Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Oslobođenje [broj 23500, 19.5.2012]

Oslobođenje [broj 23500, 19.5.2012]

Ratings: (0)|Views: 261 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on May 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2012

pdf

text

original

 
A_HACAXJDFJ
_ZCAYN( >0$ :$ 32>3$
Eai`dn HW\@@@
Csaf 3?$:22O`fjdn6 > MK!< MD
CG DJVN\@_D@ IDJ\D@M
_nsnfj|a
 uuu$ahacaifjdfj$cn
INDN_ RS@HAE
   R   A   M   H   A   D    T   @   Y   N   A   O   @   K   N   _   R   J   O   @   F   N   H   D   @   R   S   @   H   A   E
\jtjsn z Kødogjdz l`dnhj H`ej rs|nmn
CNPJSD YSNB@ @_MZRHFJDFJ(OGJH_JN FZS@ RS\Z Y@YZHZ
Fjhma Mno`d(
thnd J|sarmae rnshnkjdyn
RaehjinfyjYzsmz.
9+:$ ysndn9<+95$ysndn
Easnbij z vdnmz Rsj|jdyn
AY\ASJDN DA\N LNCS@MN
>5$ ysndn
_rakjd`tmn ms`vn z Kaynsz
CA]DFNO@ Z\@FJ[D@OZ(GS\NY@ @V DFJ
3$ ysndn
 
A_HACAXJDFJ
zcayn(
>0$
knf!|`cndf32>3$
3
Z B@B@
\jh`m` ysjcnfz rad`fjy` yjsjy ms`vj
Thnd Rsjifjid`}y|n C`G Djcaf}n Sniknda|`{ nyna j >5$ kn fn z Dju Pasmz  ejdjsnhd`k jmsjynsak Zfj+ i`dfjd`g dno` fn Cnd M`+kaadak$ Cnd M`+kaad vng|nh`a fj Djcaf}` Sniknda|`{z vn dfjea|a ztj}{j dn yjknymaf ijcny` ‘_yndfj |fjymj jmadak` fj ` l`dnd` fn z 32>3$‛ Dn+ ehn`a fj in Zfji`dfjdj dno` fj t`dj |j in j rsj|nv`xj nmyzjhdn |fjymn ms`vn ` `rzdj K`hjd`fm` snv|afd` o`hfj+ |` Zfji`dfjd`g dno` fn$ _nea|asd`o` z j nehn`h` in fj a|n ijcnyn |jakn |nbdn vn o` fjh` |` fjy ` in rsjiyn|hfn n+ ka fjind i`a ramz}n fn in j s` fj}` ehacnhdn ms`vn$ A`k yaen( madynya|nh` z in dnf|j{` yjsjy nmy`|da+ y` z |jv`  `vhnmak `v ms`vj ysjcn in radjz |jh`mj ` sn+ v|` fjdj vjkhfj ma fj z ` y|as`hj ms`vz( nh` in dj ysjcn vndjkns`y` rav`o` fz knh`g ` djsnv|` fjd`g vjknhfn$ Snikn+ da|`{ fj `vsnv`a rsjkday C`G in dnrsn|` masnmj dn+ rs` fji$Yjkn snvea|asn c`hn fj ` nmyzjhdn `yzno` fn z C`G$ Ej+ djsnhd` jmsjyns `vsnv`a fj vnia|ahfy|a lask`sndfjk \`+  fj{n k`d`ynsn C`G ` dniz in {j C`G `rzd`y` |j z|fj+ yj raysjcdj vn rzdarsn|da thndy|a z JZ$ Sniknda+ |`{ fj `dlask`sna Cnd M`+kaadn a ysjdzydaf rah`y`tmaf ` jmadakmaf `yzno` f` z C`G yj rada|`a |af aisnd` fj ra+ vdny` yn| in raya