Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
subiecte contabilitate rezolvate

subiecte contabilitate rezolvate

Ratings:
(0)
|Views: 1,424|Likes:
Published by Iulia Kiss

More info:

Published by: Iulia Kiss on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

 
 
1) Care sunt cele doua laturi ale patrimoniului si componenta lor.
Patrimoniul este format din universalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu valoare economică, aparţinândunui subiect de drepturi şi obligaţii (unei persoane fizice sau juridice – 
 
denumită titular de patrimoniu) precum şi din totalitatea bunurilor cu valoare economică la care se referă
.
A. Activele patrimoniale
suntformate din
totalitatea drepturilor
pe care le are un titular de patrimoniu. Aceste drepturi, la rândul lor,
îmbracă forma drepturilor de proprietate şi a drepturilor de creanţă.
 a) Drepturile de proprietate (drepturile reale) sunt formate din totalitatea bunurilor economice
(tangibile şi intangibile) asupra cărora se exercită un drept de proprietate.
 b) Drepturile de cre
anţă (creanţele unei entităţi) sunt drepturile aparţinând unei persoane (creditorului)de a pretinde altei persoane (debitorului) să
-
şi îndeplinească o anumită obligaţie: să dea sau să nu dea, să facăsau să nu facă ceva. Drepturile de creanţă sunt structurate de către contabilitate sub diverse denumiri cumsunt debitori, clienţi etc.
 
B. Pasivele patrimoniale,
 
datoriile sau obligaţiile formează cea de
-
a doua latură a patrimoniului.Datoriile unei entităţi (unui titular de patrimoniu) sunt structurate de către contabilitate în datorii faţă de proprietari (acţionari, asociaţi, întreprinzători) şi datorii faţă de terţi. Din punctul de vedere al contabilităţii,cuvântul pasiv desemnează în acelaşi timp datoriile faţă de proprietari (pasive interne) cât şi datoriile faţă deterţi (pasive externe).
 a)
Datoriile unei unităţi patrimoniale faţă de proprietari
 
formează capitalurile proprii ale entităţii
respective (pasive interne). Aceste capitaluri proprii sunt, la rândul lor, formate din:- aportul proprietarilor la constituirea sau majorarea capitalului social sau individual;-
 profitul obţinut de întreprindere şi nedistribuit către proprietari, lăsat la dispoziţia entităţii pentruautofinanţarea activităţii sub forma rezervelor, rezultatelor nerepartizate etc.
 Dator
iile unităţii patrimoniale faţă de proprietari corespund drepturilor de creanţă pe care le au aceştiaasupra întreprinderii. Aceste raporturi de drepturi şi/sau obligaţii dintre entitate şi proprietarii acesteia suntcunoscute şi sub denumirea de situaţie netă sau patrimoniu net, „poziţie financiară”. (În lucrările de evaluareşi analiză financiară se utilizează într 
-
o accepţiune apropiată şi termenul „activ net”).
 b)
Datoriile faţă de terţi (pasivele externe)
 
au o structură complexă formată din:
 - datorii
 bine precizate ca mărime şi scadenţă cum sunt cele faţă de angajaţi, faţă de bănci, faţă defurnizori, faţă de bugetul naţional public (bugetul consolidat) etc.
 -
datorii probabile sau angajamente condiţionate cum sunt provizioanele constituite pentru acop
erireaunor riscuri viitoare sau a unor cheltuieli viitoare, veniturile de realizat în viitor etc.
2) Definiti cheltuielile. Etapele ocazionarii cheltuielilor.
Cheltuielile
 
constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadeicontabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor sau creşteri ale datoriilor, care se concretizează
 în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cel re
zultate din distribuirea acestora către acţionari.
 Ocazionarea cheltuielilor
 
se derulează de regulă în
patru etape
, după cum urmează:
 a
 – 
 
angajarea
 
intervine în momentul cumpărării când se creează obligaţia bănească faţă de furnizori dea plăti bunurile sau serviciile primite de la aceştia;
 b
 – 
 
