не лише на опозицію, алей на незалежні засоби масової інформації.Лише в шести країнах Східньої Европи та Цен-тральної Азії ситуація з свободою та незалежніс-тю ЗМІ за минулий рік поліпшилась. У 15 іншихдержавах реґіону, у тому числі і в Україні, справипогіршились або не змінились, – вважають авто-ри звіту. „Багато країн у 2006-2008 роках домо-глися справді великого проґресу. А потім поча-ли знову скочуватися вниз. І так відбувається у цілому реґіоні“, – підсумовує головний редакторзвіту Ліан Морс. За його словами, у медіа-про-сторі цих країн спостерігається зменшення плю-ралізму думок. А це – перший симптом політиза-ції засобів масової інформації.Головною причиною експерт називає те, щовласниками ЗМІ стали підприємницькі кола,залежні від політики: „До 2012 року через кризу багато европейських медіа-корпорацій продалисвої активи у реґіоні, деякі з них були провідни-ми телевізійними станціями чи газетами в тій чиіншій країні. Хто сьогодні має гроші, щоб при-дбати ці активи? Очевидно, власниками сталимісцеві маґнати, які здобули капітал здебільшо-го після зміни режимів у цих країнах. Очевидно,вони мають свої політичні інтереси. І як показа-ла аналіза, редакційна політика проданих виданьрізко змінилася“.Індекс самодостатности ЗМІ американськіексперти визначали за такими чотирма показ-никами: рівнем свободи слова, професійністюжурналістів, плюралізмом думок в новинах таменеджментом медія-ринку. З загальним індек-сом 1.81 кредиту Україна займає 14-те місце з 21країни. Ще кілька років тому Україна займала11-ту сходинку.Однією з причин зниження рівня, на думку експертів, є те, що сьогоднішня українська вла-да лише імітує демократичні цінності, а насправ-ді веде тиху війну проти свободи медіа. „Полі-тична весна, яка почалась в Україні після Пома-ранчевої революції, закінчилась після прихо-ду до влади Віктора Януковича. Ледь не за одну ніч з’явилась нова Україна – з меншими свобо-дами та страхом за її демократичне майбутнє.Лише за два роки правління В. Януковича Украї-на опустилась з категорії вільних країн у катего-рію частково вільних, за рейтинґом Дому Свобо-ди“, – зазначила учасниця дискусії журналісткаМирослава Ґонґадзе.Серед іншого, автори звіту звертають увагу на збільшення випадків переслідування та напа-дів на журналістів, а також погіршення ставлен-ня українських правоохоронців до працівниківпреси. Однак, експерти підкреслюють, що поси-лення тиску на традиційні ЗМІ та їх політиза-ція спонукає українців шукати альтернативну інформацію в інтернет-просторі. За офіційни-ми даними, наприкінці минулого року кількістьінтернет-користувачів в Україні перевищила 14млн. осіб.„У цій складній ситуації єдиною надією можебути інтернет та соціяльні мережі. І вже сьогодніпроґресивна частина українців все частіше вико-ристовує „Фейсбук“, „Твітер“, „Ютюб“, „Лайв-джорнал“ як головне джерело інформації та міс-це обміну ідеями“, – підкреслила М. Ґонґадзе.За словами експертів IREX, 2011 рік бувіспитом на витривалість українських ЗМІ тасуспільства загалом перед тиском чинної вла-ди. І проведення парляментських виборів цієїосені покаже, куди змістилась шалька тере-зів – у бік демократії чи в бік авторитаризму.