fndfj Mndojhns` fj |`amae rsjiyn+ |d`mn z C`G rsjiyn|hfn dn favc`hfd` fz rsjrsjmz C`G dn dfj+ dak rzyz mn JZ$ \nbdn yjkn nyndmn c`hn fj ` `yzno`+  fn z sje`adz$Ejdjsnhd` jmsjyns j rajcda `dyjsj`sna vn dnrsj+ inm vjknhfn vnrnidae Cnhmndn dn rzyz mn JZ$ Snikn+ da|`{ fj `ynmna in fj C`G z yak k`hz ray`ehn |`}j ai ra fji`d`g vjknhfn z sje`adz( nh` in knysn in c` c`ha ia+ csa }ya rs` fj |j vjkhfj vnrnidae Cnhmndn `dyjes`sny` z JZ$ Dnehn`a fj in thndy|a z JZ dj vdnt` nka jmadak+ mz ync`hday |j{ ` rsa fjmy k`sn( |jakn |nbnd vn sje`+ ad$ Fjidn ai yjkn nyndmn c`ha fj ` r`yndfj Ch`mae `+ yamn(  rajcd`k a|syak dn nmyzjhda yndfj z _`s` f`( na+ r{jda fj( zv aynha( `v Rsjifjid`}y|n C`G$
SNIKNDA\@[ _ CND M@+KAADAK
\@FJ_Y@
 \` fj{d`o` Mhzcn Gs|nyn z Esni+ mak |` fj{z Kaynsn( mna ` Gs|ny` `v ysztd`g hzbc` \` fj{n ` Esnimj zrsn |j( fztjs z cafma y`snh` fjid`+ oz Esnimae |` fj{n ` ya vcae rakj+ d`mn rae`dzh`k caso`kn Nsk` fj C`G( ma f` fj rayn| hfjd z i|as`}yj Esnimj |` fj{d`oj cjv raysjcdj iamzkjdyno` fj$ Ynmaxjs( fjid`o` Esnimae |` fj{n d` fj dnvat`a d` esniadntjhd`m Kaynsn Hfzca Cj+ }h`{( mna d` vnkfjd`on rsjifjin |n+  fz{je Esnimae |` fj{n `v sjin srmae dnsain _hnxndn Eaya |no$ @v GIV+n C`G fj rs`ar{jda mnma fjid`oz cafmay`sn fz fjs ‘d` |jtjs zat` vnfjindfn Esnimaen |` fj{n d` fj `vkfj}yjda djhjenhda rayn| + hfjda rakjd+ac`hfjbfj rs`rnid`+ o`kn Nsk` fj C`G‛$ Esniadntjhd`m  Cj}h`{ fj raszt`a mnma dn fjid`o` d` fj zifjha |na fjs fj ynma aihzt`hn dfjea |n ysndmn + GIVC`G$
C`ymn vn rnsyjs
+ Thnd nk GIV+n C`G ` ra}yz+ fjk iadjjd` yn| |a fj ysndmj$ Ya vdnt` in dj{z zifjha |ny` z vnmn+ vnd`k fjid`onkn Esnimaen |` fj+ {n ma fj j fjidaysnda( cjv madvzh+ yno` fn( vnmnvz fz z Esnimaf |` fj{d`+ o` |j iam j dj snvs` fj}` ‘rakjd`+ tmn ms`vn mai Esnimj |` fj{d`oj‛$  Nrjh`snk in j bzsda( ra kaez+ {day` aikng( aisji` iszen hamn+ o` fn ` in j dnyn |` aisbn |ndfj vn+ mnvnd`g fjid`on( mnma c`ka sfj+ }n |nh` dnf |`ynhd` fj rsachjkj esnin( dn |ai` j z Cj}h`{j |z rs`ar{jdfz$ Rsjifjid`m Mhzcn _IN z Esni+ mak |` fj{z Kaynsn Ni`h ]zyn fj( rnm( `vfn |`a mnma fj Mhzc Ca}dfnmn snd` fj( rs` fj nkae