Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziekenhuiskrant, 23 mei 2012

Ziekenhuiskrant, 23 mei 2012

Ratings: (0)|Views: 225|Likes:
Published by goudamediagroep

More info:

Published by: goudamediagroep on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2015

pdf

text

original

 
www.ziekenhuiskrant.nl
VERSCHIJNT TWEEWEKELIJKS OP WOENSDAG IN ZIEKENHUIZEN EN VERZORGINGSHUIZEN IN NEDERLAND
Ambities?Word Master in zorg of welzijn!
www.han.nl/masters
HAN Masteropleidingen zijn door de NVAO geaccrediteerd 
open dag16 juninijmegen
Brand preventiePolsbreukHygiëne
Er moet meer aandacht komen voor de ge- varen en gevolgen van brand in zorginstel-lingen.Hand- en polsbreuken zorgen voor veel werkverzuim. Ze vormen daardoor een hogekostenpost.Een goede handhygiëne kan in de zieken-huizen van levensbelang zijn.
»
Uitneembare bijlage
» 13» 15
Jaargang 6nummer 1023 mei 2012
Profe
ss
i
one
l
e
 
weeg
a
pp
a
r
a
tuurwww
.
med
i
f
i
x
.
n
l
 
-
 
te
l
.
 
0
1
3
-
5
111111
De facilitairezorgondersteuner 
www.isscureandcare.comTel: 030 - 24 24 800
Het immuunsysteem reageert bij vrouwenanders dan bij mannen. Dat blijkt uit proef-dieronderzoek van Utrechtse immunolo-gen. Dit betekent dat voorzichtigheid isgeboden bij de toepassing bij vrouwen vaneen mogelijk nieuw medicijn tegen kanker.
 Vrouwtjesmuizen blijken het muizencorona- virus (familie van het SARS-virus) sneller opte ruimen dan mannelijke soortgenoten. Zemaken ook meer van de stof interferon alfa,die het immuunsysteem stimuleert. Het effect is nog sterker bij muizen waar de onderzoekersde ‘rem’ van het immuunsysteem uitschakel-den, de zogenaamde CD200-receptor. Vrouw-tjesmuizen zonder deze receptor reageren heelheftig op een virusinfectie.
 
Dat blijkt uit het onderzoek van prof. dr. Linde Meyaard vanhet UMC Utrecht en collega’s van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.Zij analyseerden hoe muizen reageren op virusinfecties. Een heftige immuunreactie isniet altijd een goede zaak. Meyaard en collega’slaten zien dat de vrouwtjesmuizen het virus weliswaar heel effectief opruimen, maar dat zeook last hebben van de immuunreactie. Dat blijkt als vrouwtjesmuizen zonder de recep-tor geïnfecteerd worden met een griepvirus.Het immuunsysteem reageert zo agressief dat longschade ontstaat. Het betekent dat immu-nologen bij hun onderzoek rekening moetenhouden met verschillen tussen mannen en vrouwen. Het wil ook zeggen dat een mogelijk nieuw medicijn tegen leukemie verschillendebijwerkingen kan hebben. Momenteel wordt namelijk een medicijn tegen leukemie getest dat gebaseerd is op het uitschakelen van deCD200-receptor.
Het immuunsysteem van mannen en vrouwen reageert niet op dezelfde manier.
Immunologen moetenbij hun onderzoekrekening houden metverschillen tussenmannen en vrouwen
Geslacht en immuunsysteem
Kunnen patiënten, bij wie net de diagnosedementie is gesteld, beter door hun huis-arts of een specialist worden behandeld?Onderzoek onder leiding van het RadboudAlzheimer Centrum (Nijmegen) wijst uit dater geen verschil is tussen beide behande-lingen. De zorgbehoefte van de patiënt zoudaarom leidend moeten zijn voor de keuzedie wordt gemaakt.
Om een antwoord op bovenstaande vraag te formuleren is onder leiding van dr. RenéMelis, arts-epidemioloog en prof. dr. MarcelOlde Rikkert, klinisch geriater van het Radboud Alzheimer Centrum, een onder-zoek uitgevoerd bij dementiepatiënten in zesgeheugenpoliklinieken en de drie Alzheimer Centra in Nijmegen, Amsterdam en Maas-tricht. Aan het onderzoek deden 175 patiën-ten mee, bij wie net de diagnose dementie was gesteld. Het toeval bepaalde wie daarna voor de behandeling werd toegewezen aan deeigen huisarts of aan een geheugenpolikliniek of Alzheimercentrum. Verassend genoeg waser geen verschil in de kwaliteit van leven vande patiënten en de belasting van de mantel-zorgers na zes en twaalf maanden, wanneer depatiënten door een huisarts of een specialist  werden behandeld.
Dementerendekiest zelf zorg
kijk op: scoremedi.nl Voedingsstoel Nutrimax 
 Vraag gratis catalogusaan via info@scoremedi.nl
zitten met zorg
 
