Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
26Activity

Table Of Contents

1. Objekti i vreshtarisë
2. Mendime mbi prejardhjen dhe përhapjen e kultivarëve
3. Familja Vitaceae dhe ndarjet eko-gjeografke të hardhisë
3. 1. Grupi i hardhive të Azisë Lindore
3. 2. Grupi i hardhive Amerikane
3. 3. Grupi i hardhive Euroaziatike
I. Proles pontica (Kultivarët e Gadishullit Ilirik)
II. Proles occidentalis (kultivarët e vëndeve të Europes Perëndimore)
III. Proles orientalis (kultivarët e Lindjes)
4. Klasifkimi e konomik i hardhisë
5. Vreshtaria në botë
5. 1. Prirje të zhvillimit të vreshtarisë në botë
5. 2. Ecuria e sipërfaqes së mbjellë me vreshta në botë
5. 3. Ecuria e prodhimit të përgjithshëm të rrushit në botë
5. 4. Destinacioni i prodhimit të rrushit në Evropë dhe në botë
5. 5. Ecuria e prodhimit dhe konsumit të verës në botë
5. 6. Ecuria e prodhimit të rrushit për konsum të freskët
5. 7. Import-eksporti i rrushit të tavolinës
6. Dëshmi mbi lashtësinë e kultivimit të hardhisë në Iliri
7. Problemet dhe perspektivat e zhvillimit të vreshtarisë në Shqipëri
1. Organet e hardhisë
1. 1. Sistemi rrënjor i hardhisë
2. Zhvillimi individual i hardhisë
1. Faktorët që përcaktojnë rajonizimin e kultivarëve dhe
1.1. Klima
1. 2. Lagështira
1. 4. Ndikimi i gazit karbonik dhe oksigjenit
1. 5. Ndikimi i lartësisë mbi nivelin e detit
1. 6. Ndikimi i relievit dhe kundrejtimit
2. Ndikimi i cilësisë së tokës
2. 1. Ndikimi i strukturës dhe përbërjes mekanike të tokës
2. 2. Ndikimi i ngjyrës së tokës
2. 4. Ndikimi i përbërjes kimike të tokës
2. 5. Përmbajtja e kripërave të dëmshme në tokë
2. 6. Reaksioni i tokës
3.Vreshtaria sipas njësive administrative të Shqipërisë
3. 1. Vreshtaria sipas prefekturave
1. Mënyrat e shumimit
1. 1. Shumimi me farë
1. 2. Shumimi vegjetativ
1. 3. Shumimi nëpërmjet shartimit
2. Mbjellja e vreshtit antiflokserik
2. 1. Format e mbajtjes së vreshtit antiflokserik
2. 2. Mbjellja e nënshartesave, mënyrat dhe afatet e mbjelljes
3. Shërbimet teknologjike në vreshtin antiflokserik
3. 1. Kontrolli për pastërtinë varietore
3. 2. Operacionet e gjelbra
3. 3. Pjekja e sharmendave dhe treguesit e pjekjes
3. 4. Prerja dhe ruajtja e sharmendave për nënshartesa
4. Shartimi në tavolinë
4. 1. Mënyra e kryerjes së shartimit në tavolinë
4. 2. Kalitja
4. 3. Koha e kryerjes së shartimit në tavolinë
4. 4. Përgatitja e tokës për mbjelljen e shartesave
4. 5. Përgatitja e shartesave për mbjellje
4. 6. Mënyrat e mbjelljes
4. 8. Shkulja e fdanëve
5. Shartimi në vend i hardhisë (shartimet e thata)
5.1. Shartimi me afrim
5.2. Shartimi me çarje
5. 3. Shartimi me syth
6. Shartimet e gjelbra
7. Shumimi i hardhisë me metodat in vitro
8. Njohuri mbi historin e fllimit të seleksionimit klonal të drejtuar
8. 1. Etapat e seleksionimit klonal
9. Metodat e përzgjedhjes gjatë seleksionimit klonal
1. Problemet që duhen zgjidhur
1. 1. Përcaktimi i ngastrës (vendit) për mbjelljen e vreshtit të ri
1. 3. Kryerja e analizave kimike të tokës
1. 4. Organizimi i territorit
1. 5. Vendosja e rrjetit rrugor dhe ujitës
4. 2. Mënyra e mbjelljes së fdanit
5. Shërbimet pas mbjelljes
6. Shmangia e praktikës së mbjelljes vresht pas vreshti
1. Rëndësia e punimeve të përvitshme
1. 1. Mënyrat e mbajtjes së tokës
1. 2. Punimet e thella
1. 3. Punimet e cekëta (frezimet dhe prashitjet)
2. Punimet në varësi të kohës së kryerjes së tyre
1. Plehërimi i tokës së vreshtave
1. 1. Plehërimi i tokës së vreshtave të reja
2. Plehërim plotësues i vreshtave
2. 1. Plehërimi plotësues rrënjor
2. 2. Plehërimi gjethor
3. Trajtimi i vreshtave me ftorregullatorë
3. 1. Qëllimi i përdorimit të ftorregullatorëvenë vreshtari
3. 2. Fitorregullatorët më të përdorur Auxinat
