Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Allah Ni Ne'Amat Ane Azab

Allah Ni Ne'Amat Ane Azab

Ratings: (0)|Views: 92 |Likes:
Published by Dr. Momin Sohil

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

More info:

Published by: Dr. Momin Sohil on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
 
   e   g   a    P
    1 
a
 
a
 
(
d Ma Maaa  oaaAaB- aaa   uk Maaa M]ak  ok I at .  oCaa  oaaa Maaa  oaaaa.a.ad
)7:1(
 
 Maa
1
a Ma  oaaa   ua  o    oa  oC
7
.a Ma  oaaaaa I a  oa  o
)
 
  o I C  o I aaaa  oTaaaaSd[  oaNaa
oaNaa Maaa  oa  oAok I aNaJaaakai   Maa  Oak  oA oa I aa  oaa   uk aaa MaaTi   R aa  oa I avaaaa  oat oaakaaga I haa I aaaaaaaa  oaaham-aaaa. a  oJaaaan Maaaka M   oaah  oaa  oaaaTAaa,i  aapiaa  oaa  oaaaaakai   I a Maa  oa  oaah  oaa  oaaDak Maa I aaa   uag I a  oaahaaa.  oaav-a aaa Maa
-
 aaa I aaasa  oah M   uaS oC oa I aaaNJaa I a  oat oaa  oaaaakaa   `a  oaaNapaabaoah.  oaav ap   `  oa aaaaaai    oka Maaai  a  okaaa
(
aaa[
)
a  ok  ok  oCk I ahaava  oa  oaA aa  oa I {k  oa  o{  oak M   uaS?  oDa aai  aaP  oaNaa   `apaM   ua?J  oaJa  oahahaaa  oaaaaN I aaa  oa  oaataa  ok aaaA?aah agaaaaaaP  oa  oak  oaa Maaaaaaaaa#aSaaaaaaaaaam-aSd-  oTaaanhaaA aa  oato aaagaa
(
aS  od Ma
)
 a Magaa  oa[aloa.  oaah  oaaak  oaa  oan aAa M R aS I a  oaa MagaapJha Magaaaa  oCaaaalar oaadah
(
.a..a
)
aah aaga  oaa  oJM   uaS I a  oa] I aaaaaaa  ohaaa Magaa Maaa  oaaA. oJ  ok I aa Magaaaahaa  oaNa    oaahaa  oaaS  od Ma  oaa  oC  oaaaJaaaamoaaaA, Maa   uaa. aa   uak  oA ohaa  oa  ok  oCa  oah I adaaaJ a  oaaaabI aaP
-
 ai  aa
(
a I d
)
 
  oaNaa   `apPaaPu   uaaNhad]  oa I avM oDaa
(
aaA-ataa  oaraooaaaD
)
 
(12:33)
 
aAo aaPa
-
  I aNaSaaai    oka Maaai  ,ai  aapkaai  aa  oa  oCk I ahaav .  oaaaaba  ohaaa Magaa  o  I aaa   uk aaaaa  oa Maa I aaa  oaga  oa[adda I a  oa I a aaPa I aaaaa   uk
-
 I k   ua Maaaaai  aap oJaa ap  oaaaN
damIaa
Maa  ohaSai  aaaaP I aaa[  oa[aaaaaa I aaa I aaa[ aa MaaaaA. aaaa   uk,  ok  oC  ohkaa   ukaaaaaaai  aaaaPa I a I ahaa I a
  oaaa  oa
oCaakaS I aa  oam oa a  oa  oata oaahaa I aaaaka  oa  oa  ok I aaaaS M   ua
azag
ok
aaJ
oaNaaaa   `a  oaa.  oC  oDa  oaaaag  oaa aaPa I aaaaa   uk  oJ Maa I aaa  oaga I aa  ohaaa Magaa  ok  o I aNaJ  o
-
 ai  aa
(
a I d
)
 
 I aa Maaaa ataa  o I a  o  oak  oaala  ok
  o  oaaa  oa
? I aa  oa [kaa   uk  ok  o I aNaJ  oaa   `a
  oaaa  oa
  oC  okaaa I a
?
oaNaaAi   Maaaad
04
uaaaNa I a  oa  ok aaa   oahaa MaaJaaan ok  o I C  o I ka   ud
agaaaa  oak  oaa  o  oaa!haa  oh-aaaaa]aaa  o  oaNa  oJ  ok agaaaa  oaaaab-aa Maa]-oaak- oa
 
 I aaa I afaaaa
  oaaa  oa
aa  oa
 
)7:1(.
  oah    `a  okaaa  oa
aa  oa
 
  Maaaaaa I a?   uaS  oaT  o
aa  oa
aaA-at a MaA , I aahaS   uaKaN   ua Ma,aad M   ua-,aaaaaSai  ,aa a,aaZ  oaEi   R a. I aaaai  ,aaa],aQ oah  oAo I aNaJ okaa   uk  oa  oak
aa  oa
ohk?  oC
 
1
.
 I a MaaaaaaS I aaaa
(
 I a Maa I aaa   uag
)
ai     uam.
94:2,74:2(-.)05
 
2
.
aJa I aakaasia   ua   `aa]  oaaS  od  ok  oaa
.
.)841:3,74:2(
 
3
.
#Jk  od I aaaPaa I    uaagaaNaD I aaaJaNa[  oak  oaaaa I r .
08:61(-.)18
 
4
.
  oaJ I ak  od I aaSaka  oa I a R a
(
 aaai   R k   `apoaaa
)
aa]i  a Mi  aS I aaaaa  oaaaaQkaaa  o.
,02:13( 23:14-)43
.
 
