Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Peace Corps Volunteer's Safety, Emergency and Cultural Coordinator – SSC (Host Country National Requirement)

Peace Corps Volunteer's Safety, Emergency and Cultural Coordinator – SSC (Host Country National Requirement)

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Peace Corps Volunteer's Safety, Emergency and Cultural Coordinator – SSC (Host Country National Requirement) [see May 2012 MOU DSS PC]
Peace Corps Volunteer's Safety, Emergency and Cultural Coordinator – SSC (Host Country National Requirement) [see May 2012 MOU DSS PC]

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/10/2015

 
\NGJN JCV\Z
 ‚
DHBCHNZDG \CZDRDCHZ GHHC^HJNENHRZR`n ^hdrnb Zrgrnz \ngjn Jcv|z |vckvge dh Dhbchnzdg znnmz w~gadodnb ghb ecrdgrnb jghbdbgrnz ocv r`nocaac{dhk |czdrdchz dh Z^VGFGTG\czdrdch 9
_ca~hrnnv+z Zgonrt! Nenvknhjt ghb J~ar~vga Jccvbdhgrcv
 ‚
ZZJ (DhbchnzdghJdrdynh$
Zgagvt 9 V|77?!:;:!?<0 Ghh~gaJaczdhk bgrn 9 Igh~gvt 2! 6<76\ngjn Jcv|z Dhbchnzdg dz g ^Z kcnvhenhr gknhjt |gvrhnvdhk {dr` r`n Kcnvhenhr co Dhbchnzdg dh r`ngvngz co rnj`hdjga jcc|nvgrdch ghb j~ar~vga ~hbnvzrghbdhk fnr{nnh r`n r{c jc~hrvdnz \ngjn Jcv|z fvdhkzca~hrnnvz ovce r`n ^hdrnb Zrgrnz rc {cvm gr Dhbchnzdgh zj`ccaz rc gzzdzr dh r`n bnnac|enhr co Nhkadz`aghk~gkn dhzrv~jrdch\ngjn Jcv|z coodjn dz acjgrnb dh Z~vgfgtg ghb ~hocvr~hgrnat \ngjn Jcv|z jghhcr |vcdbn ght gzzdzrghjndh ecdhk rc r`n gvng cv rne|cvgvt `c~zdhk cv {dr` jczr ocv jcedhk rc Z~vgfgtg ocv gh dhrnvdn{ B~n rc^Z kcnvhenhr vnk~agrdchz! r`n znanjrnb jghbdbgrn {daa `gn rc `gn g znj~vdrt fgjmkvc~hb j`njmfnocvn fndhk gfan rc zrgvr {dr` \ngjn Jcv|zZRGRNENHR CO [CVM
Zgonrt ghb znj~vdrt dz r`n \ngjn Jcv|z— h~efnv chn |vdcvdrt ocv zrgoo ghb _ca~hrnnvz( R`n vcan co r`n_ca~hrnnv—z Zgonrt! Nenvknhjt ghb J~ar~vga Jccvbdhgrcv dz rc z~||cvr znj~vdr
t%vnagrnb o~hjrdchz (dn zdrndhz|njrdch ghb znanjrdch! _ca~hrnnv zdrn dzdrz! nenvknhjt |aghhdhk! dhjdbnhr vnz|chzn! nrj$ r`gr gvnjvdrdjga rc |czr c|nvgrdchz ghb _ca~hrnnv z~||cvr R`n Coodjn co Zgonrt ghb Znj~vdrt |vcdbnz rnj`hdjgacnvzdk`r co znj~vdrt vnagrnb egrrnvz ghb ZZJ |vconzzdchga bnnac|enhr ghb r`n ZZJ vn|cvrz rc r`nJc~hrvt Bdvnjrcv (JB$ {`c eghgknz bgt rc bgt {cvmacgbR`n ZZJ `gz |vdegvt vnz|chzdfdadrt ocv echdrcvdhk ghb egdhrgdhdhk g||vc|vdgrn zgonrt ghb znj~vdrtztzrnez ghb |vcjnb~vnz dh jce|adghjn {dr` EZ 6;<! ghb bnnac|z vdzm edrdkgrdch zrvgrnkdnz rc de|anenhrr`n \czr znj~vdrt |vckvge R`n ZZJ dz vnz|chzdfan ocv vn|cvrdhk hch%jce|adghjn {dr` EZ 6;< rc r`n JB^hbnv r`n bdvnjr z~|nvdzdch co r`n JB! r`n ZZJ egt gazc fn r`n jchrgjr |cdhr {dr` r`n \ngjn Jcv|zZgonrt ghb Znj~vdrt Coodjnv (\JZZC$! Vnkdchga Znj~vdrt Gbdzcv (VZG$! Nefgzzt znj~vdrt coodjdgaz! ghbacjga ag{ nhocvjnenhr gknhjdnz dh jgvvtdhk c~r r`n vnz|chzdfdadrdnz bnzdkhgrnb fnac{ cv gz bdvnjrnb ft r`nJB Rnj`hdjga vndn{! nga~grdch ghb rvgdhdhk {daa fn jchb~jrnb b~vdhk \JZZC dzdrz ghb r`vc~k` vndn{co vn|cvrz z~fedrrnb ghb cr`nv egrnvdgaz |vcb~jnb
Vnz|chzdfdadrdnz
 7
 
