Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Székely Újság 2012/20

Székely Újság 2012/20

Ratings:
(0)
|Views: 122|Likes:
Published by szekelyujsag

More info:

Published by: szekelyujsag on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
 VEZÉRCIK
FÁBIÁN LAJOS
fabian.lajos@szekelyujsag.ro
 Jelszóviccek
S
zeszélyes kam- pányszelek fújnaka Székelyföldön. Napfé-nyes életet ígérnek az egyre szegényebb vá-lasztópolgárnak a jö-vendő felhői mögé rejtőző pártmeteoro-lógusok. Egyiket sem kívánom reklá-mozni, csak derülök a szellemes kam- pányötleteken. Pl. az eléggé ízetlen ér-dekszervezet ételreceptekkel körítve kí-nálja nyomorgó polgárainak ínyencfa-latjait, vagyis politikusait. Mert nekik „minden szavazat számít”. Nekik igen,de nekünk, éhezőknek? Másik párt szlo- genje: „Mi az emberek pártján va- gyunk”. Zseniálisan humanista meg- jegyzés, sikere lesz a tanyákon, ahol avaddisznók megmocskolták a kukori-cást. – Végre valaki nekünk ad igazat,nem a kártevőknek – üti rájuk a pecsé-tet a tanyasi ember. Más megváltóknemcsak „hisznek Erdélyben”, de ígére-tük szerint „meg is takarítják” a hite-lüket vesztett politikusoktól. Gyönyörűcélkitűzés ez, ha eredményes lesz, akkor  politikusok nélkül maradunk! Vicces,teltkarcsú „független” azzal indult, hogy „újabb zsírfolt a polgármesterjelöltekközt”. Ha ettől a szlogentől megvasta- godna a zsírréteg, nem a jelöltek malac-képén, hanem üres zsíros kenyeremen,meggondolnám, hogy folytassam-e a je-löltekből is ki… fogyókúrámat. A helyitanácsosjelöltekre nem is merek gon-dolni. Ha folytatódik a tulipán-fenyőfadöntetlen felállítás egy „zöld ingával”,akkor ismétlődik a történelem Székely-udvarhelyen is: folytatódik az egy hely-ben topogás, egymás elleni sajtdobálás,amit sajtónyilatkozatnak becéznek amarakodók. Akik pofátlanul odaülnekegymás mellé, hogy döntsenek a város-lakók sorsáról, miközben ki nem állhat- ják egymást.
 / szekelyujsag
www.szekelyujsag.ro2012. május 1827.II. évfolyam20. szám24 oldalHeti műsormellékletÁra: 2 lej
9771583008004
Székelyföldhetilapja
 Alapítási év: 1904. Ötödik kiadás
Székelyföld kirablása
4. oldalon
Szebb város, jobb közérzet
7. oldalon
Partnerség az egyházakkal
11. oldalon
Nem lesz Rockmaraton?
15. oldalon
Papp Lajos Keresztúron
16. oldalon
HIRDETÉS
AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro
A
hány év, annyi dátum. Míg tavaly  júniusban szervezték a városna-pokat, az idén már májusbanrendezik meg a többnapos ünnepséget.Gondolt egyet a polgármester, és előre-hozta a városnapokat. Lesz, ami lesz, a város költségvetése megbírja. BeleférBunta Levente kampányába, hogy köz-pénzből rendezi saját kampányát város-napokba csomagolva. Előbbre hozták aSzejke-fesztivált is.
3. oldalon
Előrángatott városnapok
AJÁNLÓ
Árpád-szobor: az első nem első 
Árpád-szobrot avattak a Maros megyei Székelyberében. A nem burkolt kampányjellegű rendezvényen az RMDSZelöljárói azt hangoztatták, hogy ez az első Árpád-szobor Erdélyben. Pedig dehogy: közel tíz éve, 2003-ban a Ko-vászna megyei Torja községben felavattak egy Árpád-szobrot, amelyet az RMDSZ csöppet sem támogatott, s ame-lyen beszédet mondott Tőkés László és Szász Jenő is.
12. oldalon
SZÉKELY ÚJSÁG
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Városnapok négy éve a politikai széljárások hálójában. Ilyen csak Románi-ában van és Székelyudvarhelyen. Akkor tartanak városnapokat, amikor apolgármester akarja.
