Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prawo_budowlane

Prawo_budowlane

Ratings: (0)|Views: 280|Likes:
Published by Jan
Ustawa Prawo budowlane
Ustawa Prawo budowlane

More info:

Published by: Jan on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2012

pdf

text

original

 
Dz.U.10.243.1623Dz.U.11.32.159Dz.U.11.45.235Dz.U.11.94.551Dz.U.11.135.789Dz.U.11.142.829
 
USTAWA
 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane
1)
 (tekst ujednolicony przez GUNB)
Rozdział 1Przepisy ogólne
 
Art. 1.
Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustaw
ą
", normuje działalno
ść
obejmuj
ą
c
ą
 sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okre
ś
lazasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
Art. 2.
1. Ustawy nie stosuje si
ę
do wyrobisk górniczych.2. Przepisy ustawy nie naruszaj
ą
przepisów odr
ę
bnych, a w szczególno
ś
ci:1) prawa geologicznego i górniczego - w odniesieniu do obiektów budowlanych zakładówgórniczych;2) prawa wodnego - w odniesieniu do urz
ą
dze
ń
wodnych;3) o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - w odniesieniu do obiektów i obszarówwpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów i obszarów obj
ę
tych ochron
ą
konserwatorsk 
ą
 na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Art. 3.
Ilekro
ć
w ustawie jest mowa o:1) obiekcie budowlanym - nale
ż
y przez to rozumie
ć
:a) budynek wraz z instalacjami i urz
ą
dzeniami technicznymi,b) budowl
ę
stanowi
ą
c
ą
cało
ść
techniczno-u
ż
ytkow
ą
wraz z instalacjami i urz
ą
dzeniami,c) obiekt małej architektury;2) budynku - nale
ż
y przez to rozumie
ć
taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi
ą
zany zgruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc
ą
przegród budowlanych oraz posiadafundamenty i dach;2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nale
ż
y przez to rozumie
ć
budynek wolno stoj
ą
cyalbo budynek w zabudowie bli
ź
niaczej, szeregowej lub grupowej, słu
żą
cy zaspokajaniupotrzeb mieszkaniowych, stanowi
ą
cy konstrukcyjnie samodzieln
ą
cało
ść
, w którymdopuszcza si
ę
wydzielenie nie wi
ę
cej ni
ż
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalumieszkalnego i lokalu u
ż
ytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczaj
ą
cej 30 %powierzchni całkowitej budynku;
 
3)
1
budowli - nale
ż
y przez to rozumie
ć
ka
ż
dy obiekt budowlany nieb
ę
d
ą
cy budynkiem lubobiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoj
ą
ce maszty antenowe, wolno stoj
ą
ce trwalezwi
ą
zane z gruntem urz
ą
dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj
ą
ce instalacje przemysłowe lub urz
ą
dzeniatechniczne, oczyszczalnie
ś
cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody,konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej
ś
cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak 
ż
e cz
ęś
ci budowlane urz
ą
dze
ń
technicznych(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni j
ą
drowych i innychurz
ą
dze
ń
) oraz fundamenty pod maszyny i urz
ą
dzenia, jako odr
ę
bne pod wzgl
ę
demtechnicznym cz
ęś
ci przedmiotów składaj
ą
cych si
ę
na cało
ść
u
ż
ytkow
ą
;3a) obiekcie liniowym - nale
ż
y przez to rozumie
ć
obiekt budowlany, któregocharakterystycznym parametrem jest długo
ść
, w szczególno
ś
ci droga wraz ze zjazdami, liniakolejowa, wodoci
ą
g, kanał, gazoci
ą
g, ciepłoci
ą
g, ruroci
ą
g, linia i trakcjaelektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpo
ś
rednio w ziemi,podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niejzainstalowane nie stanowi
ą
obiektu budowlanego lub jego cz
ęś
ci ani urz
ą
dzeniabudowlanego;4) obiekcie małej architektury - nale
ż
y przez to rozumie
ć
niewielkie obiekty, a w szczególno
ś
ci:a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy
ż
e przydro
ż
ne, figury,b) pos
ą
gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,c) u
ż
ytkowe słu
żą
ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz
ą
dku, jak: piaskownice, hu
ś
tawki,drabinki,
ś
mietniki;5) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale
ż
y przez to rozumie
ć
obiekt budowlanyprzeznaczony do czasowego u
ż
ytkowania w okresie krótszym od jego trwało
ś
ci technicznej,przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak 
ż
e obiekt budowlanyniepoł
ą
czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda
ż
y ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz
ą
dzenia rozrywkowe,barakowozy, obiekty kontenerowe;6) budowie - nale
ż
y przez to rozumie
ć
wykonywanie obiektu budowlanego w okre
ś
lonymmiejscu, a tak 
ż
e odbudow
ę
, rozbudow
ę
, nadbudow
ę
obiektu budowlanego;7) robotach budowlanych - nale
ż
y przez to rozumie
ć
budow
ę
, a tak 
ż
e prace polegaj
ą
ce naprzebudowie, monta
ż
u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;7a) przebudowie - nale
ż
y przez to rozumie
ć
wykonywanie robót budowlanych, w wynikuktórych nast
ę
puje zmiana parametrów u
ż
ytkowych lub technicznych istniej
ą
cego obiektubudowlanego, z wyj
ą
tkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchniazabudowy, wysoko
ść
, długo
ść
, szeroko
ść
b
ą
d
ź
liczba kondygnacji; w przypadku dróg s
ą
 dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj
ą
cym zmianygranic pasa drogowego;8) remoncie - nale
ż
y przez to rozumie
ć
wykonywanie w istniej
ą
cym obiekcie budowlanymrobót budowlanych polegaj
ą
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi
ą
cychbie
żą
cej konserwacji, przy czym dopuszcza si
ę
stosowanie wyrobów budowlanych innychni
ż
u
ż
yto w stanie pierwotnym;
1
Art. 3 pkt 3 zmieniony przez art. 59 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji wzakresie obiektów energetyki j
ą
drowej oraz inwestycji towarzysz
ą
cych (Dz. U. Nr 135, poz. 789), wszedł w
ż
ycie zdniem 1 lipca 2011 r.
 