Z~||cvrz ghb _nvdodnz Zgonrt ghb Znj~vdrt \cadjt De|anenhrgrdch9 \vcdbnz gbedhdzrvgrdn z~||cvrghb nvdodjgrdch r`gr gbnw~grn ztzrnez gvn o~hjrdchdhk rc z~||cvr _ca~hrnnv zgonrt ghb znj~vdrt dh
 
gjjcvbghjn {dr` \ngjn Jcv|z Egh~ga Znjrdch (EZ$ 6;<! _ca~hrnnv#Rvgdhnn Zgonrt ghb Znj~vdrt R`dzz`c~ab dhja~bn! f~r dz hcr adedrnb rc9g
 
Nzrgfadz`nz ghb echdrcvz |czr ztzrne rc jcaanjr zdrn acjgrcv ocve dhocvegrdch ocv r`n _ca~hrnnvDhocvegrdch Bgrgfgzn (_DBG$! ~|bgrn r`n dhocvegrdch gz hnnbnb ghb jchrvca ocv gjj~vgjtf
 
Jcaagfcvgrnz {dr` |vckvgeedhk zrgoo rc bnnac| ghb echdrcv g ztzrne ocv zdrn `dzrcvt bgrgj
 
Jcaagfcvgrnz {dr` |vckvgeedhk zrgoo rc bnnac| zdrn znanjrdch jvdrnvdg ghb g ztzrne rc nhz~vnr`gr gaa _ca~hrnnv zdrnz `gn fnnh |vc|nvat nga~grnbb
 
\gvrdjd|grnz dh r`n ghh~ga jce|anrdch co r`n zgonrt ghb znj~vdrt znjrdch co r`n GbedhdzrvgrdnEghgknenhr Jchrvca Z~vnt (GEJZ$ ghb z`gvnz vnz~arz {dr` \JZZCn
 
[cvmz {dr` |vckvgeedhk zrgoo rc bnnac| zdrn |vn|gvgrdch |vcrcjcaz ghb |vcjnb~vnzo
 
Gzznzz r`gr gaa zdrn bnnac|enhr dhocvegrdch dz bcj~enhrnb ghb odanb g||vc|vdgrnatk
 
Nhz~vnz r`gr g ztzrne dz dh |agjn rc echdrcv _ca~hrnnv#Rvgdhnn {`nvngfc~rz`
 
Dh jcc|nvgrdch {dr` cr`nv \czr zrgoo! vnk~agvat ~|bgrnz ghb echdrcvz zgonrt ghb znj~vdrt bgrgdh _DBG (dn nenvknhjt jchrgjr dhocvegrdch! NG\ nnhrz! nrj$6
 
Jccvbdhgrnz Zgonrt ghb Znj~vdrt Rvgdhdhk9g
 
Dh jcaagfcvgrdch {dr` r`n Bdvnjrcv co \vckvgeedhk ghb Rvgdhdhk cv nw~dganhr! |gvrdjd|grnz dhr`n bnzdkh! bnnac|enhr ghb bnadnvt co zgonrt ghb znj~vdrt vnagrnb \vn%Znvdjn Rvgdhdhk(\ZR$ ghb Dh%Znvdjn Rvgdhdhk (DZR$ znzzdchz \gvrdjd|grnz dh zrgoo zgonrt ghb znj~vdrt rvgdhdhkf
 
^hbnv r`n rnj`hdjga z~|nvdzdch co r`n \JZZC! {cvmz {dr` r`n Rvgdhdhk Eghgknv rc nhz~vnr`gr gaa zgonrt ghb znj~vdrt angvhdhk cfinjrdnz gvn dhrnkvgrnb dhrc \vn%Znvdjn Rvgdhdhk#Dh%Znvdjn Rvgdhdhk (\ZR#DZR$ ghb z~jjnzzo~a jce|anrdch dz bcj~enhrnbj
 
