Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hukum Beramal Dengan Hadith Dha'if Dalam Fadhail 'Amal

Hukum Beramal Dengan Hadith Dha'if Dalam Fadhail 'Amal

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 973 |Likes:
Published by Suyanto

More info:

Published by: Suyanto on Dec 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

 
BOLEHKAH BERAMAL DENGAN HADITH DHAIF DALAM FADHAIL A’MAL?Muqaddimah
Ini adalah sebuah bahas kecil berkenaan dengan hukum beramal dengan hedith-hadith dhaif. Ia dicedok dari beberapa buah kitab yang antara terpentingnya ialahkitab-kitab Syeikh Nasaruddin al- Albany rahimahullah, muhaddith kurun ini, yangtelah menghabiskan sisa-sisa usianya dalam berkhidmat untuk hadith Nabi saw yangdicintai ini dan mempertahankannya. Dan saya muatkan dalam bahas ini antara yangterpenting sahaja dari pandangan-pandangan ulama dalam bidang ini dengan dalil-dalilnya demi meringankan para pembaca..Adapun maudhu ini malangnya telah diambil ringan oleh kebanyakan orang,termasuklah para cendikiawan, asatizah, khatib dan dai sedangkan ia sebenarnyamerupakan perkara yang asas lagi penting dalam ugama Allah yang suci ini keranahadith-hadith Nabi saw merupakan wahyu kedua bagi umat Islam selepas Al-Quranyang diperintahkan untuk digigit benar-benar dengan gigi-geraham. Namun al-haq ituwajib disampaikan walaupun pahit demi melaksanakan amanah ilmu Allah.keranasetiap insan akan ditanya tentang ilmunya dan apa yang diamalkan darinya. Yangbenar adalah dari Allah dan yang silap dari diri saya sendiri dan dari syaithan.Wallahu A’lam.
Benarkah beramal dengan hadith dhaif dalam fadhail a’mal tidak adakhilaf ?
 Telah masyhur dikalangan ahli ilmu dan penuntut-penuntutnya bahawa hadith dhaif boleh diamalkan dalam bab fadhail amal. Mereka menyangka tidak ada sebarangkhilaf dalam masalah ini. Bagaimana tidak, sedangkan Imam Nawawi rahimahullahtelah menukilkan ÇÊÝÇÞ kesepakatan atas perkara ini dalam lebih dari sebuah kitab-kitabnya.Namun naqalnya ini perlu diteliti, kerana khilaf dalam masalah ini maklum, bahkansebahagian ulama muhaqqiq berpendapat hadith-hadith dhaif tidak boleh diamalkanlangsung, baik dalam hukum ahkam mahupun dalam fadhail.
Ulama-ulama yang melarang
Antara mereka yang berpendapat sedemikian, Imam Yahya bin Main, Abu Bakar binAraby., dan zahir mazhab Imam Bukhary dan Muslim dan ia merupakan mazhab IbnuHazm rahimahumullah. Demikian juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalany yang tidakasing lagi; pengarang Bulughul Maraam, Fathul Bary, Al-Ishabah, Lisanul-Miizan dll,maka beliau meletakkan syarat-syarat yang penting untuk membolehkan beramaldengannya yang mana jika benar-benar diikuti hampir sahaja tidak membolehkannyalangsung.
Syarat-syarat Ibnu Hajar rahimahullah (773-852H)
1.. Hadith tersebut tidak merupakan hadith yang maudhu.2.. Hendaklah orang yang beramal dengannya mengetahui bahawa ia hadith dhaif.3.. Tidak menyebarkan amalannya dengan hadith dhaif tersebut.4.. Dhaifnya tidak terlalu lemah yang bukan diriwayatkan oleh pendusta atau yangtelah banyak kesilapannya.5.. Hadith tersebut termasuk dibawah asal yang am, (dalam syara'), bukan yangtidak mempunyai asal langsung.
 