 
 
   e   g   a    P
    2 
5
.
  oa  oak  oaa  ohaaAJ  ok  oC   uaaaaavoa  o aa  oa
(
aahaa
)
ioaaakaa M   ua  oaaaa- oa  oaSkamoan a] I a R a aaasaa I a  oJ,  oaSaaasah I aa  oa  oak  oaa Maaaa  oha  oaN  oa
. 5:42(5).
 
6
.
,aak  oA oaaa[aaB, aNaD  oaJ M   uaad)aa
(
 I aNaSaaai  aaaa
). )301:3( 7
.
 I aaaPkai    Oaa  oka   ua[a  oaaa
  oaaa  oa
oaaaJ   uag I aaJaaPkai    Oaaaaa I aaaaaNap, ua Ma aaNaa.  oC  oaJ   uagaNaaaP M   ua  ok I aaaNaak  o  oa  oaaa  oaaasaaaaPaaP M   ua  ok I aaaNaa  ok M   ua[  oTaa  I a  oaa   uam oCa  oah   uJ.aaP M   uaaga  oaa   uam oA a  ohkaaP M   uaaaaJa.aaaaPaaP  oaaaNaa  ohaa aaaaas kai    O  o  oa  oaA oaa   ua
 I ha
ok
aa   uaa
aaWaaaA a   ua Maaaa   uk  oJ  oCIat .  oCJ I aaaa  oaaa  oaa   ua  oa    oaaaAoaa  oaPaaP oa I anaaJ
(
aaa
)
oCaaaaakai    oaaaa  ok.
a
a
 )
 o aIi, ta
a
 )
 o aa o
.
 
aaJ  okaaaa   uk
(
aaa
)
   oa I {kaakai    oaa agaa M   ua  oa  oaak-aSd-oa  oC  oaaa
 
 I a  oaJaa   uk T  oaa I a  Oaa  oTaaaaaaaa
aa  oa
oC
)3:5(
a  oa
aa  oa
 k  odP I a I aaaa M   ua  oa
aa  oa
oaam .  oC  I ahaa[aa  oaa
  oaaa  oa
Maa I aaa  oaga I aaa   uk  oaA aaa  oa  oaa  ohaaa Magaaaa   `a  Oaa  a  o  oaad I aaa
  oaaa  oa
aa  oam oat o I aNaJ  oaSai:
aio
-
ai , >
(
a
)
 
a
 
.1
   oaaaaaaaa  ohaaa Magaa
 
aaaSaaka
-
.a.[
226-236
 .2
aKiaaa I d  oaSa  oafal aaaS Maaaaka  aaai    oaa  oaa
-
.a.[
236-166
 .3
adaaa]i  aa  oaafalaaaS Maaaaka aaai    oaa  oaa
-
.a.[
166-057
 
ai  aaaaP Maaaa   uk
(
a I d
)
aa MaaaaaaA oC aaa M   uaai  aaaaP  oa  oa
aAaaa[
 
)3:5(
.  oCa    oaNaa   `aai  aaaaP MaaJaaasaaas aamoaaaka-a  oaaa Maank>I oCaaa
)91:64(
aaA-aJ Maa  oaati  ,ag M,a ,aS Mav oaaaaaaaQ aad  oa I a  oa. I aaaaa[  oak  oa  oaav oaa  ohaaa MagaaJ Maaaaa[aaa[ aaaaaaaar oaad I aaaaaa  oatk  oaaad)aa,aataNaaaai  aaaa  oaa   ua Ma  oaaaag[aD  oaJ I a   I a  oataa
 
D Ma   `a  oJaki  aSaa] [aqoat oaaki  aS aa  oaa Maaaa   uk  ohaaAasaaaan kai    O  o  oan aa  oaa   ua  I aa Maaaaaaa  oaaaA aa  oJ aprIoa   uaaaaN oa  oa  oataaaaav aaiJ I aaanagaaa aaag[aaCa] Joo kaaaaaa  oatkaS I aNaJ  oaaa  oaaaSoCaa.  o
 
 
   e   g   a    P
    3 
[aaaamiaaP  ok I aNaSaaai  aNa[  oak Maaaahat oa I aaDz I aTa  oaaai  aapoaaa I aa  oaaaa  ofaaaSai   aaia  oka
aaa[
’,
okaNak
aaa[
aaA-aJ,ai   MaaSaaS M   uaadaak  oa I aaaaasa.an okaS  odaNa[  oak aaS Maaaaa  okaakai  kai    Oaa  oaa  oak I agaa MaaJaaasoaakai  aa MaaJaaa  okaS  od  oa  oaa  oaaaaSJ  oaa i  aaaa,ai   MaaSaaaS M   uaadaak  oaaoaa  oahan laa   ua I a  oak  oaa#Ja   ua  oaaaa I .a  oah I aaa  oaa Ma I aaaa i  a I aaAiaasI Maaag   uaaaaah a  oa   ua  oaak I   oaAaan oaaS  odMaam aaa  od  oCaaS  odaaNaa Maaja  o  Maa I aNaaaas aaaaaa MaaJaaas oC  oaaaa  oaJ  oaaav oaA a  oaJ Maatkai  aaa
 
  okakai  kai    Oaabi   I aaaa   `aa  I aa   uaA aakaS .  oC
a
.
 