ay|asjdfn \` fj+ {d`oj( z|a f`a vnmhfztnm in Esnima  |` fj{j ysjcn aihzt` |ny` a zsjxjdfz rnsyjsn \` fj{d`oj$ + Ra}y` |ny {jka aihzmz \` fj{n a zsjxjdfz rnsyjsn Esnimj |` fj{d`+ oj( fjs Esnima |` fj{j fji`da kabj iad` fjy` aihzmz a yakz }ya {j j dn+ hnv`y` z rnsyjsz \` fj{d`oj( n dj Aifjh vn zscnd`vnk Esnin Kaynsn( sj+ mna fj ]zyn$Da( rayrsjifjid`m Esnimae  |` fj{n Ind` fjh \`ia |`{ rasztz fj mnma Esnima |` fj{j djkn snvhaen snrsn| hfny` a zsjxjdfz rnsyjsn \`+  fj{d`oj$ Rsachjk( |jh` \`ia |`{( ysj+ cn sfj}n |ny` `dy`yzo`adnhda( n esni+ m` Aifjh vn zscnd`vnk fj fji`dn dn+ ihjbdn `dy`yzo` fn z a|ak hztn fz$ + @rsji kaynsmj \` fj{d`oj `knka ys` rakjd`mn( i|n `kn fz |z raysjcdz iamzkjdyno` fz( n  fjind djkn$ _rakjd`m Nsk` f` C`G( ma f` fj raynhfjd ynfda( djkn d`mn+ m|a aiacsjdfj$ K` knysnka in j a|nf rsachjk ysjcn s` fj}`y` `dy`yz+ o`adnhda( n dnmad yaen {jka z{` z  \` fj{d`oz$ Aifjh vn zscnd`vnk `v+ in fj zscnd`y`tmj zehnday` ` esnxj|`dmj iav|ahj( ynma in Esni+ ma |` fj{j djkn }ya aihzt` |ny` a zsjxjdfz rnsyjsn \` fj{d`oj( sjmna  fj \`ia |`{( yj iaina mnma ‘Mhzc Ca+ }dfnmn z Esnimak |` fj{z Kayn+ sn |j{ izhfj |sjkjdn rai`bj rah`+ y`tmj yjdv` fj‛( dn ma fj( y|si`( Gs|ny` d`z dnfjinh`$
Gs|ny` djfji`dy|jd`
Da( zr`yda fj mah`ma fj yn| Mhzcn Gs|nyn fji`dy|jd$ Dn`kj( fztjs fj EA GIV+n >002 Kayns `vina rs`a+ r{jdfj z ma fjk ya f` mnma z ynda+  |d`o` Kaynsn( rajc`oj Gs|ny`( ra+ ynh` ynao` rah`y`tm`g `ensn z esniz$ + _|a f`k djra fn| hf` |nd fjk dn fjid`o` Esnimae |` fj{n( GIVC`G in fj kaez{day Mhzcz ca}dfn+ tmae dnsain in iadjj aihzmj ra |akj dngaxjdfz( }ya kabj ia |j+ y` ia iainyd`g aryszmo` fn ` zkfj+ yda y|asjd`g djzehn`on `vkjxz i|n dnsain z Kaynsz$ Ynmaxjs( knysnka h`ojkfjsd`k in ad` ma+  f` isbj zvij |hny` z a|ak esniz rsav` |n fz esnimz nik`d`ysno` fz vn djraacday$ Nma fj iamnvnda( n  fjyj( in fj rakjd`m z ach`mz hf`hfn+ dn `hjenhda raynhfjd `rsji \` fj+ {d`oj( adin j kasnha dn{` sfj}jdfj dfjea |ae zmhndfnd fn( zdnyat rsay`+ hfjd fz ` aryszmo` fnkn ca}dfntmae mnisn zdzyns yj nik`d`ysno` fj( ra+ sztz fz `v GIV+n >002$
Fzs`on EZIJHF