6.. Pengamalnya tidak mengiktikadkan kebenaran hadith tersebut supaya tidakmenasabkan kepada Nabi saw apa yang tidak disabdakannya.Berkata Imam Ibnu Hajar setelah itu Hendaklah seorang itu berwaspada daritermasuk dalam sabda Nabi saw ‘ Barangsiapa meriwayatkan dariku sepotong hadithdilihatnya dusta maka dia termasuk seorang dari dua pendusta.’(MuqaddimahMuslim 1/ 8) .Bagaimana pula dengan orang yang mengamalkannya !! Tidak adabezanya dalam beramal dengan hadith dalam hukum ahkam ataupun dalam fadhail,kerana semuanya syara’. “ (Tabyiin Al-A’jab m/s 3-4)Berkata Syeikh AlBany rahimahullah :‘Berkata Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya ‘Ad-Dhuafa’ ‘dalam mensyarahkan hadithtadi :‘Dalam khabar tadi dalil bahawa seorang muhaddith itu apabila meriwayatkan apa-apa yang tidak sah dari Nabi saw yang didustakan atas baginda sedang diamengetahuinya, maka adalah dia seorang dari dua pendusta., namun zohir khabar inilebih dashyat lagi, Nabi saw bersabda “ Barangsiapa meriwayatkan dariku sepotonghadith dan dia melihatnya sebagai dusta…” dan baginda tidak bersabda ‘dia yakinianya dusta.Maka setiap orang yang ragu-ragu terhadap apa yang diriwayatkan adakah ia sohihatau tidak, masuk dalam zohir khitob hadith ini.’ (Ad-Dhuafa’ : 1/7-8) Jelaslah dari dua nukilan ini bahawa jika sekadar meriwayatkan sebuah hadith dhaif haram hukumnya, maka mengamalkannya lebih-lebih lagi hukumnya, tidak ada bezahukumnya dalam fadhail a’amal kerana Rasulullah saw tidak membezakan antaradua perkara tersebut . Dan ini jika diketahui yakin bahawa hadith tersebut dhaif atauterasa dalam hatinya hadith tersebut tidak sohih. Bagaimana dengan orang yangtidak tahu hadith yang ingin diriwayatkannya dhaif atau tidak ?Beliau tetap berdosa kerana menisbahkan hadith tersebut kepada Nabi saw tanpailmu, maka dia masuk dalam ancaman Nabi saw “ Cukup bagi seseorang itu sebuahdusta kerana meriwayatkan setiap yang dia dengar.”(Muqaddimah Sohih Muslimhadith 5)Dan telah diriwayatkan bahawa Imam Malik rahimahullah ,telah berkata :”Ketahuilah, tidak selamat seorang yang meriwayatkan setiap yang didengarinya, dandia tidak sekali-kali akan menjadi seorang imam sedang dia meriwayatkan setiapyang dia dengar.
Komentar AlBany tentang syarat-syarat Ibnu Hajar rahimahumallah
Berkata AlBany setelah menyebutkan syarat-syarat beramal dengan hadith dhaif yang diletakkan oleh Ibnu Hajar “ Dan syarat-syarat ini sangat mendalam maknanyadan penting sekali, jika diltizamkan oleh para pengamal hadith dhaif niscayanatijahnya ruang untuk mengamalkannya menjadi sempit atau tidakmemungkinkannya langsung.Dan penerangannya dari tiga wajah :-
Pertama :
Syarat pertama menunjukkan bahawa wajib mengetahui hal hadith yangingin diamalkannya, supaya dapat mengelakkan dari beramal dengannya jikakedudukannya sangat dhaif sekali.
 
Dan makrifah ini sukar buat kebanyakan orang dalam mengamalkan setiap hadithdhaif kerana kurangnya ulama hadith, lebih-lebih lagi pada zaman ini, dan yangkumaksudkan ialah ahli tahqiq yang tidak menceritakan orang ramai melainkandengan yang thabit dari hadith Rasulullah saw; yang memberitahu mereka akanhadith-hadith dhaif dan ,mewaspadakan mereka darinya , bahkan mereka ini lebihsedikit dari segelintir. Allahul Musta’an. “Beliau juga melanjutkan setelah membawa beberapa contoh ulama yangmeriwayatkan atau mengamalkan hadith dhaif tanpa meneliti kedudukan dhaifnyadengan alasan hadith tersebut bukan dalam urusan hukum ahkam, hanya bab fadhailamal, lalu ternyata hadith-hadith tersebut jelas dusta atau maudhu’.“ Kesimpulannya, iltizam dengan syarat ini membawa kepada meninggalkan amaldengan hadith yang tidak thabit sama sekali,sakeng sukarnya mengenal pasti dhaif yang sangat lemah dikalangan kebanyakan orang, hampir serupa dengan qaul yangkami pilih. (Tidak boleh beramal dengan hadith dhaif secara mutlak – walaupundalam fadhail).
Kedua :
“Hendaklah hadith dhaif itu termasuk dibawah asal yang am …”Syarat ini menunjukkan bahawa pada haqiqatnya, amalannya itu bukanlah denganhadith dhaif sendiri, tapi dengan asal yang am, sedangkan amal dengannya telahwarid sama ada wujud hadith dhaif tadi ataupun tidak, bukan sebaliknya …
Ketiga :
Syarat ketiga (Pengamalnya tidak mengitiqadkan kebenaran hadith tersebut…) bertemu dengan syarat pertama dimana wajib diketahui kelemahan hadith,supaya tidak di’tiqadkan kesahihannya…
Sebab-sebab tidak boleh beramal dengan hadith dhaif 
Hadith dhaif hanya membawa zhon yang lemah dengan tanpa khilaf yang diketahuidikalangan ulama, maka bagaimana mungkin dikatakan boleh beramal dengannyasedang Allah telah mencelanya dalam lebih dari sepotong ayat didalam kitabNya.Allah berfirman {… Sesungguhnya zhon tidak mencukupi dari al-haq sedikitpun.}[An-Najm : 28]Dan Allah berfirman lagi : {Mereka tidak lain hanya mengikut zhon sahaja} [An-Najm: 23]Dan Rasulullah saw telah bersabda : “ Awas kamu dari zhon (sangka-sangkaan)sesungguhnya zhon itu hadith yang paling dusta! “ (Bukhary dan Muslim).Ketahuilah, mereka-mereka yang mengatakan boleh beramal dengan hadith dhaif tidak mempunyai sebarang dalilpun dari Kitab ataupun Sunnah.Dan diantara keburukan pendapat ini, ia mengheret mereka dari hanya beramaldengannya dalam bab-bab fadhail kepada masuk kedalam hukum-ahkam syariah,bahkan dalam urusan akidah !! Inilah yang kita lihat sekarang ini dan akan kami jelaskan perkara ini dalam tulisan-tulisan yang akan datang insya Allah.Oleh itu kami menasihati saudara-saudara kami orang-orang Islam disegenappelusuk dunia dari timur kebaratnya, supaya tinggalkanlah beramal dengan hadithdhaif secara mutlaq dan hendaklah mereka mengarahkan tenaga dan semangat

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Maufur Edward liked this
ahms2005 liked this
Azhar Ramlee liked this
mist_anis86 liked this
Hamza Rahman liked this
sasnii4574 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->