9) urz
ą
dzeniach budowlanych - nale
ż
y przez to rozumie
ć
urz
ą
dzenia techniczne zwi
ą
zane zobiektem budowlanym, zapewniaj
ą
ce mo
ż
liwo
ść
u
ż
ytkowania obiektu zgodnie z jegoprzeznaczeniem, jak przył
ą
cza i urz
ą
dzenia instalacyjne, w tym słu
żą
ce oczyszczaniu lubgromadzeniu
ś
cieków, a tak 
ż
e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
ś
mietniki;10) terenie budowy - nale
ż
y przez to rozumie
ć
przestrze
ń
, w której prowadzone s
ą
robotybudowlane wraz z przestrzeni
ą
zajmowan
ą
przez urz
ą
dzenia zaplecza budowy;11) prawie do dysponowania nieruchomo
ś
ci
ą
na cele budowlane - nale
ż
y przez to rozumie
ć
tytułprawny wynikaj
ą
cy z prawa własno
ś
ci, u
ż
ytkowania wieczystego, zarz
ą
du, ograniczonegoprawa rzeczowego albo stosunku zobowi
ą
zaniowego, przewiduj
ą
cego uprawnienia dowykonywania robót budowlanych;12) pozwoleniu na budow
ę
- nale
ż
y przez to rozumie
ć
decyzj
ę
administracyjn
ą
zezwalaj
ą
c
ą
narozpocz
ę
cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
ż
budowaobiektu budowlanego;13) dokumentacji budowy - nale
ż
y przez to rozumie
ć
pozwolenie na budow
ę
wraz z zał
ą
czonymprojektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz
ęś
ciowych i ko
ń
cowych, wmiar
ę
potrzeby, rysunki i opisy słu
żą
ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi
ąż
ę
 obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod
ą
monta
ż
u - tak 
ż
e dziennik monta
ż
u;14) dokumentacji powykonawczej - nale
ż
y przez to rozumie
ć
dokumentacj
ę
budowy znaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymipomiarami powykonawczymi;15) terenie zamkni
ę
tym - nale
ż
y przez to rozumie
ć
teren zamkni
ę
ty, o którym mowa wprzepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;16) (uchylony);17) wła
ś
ciwym organie - nale
ż
y przez to rozumie
ć
organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła
ś
ciwo
ś
ci, okre
ś
lonej w rozdziale 8;18) (uchylony);19) organie samorz
ą
du zawodowego - nale
ż
y przez to rozumie
ć
organy okre
ś
lone w ustawie zdnia 15 grudnia 2000 r. o samorz
ą
dach zawodowych architektów, in
ż
ynierów budownictwaoraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pó
ź
n. zm.
2)
);20) obszarze oddziaływania obiektu - nale
ż
y przez to rozumie
ć
teren wyznaczony w otoczeniuobiektu budowlanego na podstawie przepisów odr
ę
bnych, wprowadzaj
ą
cych zwi
ą
zane z tymobiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;21) (uchylony);
 22)
 2
odnawialnym
 ź 
 ródle energii nale
 ż 
 y przez to rozumie
ć 
odnawialne
 ź 
 ródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó
 ź 
 n. zm.); 23)
 3
cieple u
 ż 
 ytkowym w kogeneracji – nale
 ż 
 y przez to rozumie
ć 
ciepło u
 ż 
 ytkowe w kogeneracji, o którym mowa w art. 3 pkt 34 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.
 
Art. 4.
Ka
ż
dy ma prawo zabudowy nieruchomo
ś
ci gruntowej, je
ż
eli wyka
ż
e prawo dodysponowania nieruchomo
ś
ci
ą
na cele budowlane, pod warunkiem zgodno
ś
ci zamierzeniabudowlanego z przepisami.
2
 
Art. 3 pkt 22 dodany przez art. 38 pkt 1ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno
ś
ci energetycznej (Dz. U. Nr94, poz. 551), wejdzie w
ż
ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
 
3
 
Art. 3 pkt 23 dodany przez art. 38 pkt 1ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno
ś
ci energetycznej (Dz. U. Nr94, poz. 551), wejdzie w
ż
ycie z dniem 1 lipca 2012 r.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->