2
Actueel
Nummer 1023 mei 2012
Het Florence Nightingale Instituut (FNI)maakt zich klaar voor de toekomst en gaatin 2013 verder als online kenniscentrummet een virtueel museum en een sterkemobiele activiteitenpoot. Met deze moder-niseringsslag wil het FNI de geschiedenisvan de verpleging en verzorging op eigen-tijdse wijze onder de aandacht brengen vanalle (oud)verpleegkundigen en verzorgen-den én studenten in Nederland.
In de nieuwe formule ontstaat meer ruimte voor historisch onderzoek. Hiermee wil het FNI beter aansluiten bij de wensen van dezorgsector en het onderwijs. Dit betekent dat op 1 oktober de deuren van het museum inZetten sluiten en het FNI het Witte Huis ver-laat. Nannie Wiegman, directeur van het FNI:“Op 1 januari 2013 loopt ons huurcontract  van het Witte Huis in Zetten af. Het FNI washier de afgelopen tien jaar met een museum ingehuisvest. Een prima aanleiding om samenmet het bestuur de bakens te verzetten en tebekijken hoe we op een modernere en efficiën-tere wijze de aansluiting bij onze doelgroepenkunnen vinden. Belangrijk uitgangspunt wasook dat we meer tijd en energie willen stekenin het onderzoek doen naar de geschiedenis van de verpleging en verzorging. Die kennis isnoodzakelijk om onze educatieve activiteitenen de presentatie van het erfgoed actueel tehouden. Onze museumfunctie gaan we online voortzetten. En we blijven met projecten als deZorgtrailer het land in trekken, ook in 2013.”Rond de zomer wordt een uitgebreid commu-nicatietraject ingezet om de nieuwe plannen van het FNI verder toe te lichten. Ook volgt dan nadere informatie over de sluiting vanhet museum en het afscheid van het FNI vanZetten. Op dit moment is het FNI nog in ge-sprek met een aantal instellingen over nieuwehuisvesting.
We blijven metprojecten als deZorgtrailer het land intrekken, ook in 2013
SchildklierOranje fansCouveusePijnComplimenten voor verzorging
 Meer dan duizend complimenten stroomden binnen bij de Saxenburgh Groep in Hardenberg in de aanloop naar deDag van de Zorg. Donderdag 10 mei vierde de Saxenburgh Groep de geboortedag van Florence Nightingale met eencomplimentenactie. Het doel was alle verpleegkundigen en verzorgenden te laten ervaren dat ze gewaardeerd wordenvoor de manier waarop ze hun werk doen. Alle ontvangen kaartjes zijn verzameld op borden en hangen in de gang van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. De verzameling levert een vrolijk plaatje op en blijkt een gezellig ontmoetingspunt te zijn (foto Léon van der Brug, Saxenburgh Groep).Per 1 oktober sluiten de deuren van het Florence Nightingale museum in Zetten.
    S    t   e    l    l    i   n   g   v   a   n    d   e   m   a   a   n    d
76,9 % Mee eens19,2 % Mee oneens3,8 % Geen mening 
Experts zijn het erover eens: ooit ontstaater weer een grieppandemie, een wereld-wijde griepuitbraak, de vraag is alleenwanneer. De Mexicaanse grieppandemiein 2009 maakte de continue dreiging vaneen pandemie zichtbaar, en wierp de vraagop of verbetering van griepvaccins moge-lijk is. UMCG-onderzoekers hebben aan-getoond dat heel-virus griepvaccins, diebestaan uit intacte geïnactiveerde virus-deeltjes, beter werken dan de gangbarevaccins die worden gemaakt op basis vanslechts een deel van het virusmateriaal.
De eerste griepvaccins dateren uit 1945 en werden gemaakt als heel-virus vaccins. Hierbij wordt het griepvirus in grote hoeveelhedengekweekt en inactief gemaakt. Het virus isop deze manier niet meer ziekteverwekkend,maar activeert wel het immuunsysteem omantistoffen tegen het virus te maken. Eennadeel van de oude griep vaccins was dat ze vooral bij kinderen nogal eens bijwerkingen veroorzaakten. In de jaren zeventig kwamennieuwe technieken beschikbaar om vaccins teproduceren op basis van slechts een deel vanhet virusmateriaal. Deze vaccins zijn inmid-dels gangbaar geworden en worden gebruikt  voor de jaarlijkse griep vaccinatie. UMCG-onderzoeker Felix Geeraedts is terug gegaannaar de oude formulering van heel-virus vaccins en maakte ze met moderne technie-ken. In een onderzoeksmodel toonde hij aandat heel-virus vaccins een sterkere en kwali-tatief betere immuunreactie geven, dan degangbare vaccins op basis van een deel vanhet virusmateriaal.
