Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sijske vesvese

Sijske vesvese

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,924|Likes:
Published by roxy_su

More info:

Published by: roxy_su on Dec 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

 
HOMEINIZAM U BIH 
Poznato je da je šiizam nastrani pravac koji je uvijek bio rak–rana islamskog ummeta. Šiiti su uvijekradili sa kvislinzima i zabijali nožu le
đ
a sunnitima. Dovoljna je jedna
č
injenica koja može najboljeopametiti Bošnjake muslimane: Osmanska država nije proznavla Safevijsku šiitsku državu koja je bilapandan Osmanskom hilafetu. Safevije (sa podru
č
ja današnjeg Irana) su zabile nož u le
đ
a Turcima koji suopsjedali Be
č
1529. g. sklopivši tajni ugovor sa tadašnjom austougarskom kraljicom i udarivši na Osmanskudržavu. Tako su Turci bili prisiljeni napustiti front i opsjedu Be
č
a i vratiti se da se bore na granicama saSafevijeskom državom. Jedna od
č
injenica koja govori da Osmanlije nisu uvršatavale šiite Safevije me
đ
umuslimane je i da su im uskra
ć
ivali pravo dolaska na hadždž tokom osmanske vladavine. Pogledaj slike izsavremnog doba:
 
 Bosanski muslimani se prvi put direktnije susre
ć
u sa šiitskim u
č
enjima agresijom na BiH 1992.godine. Iranski šiiti su BiH vidjeli kao dobru priliku za IZVOZ HOMEINIJEVSKE REVOLUCIJE putemhumanitarne i vojne pomo
ć
i. Ta pomo
ć
je prihva
ć
ana od strane tadašnje vlasti koja nije znala (ili jegledala na ve
ć
u korist u odnosu na manju) za njihove perfidne namjere širenja šiitskog „mezheba“ ihomenizima u BiH. Veze tadašnjih BiH (bošnja
č
kih) vlasti i iranskog šiitskog režima su daleko prijeuspostavljene odlaskom pripadnika pokreta „Mladi muslimani“ u Iran nakon tamošnje šiitske revolucije.Veze su oja
č
ale i to je rezultiralo ostankom šiitskog utjecaja na bošnja
č
ke politi
č
are i javnost. Naro
č
ito senjihov poziv o
č
ituje kao perfidan zbog postepenosti pozivanja u svoje vjerovanje i skrivanje ovogvjerovanja u po
č
etnim etapama pridobijanja širih masa (tukja/tekijja).Današnje šiitske aktivnosti su umotane u odoru IZ BiH, ili ta
č
nije pojedinaca u IZ BiH koja jeprisiljena zbog ratnih usluga tolerisati tajnovito ezoteri
č
no širenje ovog u
č
enja koje je
č
esto potpomognutointelektulanim slojevima sa FIN-a.Najbolji pokazatelj je nedavno primanje
dr. Rešida Hafizovi
ć
a
za
č
lana Iranske akademije zafilozofiju u Teheranu.
1
 Osim njega, tu su intelektualci koji otvoreno ne zagovaraju šiitsku misao, ali su veoma blagonaklonii izražavaju krajne simpatije prema njoj. Od njih su:
dr. Enes Kari
ć
, dr. Adnan Silajdži
ć
, dr. DžemaludinLati
ć
, Nedžad Lati
ć
(koji je javno na televiziji SAHAR u nov. 2006.g. branio
Homeinija
nakon nekih
 
Rešid Hafizovi
ć
Enes Kari
ć
Adnan Silajdži
ć
Džemaludin i Nedžad Lati
ć
 
PROPAGATORI HOMEINIZMA U BIH U RUHU SUNNIZMA
1
Postdiplomski studij je završio u Zagrebu na Katoli
č
kom bogoslovnom fakultetu 1989., a na Filozofskomfakultetu Sarajevskog univerziteta doktorirao 1993. na temu: «Filozofsko-teološko u
č
enje o Logosu u djeluMuhyiddin Ibn 'Arabija». Njegovo preferiranje šiizma, uz poznato nau
č
avanje sufizma, ogleda se u radovimapod naslovom::
Biti šiija – biti musliman na drugi na
č
in
, «Znakovi vremena», IV, 12, Sarajevo 2001.
Mikrokozmi
č
ka dimenzija Tawhida u šiijskoj duhovnosti
, Zbornik radova FIN-a, V, Sarajevo 1996. Ne znase ta
č
no šta je utjecalo na feminiziranost njegov glasa i pokreta.
 
