Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dien Van Khai Giang 1

Dien Van Khai Giang 1

Ratings:
(0)
|Views: 25|Likes:
Published by tuanht1237564

More info:

Published by: tuanht1237564 on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

 
Trêng TiÓu häc quang S¥N ACéng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
diÔn v¨n khai gi¶ng n¨m häc 2012-2013
- KÝnh tha
………………………………………………………………
- KÝnh tha
………………………………………………………………
- KÝnh tha
………………………………………………………………
- KÝnh tha
………………………………………………………………
H«m nay, trong n¾ng vµng cña mïa thu lÞch sö, hµng chôc triÖuhäc sinh trong c¶ níc, nh÷ng chñ nh©n t¬ng lai cña ®Êt níc, nh÷ngc«ng d©n cña thÕ kØ 21, víi nh÷ng bé quÇn ¸o xinh x¾n, víi t©mhån vui t¬i, trong s¸ng ®ang hå hëi, phÊn khëi tíi trêng ®Ó ®ãn chµon¨m häc míi, n¨m häc 2012-2013.Trong kh«ng khÝ trang träng cña ngµy héi khai trêng, tríc hÕt chophÐp t«i ®îc thay mÆt cho c¸c thÇy gi¸o c« gi¸o, c¸c em häc sinh cña Trêng TiÓu häc Quang S¬n A xin tr©n träng göi tíi c¸c quývÞ ®¹ibiÓu, c¸c vÞ kh¸ch quÝ, c¸c bËc phô huynh häc sinh lêi chóc søc khoÎ -h¹nh phóc - thµnh ®¹t. Chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c em häc sinhm¹nh khoÎ vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc.
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu!KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý!KÝnh tha c¸c bËc phô huynh häc sinh!
 Trong kh«ng khÝ rén rµng cña ngµy khai trêng t«i xin ®îc ®iÓml¹i nh÷ng thµnh qu¶ mµ n¨m häc võa qua Nhµ trêng ®· ®¹t ®îc.N¨m häc 2011-2012 lµ n¨m häc b¾t ®Çu thùc hiÖn NghÞ quyÕtcña §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø XI, n¨m häc toµn ngµnh thùc hiÖnnghiªm tóc c¸c cuéc vËn ®éng nh cuéc v©n ®«ng“hai kh«ng” víi 4néi dung ; cuéc vËn ®éng “häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øcHå ChÝ Minh ”; tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “mçi thÇy gi¸o, c«gi¸o lµ mét tÊm g¬ng ®¹o ®øc tù häc vµ s¸ng t¹o”. §Æc biÖt n¨m häcthùc hiÖn theo chñ ®Ò"§æi míi qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸odôc”.Díi sù quan t©m chØ ®¹o cña §¶ng, ChÝnh quyÒn vµ c¬ quanchuyªn m«n c¸c cÊp, sù ñng hé hÕt lßng cña c¸c bËc phô huynh häcsinh céng víi sù cè g¾ng kh«ng mÖt mái cña tËp thÓ H§SP, sù rÌnluyÖn miÖt mµi cña c¸c em häc sinh, cuèi n¨m häc Nhµ trêng ®· thu®îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng:
1
 
