Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
56TK2 Dinamika 05 - Seizmika

56TK2 Dinamika 05 - Seizmika

Ratings: (0)|Views: 619 |Likes:
Published by eminamince93

More info:

Published by: eminamince93 on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2014

pdf

text

original

 
Teorija konstrukcija 2 - Dinamika konstrukcija, dr Ratko Salati
ć
1
6. UVOD U ZEMLJOTRESNO INŽENJERSTVO
 
6.1 Osnovni pojmovi
 
 
Zemljotres
(earthquake) 
 
 – je prirodna pojava nastala usled iznenadnog osloba
đ
anja energije uZemljinoj kori, koja se manifestuje kao podrhtavanje tla.
 
 
Uzroci nastanka zemljotresa
 – su tektonski pokreti, vulkanska aktivnost, rušenje karstnihstena i sli
č
no.
 
 
Energija zemljotresa
 – se prostire u vidu seizmi
č
kih talasa, koji mogu biti:
 
 primarni- longitudinalni, sekundarni-transverzalni i površinski,
koji mogu biti
Love-ovi 
i
Reyleigh-evi 
talasi.
 
 
Seizmi
č
nost
 – je u
č
estalost pojave zemljotresa na odre
đ
enom podru
č
 ju.
 
 
Zemljotresna opasnost
 –
 
Izražava se kao verovatno
ć
a pojave zemljotresa odre
đ
ene ja
č
ine, naodre
đ
enom podru
č
 ju, u odre
đ
enom vremenu.
 
6.2
 
Karakteristike zemljotresa
 
 
Žarište zemljotresa
(hipocentar, ognjište) – je zamišljena ta
č
ka ili zona
 
u
 
unutrašnjosti Zemljegde je nastao zemljotres.
 
 
Epicentar
 – je vertikalna projekcija žarišta na površini Zemlje.
 
 
Dubina žarišta
 – je udaljenost od epicentra do žarišta.
 
Slika 6.1 Karakteristi 
č  
na rastojanja zemljotresa 
 
Magnituda zemljotresa
 – je kvantitativna objektivna mera ja
č
ine zemljotresa zasnovana namerenju i nezavisno od mesta opažanja.Seizmolog Charles Richter uveo koncept magnitude zemljotresa, razmatraju
ć
i logaritam veli
č
inemaksimalnog pomeranja u funkciji epicentralnog rastojanja. Richer-ova magnituda prora
č
unava sepo formuli:
log 
 
 
2
 
Teorija konstrukcija 2 - Dinamika konstrukcija, dr Ratko Salati
ć
 
 
– maksimalna amplituda pomeranja tla zapisana standardnim seizmografom na epicentralnomrastojanju od 100 km
 
– maksimalna amplituda pomeranja tla dogo
đ
enog referentnog zemljotresa (zemljotres kojina epicentralnom rastojanju od 100 km izaziva maksimalnu ampitudu 1/1000 mm)
 
Oslobo
đ
ena energija u žarištu
 –
 
Koli
č
ina energije oslobo
đ
ene pri zemljotresu je merapotencijala ošte
ć
enja gra
đ
evina. Teorijski prora
č
un oslobo
đ
ene energije zahteva sabiranjeenergije u širokom rasponu frekvencija koje pobu
đ
uje zemljotres. U praksi, procene oslobo
đ
eneenergije zasnivaju se na empirijskim jedna
č
inama u funkciji magnitude zemljotresa.
 
Pove
ć
anjem magnitude za jedan stepen pove
ć
ava se energija zemljotresa za oko 32 puta.
 
 
Povratni period zemljotresa
 – je prose
č
no vreme izme
đ
u dva zemljotresna doga
đ
aja zadate(ili ve
ć
e) magnitude.
 
 
Intenzitet zemljotresa
 – kvalitativna ili kvantitativna mera ja
č
ine zemljotresnog pomeranja tlana nekom mestu dobijena na osnovu zemljotresnih efekata:
 
-
 
veli
č
ine štete pri
č
injene gra
đ
evinskim objektima,
 
-
 
promenama ponašanja ljudi i životinja,
 
-
 
promenama nastalim u prirodi.
 
Skala inteziteta
 – Intenzitet zemljotresa utvr
đ
uje se prema razli
č
itim opisnim skalamazemljotresa. U upotrebi je skala od 12 stepena MSK-64 (prema autorima: Medvedev-Sponheuer-Karnik, 1964). Svaki stepen skale opisuje zemljotres na osnovu opažanja posledica nagra
đ
evinskim objektima, promenama ponašanja ljudi i životinja i promenama nastalih u prirodi.Saglasno ovoj skali zgrade su podeljene na tri tipa, a na
č
in ošte
ć
enja u pet stepeni (Prilog 2).
 