Vnk~agvat |vcdbnz zrgoo zgonrt ghb znj~vdrt fvdnodhkz#cvdnhrgrdchz rc nhz~vn r`gr r`nt~hbnvzrghb vcanz ghb vnz|chzdfdadrdnz {dr` vnz|njr rc zgonrt ghb znj~vdrt= jchb~jrz nenvknhjt|vn|gvnbhnzz rvgdhdhk gz g||vc|vdgrnb
 
\vcdbnz gh cnvdn{ co \ngjn Jcv|z— g||vcgj` rc zgonrt ghb znj~vdrt ghb vnanghr! \czr
%z|njdodj! znj~vdrt jchjnvhz#jchzdbnvgrdchz b~vdhk rvgdhdhk%co%rvgdhnv (RCR$ nnhrzn
 
Rvgdhz g fgjm%~| rc gzzdzr {dr` zgonrt ghb znj~vdrt vnz|chzdfdadrdnz b~vdhk g jvdzdz cv {`nh r`nZZJ dz ~hggdagfan:
 
Z~||cvrz @cen%Zrgtz ghb Zdrn Bnnac|enhr9g
 
Dh jccvbdhgrdch {dr` |vckvgeedhk ghb rvgdhdhk zrgoo! nzrgfadz`nz r`gr zgonrt ghb znj~vdrtjvdrnvdg ocv r`n znanjrdch co `cen%zrgt ogedadnz [`nh g||vc|vdgrn! |gvrdjd|grnz dh bnnac|enhrghb bnadnvt co `cen%zrgt ogedat cvdnhrgrdch gjrddrdnzf
 
_dzdrz zdrnz {dr` jchz|dj~c~z zgonrt ghb znj~vdrt jchjnvhz gz hnnbnb rc vnjceenhb ocv cvgkgdhzr odhga g||vcga (nk gvngz co `dk` jvden cv vdzm co hgr~vga bdzgzrnv$! cv rc dbnhrdotedrdkgrdch zrvgrnkdnzj
 
^hbnv r`n rnj`hdjga z~|nvdzdch co r`n \JZZC! jcaagfcvgrnz {dr` r`n |vckvgeedhk zrgoo ghb\ngjn Jcv|z Enbdjga Coodjnv (\JEC$ rc bnnac| _ca~hrnnv zdrn ghb `c~zdhk jvdrnvdg ghbnvdodnz r`gr \J_ zdrnz ghb `c~zdhk `gz fnnh dhz|njrnb ghb g||vcnb |vdcv rc cjj~|ghjtb
 
Nhz~vnz K\Z jccvbdhgrnz gvn egdhrgdhnb dh _DBG ocv _ca~hrnnv zdrnz! jchzcadbgrdch |cdhrzghb cr`nv mnt acjgrdchz dh gjjcvbghjn {dr` Gknhjt |vcjnb~vnz Nhz~vnz r`gr K\Z bgrg dzmn|r ~|%rc%bgrn fgznb ch j`ghknz dh _ca~hrnnv |agjnenhr Rvgdhz zrgoo ch r`n ~zn co K\Znw~d|enhr rc nhz~vn r`gr ght zrgoo dhcanb dh zdrn bnnac|enhr ghb _ca~hrnnv dzdrz jghjg|r~vn K\Z bgrg
 
n
 
[cvmz {dr` g||vc|vdgrn zrgoo dh eg||dhk bdzgzrnv%|vchn gvngz ghb z`gvdhk r`nzn eg|z {dr`\vckvge Eghgknvz ocv r`ndv jchzdbnvgrdch {`nh bnnac|dhk zdrnz cv g||vcdhk _ca~hrnnv`c~zdhk2
 
Bnnac|z Vn|cvrdhk ghb Vnz|chzn \vcjnb~vnz9g
 
Nhz~vnz r`gr vn|cvrgfan dhjdbnhrz gvn jcee~hdjgrnb rc r`n JB= znvnz gz r`n |cdhr |nvzch ocvjce|anrdhk dhjdbnhr vn|cvrz dh r`n Jchzcadbgrnb Dhjdbnhr Vn|cvrdhk Ztzrne (JDVZ$ |nv r`nJchzcadbgrnb Dhjdbnhr Vn|cvrdhk K~dbnadhnf
 
^hbnv r`n rnj`hdjga z~|nvdzdch co r`n \JZZC! jcaagfcvgrnz {dr` r`n JB ghb \JEC rcbnnac| vn|cvrdhk! vnz|chzn ghb ocaac{%~| |vcjnb~vnz ocv _ca~hrnnv dhjdbnhrz= z~||cvrzbnadnvt co g||vc|vdgrn z~||cvr znvdjnz rc _ca~hrnnv djrde dh g rdenat eghhnv z~j` gz9
 