GIVC`G cafmay`sna fjid`oz( fjs d` |jtjs zat` vnfjindfnEsnimaen |`fj{n d`fj `vkfj}yjda djhjenhda rayn|hfjdarakjd+ac`hfjbfj rs`rnid`o`kn Nsk`fj C`G
 _rakjd`tmn ms`vn z Kaynsz
Ca}dfno` z \`fj{d`oz(Gs|ny` `v dfj
Rsjiyn |d`o` _`di`mnyn Esnd`+ tdj rah`o` fj ` Sjrsjvjdyny` |d` `d+ i`mny aisbnh` z fztjs nyndnm n i|n n |fjyd`mn rsjifjin |n fz{je  \` fj{n k`d`ynsn \fjmahn |n Cj+  |ndij$ Dn nyndmz fj iaea |asjda in {j j dnyn |`y` i` fnhae( yj in {j j `{` z rsjea |asj ama sfj}n |ndfn r`yn+ dfn rhnyn ` dnmdnin zrahjd`k z `d+ y`yzo` fnkn C`G$ Yak rs`h`mak _`d+ i`mny Esnd`tdj rah`o` fj fj `ynmna in d`z rsay`| z|n fndfn czibjyn d`y` dn ysnd` c`ha ma fj rah`y`mj( djea `mhfz+ t` |a dn ysnd` vn}y`yj rsn |n zrahj+ d`g z _`di`mnyz ` isze`k `dy`yzo`+  fnkn z C`G$
 _fjy` vn yah
+ K` nka ya ga{jka in j s` fj+ }`( ` z yak raehjiz iaea |asjda fj in {j j dnyn |`y` snvea |as` dn d`+  |az \` fj{n k`d`ynsn ` _`di`mnyn( ` atjmz fjka in dn `iz{j jik`oj rava |z dn v|nd`tdj rsjea |asj$ Z radjifjh fnm( `nma fj ya snd` fj c`ha dn fn| hfjda( dj{j c`y` fn |dae amz+ rhfnd fn `rsji vesnij Rnshnkjdyn( `v snvhaen }ya {j Sjrsjvjdyny` |d` `di`mny ma f` rsjiyn| hfn ` iszej `d+ y`yzo` fj z C`G( }ysnfma |ny` dn dnt`d in {j ad` dnsjid`g rjy indn ra ny aczyn| hfny` sni ` rsa |ai`y` }ysnfm  zravasjdfn( n k` {jka dnyn |`y` dn} ynmav|nd` c` fjh` }ysnfm dn dnt`d dn ma f` ka en ` ia nin rsa |ai`+ h`( mnvna fj Ngkji Yzst`da |`{( ra+ ka{d`m rsjifjid`mn _`di`mnyn Esnd`tdj rah`o` fj$ _|j ia kakjdyn iam j dj dn+ rsn |` rasnvzk n \` fj{jk k`+ d`ynsn dn dnt`d in z acfj ysndj vnia |ahfdj( }ysnfm Esnd`tdj rah`o`+  fj {j ysn fny`$ Dnfc`yd` fn y|ns vn a|nf `di`mny fjyj in j dn nyndmz ia+ ea |as`ha in {j j z{` z rsjea |asj(  acv`sak dn ya in ia nin d`z `knh` d`mnm|j ra |snydj `dlaskno`+  fj ai rahain| on$ \` fj{j k`d`ynsn {j |j{ dnsjidj jik`oj rahny` v|nd`tnd rav`| in j fjidj vn rsjea |nsntm` yah n `di`mny`kn ` iaea |as` a|a r`yndfj$ Z radjifjh fnm j }ysnfmz esnd`td`g rah`on fnon rs`iszbz fz ` `di`mny` _@+ RN ` I`sjmo` fj vn maasi`dno` fz rah`+ o`fm`g y` fjhn C`G$ Dn fnhfjd` }ysnfm {j c`y` }ysnfm zravasjdfn( n ysn fny {j ai 3>$ ia 3:$ kn fn$ @v _`di`mnyn _@RN dn+  fn |`h` z in {j ai >2 ia >> ny` a|`g indn 52 raya snid`mn }ysnfma |ny` `+ rsji vesnij Nejdo` fj( `h`( z hztn fz ha+ }je |sjkjdn( z |jtndaf nh`$