Bijwerkingen
Hij concludeert dat heel- virus vaccins daar-door beter geschikt zijn voor gebruik tijdenseen grieppandemie, dan de nu gangbare vac-cins. Bovendien kunnen ze in een lagere dosis worden gegeven, dan de gangbare vaccins. “In vergelijking met vroeger kunnen we vaccins te-genwoordig heel zuiver maken. Daarom ver- wachten we niet dat met een heel-virus vaccindezelfde bijwerkingen optreden als vroeger,”aldus Geeraedts. In een rapport uit 2006 vande WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt een omschakeling naar de productie van heel-virus vaccin als een reële mogelijk-heid gezien om de wereldwijde beschikbaar-heid van griepvaccins te vergroten.
Heel-virus griepvaccin beter
‘Schildklier en het hart’. Dat is het thema vande Week van de Schildklier die loopt vanmaandag 21 tot en met zaterdag 26 mei. Op verschillende plaatsen in Nederland vindendan voorlichtingsactiviteiten plaats. De week wordt georganiseerd door Schildklier-stichting Nederland (SN), Hypo maar niet Happy (HmnH), de Nederlandse Vereniging  van Graves Patiënten (NVGP) en stichting SCHILD. Het schildklierhormoon heeft groteinvloed op het hart- en vaatstelsel. Mensen dieniet voldoende worden behandeld voor eenschildklieraandoening moeten extra alert zijn:zij hebben een verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten.
EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.
WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
ADOPTEER EEN PUP
Moeders en vaders in het Máxima MedischCentrum in Veldhoven kunnen sinds vorige week zelf de couveuse zijn voor hun te vroeg geboren baby. Het Vrouw Moeder Kind-Centrum nam een kangoeroevest in gebruik, waarmee de baby huid op huid op de borst  van één van zijn ouders ligt. Bij kangoeroeënis het de lichaamstemperatuur van vader of moeder die het kind warm houdt.. BenjaminKangoeroevest bevestigt het kind met eenspeciale buidel veilig op de borst van de ouder.De moeder of vader heeft zo de handen vrij.Het vest werd ontworpen door de NederlandseNICU-verpleegkundige Anne-Marie Hofstede.Duitse onderzoekers ontdekten dat patiën-ten minder pijn ervaren als zij wegkijken bijhet krijgen van een prik. Voor dit onderzoek keken proefpersonen naar een video van eenhand, een wattenstaafje die een hand aanraakt of een hand die geprikt wordt door een naald. Vervolgens krijgen ze pijnlijke of minder pijn-lijke elektrische stimuli op hun eigen hand.De pijn die de proefpersonen ervaarden was vervelender als zij zagen dat de hand werd ge-prikt, dan wanneer ze alleen maar een handof een hand met wattenstaafje zagen. Dezeervaring ging gepaard met meer activiteit vanhet autonome zenuwstelsel.
In de strijd tegenovergewicht enongezond eten ishet verstandigerongezond voedsel vanzes naar 21 procentbtw te brengen.
Oranje fans die het Nederlands elftal gaanaanmoedigen in Oekraïne, kunnen in diverseziekenhuizen terecht voor vaccinatie. Op dit moment is er een mazelenepidemie gaandein het westen van Oekraïne, op de grens met Polen, Slowakije en Hongarije. Mazelen iseen virusinfectie die een longontsteking eneen hersenontsteking kan veroorzaken. Inont  wikkelingslanden is dit de belangrijkstedoodsoorzaak bij kinderen onder de vijf jaar,maar ook volwassenen boven de twintig jaar lopen een groter risico. Door de uitbraak  van dit virus in de organiserende EK-landenadviseert het RIVM supporters zich te laten vaccineren.
FNI verder alsonline centrum
 
