Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CV_Vietnamese_v3_Mr Thắng

CV_Vietnamese_v3_Mr Thắng

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by Thắng Nguyễn
CV_Vietnamese_v3_Mr Thắng
CV_Vietnamese_v3_Mr Thắng

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Thắng Nguyễn on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
Curriculum Vitae
H
và tên :
Nguy
n
Đứ
c Th
ng
Đị
a ch
:
40/8 L
Gia, Ph
ườ
ng 15, Qu
n 11, Tp H
Chí Minh
Đ
i
n tho
i:
Di
độ
ng: 0902 699 663
Ngày sinh:Cung :
29-9-1986Thiên Bình
Email :
mrthang@mrthang.net 
Website :
http://mrthang.net 
Fan Page
http://www.facebook.com/mrthangdotnet 
Kinh nghi
m làm vi
c:
 
1. T
21/9/2011
đế
n nay:Online Marketing Executive t
i Thegioididong.com và Dienmay.com.Công v
c
Set up, monitor và báo cáo các chi
ế
n d
ch Google Adwords.
Set up, monitor và báo cáo các chi
ế
n d
ch Facebook Ads.
Banner booking (Media buy)
Social Media: Set up Fan Page Dienmay.com và tri
n khai các cu
c thi quaFacebook.
Email Marketing
Phân tích và báo cáo các ch
s
Google Analytics c
a Thegioididong.com vàDienmay.com
Th
c hi
n các Online Camapign nh
m m
c tiêu pr và bán hàng Online.
K
ế
t qu
công vi
c cao nh
t:
Ho
ch
đị
nh vi
c s
d
ng media và
đ
o l
ườ
ng hi
u qu
 marketing cho Dienmay.com và Thegioididong.com t
con s
0
2. T
9/2010
đế
n 9/2011:Online Media Executive t
i Công ty TNHH Qu
ng cáo s
Vòng Quanh - AmbientDigital Marketing (
http://ambientdigital.com.vn/
 
)
 
Công vi
c:
Qu
n lý Media, các v
trí qu
ng cáo (floating popup), m
ng các kênh website cótraffic l
n l
ượ
ng ng
ườ
i dùng
để
bán cho khách hàng thông qua h
th
ng m
ngqu
ng cáo adnetwork.
 
Đ
àm phán v
i các Publisher (Websites)
để
mua v
trí qu
ng cáo v
i giá c
nh tranh.M
t s
Publisher Account tiêu bi
u nh
ư
: H
th
ng Zing.vn, Thanhnien.com.vn,Vietbao.vn, bongdaso.com, vietgiaitri.com….
K
ế
t qu
công vi
c cao nh
t:
Cùng team Publisher 
đư
a Ambient Digital tr 
thành m
ngqu
ng cáo hàng
đầ
u Vi
t Nam trong vòng 1 n
ă
m phát tri
n.
 
 
3. T
6/2010
đế
n nay:Blogger t
ihttp://mrthang.net– 90% vi
ế
t v
Facebook và Social Media.
Nghiên c
u v
Social Media, Community Building và Facebook Marketing.
Phát tri
n n
i dung và làm SEO.
Kinh nghi
m và thành qu
:
Google Page Rank t
0 lên 3 sau m
t n
ă
m phá tri
n. Monthly Traffic: g
n 24,000l
ượ
t truy c
p (Visits), h
ơ
n 21,000 Page Views và h
ơ
n 10,000 Unique Visitors
 
Đượ
c list vào DMOZ.org sau 1 n
ă
m r 
ưỡ
i.
4. T
11/2009
đế
n 8/2010:C
ng tác viên d
án Zing Help c
a Công ty C
ph
n t
p
đ
oàn Vina (www.vng.com.vn)
 Công vi
c:
Ph
trách chi
ế
n l
ượ
c, k
ế
ho
ch phát tri
n và n
i dung c
a c
ng thông tin ho
t
độ
ngh
i và t
thi
n Help.Zing.vn, thu
c qu
t
thi
n c
ng
đồ
ng s
d
ng Internet(VNIF).
Freelancer: trong l
 ĩ 
nh v
c Digital Marketing và web design
.
 5. T
10/2007
đế
n 10/2009:Management Trainee và Business Development Executive t
i Công ty C
Ph
ntr 
ườ
ng t
ư
th
c Qu
c t
ế
KinderWorld Vi
t Nam (http://www.kinderworld.net
 
)
Công vi
c: thu
c B
ph
n d
án và phát tri
n kinh doanh.
Làm vi
c v
i chính quy
n
đị
a ph
ươ
ng (UBND) và các ch
 
đầ
u t
ư
 
đị
a
c
để
m
ngm
ng l
ướ
i h
c xá c
a KinderWorld.
 