3. 3 Trajtimet për përshpejtimin e fllimit të vegjetacionit
3. 4. Përdorimi i ftorregullatorëve për zgjimin e sythave
3. 5. Koha dhe mënyra e trajtimit me cianamidë
1. Domosdoshmëria e ujitjes së vreshtave
2. Koha e ujitjes
2. 1. Koncepti i ujitjes fziologjike
3. Pasojat e mungesës dhe tepricës së ujit në tokë
4. Mënyrat e ujitjes
4. 1. Ujitja me rrëshqitje sipërfaqsore të ujit
4. 2. Ujitja me brazda
4. 3. Ujitja me shpore (tava)
4. 4. Mikroujitja
5. Ujitja e shoqëruar me plehërim
6. Automatizimi i impianteve të ujitjes
8. Pajisjet plehëruese
9. Ndikimi i uitjes mbi treguesit e prodhimit të rrushit
1. 3. Mbështetja mbi një dru të drejtë (individual)
1. 4. Mbështetja mbi spaliera
2. Rritja e shkallës së mekanizimit në vreshta
2. 1. Rregullimi i pjerrësisë dhe orientimi i rreshtave
2. 2. Lëvizja e lirë e mjeteve mekanike në vresht
2. 3. Ngritja e sistemit mbështetës në funksion të rritjes së mekanizimit
1. Qëllimi dhe detyrat e krasitjes
2. gjatësia e sharmendave në krasitjen dimërore
3. Bazat teorike të krasitjes së hardhisë
4. Polariteti (dominimi i majës)
5. Hallka e prodhimit
6. Teknikat dhe rregullat e prerjes
7. Krasitja
7. 1. Krasitja dimërore
8. Lartësia e trupit të hardhisë
8. 1. Faktorët që ndikojnë në lartësinë e trupit të hardhisë
8. 2. Format me trup të ulët
8. 4. Format me trup të lartë
9. Krasitja e gjelbër
1. Përcaktimi i kohës optimale të vjeljes
1. 1. Analiza për pH, përmbajtjen e sheqerit dhe aciditetin në musht
1. 2. Matja e pH të lëngut të rrushit
1. 3. Matja e përmbajtjes së sheqerit
1. 4. Përcaktimi i aciditetit në musht
3. Teknika e vjeljes së rrushit
4. Specifka që lidhen me destinacionin e prodhimit
4. 1. Vjelja e rrushit për konsum të freskët (tavolinë)
4. 2. Vjelja e rrushit për tharje
1. Burimet e prodhimit të rrushit
2. Vreshtat konvencionale dhe prirja e shndërrimit të tyre
3. Disa nga pasojat e praktikave të vreshtarisë konvencionale
4. Prodhimi i rrushit nga fusha e mbrojtur
4. 1. Historiku i fllimit të prodhimit të rrushit nga fusha e mbrojtur
4. 4. Shërbimet teknologjike në serra
4. 5.Tradita e prodhimit të rrushit të tavolinës në Shqipëri
4. 6. Prodhimi i sforcuar (duke përshpejtuar pjekjen e rrushit) në serra
4. 7. Zgjatja e periudhës së pjekjes (për vjelje të vonë nga serra)
4.8. Karakteristikat kryesore të kultivarëve të tavolinës
5. Prodhimi i rrushit nga Vreshtat organike
5. 2. Parimet e vreshtarisë organike
5. 3. Regjistrimi i të dhënave që garantojnë standartet e produktit
5. 4. Shndërrimi i vreshtave intensive në vreshta organike
5. 5. Administrimi i tokës tek vreshtat organike
5. 7. Menaxhimi i barërave të këqija
5. 8. Menaxhimi i dëmtuesve
6. Prodhimi nga vreshtat Biodinamike
6. 1. Parimet e vreshtaris biodinamike
6. 2. Vreshtaria biodinamike dhe shenjat zodiakale
6. 3. Biodinamikja e planeteve dhe e henës
6. 4. Preparatet biodinamike
7. Prodhimi nga vreshtaria e integruar
7. 1. Objektivat e Prodhimit të Integruar
8. 4. Erekët
Literatura
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VRESHTARIA

VRESHTARIA

Ratings: (0)|Views: 3,280 |Likes:
Published by akardashi

More info:

Published by: akardashi on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 6 to 106 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 113 to 115 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 121 to 160 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 166 to 252 are not shown in this preview.

Activity (26)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ilirianazeqiri liked this
Marsela Bajrami liked this
Elisabeta Susaj liked this
Shkelqim Beqiraj liked this
Shkelqim Beqiraj liked this
Shkelqim Beqiraj liked this
Mariglen Kurti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->