Iskustveno za maksimalne vrednosti ubrzanja tla
 g 
, u zavisnosti
 
od intenziteta pretpostavljaju sevrednosti: VI stepen
0.05
 
 VII stepen
0.10
  VIII stepen
0.20
 IX stepen
0.40
(
– ubrzanje zemljine teže)
 
 
Seizmogram
 – Zapis komponenata pomeranja tla u odre
đ
enom pravcu prikazan u funkcijivremena.
 
 
 Akcelerogram
– Zapis komponenata ubrzanja tla u odre
đ
enom pravcu prikazan u funkcijivremena.
Slika 6.2 – Akcelerogram zemljotresa „Mionica NW komponenta, 1998“ 
MaksimalnoubrzanjeGlavni deo zemljotresa
 
Teorija konstrukcija 2 - Dinamika konstrukcija, dr Ratko Salati
ć
3
Integracijom zapisa ubrzanja može se dobiti zapis zavisnosti brzina – vreme, a još jednomintegracijom i zapis pomeranje – vreme. Ta tri zapisa u potpunosti karakterišu oscilovanje tla namestu instrumenta prouzrokovano zemljotresom. Na akcelerogramu se može utvrditi maksimalnoregistrovano ubrzanje tla i trajanje glavnog dela zemljotresa.
 
Seizmi
č
ke karte (seizmi
č
ka reonizacija)
 –
 
S
eizmološka karta prikazuje podru
č
 ja jednakihintenziteta zemljotresa merodavnih za prora
č
un za izabrani povratni period. Zemljotresne sile seprora
č
unavaju tako da se svakom stepenu intenziteta “pripiše” odre
đ
eno ubrzanje tla kao ulaznipodatak za prora
č
un.
 
Karta prikazuje intenzitete za srednje uslove tla. Na osnovu podrobnijih istraživanja lokacije gradnje ili širegpodru
č
 ja mogu
ć
e su korekcije osnovnog stepena seizmi
č
nosti na više ili na niže. Karta se izra
đ
uje zazemljotrese sa definisanim godišnjim povratnim periodom. Za posebne gra
đ
evine (visoke brane, nuklearneelektrane) mogu
ć
e se upotrebiti kartu izra
đ
enu za 1000-godišnji povratni period, a za gra
đ
evineograni
č
enog trajanja ili za prora
č
un opreme može se upotrebiti karta izra
đ
ena za povratno razdoblje od 50godina.
 
Izoseista
– je linija koja povezuje ta
č
ke na Zemljinoj površini na kojoj je intenzitet zemljotresa jednak. Obi
č
no su to zatvorene krivulje oko epicentra zemljotresa. Intenzitet opada s udaljenoš
ć
uod epicentra, ali izoseiste nisu pravilne krivulje, jer je prostiranje zemljotresa zavisno od geološkihkarakteristika.
 
 
 Amplifikacija maksimalnog ubrzanja tla
 – Predstavlja koli
č
nik maksimalnog ubrzanja masesistema sa maksimalnim ubrzanjem tla, odnosno normirani spektar apsolutnog ubrzanja za datufunkciju ubrzanja tla.
 
Spektar zemljotresa
 – Grafi
č
ki prikaz na kojem je na ordinati koli
č
nik spektralnog ubrzanja inajve
ć
eg ubrzanja tla, a na apscisi period vibracije tla u sekundama. Najve
ć
e vrednosti nastajukad se podudaraju (ili su bliske) perioda oscilacija seizmi
č
kog talasa i perioda oscilacija sloja tla. Ako je instrument smešten na osnovnoj steni
(bedrock) 
spektar je slika oscilacija samogzemljotresa. Slika (6.3) prikazuje prose
č
ne spektre ubrzanja za razli
č
ita tla.
Može se uo
č
iti da meka tla imaju prevladavaju
ć
e (dominantne) duže periode, a stena kra
ć
e. Sve krive sunormalizovane na isto ubrzanje, a predstavljaju srednje vrednosti iz više desetaka zapisa raznih zemljotresa.Meka i kruta tla imaju približno sli
č
no pove
ć
anje amplitude ubrzanja što je suprotno mišljenju da slabija tladaju znatno pove
ć
anje ubrzanja.
 Slika 6.3 - Prose 
č  
ni spektri ubrzanja za razli 
č  
ita tla 
 
Frekventni sastav zemljotresa
 – Spektar zemljotresa odre
đ
uje frekventni sastav zemljotresa,tj. koje su frekvencije (periode) najviše zastupljene –
 predominantni period oscilovanja 
.
Frekventni sastav zemljotresa funkcija je više pojava: mehanizma žarišta, dubine žarišta, udaljenostiepicentra, prirode puta talasa, sastava tla i magnitude.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
milanzr liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
milan8889 liked this
bigfatass liked this
c6710 liked this
Sasa Mladenovic liked this
Aldina Hodzic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->