3
Actueel
Nummer 1023 mei 2012
De omzetgroei van algemene ziekenhui-zen is in 2011 lager dan verwacht op basisvan bevolkingsgroei en vergrijzing. Was deafgelopen vijf jaar de groei gemiddeld 4,7procent, in 2011 gaat het om nog geen tweeprocent. Het aantal opnames en behande-lingen stegen iets minder dan in voor-gaande jaren. Dat blijkt uit een enquêtevan de koepelorganisatie NVZ, verenigingvan ziekenhuizen. De resultaten van deenquête werden recent gepubliceerd in het jaarverslag.
 
De omzet voor ziekenhuiszorg bestaat uit het  A- en het B-segment. Het A-segment is het deel van de zorg waarvoor een budget wordt  vastgesteld. Het B-segment is het deel van demarkt waarvoor de prijs niet door de over-heid is vastgesteld, maar het resultaat is vanonderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars. De omzet van het A-segment isgestegen met naar schatting 0,3 procent tenopzichte van 2010. In het B-segment is deomzet ongeveer vijf procent gegroeid. Het ge-middelde financiële resultaat is in 2011 naar  verwachting lager dan in 2010, namelijk met een tot twee procent gedaald.In 2010 was ongeveer een op de veertienziekenhuizen verliesgevend. Uit de huidigeenquête komt voor 2011 een vergelijkbaar beeld naar voren. De solvabiliteit is gegroeidtot gemiddeld ruim zeventien procent, net iets meer dan vijftien procent dat vaak alsminimum wordt gezien. Het aantal opna-mes steeg in 2011 met 2,9 procent, het aantaleerste polikliniekbezoeken (EPB’s) steeg met 2,6 procent en het aantal dagbehandelingenmet 7,9 procent. Al deze productiematenstegen minder dan gemiddeld in de jaren2005-10. Het aantal ligdagen per opnamedaalde opnieuw: van 5,3 dagen in 2010 naar 5,1 dagen in 2011. Meer dan de helft van deopnames, 52 procent, werd in dagbehande-ling uitgevoerd, een iets hoger percentagedan in 2010. Het aantal arbeidsplaatsen inalgemene ziekenhuizen is in 2011 nauwelijksgegroeid met 
 
