Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
State-Level Sch Class Prog-15.5

State-Level Sch Class Prog-15.5

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Narasimha Sastry

More info:

Published by: Narasimha Sastry on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2012

pdf

text

original

 
State-Level_Sch_Class_Prog-09.5.12
1
FyhR iaSÌÁ x  qsLizqsµô  ð  R ¶»R ½ NSLR iùúNR Pª« sVLi
sµyù xqsLieeÍÜ[FyhR iaSÌÁÌÁV úFyLR iLi˳  ÏÁ##\   ®ªsV©« s L][ÇÁÙ ©« sVLi²T¶ 45 L][ÇÁÙÌÁ FyÈÁV 1ª« s »R½LR igR i¼½ÍÜ[N]»R ½ògS FyhR iaSÌÁÍÜ[ ¿Á[Lj i©« s sµyùLó  R iVÌÁNR PV C NSLR iùúNR Pª« sVLi D®µô ¶[bPLi¿RÁÊÁ²T ¶Liµj ¶. (ÇÁÚ©± s 15 ©«sVLi²T¶ ÇÁÚ\ÛÍÁ 31 ª« sLR iNR PV).
NSLR iùúNR Pª« sV ÌÁOSQQùÌÁVi
 
xmspLR i* úFy´R ¶sVNR P sµR ¶ù©« sV xmspLj Â¿Á[zqs 1ª« s »R ½LR igR i¼½ÍÜ[@²R ¶Vgj i²T ¶©« s zmsÌý ÁÌÁ©«sV FyhRiaSÌÁNR PV ª« sW©« szqsNR PLigS xqsLizqsµô  ðR ¶Li ¿Á[¸R¶V²R¶Li.
 
@ÍØlgi[©« sW»R½©« sLigS FyhR iaSÌÁÍÜ[1ª« s »R ½LR igR i¼½ÍÜ[¿Á[Lj i©« s zmsÌý ÁÌÁLiµR¶Lj i¬d s A¥ý ¦¦¦µR ¶NR PLR i\   ®ªsV©« s ªy»yª« sLR ißáLi»][ FyhR iaSÌÁNRPV ª« sW©« szqsNR PLigS xqsLizqsµôð  R ¶VÌÁ©« sV ¿Á[¸R ¶V²R¶Li.
bPOR PQßØ NSLR iùúNR Pª« sVLi
 
úFy´R¶sVNR P ª«sVLj i¸R ¶VV úFy´R¶sVN][©« sõ»R ½ FyhR iaSÌÁÌÁ DFyµ³  yù¸R ¶VVÌÁV ª« sVLj i¸R¶VV úxmsµ³y©¯[Fyµ³yù¸R ¶VVÌÁNR PV ÛÉÁÖÁNS©« söélLi©± s= µy*LS NSLR iùúNR Pª«sVª« sVV ¹¸¶VVNR Pä ª« s°×ÁNR P @LiaSÌÁ\   |ms INR PL][ÇÁÙ bPOR PQßá.
NSLR iùúNR Pª« sVLi @ª« sVÌÁV
 
FyhR iaSÌÁ úFyLR iLi˳  ÏÁLi ©yÉÓ ÁNT P FyhR iaSÌÁ©« sV ª« sVLj i¸R ¶VV ª« sVVÅÁùLigS INR PÈÁª« s »R½LR igR i¼½ gR iµj¶ g][²R ¶ÌÁ\|mss ssµ³  R¶ LR iNSÌÁ xmsORPVÌÁV, ÇÁLi»R ½Vª« soÌÁV, xmspÌÁV, NSsVN` P= ÀÁú»yÌÁV, Ëܪ« sVøÌÁ©«sV »R ½LR igR i¼½ gR iµj¶ g][²R ¶ÌÁ\|ms úxmsµR¶Lj i+LiÀÁ ANR PL<R ißÔ á¸R¶VLigS, AxqsNT NR PLR iLigS ¼d ½Lj ièµj¶µô  yÖÁ.
 
ssµ³  R LR iNSÌÁ AÈÁ ª« sxqsVòª« soÌÁV, Ëܪ« sVøÌÁV, ÀÁú»R ½NR P´R¶ÌÁ xmsox  qsòNSÌÁ©« sV »R ½LR igR i¼½ gR iµj ¶ÍÜ[  zmsÌý ÁÌÁNR PV @LiµR ¶VËØÈÁVÍÜ[DLi¿yÖÁ.
 
State-Level_Sch_Class_Prog-09.5.12
2
 
»R ½LR igR i¼½ gR iµj ¶ÍÜ[©« sV ª« sVLj i¸R ¶VV ÊÁ¸R ¶VÈÁ zmsÌý ÁÌÁV AÈÁÌÁV A²R¶VNR PV®©s[LiµR¶VNR PV @ª« sNSaR PLi NR PÖÁöLi¿R Á²R¶Li µy*LS ªyLR iV FyhR iaSÌÁNR PV úxms¼½ L][ÇÁÙ D»y=x¤¦¦¦LigS ¥¦¦¦ÇÁLR igR iV©« sÈýÁV ¿R ÁW²yÖÁ.
 