(„Голос Америки“)
Сенатор Ричард Луґар залишає Конґрес
ВАШІНҐТОН. — Верхню палату Конґресу США залишає один з його патріярхів – сена-тор-республіканець Ричард Луґар, повідомили11 травня засоби масової інформації. Він 8 трав-ня програв попередні вибори в Індіяні Ричардо-ві Мердокові, якого підтримала Партія чаюван-ня. Протягом своїх шести термінів Р. Луґар буводним з найактивніших американських законо-давців на міжнародній арені.Українцям сенатор відомий своєю прихиль-ністю до України. У перші дні незалежностиУкраїни він приїхав до Києва, аби повідомити,що США готові виділити гроші на роззброєнняядерного арсеналу України, який 1991 року бувтретім за обсягом у світі.А в листопаді 2004 року Р. Луґар приїхав доКиєва як спеціяльний представник Президен-та Джорджа Буша. Тоді він озвучив позиціюСША щодо наявности багатьох порушень підчас виборів та закликав до проведення повтор-них президентських виборів. До 20-ої річни-ці відновлення незалежности України Україн-ський Конґресовий Комітет Америки вручив Р.Луґарові спеціяльну Грамоту ім. Михайла Гру-шевського за його працю в розвиткові амери-кансько-українських взаємин. У своєму виступі15 вересня 2011 року сенатор розповів про чис-ленні поїздки в Україну, зустрічі з різними укра-їнськими президентами й про час, який він про-вів в українській державі як особистий посла-нець Президента Дж. Буша під час Помаранче-вої революції.Офіційно сенатський термін 80-річного Р.Луґара закінчується у січні наступного року.І Сенатор-мандрівник, що об’їхав усю Евро-пу та Азію, з приводу закінчення своєї кар’єрине сумує. „Я пишаюся тим, що протягом усіхцих років ми змогли допомогти вирішити бага-то проблем. А також – започаткувати ініціятивидля розбудови Індіяни та захисту нашої країни“,– заявив він під час своєї промови у штабі післятого, як стали відомі висліди виборів.Протягом багатьох років Р. Луґар очолювавСенатську комісію з міжнародних справ. Віннайбільш відомий як співавтор, з сенаторомСемом Наном, програми з ядерного роззбро-єння колишніх радянських республік. „Це бувпочаток того, що у кінцевому результаті призве-ло до ліквідації понад 60 відс. усіх ядерних боє-головок, що були спрямовані проти США.Конґресовий оглядач Томас Ман каже, щоР. Луґара у Сенаті буде важко замінити: „Вонивтрачають поважного провідника у сфері між-народних взаємин. Вони втрачають когось, хтоміг працювати з обома партіями“. Хоч Р. Луґарбув завзятим консерватором, тим не менше вінне вагався критикувати колишню АдміністраціюДжорджа Буша мол. Ось що він заявив про плянДж. Буша розпочати війну в Іраку після терорис-тичних атак 11 вересня: „Ми занепокоєні з при-воду тероризму. Але темпи еволюції системи без-пеки відстають від темпів посилення загрози. Миспираємося на військові дії та одноосібний під-хід, що послаблює наші союзницькі взаємини“.Програ самого Р. Луґара на попередніх вибо-рах в Індіяні означає, що він не зможе змагатисяза місце в Сенаті від республіканців у листопаді.Його опонент Р. Мердок змалював його як части-ну вашінґтонської еліти і як готового домовляти-ся з демократами. Останнього сенатор ніколи іне заперечував. Наступного дня після поразки Р.Луґара шану йому віддали сенатори-демократи.Його вони охарактеризували як рідкісного пред-ставника партії, що готовий шукати міжпартій-ний консенсус заради проґресу.„Він був серйозною людиною, дуже розважли-вою. Він відмовлявся давати можливість орто-доксальній ідеології та міжпартійним чварамзавадити виконанню ним обов’язків сенатора.Він бачив потребу людей зустрічатися та шукатиспільні підходи“, – сказав під час виступу в Сена-ті голова Сенатського комітету з міжнароднихсправ Джон Кері.Р. Луґар каже, що він плянує залишатисяактивним гравцем на міжнародній арені та слу-жити своїй країні.
(„Голос Америки“)
 
СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 18 ТРАВНЯ 2012 РОКУNo. 203
 
У Києві презентували Чашу „Евро-2012“
КИЇВ. — Головну нагороду „Евро-2012“ привез-ли до Києва. Перехідну Чашу футбольного чем-піонату представили біля годинника зворотно-го відліку часу до „Евро-2012“. 60 сантиметрівзаввишки і вагою вісім кілограмів – чашу на двадні встановили на Майдані Незалежности, щобусі охочі могли з нею зфотографуватися. Відтакпереможна чаша помандрує іншими україн-ськими містами. До презентації в Україні чашаАнрі Делона вже побувала у Польщі. Після фо-тосесій з вболівальниками чашу зберігатимутьв Україні до самого чемпіонату. Організаторамтурніру доручили надійно її охороняти: Маркі-ян Лубківський, директор турніру „Евро-2012“в Україні: „Чаша буде під надійним захистом.Україна взяла на себе зобов’язання оберігатицю чашу. Її зберігатимуть в надійному місці і вдень кінцевих змагань, 1 липня, буде врученапереможцеві“.