\vcdbdhk deenbdgrn ghb bdvnjr z~||cvr rc g \J_ dh r`n nnhr co gh dhjdbnhr cvznj~vdrt zdr~grdch! gz bdvnjrnb ft r`n JB=
 
Vnonvvdhk \J_ rc hnjnzzgvt enbdjga ghb necrdchga z~||cvr=
 
Gzzdzrdhk \J_ rc odan g |cadjn jce|agdhr=
 
Vnga~grdhk r`n _ca~hrnnv—z zdrn ghb#cv `cen=
 
\vcdbdhk gbbdrdchga |nvzchga zgonrt rvgdhdhk cv z~||cvr= ghb … Bdzznedhgrdhk vnanghr
dhocvegrdch>
 
Gbdznz ch Zgonrt ghb Znj~vdrt \cadjt ghb \vckvge9g
 
^hbnv r`n rnj`hdjga z~|nvdzdch co r`n \JZZC! egmnz vnjceenhbgrdchz rc r`n Jc~hrvtBdvnjrcv ocv j`ghknz dh rvgdhdhk ghb |vckvge |cadjt ghb |vcjnb~vnz gz r`nt vnagrn rc_ca~hrnnv zgonrt ghb znj~vdrt fgznb ch j`ghknz rc r`n znj~vdrt nhdvchenhr gr |czrf
 
^hbnv r`n bdvnjrdch co r`n \JZZC! |gvrdjd|grnz dh r`n Ankga Nhdvchenhr Z~vnt ghbz~fznw~nhr vndzdchz zc r`gr r`nt jgh gjj~vgrnat gbdzn r`n JB ghb \J_z {`nh jvdendhjdbnhrz cjj~vj
 
Dh jcaagfcvgrdch {dr` r`n JB! gzzdzrz dh bnnac|dhk g |agh ocv de|anenhrdhk \JZZC dzdrvnjceenhbgrdchz R`dz |agh {daa fn vndn{nb ft r`n \JZZC ghb jccvbdhgrnb {dr` r`n VZG\vcdbnz vnk~agv ~|bgrnz ch de|anenhrgrdch |vckvnzz ghb#cv j`gaanhknz rc r`n JB ghb r`n\JZZCb
 
Dh jcaagfcvgrdch {dr` r`n JB ghb ~hbnv r`n rnj`hdjga z~|nvdzdch co r`n \JZZC! dbnhrdodnz|vdcvdrdnz ocv |czr vnagrnb rc zgonrt ghb znj~vdrt ghb bnnac|z g |agh rc gbbvnzz r`czn dzz~nz?
 
\vn|gvnz ocv ghb Vnz|chbz rc Nenvknhjdnz9g
 
Znvnz gz r`n egdh rnj`hdjga gbdzcv rc r`n JB ghb znhdcv zrgoo gr \czr b~vdhk gh nenvknhjtzdr~grdchf
 
Jccvbdhgrnz r`n rnzrdhk co r`n NG\ {dr` zrgoo gr angzr chjn |nv tngv dh gjjcvbghjn {dr` r`n
 Gknhjt—z NG\ rnzrdhk k~dbnadhnz( Dh jcaagfcvgrdch {dr` cr`nv zrgoo! |vn|gvnz g {vdrrnh vn|cvr co 
r`n vnz~arz co r`n NG\ rnzr ghb z~fedrz dr rc r`n \JZZC ocv vndn{ fnocvn bdzrvdf~rdch rc cr`nvvnanghr |gvrdnzj
 
Vndn{z NG\ jchzcadbgrdch |cdhr dhocvegrdch ocv gjj~vgjtb
 
^hbnv r`n rnj`hdjga z~|nvdzdch co r`n \JZZC! jccvbdhgrnz gh ghh~ga vdzm gzznzzenhr ghbvndn{ co r`n NG\ ^hbnv r`n bdvnjrdch co r`n JB ghb {dr` r`n rnj`hdjga k~dbghjn ovce r`n\JZZC! nhz~vnz r`gr vndzdchz rc r`n NG\ gvn egbn gz hnnbnbn
 
Dh jccvbdhgrdch {dr` r`n JB#GC#VZC#\JZZC! nhz~vnz r`gr coodjn nenvknhjt bvdaaz gvnjchb~jrnb gjjcvbdhk rc g||adjgfan k~dbnadhnz

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->