 
AÈÁÌÁV, FyÈÁÌÁV, NR P´R¶ÌÁ µy*LS zmsÌý ÁÌÁLiµR ¶LR iW }qs*¿RÁèégS, ¬sLR i÷é¸R ¶VLigS »R ½LR igR i¼½ gR iµj¶ÍÜ[, FyhR iaSÌÁÍÜ[ËÜ[µ³R ¶©y˳  Ï  Áùxqs©« s NSLR iùúNR Pª« sWÌÁÍÜ[¬sª«sVgR iõª« sV¹¸¶[ VùÍØ ¿RÁW²yÖÁ.
 
 
ªy©« sÀÁ©« sVNR PVÌÁV 1 ©« sVLi²T¶ 40 xmsoxqsòNSÌÁ©« sV »R ½LR igR i¼½ gR iµj ¶ÍÜ[¬s»R½ùLi s¬s¹¸¶WgjiLi¿yÖÁ.i ªyÉÓÁ µy*LS ÀÁú»yÌÁV, xqs¬sõ®ªs[aSÌÁ Aµ³  yLR iLigS ª« sWÉý Ø²T ¶Li¿yÖÁ. xmsµyÌÁ úgSzmn sN` P Lk i²T¶Lig` i ¿Á[LiVVLi¿yÖÁ.
 
 
FyhR iaSÌÁ xqsLizqsµôð  R¶»R½NR PV xqsLiÊÁLiµ³j ¶LiÀÁ©« s ssµ³  R LR iNSÌÁ ryª« sVúgj i¬s @LigR i©±sªy²U¶ÌÁ xqsx¤¦¦¦NSLR iLi»][LR iWF~Liµj¶Li¿R ÁVN][ªyÖÁ. xqsª« sVNR PWLR iVèN][ªyÖÁ. 1, 2 »R ½LR igR i»R ½VÌÁNR PV úxms¾»½[ùNR PLigS LR iWF~Liµj ¶Li¿R ÁÊÁ²T ¶©« s gR ißÓ á»R½ NT PÉÞ©« sV (xqsLR ixmnsLS ¿Á[zqs©« s \   |¤¦¦¦úµyËص`¶, ©«sÍæÜLi²R¶ ÑÁÍý ØÍÜ[¬s FyhR iaSÌÁÍýÜ[s¬s¹¸¶Wgj iLi¿yÖÁ.
 
 
ÀÁú»yÌÁV, Ëܪ«sVøÌÁ µy*LS zmsÌý ÁÌÁV ¿RÁµR¶ª« s²R ¶Li\|ms xqsLiÅÁùÌÁNR PV xqsLiÊÁLiµ³  j¶LiÀÁ gR ißÓ á»R ½ xmspLR i*˳ Øª« s©« sÌÁ\|ms úNR Pª« sVúNR Pª«sVLigS µR¶Xztí sQ ryLj iLi¿yÖÁ.
 
 
Ëܪ« sVøÌÁV, ÀÁú»yÌÁV, ssµ³  R¶ ANSLSÌÁ©« sV gk i¸R ¶V²R ¶Li, ÀÁ»R ½VòLS»R½, LR iLigR iVÌÁV ®ªs[¸R ¶V²R ¶Li, ÊÁLiNR Pª« sVÉí Ó Á zmsxqsNR P²R ¶Li, ÊÁLiNR Pª« sVÉí ÓÁ ÛÍÁ[µy \   ®ªsV©« sLi»][Ëܪ« sVøÌÁV ¿Á[LiVVLi¿RÁ²R ¶Li. µy*LS zmsÌý ÁÌÁ ª«sW©« szqsNR P c ¿R ÁÌÁ©y»R ½øNR P LR iLigSÌÁ @Õ³ Áª« sXµô  ð  j ¶ ÇÁLR igSÖÁ.
 
1ª« s »R½LR igR i¼½ ËÜ[µ³  j ¶Li¿Á[ DFyµ³  yù¸R¶VVÌÁV FyhR iaSÌÁ úFyLR iLi˳Ϡ ÁLi ©yÉÓÁZNP[45 L][ÇÁÙÌÁNR PV xqsLiÊÁLiµ³  j¶LiÀÁ FyhR iaSÌÁÍÜ[, »R½LR igR i¼½ gR iµj ¶ÍÜ[¬sLR i*z¤¦¦¦Li¿R ÁµR ¶ÌÁÀÁ©« s NR PX»yùÌÁV, ryª«sVúgj i»][  L][ÇÁÙ ªyLk i NSLSù¿R ÁLR ißá úxmsßØ×ÁNR P©« sV LR iWF~Liµj¶Li¿RÁVN][ªyÖÁ.
 