komentara Slobodne Bosne, nov.). Džemaludin Lati
ć
je jedan od vo
đ
a urednika vjerskog programa -propalog projekta BRT-a, Bošnja
č
ke televizije koju je finansirao Iran. Šiitska kurtoazija, pored finansijkepodrške, bila je jedan od glavnih povoda pridobijanja ovih li
č
nosti.
TIJESNA SARADNJA FIN-a i IRANA
Profesor dr.
Fatima Tabataba'i
ro
đ 
ena je 1954. godine u Qomu, Iran. Majka je troje djece.Njezin otac, ajatollah
Seyyed Baqer Tabataba'i
bio je jedan od istaknutijih profesora natradicionalnom islamskom sveu
č 
ilištu u tom gradu.Trenutno rukovodi
Odjelom za islamsku gnozu (irfan islami) u Istraživa
č
kom institutu ImamHomeini u Teheranu
.U toku mjeseca novembra i decembra akademske 2005./2006. godine boravi kao gostuju
ć
i profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na poziv Fakulteta kao gost na Katedri za akadikoju vodi prof. dr. Rešid Hafizovi
ć
.
(http://www.fin.ba/fin_info/oglasna_tabla/obavjestenja.htm) Tako
đ
er, i na lokalnim nivoima postoje grupe i pojedinci koji podržavaju i afirmišu šiitsku misao izvjerskih ili materijalnih pobuda, a oni
ć
e biti spomenuti prilikom taksativnog navoda šiitskih aktivnosti uBiH, a one su:
1. AKTIVNOSTI IRANSKOG KULTURNOG CENTRA
U SARAJEVU (ul. Ferhadija 2.) kroz koji se promi
č
ešiitksko vjerovanje, ali zakamuflirano u filozofiju, sufizam i tzv. islamsku misao.Iranska biblioteka oformljena je 1998. godine kao zajedni
č
ki projekt Biblioteke i Iranskog kulturnogcentra u Sarajevu, koji djeluje pri Ambasadi Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini.
Č
itaocima je naraspolaganju oko 500 knjiga o orijentalnoj kulturi i civilizaciji, na
č
etiri jezika: perzijskom, arapskom,engleskom i bosanskom. Iranski kulturni centar nastoji da fond proširuje djelima prevedenim na bosanskijezik, kako bi gra
đ
a bila dostupna širem krugu
č
italaca. Iranska biblioteka redovno dobija
č
asopis
"NUR" nabosanskom jeziku, koji izdaje Iranski kulturni centar
, a posve
ć
en je iranskoj kulturi, umjetnosti icivilizaciji. Najmla
đ
im
č
itaocima na raspolaganju su slikovnice i knjige za dje
č
iji i omladinski uzrast.U saradnji sa Iranskim kulturnim centrom povremeno se organiziraju predavanja o velikim iranskim„stvaraocima“. Zapažena i veoma posje
ć
ena bila su predavanja o životu Dželaludina Rumija i njegovojpoeziji sabranoj u "Mesneviji", o pjesniku "Rubaija" Omaru Hajamu i o "Divanu" vo
đ
e Islamske revolucijeImama Homeinija.

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
Tranceformat liked this
besplatne e - knjige added this note
suniti vi ste govna vi iste muslimani kao mi vi ste stoka
besplatne e - knjige added this note
koje laži stoko blaijska šta pljujete
Alem Dizdarevic added this note
Sve sto je navedeno navedeno je uz dokaze i tvrdnje nisu samo suplje rijeci.Za ovo sam cuo prije samo nisam bio dovoljno informisan.Autoru hvala na ovom tekstu i da ga Allah nagradi
1 thousand reads
1 hundred reads
Zainab liked this
Saida Babic liked this
Ajla Spahic-Hrustic liked this
mu_min added this note
Kad već imamo ovako hrabru gospodu da napišu sve i svašta o dotičnim osobama, nazivajući pojedince i "medžusijama", "tzv. učačaima Kur ana", "izvjesnim profesorima" itd... ne bi bilo loše da se i oni sami predstave i otkriju svoj identitet. Gore prozivani ljudi, ipak, za razliku od ovih skrivenih likova rade legalno i otvoreno. Potpaljuju ljude sa tekstovima, bace bombu pa se zavuku u rupu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->