Ra rsaojizs`
+ Iac`h` ka iav|ahz vn }ysnfm ai i`sjmyasn( nh` rai zha |ak in j a`+ ezsn ?2 raya snidae mnrno`yjyn( in rana dj c` `rn}yna$ ]ysnfm fj dn+  fn| hfjd ra rsaojizs`( fjs k` rs|a kasnka yzr`y` z }ysnfm zravasjdfn( mna }ya fj ya zsni`hn Esnd`tdn ra+ h`o` fn( in c`ka rah` fj( zmah`ma ` dn+ mad snvea |asn n rahain| ojk dj czij s` fj}jd rsachjk( kaeh` yzr`+ y` z ejdjsnhd` }ysnfm( mnvna fj @|`on  \hnga |`{( vnkfjd`m rsjifjid`mn _`di`mnyn _@RN$ Dn ianin}df`k djv|nd`td`k snvea |as`kn( ma fj fj acn |`a _`di`+ mny I`sjmo` fj vn maasi`dno` fz rah`+ o`fm`g y` fjhn n rsjiyn |d`o`kn ra+ hain| on( d` fj iaea |asjda d`}yn madmsjyda( yaen z ` ad` aihzt`h` in yzrj z }ysnfm zravasjdfn hfjij{j jik`oj$ Z |nmak hztn fz( acn a|n `di`mnyn in fz rzdz rais}mz Esn+ d`tdaf rah`o` f`$
K$ RNKZM
D`}yn ai amzrhfndfnrsji Rnshnkjdyak
Ratja i`fnhae n _`di`mnyak Esnd`tdj rah`o`fj
_`di`mny` _@RN ` I`sjmo`fj vn maasi`dno`fz rah`o`fm`g y`fjhnC`G z radjifjhfnm msj{z z rjyaidj|d` }ysnfm zravasjdfn
Esni hztnf( da|n jr`vain
DNIHJBDA_YRa}y` |ny {jka aihzmz \` fj{n a zsjxjdfzrns yjsn Esnimj  |` fj{d`oj( fjs Esnima  |` fj{j fji`da kabj iad` fj y` aihzmz a yakz }ya {j j dnhnv` y` z rns yjsz \` fj{d`oj( n dj Aifjh vn zscnd`vnk Esnin Ka ynsn( sjmna  fj ]z yn
 
Z B@B@
A_HACAXJDFJ
zcayn(
>0$
knf!|`cndf32>3$
?
_Z_SJY D@M]@[ + OGS@_YAZ_NI@M NGKJYA\@[_ZI C`G
@v|s}`y` iaea|asjda
Rsjk` fjs LC`G Djsk`d D`m}`{ fztjs fj snvea|nsna n }jlak k`` fj Kjxzdnsaidae kadjynsdae ladin z C`G Oaynak Ogs`yazak ` sjv`ijdyd`k rsjiyn|d`mak KKL+n z C`G K`hndak Ozoak$ Y` fjmak zsjyn z fj+ i`}yz \hnij LC`G( rsjk` fjs D`m}`{ fj rsjvjdy`sna nmy`+ |day` ma fj fj \hnin LC`G raizvjhn z rsayjmhak snv+ iachfz z |jv` n kndfjd fjk fn|dj raysa}dfj ` sjysz+ myzs`sndfn rsasntzdn z LC`G$ A|nmn| rs`yzr raysjcnd  fj ` vcae zmzrd`g knmsajmadakm`g ramnvnyjhfn  ra+ tjymn a|j eai`dj( nh` ` rsn|jid` fj snraifjhj fn|d`g rs`+ gain( mna ` ra|j{ndfn `d|jy`o`fm`g mnrno`yjyn LC`G$ + Vng|nhfz