     I     L     L     U     S     Z     T     R      Á     C     I      Ó
 
Az autonómia az egyetlen logikusés természetes kompromisszum anemzetállami többség területi szu-verenitása és a kisebbségek léte-zéshez való joga között – jelentetteki Füzes Oszkár.
A
bukaresti magyar nagykövet egy román hírműsorban kifejtette,bizonyos román politikusok és aközvélemény egy része is tévesen értel-mezi ezt a fogalmat.Kifejezte meggyőződését, hogy az au-tonómia a közeljövőben megvalósíthatólesz Romániában, hiszen a románok megfogják érteni, hogy ez nem jelent veszélytszámukra.Ha egy nagy számarányú kisebbség –amely több mint ezer éve ezen a terüle-ten él – megkapja az autonómiát, az egy biztonságosabb, nyugodtabb és gazda-gabb Romániát jelent majd.
Módosítanak
Törölné a parlamenti bejutási küszöböta Szociálliberális Szövetség (USL). VictorPonta miniszterelnök szerint a választásitörvény módosításának képviselőházi vi-táján törölni fogják a parlamenti küszö-böt azért, hogy az egyéni választókerüle-tekből csak az első helyezett juthassonmandátumhoz. A szenátus már megsza- vazta a módosítást, döntő szava azonbana képviselőháznak lesz.
Ismét: MOGYE
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-részeti Egyetem (MOGYE) különálló ma-gyar karát megalapító kormányhatározat visszavonását javasolja a Ponta-kormány-nak volt Ioan Mang oktatási miniszter.Mang a román és magyar oktatókkal foly-tatott konzultáció után azt állította: a kü-lönálló karhoz „azok sem ragaszkodnak,akik magyar tagozatot szeretnének”, ezt amegoldást szerinte csak a megbuktatottUngureanu-kormány erőltette.
Háromkulcsos adózás
Január elsejétől a Ponta-kormány többkul-csos adót vezetne be: 16% maradna a keres-kedelmi vállalatok és a közepes keresettelrendelkező magánszemélyek esetében, a kis-keresetűek esetében pedig két adószintlenne, 12, illetve 8 százalékos. Az ellenzék tavaly javasolta a társadalombiztosítás 5 szá-zalékponttal való csökkentését, de a pénz-ügyminisztérium akkor közölte, ez 6 milli-árd lejes költségvetési erőfeszítést jelentene.
Gyanús szerződések
A kormány teljes egészében felszámoltaaz Országos Infrastrukturális FejlesztésiProgramon keresztül történő finanszíro-zásokat. Victor Ponta kormányfő gyanús-nak nevezte ezeket a szerződéseket. AFejlesztési Program keretében kapott ösz-szegeket a helyi hatóságok megyei utak felújítására, víz- és szennyvízhálózat ki-építésére, óvodák, bölcsődék létrehozá-sára használhatták volna.
Növelik a minimálbért
800 lejre növelhetik jövőtől a minimál-bért – jelentette be Mariana Câmpeanumunkaügyi miniszter. Továbbá azt terve-zik, a gyermeknevelési támogatásra jogo-sultak ismét választhassák a bérük 85%-nak megfelelő összeget. Ezzel egy időbenmódosítanák a vonatkozó jogszabálytúgy, hogy a jogos 2 éves szabadság előttaz anyák akkor térjenek vissza dolgozni,amikor akarnak.