(„5-ий канал“)
 
Жінкам у Львові дарували брошки-маки
 ЛЬВІВ. Активісти громадської організації „Борець“ з нагоди Дня матері дарували жінкам13 травня на вулицях Львова брошки у вигля-ді квітів маку. Про це повідомила прес-служба Львівської міськради. „13 травня Львівська гро-мадська організація „Борець“ привітала близь-ко 3,000 жінок з Днем матері – Днем української жінки, даруючи власноруч виготовлені брош-ки-маки з декоративного паперу, – йдеться уповідомленні. Як зазначила координатор акції Христина Зинич, матір порівнюють з маковимцвітом ще з прадавнього культу української жінки-матері – берегині домашнього вогнища.Тому саме цим символом відзначають жінок у Львові, створюючи святкову атмосферу в місті.Настрій берегиням підвищили також святко-ві концерти за участю народних колективів таестрадних зірок краю. Зокрема з програмою„Мамине серце“ в центрі Львова виступала хо-рова капеля „Дударик“. (
 „Укрінформ“)
 
„Вівтар націй“ з 250 тис. писанок
КИЇВ. – 11 травня на Софійській площі спору-джено „Вівтар націй“ – унікальну композиціюз 250 тис. писанок, яка є копією фраґментуҐентського вівтаря знаменитих флямандськиххудожників ХV ст. братів Ван Ейків. Авторкакомпозиції – український дизайнер і мистецьОксана Мась. Нинішня презентація у Києві –перша, на якій вівтар представлений простонеба. Після показу у Києві фраґменти вівтарябудуть встановлені на центральних площахнайбільших міст України. „Вівтар націй“ є 22метри заввишки й понад 30 метрів завширш-ки. Повністю „Вівтар націй“ має бути закінченочерез чотири роки, для нього буде потрібноне менше 3 млн. писанок, – повідомила укра- їнським О Мась. Вона вважає, що ця компо-зиція є відродженням стародавньої традиції українського писанкарства. „Нині писанкаперетворюється на частину сучасного мис-тецтва України», вважає О. Мась. Ґентськийвівтар – відомий також як Ґентський АгнецьБожий – створений у 1430-1432 роках брата-ми Яном та Губертом ван Ейками для сімейної каплиці Йоса Вейдта, впливового мешканцяҐенту. Вівтар складається з 24 панелей, на якихзображено 258 людських фігур. Европейськімистецтвознавці вважають Ґентський вівтаршедевром доби Відродження.
(„День“)
 
 Летовище „Львів“ оновлено
 ЛЬВІВ. На Міжнародному летовищі „Львів“ім. Данила Галицького 15 травня завершенореконструкцію злітно-посадкової смуги. Післяреконструкції Міжнародне летовище „Львів“одержало II категорію Міжнародної організа-ції цивільної авіяції (ІКАО) і зможе прийматилітаки у складних метеорологічних умовах. Насьогоднішній день з Міжнародного летови-ща „Львів“ ім. Данила Галицького здійснюютьрейси 10 чужоземних і три українських авіо-перевізники за 10 міжнародними напрямами– Москва, Варшава, Неаполь, Відень, Мюнхен,Прага, Стамбул, Тімішоара, Дортмунд, Венеція.Реконструкція злітно-посадкової смуги почала-ся в квітні 2009 року.
(Радіо „Свобода“)
УКРАЇНА зА ТИЖДЕНЬ 
Патріоти України зустрілися в Холодному Яру 
Олександер Віварик
МЕЛЬНИКИ‚ Черкаська область. – Цьогороку минає 90 років з дня загибелі Холоднояр-ської республіки і 70 років з того часу, як пись-менник Юрій Горліс-Горський вперше органі-зував вшанування пам’яті головного отаманаХолодного Яру Василя Чучупаки.З цієї нагоди 30 квітня в селі Мельники зібра-лися небайдужі люди з усієї України. Адже самев Мельниках селяни створили загін самооборо-ни на терені Мотронинського монастиря, якийу 1919 році перетворився на полк. Повстанцівочолив місцевий житель, прапорщик царськоїармії В. Чучупака. Село стало центром Холод-ноярської республіки, яку згодом знищили вій-ська Червоної армії. Проте боротьба в Холодно-му Яру тривала до початку 1930-их років.В. Чучупака загинув 12 квітня 1920 року підчас бою на хуторі Кресельці, що при мельни-чанській дорозі до монастиря. Потрапивши воточення, він відстрілювався‚ поки були набої,а останню кулю залишив для себе.28 жовтня 1995 року на місці останнього боюотамана з ініціятиви Всеукраїнського політич-ного об’єднання „Державна самостійність Укра-їни” було поставлено перший меморіяльнийзнак гайдамакам Холодного Яру. А з квітня 1996року у Мельники на могилу В. Чучупаки щоро-ку з’їжджаються українці – спочатку десятки,потім – сотні‚ згодом – тисячі. Цього року доМельників приїхали щонайменше 20 тис. гос-тей. Організаційні питання вирішував прези-дент Історичного клюбу „Холодний Яр”, пись-менник Роман Коваль. Суттєву допомогу йому надавала філія „Холодний Яр” Національногоісторико-культурного заповідника „Чигирин”,зокрема її директор Богдан Легоняк.