ViÖc thùc hiÖn quy m« tr êng líp, häc sinh
N¨m häc 2011-2012 Nhµ trêng cã 293 em häc sinh víi 12 líp.100% sè líp, sè häc sinh ®îc häc 2 buæi/ ngµy. Kh«ng cã häc sinh báhäc. So víi kÕ ho¹ch ®¹t 100%.
ChÊt lîng vµ hiÖu qu¶ gi¸o dôc:
-
H¹nh kiÓm:
+Sè häc sinh thùc hiÖn ®Çy ®ñ 5 nhiÖm vô lµ 293 em,®¹t 100%. Kh«ng cã häc sinh thùc hiÖn cha ®Çy ®ñ.
-Häc lùc
:
+ Sè häc sinh xÕp lo¹i häc lùc kh¸, giái: 313/508 = 61.6%.+Sè häc sinh líp 5 hoµn thµnh ch¬ng tr×nh bËc tiÓu häc:100%+Sè häc sinh líp 5 thi kh¶o s¸t ®Çu vµo líp 6 ®¹t: 97,8%.§Æc biÖt, trong n¨m häc võa qua c«ng t¸c chØ ®¹o, båi dìng häcsinh giái cña Nhµ trêng còng ®· thu ®îc c¸c thµnh qu¶ quan träng.Qua k× thi Giao lu häc sinh giái cÊp tØnh do Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹otæ chøc cho häc sinh líp 5, Nhµ trêng ®· cã 2 em ®îc c«ng nhËn lµHSG cÊp TØnh, trong ®ã cã 01 em gi¶i NhÊt lµ em NguyÔn ThanhS¬n (xin lu ý lµ c¶ HuyÖn chØ cã 04 gi¶i NhÊt); 01 em ®¹t gi¶i Ba ®ãlµ em TriÖu ThÞ HiÒn.
k× thi Giao lu häc sinh giái cÊp HuyÖn do Phßng gi¸o dôc vµ®µo t¹o tæ chøc cho häc sinh líp 3-4, Nhµ trêng ®· cã 06/08 em
dự thi
®îc c«ng nhËn lµ HSG cÊp HuyÖn, trong ®ã cã 01 em gi¶i NhÊt lµ emNguyÔn Ngäc Ch©m. (xin lu ý lµ c¶ HuyÖn chØ cã 04 gi¶i NhÊt); 04em ®¹t gi¶i Ba ®ã lµ em TrÇn Quúnh H¬ng, NguyÔn Thuý Quúnh; TrÇn Quang ThÞnh; NguyÔn Kh¸nh D¬ng; 01 häc sinh ®¹t gi¶i KK lµem Lu TuÊn §µi. Trong ®ît Kh¶o s¸t häc sinh giái cÊp trêng nhµ trêng còng t×mra 40 HS giái cÊp trêng.Víi kÕt qu¶ nµy Nhµ trêng ®îc nhËn ®Þnh lµ 1 trong 4 trêng cãthµnh tÝch båi dìng häc sinh giái cao nhÊt HuyÖn.KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu! Víi quan ®iÓm d¹y "ch÷" ®i ®«i víid¹y "ngêi". Bªn c¹nh viÖc trang bÞ kiÕn thøc v¨n hãa, Nhµ trêng còngrÊt chó träng ®Õn viÖc gi¸o dôc toµn diÖn cho häc sinh. C«ng t¸cgi¸o dôc v¨n, thÓ, mÜ ®îc diÔn ra thêng xuyªn, liªn tôc, cã träng®iÓm. Cô thÓ, qua Héi thi liªn hoan tiÕng h¸t d©n ca vµ trß ch¬id©n gian n¨m häc 2009 - 2010, Nhµ trêng ®· ®¹t ®îc:1. Gi¶i NhÊt trß ch¬i Nh¶y d©y tËp thÓ.
2
 
2. Gi¶i Nh× h¸t ®¬n ca - NguyÔn ThÞ Duyªn3. Gi¶i Nh× tiÕt môc h¸t, móa tËp thÓ.4. XÕp gi¶i toµn huyÖn: Gi¶i Nh× tËp thÓ.Víi c¸c thµnh tÝch trªn, Nhµ trêng ®· cã 7 thÇy c« ®îc c«ngnhËn lµ ChiÕn sÜ thi ®ua (GVG) c¸c cÊp: ThÇy gi¸o NguyÔn H¾c H¶i;C« gi¸o TrÇn ThÞ B¾c; C« gi¸o Vò ThÞ Thanh B×nh; ThÇy gi¸o TrÇnHuy L¬ng; C« gi¸o Ph¹m ThÞ Th¾ng; C« gi¸o Bïi ThÞ Xu©n H¬ng; ThÇy gi¸o TrÇn M¹nh Hïng.
§èi víi TËp thÓ:
Nhµ trêng,
Tổ 4-5
®¹t danh hiÖu TËp thÓ lao®éng tiªn tiÕn;ChÝnh v× vËy, t«i ®Ò nghÞ c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c bËc phô huynh,c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh nhiÖt liÖt biÓu d¬ng thµnhtÝch cña nhµ trêng ®· ®¹t ®îc trong n¨m qua
b»ng mét trµng ph¸otay thËt rßn r·.
 
KÝnh tha c¸c vÞ ®¹i biÓu!KÝnh tha c¸c vÞ kh¸ch quý!KÝnh tha c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häcsinh yªu quý!
N¨m häc 2009-2010 víi nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu ®¸ng ch©nträng ®· t¹o ra nh÷ng bíc ®µ v÷ng ch¾c ®Ó chóng ta tiÕn vµo n¨mhäc 2010-2011.Bíc vµo n¨m häc míi, Trêng TiÓu häc TriÖu §Ò cã 30c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn; trong ®ã BGH 3 ®ång chÝ; 21 gi¸o viªn,06
nhân viên
.Ph¸t huy thµnh tÝch cña nhµ trêng ®· ®¹t ®îc trong n¨m qua,chóng ta phÊn khëi tù hµo bíc vµo n¨m häc míi. N¨m häc víi chñ ®Ò"TiÕp tôc ®æi míi qu¶n lÝ vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc". N¨m häcnµy toµn ngµnh gi¸o dôc
Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnhthành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự họcvà sáng tạo" vàt tiếp tục phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinhtích cực".Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập củahọc sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thựchiện tích hợp trong dạy học các môn học; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sốngcho học sinh; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia vàtổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->