HÍREK RÖVIDEN
II. évfolyam20. szám
2BELFÖLD
BELFÖLDI HÍREK ÉS KOMMENTÁROK 
Székely Újság
Székelyföld hetilapja
ALASI ÉV 1904. | ÖTÖDIK KIADÁS ISSN 1583-008X
Felelős szerkesztő
BALÁZS ÁRPÁD
 Vezető szerkesztő
CSONT ZSUZSA
Főmunkatársak
BAYER ZSOLT, BIRÓ ZSOLT, FÁBIÁN LAJOS,CSÍKI SÁNDOR, JÁNOSI ANDRÁS,KOMORÓCZY GYÖRGY, MOLNÁR MIKLÓS
Szerkesz
TER EDIT
Olvaszerkesz
SZABÓ ATTILA
Korrektor
LŐRINCZ ILDIKÓ
Tusí tók
CZIRJÁK KÁROLY
(Maroshévíz)
, CSISZER LÓRÁNT
(Csíkszereda)
, CSÍKI ÁKOS
(Gyergyószentmiklós),
FEJÉR MELINDA
(Kézdivásárhely)
, KOSZTI ILDIKÓ
(Kézdivásárhely)
, ROKALY ELVIRA
(Gyergyószentmiklós)
,JENEY ISTVÁN
(Marosvásárhely)
,ZSIGMOND JÚLIA
(Sepsiszentgyörgy).
Lapigazgató
KETESDI IMRE
Marketing
CSONT ÁGNES
E-mail:
marketing@szekelyujsag.ro
E-mail (Kézdi):
marketing.haromszek@szekelyujsag.ro
Ter jesztés
BÍRÓ ANDREA, NAGY MIKLÓS
Szerkeszség és Kiadó
INFOMARKET KFT.
Szerkesztőség:
535600 Székelyudvarhely, MihailKogălniceanu utca 2. szám, Hargita megye, Románia
Telefon:
004 (0)366-105.055;
 Mobil:
004 (0)746-142.676
E-mail:
titkarsag@szekelyujsag.ro
E-mail:
szerkesztoseg@szekelyujsag.ro
Fiókszerkesztőség:
525400 Kézdivásárhely,Ady Endre utca 9. szám, Kovászna megye, Románia
Telefon:
004 (0)267-364.000
E-mail:
szerkesztoseg.haromszek@szekelyujsag.ro
www.szekelyujsag.ro
Ti pog  fiai tervet a
Typotrek Kft.
készítette. A hetilapot a
Pantex Impex Nyomda
nyomtat  ja
.MINDEN JOG FENNTARTVA.
Az oldalt írta és szerkesztette Péter Edit.peter.edit@szekelyujsag.ro
Autonómia, az ínyencfalat
Tévesen értelmezik a fogalmat
Csalás, lopás stb.
 Becsületes ember kerestetik
Egyszerű indítványt nyújtottvolna be a tanügyminiszter ellen aDemokrata-Liberális Párt (PDL),amennyiben a tárcavezető nemmondott volna le. Ioan Mang ellenplágiumgyanú merült fel.
A
Szociálliberális Szövetség (USL)nehezen talál megfelelő tan-ügyminisztert, hiszen mint kide-rült, Victor Ponta kormányfő a második tárcavezetőjétől is kényetlen volt meg- válni. A România liberă napilap kiderí-tette, hogy Ioan Mang megváltoztatottcímmel olyan tanulmányt közölt egy szaklapban, mely szinte teljes egészében japán kutatók munkája. Mang szerintmegalapozatlanok a plágiumvádak, csu-pán az ellenzékbe szorult PDL akar eb-ből politikai tőkét kovácsolni. Ioan Mangmár a második oktatási miniszter, akinek személye körül vita merül fel. Pontaugyanis eredetileg Corina Dumitrescut,a Dimitrie Cantemir magánegyetem rek-torát javasolta tárcavezetőnek. Rólaazonban kiderült, hogy meghamisítottaéletrajzát. Azt állította, hogy az amerikaiStanford Egyetemen végzett, pedig ottcsak egy kurzuson vett részt. Kormány-alakításkor felmerült Ecaterina Andro-nescu volt tanügyminiszter neve is, de őtösszeférhetetlennek ítélte meg az Orszá-gos Feddhetetlenségi Ügynökség. Ro-mán hírforrások úgy tudják, AndreiMarga nem vállalta a tanügyminiszté-rium vezetését, inkább a külügy mellettdöntött.
Igen, bíznunk kell abban, hogy előbb-utóbb a románok megértik és elfogadják  jogos követeléseinket. Elsősorban azonban el kellene magyarázni az autonómiafogalmát azoknak a romániai magyar politikusoknak, akik 22 éve bóbiskolnak aparlament kipárnázott székeiben, és a témát csak kampányolásra használták.Székelyudvarhelyen az RMDSZ-es önkormányzati képviselőjelöltek mostínyencségek receptjeinek szétküldésével kampányolnak. Küldje el már nekik,tisztelt nagykövet úr, az autonómia receptjét!