Цього року до організації заходів долучили-ся об’єднання „Свобода”, „Холодноярська ініці-ятива“, „Вільне козацтво Холодного Яру“, Кон-ґрес Українських Націоналістів, „Батьківщина”,Народний Рух України, Асамблея громадян-ських організацій малого і середнього підпри-ємництва України, громадянський рух „Віль-ний простір”, історико-етнографічний комплекс„Дикий хутір”‚ а також Ігор Гаврищишин, Ана-толій Голубович, Анатолій Кучеренко‚ багатоінших. Квіти до могил несла делеґація, яку очо-лив відомий письменник Василь Шкляр.На вшанування приїхали й чужоземні гості.Промови виголосили білоруський опозиційнийполітик В’ячеслав Сівчик‚ заступник головиВерховної Ради України Микола Томенко, про-відник об’єднання „Свобода” Олег Тягнибок,депутати Верховної Ради Тарас Стецьків і ОлесьДоній, заступник голови КУН, капітан 1-ої ран-ґи Євген Лупаков.Кобзарі співали героїчних пісень. ТарасСиленко виконав знамениту махновську піс-ню „Любо, братці, любо…”‚ а Василь Лютий –власну, сувору і пронизливу. Найбільш лірич-ним і традиційним був кобзар зі Львова АндрійСелецький – правнук хорунжого УкраїнськоїГалицької Армії Степана Джурджа-Селецького.У цьому історичному куточку України ті,що приїхали вперше, були вражені велелюд-ністю заходу. Реконструкцію бою повстан-ців з загоном червоних окупантів вдало здій-снили отаман нинішнього „Вільного козацтваХолодного Яру” Олег Островський та Товари-ство „Пам’ять” зі Львова. Надихав величезнихрозмірів державний прапор, який розгорнулаоб’єднана опозиція Черкащини.Завершився захід традиційним освяченнямзброї на березі Гайдамацького ставу, яке провіво. Василь (Циріль) настоятель храму свв. Петраі Павла Української Православної Церкви Київ-ського патріярхату, що у Чигирині.На хуторі Буда‚ в історико-етнографічному комплексі „Дикий хутір”‚ було урочисто відкри-то Музей історії Холодного Яру.
Козацький гурт „Заграва” з Сміли – постійний учасник меморіяльних заходів у Холодному Яру.(Фото: Олександер Вівчарик)Біля Гайдамацького ставу освятив зброюо. Василь (Циріль) – настоятель храму свв.Петра і Павла Української Православної ЦерквиКиївського патріярхату.
кратії – свободу зібрань. Занепокоєння в Українівикликає також неповна свобода преси, йдеть-ся у звіті.Попри ухвалення минулого жовтня Націо-нальної антикорупційної стратегії, корупціязалишається в Україні масовим явищем, продо-вжує Еврокомісія у згаданому звіті. Як наслідок,умови для ведення підприємництва та залу-чення інвестицій зазнали в Україні подальшогопогіршення.Також звіт зазначає, що з України продовжу-ють надходити повідомлення про випадки дис-кримінації на основі національної чи етнічноїналежности: це стосується ромів, кримськихтатар та інших меншин.Еврокомісія закликає владу України забезпе-чити конституційну реформу на основі прозо-рости та у співпраці з Радою Европи й Венеціян-ською комісією. Експерти европейської політи-ки сусідства радять наблизити закони Українищодо свободи преси та зібрань до европейськихстандартів. Еврокомісія закликає офіційнийКиїв владнати проблеми з політично мотивова-ним судочинством та вжити чіткіші кроки длязабезпечення незалежности судів і продовжитиреформи всіх граней судової системи: звинува-чення, судового процесу, покарання, ув’язненнята апеляцій.Серед інших рекомендацій особливе місцепосідає також підготування та проведення згід-но зі стандартами Організації безпеки і спів-робітництва в Европі парляментських виборівв Україні 2012 року та повноцінна співпраця змісіями спостерігачів.Прискорити політичну асоціяцію та еконо-мічну інтеґрацію держав-сусідів покликанийплян „Східнє партнерство: дорожня карта доосені 2013 року“, який Еврокоміся оприлюд-нить найближчим часом. Основана на прин-ципі „більше – за більше“, ця програма дій міс-тить чіткі рекомендації подальших кроків у політичній та економічній реформі країн Схід-ньої Европи, а також опис того, як до наступно-го року полегшити візові обмеження.„Дорож-ня карта“ передбачає додаткове фінансуваннякраїн з европейських фондів у розмірі 130 млн.евро. На цю ціль Евросоюз призначив майже 2млрд. евро. Щоправда, надання цієї допомогивідбувається за схемою: чим більший прогресвиказує країна „Східнього партнерства“, тим набільшу фінансову підримку від Евросоюзу вонаможе розраховувати.
(Радіо „Свобода“)
(Закінчення зі стор. 1)
Еврокомісія: українська...

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->