plata
constă în achitarea unei sume de bani ca echivalent în cadrul relaţiilor comerciale sau detransfer (fără echivalent) în cadrul relaţiilor financiare. Astfel, achitarea obligaţiilor faţă de un furnizor 
reprezin
tă o plată ca echivalent, iar achitarea unui impozit datorat reprezintă un transfer fără echivalent.
 c
 – 
 
consumul sau vânzarea
 
este specific utilizării efective a bunurilor economice în vedereasatisfacerii unor nevoi ale unităţii.
 d
 – 
 
 încorporarea
este o
etapă strict contabilă în cadrul căreia cheltuielile sunt decontate asuprarezultatelor exerciţiului.
 Aceste etape derulate în formarea cheltuielilor pot fi succesive sau simultane, astfel:-
aprovizionările de materii prime presupun aprovizionarea şi stocarea acestora, plata făcându
-se
concomitent (cash) sau ulterior şi consumul propriu
-
zis. Deci angajarea poate să preceadă plata şi consumul.
 
Uneori materiile prime aprovizionate se consumă înainte de a fi plătite (consumul precede plata), iar în
alte
situaţii angajarea se suprapune în timp cu plata (aprovizionări cu plata pe loc în numerar).
 
 
-
consumurile de bunuri nestocabile (energia, apa, servicii de la terţi) au loc simultan cu angajarea
(aprovizionarea), iar plata lor se face ulterior.
3) Definiti imobilizarile financiare si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarea lorin contabilitate.
Imobilizările financiare cuprind acţiunile deţinute la entităţile afiliate, împrumuturile acordate entităţilor 
afiliate, interesele
de participare, împrumuturile acordate entităţilor de care compania este legată în virtuteaintereselor de participare, alte investiţii deţinute ca imobilizări, alte împrumuturi.
 
În conturile de creanţe reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în
baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.
La alte împrumuturi acordate se cuprind garanţiile, depozitele şi cauţiunile depuse de entitate la terţi.
 
Entităţile care au evidenţiate în contul de creanţe imobilizate creanţele aferente contractelor de leasingfinanciar, precum şi alte creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an, vor prezenta în bilanţ, laimobilizări financiare, numai partea cu
 
scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată lacreanţe.
 
Imobilizările financiare recunoscute ca activ se evaluează la costul de achiziţie sau valoarea determinată
prin contractul de dobândire a acestora.
1) Receptionarea marfurilor expediate de un furnizor determina:a
 – 
cresterea cheltuielilor cu marfurile aprovizionate (C+x) si- cresterea obligatiilor fata de furnizor (D+x)b
 – 
cresterea stocurior de marfuri (A+x) si- cresterea veniturilor din operatiuni cu marfurile (V+x)C
 – 
cresterea stocurilor de marfuri (A+x) si- cresterea datoriilor fata de furnizor (D+x)2) Retinerea de la angajati a impozitului pe venituri de natura salariilor determina:a
 – 
cresterea datoriilor fiscale (D+x) si- cresterea veniturilor financiare (V+x)b
 – 
cresterea disponibilitatilor banesti (A+x) si- reducerea datoriilor fata de personal (D-x)C
 – 
reducerea obligatiilor fata de personal (D-x)- cresterea obligatiilor fiscale (D+x)3) Aportul in numerar adus de actionarii care au subscris sa participe la majorarea capitalului socialse inregistreaza:A 5121 = 456b 5121 = 1011c 1012 = 456
1.
Societatea majoreaza capitalul social cu 5.000.000 lei reprezentand incorporarea in masa acestuiaa urmatoarelor elemente:a)
 
rezerve 2.500.000b)
 
rezultatul raportat 1.500.000c)
 
diferente din reevaluare 1.000.000Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V.N. de 1000 lei.%= 1012 5000000106 2500000105 1000000117 1500000
 