fz{` ndenbkndz \hnij LC`G( z a|af eai`+ d` fj z LC`G ramsjdzya djmah`ma `dlsnyszmyzsnhd`g rsa+  fjmnyn$ Kjxz df`kn fj dnyn|nm `vesnidfj nzyaojyj dn  fzbdak i` fjhz mas`iasn :o( |s` fjiday` >32$222$222 mad+ |jsy`c`hd`g knsnmn( n |j{ z radjifjh fnm {j c`y` rayr`nd 3?2$222$222 MK |s` fjind zea|as vn raii`ad`oz Ynst`d + _zgaiah$ Dn a|nf dnt`d nmy`|`snh` ka |j{ aiacsjdn kjxzdnsaidn msji`ydn sjiy|n( ma fn z izea yn fn+ hn dj`mas`}yjdn( mnvna fj rsjk` fjs$ K`` fn KKL+n casn|` z C`G sni` nt`dfn|nd fn eai`}dfje rsjehjin jmadakm`g nmy`|day`( yj snvea|asn a ka+ ez{jk da|ak nsndbkndz dn}j vjkhfj  a|ak kjxzdnsaidak l`dndo`fmak `dy`yzo` fak$ + Ljijsnhdn \hnin bjh` `v|s}n|ny` |j }ya fj iaea|a+ sjda( nh` dj bjh` acj{n|ny` ada }ya dj kabj `v|s}`y`( ia+ ina fj D`m}`{$Oayn Ogs`yaz fj `vsnv`a vnia|ahfy|a yjkjhf`ya}{z z rs`rsjk` \hnij Ljijsno` fj vn snvea|asj( mna ` dnrsjy+ mz ma f` fj \hnin LC`G ray`ehn z rsayjmhak snviachfz z |jv`  sjys`mo` fak fn|dj raysa}dfj( n ra jcda madysa+ hj fn|d`g sngain vn rhn{j zrahjd`mn( dnrsjymak z rsa+ ojz sj|`v` fj mas`d`mn csnd`yjhfma+`d|nh`imj vn}y`yj( mna ` dn ync`h`v`sndfz k`sa|`dmae ladin( yj `dyjdv`|`+ sndfz sjnh`vno` fj `dlsnyszmyzsnhd`g rsa fjmnyn z LC`G( na+ r{`a fj( zv aynha( Zsji vn aidaj  fn|da}{z \hnij LC`G$
Vnfjid`tm` `ysnbd` y`ka|`
K`d`yns `ezsday` C`G _ni`m Ngkjya |`{ rs`zy|a+ |na fj k`d`ynsmaf madljsjdo` f` Csia Rsaoj( ma fn fj aisbndn >5$ ` >7$ kn fn dn Csiz mai Msndfn$ Fjidn ai yjkn madljsjdo` fj fj c`hn zrayn|n vn fjid`tm`g `ysn+ bd`g y`ka|n z casc` rsay`| ysea|`dj hfzi`kn$ @ynmdzya  fj in fj a|a |j rs`zyd` f` |`i kjxzdnsaidj nsnidfj z ms`|`td`k y|ns`kn ` |nbnd nhny z casc` rsay`| ysea|`+ dj hfzi`kn( nh` ` isze`g |`ia|n asend`va|ndae kjxzdn+ saidae ms`k`dnhn( nar{jda fj `v K`d`ynsy|n `ezsda+ y` C`G$ ‘In c` j jl`mnda zrsayyn|hfnha ms`k`dnhd`k asend`vno` fnkn ma fj ysez fz hfzi`kn( djargaida fj a+ y|ns`|ny` kjxzdnsaidz nsnidfz‛( mnvna fj Ngkjya|`{$
Z s`fjiz `vfn}dfjdfj a ms`|`o`