,  ok  oC  ohk Maaaa   ukhaa
aaaaai  a]aaaa  o  oaa M   uaSMa   `a  oa I  I a  ok  ohaa  ok I aaD
(
 R k   `apia
)
  I a    oaJ I ak  oda  oaaaai    oTaaadaafaaaat a Maa  oaak Maasoaaakad   uJad   uJ  oa I a Ma-J MaamoC I a  oa. ok  oC  o   ua  oh  oaa  oa  aaaatoTaaaakai #J I a  oaaaaa MaaaNaa   `a  oJa  oah  oa   uaa I aaa  oaagTi  $  oa  oaa I Caa  oahar aS$  ok ,  oa   uaav toaaa  oa aa MaaaaDaa I    ua Maaaaaaa   uaaioaaaaakai    oaaaa I aaa  oJ  o.
 
)02:13(
 
aaA-aa
aa  oa
,aaai    oTaaaaaa  oam ,aaaA airIa  oaaNaxIDaaakaNax,  o oa  oa  oDa   uaaa  oaaaa  R k   `a  oaaaaaaaa&ioaaaaaat aa]i   I aaaa
aa  oa
aa  oamoDa I av. oaNaaaa   `aaa   uk  oaSai  aaa M   uaS    oa  oC  ohkJo I aNa
.
 
r
ai  aS I aaaaa  oaaaa&aa MaaTi   R a  oa I aaaa  oAoa-uaaaaaaac oC,   ua Ma.a   `ap okaaa  oAa&a  oaT  oa  ? M   uaSa&aa
(
aa  oa]
)
 
aaaaa?aaa  ohk  oa  oak   `aa?  oC  ohk M   uaSaa   uk Maamaa  oaan ]  oa  oaaa  oha  oa  o I aNaJa a  U ak I aahai    O I aagal-aBi  .  o[a I aNaJaNaaka aa   `apaaaaa Maaaai  anMaaaaaaaaaa Maaak I kh.aahaaaaaaaa M   uaaha  oaka Mai  aak I    `ag Maaa  oa #aS I aaaa&aaaa I    `ag.[a I aa I    `agaaAoaT  oa  oaaS I T  o   `k  oaoaaa  oataaaaas .aah  oaka Mai  aaaaaai   I a  Oaa    oaaS I T  o   `k  oaasaaaaaaak I    `ag aaiaoaT  oa.  oC  oaa MaaaaaNagham asMaaCaa  oahaaSi  aaaSTi    o   `k  oa oaNa  oa   I aaSTi    o   `k  oaasaaai   I aaa Mai  aaaga I aNaS. I k   uJ aaa  oaaaaa  okaaaaaa  okaaaaa M   ua  oaSTi    o   `k  oaaso  oC  oaaahaJ aha[  oak M   uaD Ma   `ab. I aan aT  oapo  o  o a  oatuaaJ   uaaaaaa  oa.   ua I d I akaJ  oaa I aaaD Ma   `a I aaaagaaNa I aaanMoaai  
  M   ua  oaaaai   iaa
oC aai  kai    Oaa  oaA .  oCaaa  oaaaCDa  oaa  oa aaaa  oak I    `ag  oaaaaaaaa  oa  ok  oaT  o  oaah I aaaaaaaaN  oakTi  WaaaA, oaaaa  oaaaaa aJaaaamaahaaaaahaJ  oaat a  oa  okaNak  oa  oC M   uaSaaa  oa  oaaa I a  okD Mdaaa[  oak  oaaaaaNaJ apIaxaaaN aaa  okaaaas .aahan aaaaaa I aa  oat uk Masiaaaaciam-aaai  k  oaaaaa I aNaSd] I a  oaa  I ah a  oaA aaaiSaNa ka  oaak  oaa[  oak  oaSai    oa  oC M   uaSaaP-aNJaaaabaaa I a. I ah a I a  oaT  oapaaaaaa]aaaaa I daaah I aa I    `agaaa  okikat aaai I aNaSi  . I aa Maaaa Jaaga, MaataAJ I av aaaaamaa  oa d  oa Maaaaa  oaaaAaataaai   I aa.[a   uJ I aNaSraaai  k I aad  oa SaNa k  o  oaai  aJ   ua
a   `a
ok
aaaa
oC  ok
aa I a
 –
 a  oa
oCAaaa  oaniaa[ Mk Maaaaka.a

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dr. Momin Sohil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->