KOMMENTÁR
 
3
TUDÓSÍTÁSOK ÉS HÍRHÁTTEREK SZÉKELYFÖLDIESEMÉNYEKRŐL
II. évfolyam20. szám
SZÉKELYFÖLD
AMBRUS ANDRÁS
ambrus.andras@szekelyujsag.ro
M
inden csoda három napig tart.Minap felkereste szerkesztősé-günket egy hölgy, aki a városikórház alkalmazottja, hogy elmesélje azaláírásgyűjtés történetét. Nevét nem en-gedte nyilvánosságra hozni, mert félti azállását.Egy napon megkeresett a főnöknő akórházmenedzser kérésére, hogy min-denki gyorsan írja alá a polgármester tá-mogatására küldött nyomtatványt, mertmég aznap le kell adják az íveket, kezdtea hölgy a történetet. Én mindjárt meg-mondtam, hogy nem foglalkozom poli-tikával és nem értek egyet vele. Későbbmegint jött kérlelni, hogy ne jegyeztes-sem meg magam a vezetőség előtt, mertmég a munkahelyem is veszélybe kerül-het. Akkor mondta, hogy minden osz-tályra kiküldte a menedzser az íveket ésellenőrizni fogják. Gondoltam, egyefene, úgyis arra szavazok, akire én aka-rok. Aláírtam a jelölését, de azért jöttem,hogy elmondjam az igazságot, sum-mázta a történetet a hölgy.A történet valódiságát többen is meg-erősítették, így már érthető a nagy támo-gatás. De hogy mit keres a politika a kór-házban, azt csak a menedzser tudnámegmondani. Hasonlóan jártak el több,a polgármesteri hivatal égisze alá tartozóintézményben, az alkalmazottaknak alákellett írni a támogatási íveket, ha megakarták tartani munkahelyüket. Mertolyan világot élünk, hogy sosem lehettudni. Erre is azt mondják, demokrácia,de valójában a régi világot idézi fel em-lékeinkben. A módszerek hasonlóak.
Kötelező kórházi aláírás
     P     O     L     I     T     I     K     A     I      H     I     R     D     E     T      É     S
Előrángatottvárosnapok
SZÉKELYUDVARHELY 
Városnapok négy évea politikai széljárások hálójában. Ilyen csak Romániában van és Székelyudvarhelyen.Akkor tartanak városnapokat, amikor apolgármester akarja. Ahány év, annyi dá-tum. Míg tavaly júniusban szervezték a vá-rosnapokat, az idén már májusban rendezik meg a többnapos ünnepséget. Belefér BuntaLevente kampányába, hogy közpénzbőlrendezi saját kampányát városnapokba cso-magolva. Maga az elöljáró dönti el egy sze-mélyben, hogy mikor szervezi meg a város-napokat. A mai napig nem bólintott rá a he-lyi önkormányzat a városnapok időpont- jára, amelynek kiadási költségei több ezereuróba kerülnek. Állítólag 70-80 ezer lejbőlfedezik a kiadásokat, ahogy a polgármesterfogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón: „Anagyobb sztárok kerülnek pénzbe, az ud- varhelyi fellépőknek pedig Isten fizesse.Vagyis a hazai fellépők le vannak sajnálva,egy petákra sem érdemesek. Hasonlókép-pen, pártrendelésre előbbre hozták a SzejkeNépzene- és Néptáncfesztivált, pedig az is június derekán szokott lenni.
Aszékelyudvarhelyi polgármester újrázását azzal indo-kolta az egyik tévécsatornán, hogy 3 nap alatt 2000 aláírást sikerült össze-gyűjteni, holott egy személy jelöléséhez 1000 kézjegy szükséges. Nagy volttehát a lendület, az igyekezet, sikerült összegyűjteni rekordidő alatt. Mertmosolygós városban élünk, ahol minden rendben. Még hozzátette: ha pedigérzem, hogy valami nem megy, nyikorog, akkor inkább nem csinálom.
SZÉKELYUDVARHELY 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->