0,5 procent. Dat leidt tot een verwachte stijging van de arbeidsproductiviteit  van 1,5 tot 2,5 procent. Het aantal specialis-ten in loondienst is toegenomen met vier pro-cent, het aantal vrijgevestigde specialisten isgelijk gebleven. De academische en categoraleziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra(ZBC’s) zijn niet in de analyse meegenomen.
 Meer dan de helft van de opnames, 52 procent, werd in dagbehandeling uitgevoerd.
Het aantal arbeids-plaatsen in algemeneziekenhuizen is in 2011nauwelijks gegroeid
Europese studieImaging diabetesHoogleraar voorfoetale therapieMeer verzoekenom euthanasie
Het UMC St Radboud in Nijmegen heeft vande Europese Commissie vier miljoen sub-sidie ontvangen om Europees onderzoek tebundelen dat insuline producerende cellenin beeld brengt. Deze cellen spelen eencentrale rol bij het ontstaan van diabetes.
Goede beeldvorming van deze cellen geeft meer inzicht in het ontstaansproces vandiabetes. Ook het effect van medicijnen enandere behandelingen kan zo beter wordengevolgd. Wereldwijd hebben ongeveer 180miljoen mensen diabetes. Bij deze ziektespelen de beta-cellen die in de pancreas zitteneen grote rol. Beta-cellen produceren insuline,dat het suikergehalte (de glucosespiegel) in het bloed verlaagt. Functioneren de beta-cellenniet goed of is het aantal te sterk gedaald, danontstaat diabetes door een permanente ver-hoging van het suikergehalte. Om het suiker-gehalte zoveel mogelijk op het juiste niveau tehouden, spuiten diabetici regelmatig insuline.Het is een chronische behandeling die veel vraagt van diabetici. “Eigenlijk weten we nog  veel te weinig over het ontstaansproces vandiabetes”, zegt Martin Gotthardt, hoogleraar Nucleaire geneeskunde in het UMC St Rad-boud. “In elk geval spelen beta-cellen daarineen centrale rol.”
Door het uitspreken van zijn intreerede‘Komt een foetus bij de dokter’ op maandag14 mei is prof. dr. Dick Oepkes nu o
cieelde eerste hoogleraar foetale therapie inNederland.
Foetale therapie houdt in dat aandoeningenal worden behandeld als het kind nog in debaarmoeder zit. “Sommige aandoeningenkun je het beste al voor de geboorte behan-delen”, aldus Oepkes. Voorbeelden daarvanzijn bloedarmoede bij de foetus en sommigehart afwijkingen. Uit heel Nederland wordenmoeders met foetussen met aangeboren af- wijkingen naar het LUMC (Leiden) verwezen.“Zij hebben complexe, weinig voorkomendebehandelingen nodig. Dat soort zorg kun jehet beste in één landelijk centrum aanbieden”,aldus Oepkes. In een samenwerkingsverbandmet het Karolinska Instituut in Zweden en het Universiteitsziekenhuis in Leuven wordt voor enkele complexe, weinig voorkomende foetalebehandelingen zelfs gestreefd naar Europesecentralisatie.
Vorig jaar hebben 75 patiënten een eutha-nasieaanvraag gedaan bij de euthanasie-consulenten van het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Dat betekent een
inke stijging ten opzichte van voorgaande jaren (48 in 2010; 43 in 2009; 47 in 2008).
Bij 45 van deze 75 verzoeken was de wens:‘nog niet op dit moment, maar later’. Deeuthanasieconsulenten maken hieruit opdat mensen eerder bewust nadenken over demogelijkheid dat zij later in een situatie vanuitzichtloos en ondraaglijk lijden terecht-komen. Dit blijkt uit het onlangs verschenen‘Jaarverslag Euthanasieconsulent 2011’. Het  Albert Schweitzer ziekenhuis biedt patiëntenal meer dan tien jaar de mogelijkheid omadvies en hulp te vragen bij een (mogelijke) wens tot levensbeëindiging.
Vrouwen en mannen met een kinderwenskunnen voor alle vruchtbaarheidsbehan-delingen en -vragen terecht in het nieuweCentrum VoortplantingsgeneeskundeBrabant in het Tilburgse St. ElisabethZiekenhuis. Het ziekenhuis werkt in ditcentrum nauw samen met het TilburgseTweeSteden ziekenhuis, het Jeroen BoschZiekenhuis in Den Bosch en het AmphiaZiekenhuis in Breda.
In het nieuwe Centrum Voortplantings-geneeskunde zijn alle faciliteiten gezamenlijk gehuisvest aan het eind van de hoofdgang  van het ziekenhuis. “Lab en kliniek zijn naast elkaar geplaatst, daardoor hoeft niets meer  vervoerd te worden door het ziekenhuis. Door de locatie kunnen we patiënten ook maxi-male privacy bieden, en worden vrouwenmet vruchtbaarheidsproblemen niet meer geconfronteerd met zwangere vrouwen op depolikliniek Gynaecologie”, aldus fertiliteits-gynaecoloog dr. Jesper Smeenk, hoofd vanhet centrum. Ook vrouwen met een toekom-stige kinderwens die worden geconfronteerdmet een risico op vervroegde overgang, door bijvoorbeeld chemotherapie bij kanker-behandeling, of vrouwen waarbij vervroegdeovergang in de familie voorkomt, kunnen inhet centrum terecht voor het invriezen vaneicellen. Daarmee levert het centrum vrijwelalle behandelingen en onderzoeken bij eenhuidige, maar ook toekomstige kinderwens.Het Amphia en Jeroen Bosch Ziekenhuis zijnzogenaamde ‘transportklinieken’ van het nieuwe centrum. Met het TweeSteden zieken-huis wordt al langere tijd samengewerkt. Eendeel van de vruchtbaarheidsbehandelingendoen de transportklinieken zelf, maar het IVF-laboratoriumwerk wordt door het St. Elisabethgedaan. Jaarlijks worden in het St. ElisabethZiekenhuis ongeveer 1100 IVF-behandelingengedaan. Van de behandelde vrouwen raakt 28 procent zwanger. Daarmee staat het zieken-huis landelijk al jaren in de top vijf.
Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant
Beperkte stijging omzet
Dr. J.M.J. Smeenk bij de ingang van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->