2.
Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente exercitiului in cursdupa cum urmeaza :a)
 
cheltuieli de constituire 100.000b)
 
cladiri 500.000c)
 
masini, utilaje, instalatii 4.000.000d)
 
mijloace de transport 1.000.000680=281 100000681=281 5500000
3.
Societatea vinde produse finite la un pret de vanzare de 30.000.000 lei, TVA 19%, costul deproductie aferent fiind de 24.500.000 lei.401=% 30380000701 245000004427 58800001) Care sunt punctele de vedere sub care contabilitatea abordeaza situatia neta.
Situaţia netă (poziţia financiară) este abordată de către contabilitate şi de către alte ştiinţe de gestiune,din două puncte de vedere:
 
1. ca totalitatea obligaţiilor unităţii patrimoniale faţă de proprietarii săi sau ca totalitatea drepturilor decreanţă ale acţionarilor sau asociaţilor asupra entităţii.
 
Această abordare corespunde normelor legale referitoare la societăţile comerciale, semnificaţiei
 juridice a patrimoniului.
Reglementările naţionale referitoare la societăţile comerciale prevăd că în cazul lichidării unei unităţi patrimoniale, terţii creditori (salariaţi, furnizor, bănci, organe fiscale etc.) au o prioritate legală faţă de proprietari. Ca urmare, se achită mai întâi obligaţiile faţă de terţi şi numai valoarea rămasă, „interesulrezidual” se distribuie între acţionari şi asociaţi. Ca urmare, ecuaţia juridică a patrimoniului ia forma:SITUAŢIA NETĂ (poziţia financiară) = ACTIVE PATRIMONIALE – 
 
DATORII FAŢĂ DE TERŢI
(PASIVE PATRIMONIALE)
2. ca sumă a capitalurilor proprii. Această abordare corespunde cel mai bine tehnicilor contabilităţii şiterminologiei contabile. Pentru o mai uşoară înţelegere de către utilizatorii externi – 
care nu au în toate
cazurile suficiente cunoştinţe contabile – 
 
a situaţiilor financiare în ultimul timp se constată o înlocuir 
e a
expresiei „capitaluri proprii” cu expresia „interesul rezidual”.
 
2) Definiti veniturile. Etapele ocazionarii veniturilor.
Veniturile
 
constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabilesub formă de intrări sau creşteri ale activelor sau descreşteri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale
capitalului propriu, altele decât cele rezul
tate din contribuţiile acţionarilor.
 
În cazul agenţilor economiciveniturile se creează, de regulă, în urma parcurgerii a
patru etape:
a
 – 
 
obţinerea, uneori şi stocarea, producţiei în curs, a lucrărilor şi serviciilor executate, aproduselor finite şi a semifabricatelor recepţionate
 
(venituri din variaţia stocurilor);
 b
 – 
 
facturarea producţiei
 
constă în transferul dreptului de proprietate de la vânzător la clienţii săi.Facturarea dă naştere la un drept de creanţă asupra beneficiarilor de produse;
 c
 – 
 
 încasarea
 
reprezintă etapa în care se transformă în bani rezultatele activităţii;
 d
 – 
încorporarea
 
este o etapă contabilă în cadrul căreia veniturile sunt încorporate în rezultate în
vederea acoperirii cheltuielilor.
3) Definiti stocurile de materii prime si aratati criteriile care trebuie satisfacute pentru inregistrarealor in contabilitate.
 Stocurile sunt active circulante.
materiile prime
, care participă direct la fabricarea produselor şi se regăsescîn produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformată
 
1) Inregistrarea facturii pentru energie si alte utilitati consumate determina:

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
apa liked this
Polivanez Sergiu liked this
denisa1997 liked this
denisa1997 liked this
denisa1997 liked this
Oli Olivia liked this
Zina Saenco liked this
Silvia Grosu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->