Kj|h`i Fn}nsj|`{( Jksng Lafd`on ` Kzd`c Ngkjy+ rng`{ `vfnd`{j j a ms`|`o` z s` fjiz( 3?$ kn fn( z _ziz C`G( dnmad }ya fj _zi ray|si`a aryzbd`oz vn yjsas`y`tm` dnrni dn Nkcnniz _NI+n z C`G( ray+ |si`a fj vn _sdz Fn}nsj|`{j| ni|amny _jdni Izra+ |no$ A`k aryzbcj vn yjsas`vnk( aryzbjd` j yjsj+ yj in z raynh` rs`rnid`o` yjsas`y`tmj eszrj ma fn fj asend`va|ndn z am|`sz |jgnc`fmj vn fjid`oj z Eas+ dfaf Knat`$ Yzb`hn}y|a C`G {j( mnma fj dn fn|`ha( ai+ ea|asday aryzbjd`g iamnv`|ny` `mnv`kn ?0 |fjia+ mn ` ysztd`g |fj}ynmn( n zv aryzbd`oz fj rs`habjda |`}j ai >22 knyjs` fnhd`g iamnvn$
Iak dnsain Rnshnkjdyn LC`G z da |ak nv` |z |j{ izbj ai ea+ i`dz sni` n djrayrzd`k szma+  |aiy|ak$ @kjda |ndn fj rsjifj+ in |n fz{n Mnsah`dn Rn |ha |`{ ` fj+ ind rayrsjifjin |n fz{` Fnk`d _kn`hcjea |`{$ Ai knsyn rsa}hj eai`dj d` fj `kjda |nd isze` ray+ rsjifjin |n fz{`( ma fje ysjcn fz ijhje`sny` `v Mhzcn ijhjenyn srmae dnsain$ V|nd`tda( ya vdnt` in Iak dnsain Rnshnkjd+ yn LC`G fa} d`mni d` fj mady`yz+ `snd ia msn fn$
Djhae`tdn `yzno`fn
+ Iak dnsain fj z rayrzday` mady`yz`snd mni j `vncjsj ra+ yrzda szma |aiy|a( rsjifjin |n+  fz{`( acn rayrsjifjin |n fz{n( }j+ a |` mhzca |n$$$ _ni ya d` fj hztnf$ Atjmz fj j in Mhzc ijhjenyn `v sj+ in srmae dnsain rsjihab` ray+ rsjifjin |n fz{je( fjs( ra Zyn |z( rsjifjin |n fz{` ` rayrsjifjin+  |n fz{` Iakn dj k` fz in cziz `v sjin `yae mady`yzy` |dae dnsain( ra fnd`a fj @vk`s Gnib`n| i`{( j+ msjyns Iakn dnsain Rnshnkjd+ yn LC`G( iain| }` in dj raya f` rsar`nd sam vn `vcas iszeae rayrsjifjin |n fz{je$ Ijhjenym`dfn Jh |`sn Nci`{ + Fj+ hjda |`{ rayn |`hn fj dn rahfj+ idfjk vnfjindfz Iakn rahn+ d`tma r`yndfj mnin {j j `kjda+  |ny` isze` rayrsjifjin |n fz{`( n vn Ahacaxjdfj mnbj in faf fj o`+  fjhn yn `yzno` fn n aizea |hntj+ dfjk `kjda |ndfn djhae`tdn$ + Mni j ask`sna a|nf iakdnsain( rs|` rzy iani Mhzc ij+ hjenyn `v sjin srmae dnsain fj c`a rarzdfjd ` d` fj c`ha vnrsjmn in j `kjdz fj rayrsjifjid`m `v sjin _scn$ Kabin fj ya `knha |j+ vj n ask`sndfjk |hny` dn isbn+  |dak d` |az( nh` ` ya fj ni vn |s}j+ da$ B` |a kj vnd`kn }yn tjmn fz ` tzida fj }ya j `v Mhzcn ijhjen+ yn `v sjin srmae dnsain d`ma dj czd`( `rnm c` ynf rayrsjifjin |n+  fz{` c`a df`ga| ehn z Mahje` fz( ra+  fn}dfn |n Nci`{ + Fjhjda |`{$