Qu
n lý d
án khi
đ
ã b
ướ
c vào giai
đ
o
n tri
n khai.
Đượ
c
đề
b
t lên v
trí “Business Development Executive” sau 8 tháng làm vi
c.
6. T
tháng 6/2007
đế
n tháng 9/2007:
Tham gia t
ch
c ch
ươ
ng trình:
“Unitour- Công th
c làm s
ế
p”
c
a tr 
ườ
ng Doanh nhânvà giám
đố
c Pace - v
i di
n gi
Giãn T
ư
Trung- Giám
đố
c
Đ
i
u hành và Ch
t
ch H
 
đồ
ngqu
n tr 
công ty Pace Vietnam - qua 5 tr 
ườ
ng
Đạ
i H
c trong
đị
a bàn Tp H
Chí Minh:Tr 
ườ
ng
Đ
H Kinh t
ế
Tp H
Chí Minh, Tr 
ườ
ng
Đ
H Ngo
i ng
và tin h
c HUFLIT, Tr 
ườ
ng
Đ
HTôn
Đứ
c Th
ng, Tr 
ườ
ng
Đ
H Qu
c t
ế
, Tr 
ườ
ng
Đ
H Bách Khoa Tp H
Chí Minh.Ph
trách chính ch
ươ
ng trình: Ms Nguy
n Thúy Uyên Ph
ươ
ng – Marketing Manager c
a T
 h
p giáo d
c Pace.
 
 
7. T
tháng 11/2006
đế
n 6/2008:Nhân viên ph
trách thông tin và Marketing tr 
c tuy
ế
n c
a Cty TNHH Th
ươ
ng m
iM
u d
ch Liên K
ế
t (Vietnam Trade Links) – Website:www.vietnamtradelinks.com.
Ti
ế
p c
n các thông tin th
ươ
ng m
i, khách hàng là các doanh nghi
p xu
t nh
p kh
uVi
t Nam và Qu
c t
ế
 
đặ
c bi
t là các doanh nghi
p có
ng d
ng th
ươ
ng m
i
đ
i
n t
 trong kinh doanh.
Ph
trách phát tri
n và xây d
ng m
t website th
ươ
ng m
i
đ
i
n t
B2B c
a công tyv
i m
c
đ
ích làm c
u n
i thông tin và giao d
ch th
ươ
ng m
i gi
a các doanh nghi
pQu
c t
ế
và doanh nghi
p Vi
t Nam .
Kinh nghi
m:
Ki
ế
n th
c th
c t
ế
v
Marketing tr 
c tuy
ế
n (Online Marketing) và Th
ươ
ng m
i
đ
i
n t
 (E-Commerce).
Kinh nghi
m xây d
ng và phát tri
n m
t website th
ươ
ng m
i
đ
i
n t
.
8. T
tháng 7-2006
đế
n tháng 11-2006:Nhân viên kinh doanh – Sales- (bán th
i gian) t
i Cty TNHH Du l
ch Vi
t Sáng T
o(
http://innoviet.com/
 
): 158 Bùi Vi
n, Qu
n 1, Tp H
Chí Minh.
Kinh nghi
m:
K
 ĩ 
n
ă
ng giao ti
ế
p và thuy
ế
t ph
c (99%
đố
i t
ượ
ng là khách du l
ch n
ướ
c ngoài).
K
 ĩ 
n
ă
ng làm vi
c
độ
i nhóm.
K
ế
t qu
công vi
c cao nh
t
đạ
t
đượ
c:
Tr 
thành nhân viên Sales có doanh s
cao nh
ttrong tháng
đầ
u tiên tham gia công vi
c. Cùng nhóm Sales
đư
a doanh s
công ty t
ă
ng g
p
đ
ôi trong tháng
đầ
u tiên nh
n công vi
c.
9. T
10-2004
đế
n 2008:Tham gia ho
t
độ
ng trong t
ch
c VN8X - Di
n
đ
àn c
a th
ế
h
8x Vi
t Nam(www.vn8x.com) (Công vi
c có tính ch
t tình nguy
n)
Công vi
c:
Tr 
ưở
ng nhóm
đố
i ngo
i c
a VN8X.
Ch
nhi
m CLB Activ8x - m
t CLB con c
a VN8X chuyên phát tri
n các k
 ĩ 
n
ă
ngs
ng, làm vi
c, kích thích kh
n
ă
ng sáng t
o và n
ă
ng
độ
ng cùa gi
i tr 
thông quacác bu
i h
i th
o, Workshop.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->