 
State-Level_Sch_Class_Prog-09.5.12
3
»R ½LR igR i¼½ xqsLizqsµôð  R ¶»y NSLRiùúNR Pª« sVLi
 
NSLR iùúNR Pª« sV −sª« sLSÌÁV :
 
−sµyù xqsLieeÍÜ[ÇÁÚ©± s 15 ©« sVLi²T ¶ ÇÁÚ\   ÛÍÁ 31 ª« sLR iNR PV 45 L][ÇÁÙÌÁV 2ª« s »R ½LR igR i¼½ ©« sVLi²T ¶ 8ª« s »R ½LR igR i¼½ ª«sLRiNR PV −sµyùLóR iVÌÁLiµR ¶LR iV »R ½LR igR i¼½ róyLiVV ryµ³  j ¶Li¿R ÁVÈÁNR PV D®µô ¶[bPLixmsÊÁ²T ¶©« s NSLR iùúNR Pª« sVLi »R ½LR igR i¼½ xqsLizqsµô  ð  R¶»y NSLR iùúNR Pª« sVLi.
 
 
2 ©« sVLi²T ¶ 8 »R ½LR igR i»R ½VÌÁNR PV ¿ÁLiµj ¶©« s −sµyùLó  RiVÌÁLiµ¶LR iW NT PLiµj »R ½LR igR i»R ½VÌÁNR PV ¿ÁLiµj ¶©« s −sxtsQ¸R ¶VLi ªyLk i »R ½xmsöNR P @ª« sxqsLR i\   ®ªsV©« s ª«sVVÅÁùQ\   ®ªsV©« s ryª« sVLó  SQùÌÁV / @LiaSÌÁ©« sV ryµ³  j ¶LiÀÁ úxmsxqsVò»R ½Li ¿R ÁµR ¶Vª« so»R ½V©« sõ »R½LR igR i¼½NT P xqsLizqsµô  ð  R ¶VÌÁ©« sV ¿Á[¸R ¶V²R ¶Li C NSLRiùúNR Pª« sVLi ¹¸¶VVNR  úxmsµ³  y©«s ÌÁOPQQùLi.
 
bPOR PQßá :
»R ½LR igR i¼½ xqsLizqsµôð  R ¶»y NSLR iùúNRPª« sVLi gR iVLj iLiÀÁ úFy´R ¶−sVNR P, úFy´R ¶−sVN][©« sõ»R ½, D©« sõ»R ½ FyhR iaSÌÁÌÁ DFyµ³  yù¸R ¶VVÌÁV (8ª« s »R ½LR igRi¼½ ª« sLR iNRPV), úxmsµ³  y©¯[Fyµ³yù¸R ¶VVÌÁV, x  qsWäÍÞ NSLi|mý sN`P= úxmsµ³  y©¯[Fyµ³  yù¸R ¶VVÌÁV, ª« sVLi²R ¶ÌÁ Lj ir¡L`i= xmsLR i=©±s=, ª«sVLi²R ¶ÌÁ −sµyùµ³  j ¶NSLR iVÌÁNR PV ÛÉÁÖÁNS©« söélLi©± s= µy*LS INR P L][ÇÁÙ bPORPQßá ¬sLRi*z¤¦¦¦Li¿R ÁÊÁ²R ¶V©« sV.
x  mspLRi* x  msLk iOR PQ
 
ÇÁÚ©± s 13ª« s ¾»½[µk ¶ ©y²R ¶V 2 ©« sVLi²T ¶ 8 »R ½LR igR i»R ½VÌÁ −sµyùLó  RiVÌÁNPV @¬sõ −sxtsQ¸R ¶WÌÁNR PV ªyLj i ró  yLiVV¬s ¾»½ÌÁVx  qsVNR PV®©s[LiµR ¶VNR PV xmspLR i* xmsLk iOR PQ
(Pre Test)
¬sLR i*z¤¦¦¦Li¿yÖÁ.
 
 
@¬sõ −sxtsQ¸R ¶WÌÁÍÜ[¬s ryª« sVLó  SQùÌÁÍÜ[ró  yLiVV¬s gR iVLjiLiÀÁ INR P Lj iÑÁxtísQL` iÍÜ[−sµyùLó  j i ªyLk igS ©« s®ªsWµR ¶V ¿Á[¸R ¶WÖÁ.
 
 
ÇÁÚ©± s 14 ©yÉÓ ÁNT P xmspLR i* xmsLkiOR PQ Aµ³  yLR iLigS −s−sµ³  R ¶ −sxtsQ¸R ¶WÌÁÍÜ[−sµyùLó  R iVÌÁ róyLiVV¬s −sZaý P[ztsQLi¿yÖÁ.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->