Djhje`y`kda szma|aiy|a
]jlon Mhzcn ijhjenyn `v sjin srmae dnsain K`sn Hfzc` fndm`{ mnbj in fj ` `vcas rayrsjifjid`+ mn Iakn dnsain i`a rah`y`tm`g iaea |asn$ + C`{j ya zmasa vn |s}jda ` Mhzc ijhjenyn `v sjin _scn {j ijhje`sny` rayrsjifjin |n fz{je( mnvnhn fj Hfz+ c` fndm`{$Dn |aida( ` `vcas iszeae ray+ rsjifjin |n fz{je c`a fj i`a rah`y`+ tm`g iaea |asn |jvnd`g vn ask`sn+ dfj |hny` dn isbn |dak d` |az$ Snia+  fj \`ia |`{( }j Mhzcn ijhjenyn `v sj+ in gs|nymae dnsain( mnbj in fj z r`+ yndfz rah`y`tm` iaea |as ` ya _IR+n C`G( ma f` `kn |j{`dz ijhjenyn _scn$ + _IR ya kabj s` fj}`y`$ D` fj zsjiz in djknka iszeae rayrsjifjin+  |n fz{je( nh` knysnka in d` fj zsj+ iz d` t`yn |a nin}dfj szma |aiy|a ` in fj `vncsnda dn djhjenhdaf fjid`+ o`( mnbj \`ia |`{$ ]j Mhzcn Ca}dfnmn Nk`s Vzm`{ raifj{n dn ya in fj ` ad dn Mahje`+  fz raynhfna r`yndfn a `kjda |ndfz iszeae rayrsjifjin |n fz{je( yj in atjmz fj in zmasa ya kfjya czij ra+ rzdfjda$
K$ XZSA\@[ SZMN\@DN
Iak dnsain Rnshnkjdyn LC`G fa} d`fj mady`yz`snd
Lnh` _sc`d( n _sc` }zyj
B`|a kj vnd`kn }yn tjmnfz ` tzida fj }ya j `v Mhzcn ijhjenyn `v sjin srmae dnsain d`madj czd`( `rnm c` ynf rayrsjifjin|nfz{` c`a df`ga| ehn z Mahje`fz( rafn}dfn|n Nci`{ + Fjhjda|`{
D`fj ra Zyn|z
Aynh`
Ijhjeny` `v sjin aynh`g fa} tj+ mn fz snvknysndfj |a fj `d`o` fny`|j ma fak z vnysnb`h` ztj}{j z Mahj+ e` fz Iakn dnsain( rn ‘cns mna ra+ knysnt`‛$ In c` j a|a ij`ha( Z+ yn|dn mak`` fn ysjcnhn c` rsjihab`+ y` `vkfjdj Raha|d`mn Iakn( nh` vn+ ni d` fj mzrhfjd m|aszk vn ya$ A+ ynh` ni djkn fz thndn Mahje` fn d`+ y` kaez aihzt`|ny` z Mahje` fz$ @rnm(  Ndjs Bzhfj|`{ `v Mhzcn aynh`g atj+ mz fj in {j zmasa c`y` `kjda|nd ` isze` rayrsjifjin|n fz{`$
D@FJ ZSJIZ _IR ya kabj s` fj}` y`$ D` fj zsjiz indjknka iszeae rayrsjifjin |n fz{je( nh` kn ysnka in d` fj zsjiz d` t` yn |a nin}dfj szma |aiy|a ` in fj `vncsnda dndjhjenhdaf fjid`o`( mnbj \`ia |`{
Jh|`sn Nci`{ + Fjhjda|`{6
Djhae`tda
K`sn Hfzc`fndm`{6
C`{j ya zmasa vn|s}jda

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Sports News liked this
Alex Bukarski liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->