Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Islam Na Ketlak Mulbhut Sidhhant Ke Sanatan Mulyo

Islam Na Ketlak Mulbhut Sidhhant Ke Sanatan Mulyo

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:
Published by Dr. Momin Sohil

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

More info:

Published by: Dr. Momin Sohil on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
ibasmaIllaaihr-rhmaainar-hIma
[slaamanaa koTlaak maULaBaUta isawaMta kosanaatana maUlyaao.
ArbaI BaaYaa pa`maaNao 
dIna 
AoTlaoPvana pawita.
Ala[slaama 
Ao 
dIna 
Co. AoTlaoko Ala[slaama AoKaudaAosaucavaolaI  Pvanapawita Co. Anaokao[paNa pawita koTlaak isawaMtaaonaa AaQaaroAmalamaaMAavaoCo. [slaamanaa maU LaBaU ta isawaMta ko  sanaatanamaU lyaaopaiva~akuAa-namaaMvaNa-vavaamaaMAavyaa Co. AnaoAa isawaMtaaokoJoKauda Wara vaNa-vavaamaaMAavaolaa Co taonaoJao  AnauSarvaamaaMAavaotaaoJ
[slaamanao 
AnauSarvaamaaMAavaoCotaoma khI Sakaya. KaudaAokuAa-namaaMAovaa sanaatana isawaMtaao  vaNa-vyaa Co JoAfr koATla Co. Aok vyai>ta maaomaIna tyaaroJ khovaaSaojyaaro taokuAa-nanaa Aa ATla isawaMtaaoko  sanaatanamaU lyaaomaaM_@ivaevaasa Qaravataaohaoya AnaovyavaharmaaMAnauSartaaohaoya. Aonaa isavaaya taomaaomaIna naqaI khovaa[ SaktaaoAqavaa Aoma khI Sakaya koAok maaomaIna maaTokuAa-naoAapaolaa Aa maU lyaaonaa AaQaaroPvana Pvavau MfrJ Co. AoTlao 
dInanaI 
[maarta sanaatanamaU lyaaonaa paayaa ]par }BaI qaaya Co, Aqavaa Aoma khIAoko 
dIna
sanaatana maU lyaaoAapaoCo. JaoAo  pa`maaNaoAapaNaoPvana gauJarIAotaao AapaNauMAa duinayaanau MPvana Jnnatanau MPvana banaI Jaya CoAnao AaKaorta AoTlaomaR tyau  paCInau M Pvana paNa Jnnatanau MPvana banaI Jaya Co. AnaokuAa-na ]par [maananaaoAqa-J taoNaoAapaolaa maU lyaao ]par [maana qaaya.Aa pa`krNamaaMAovaa kTlaak maU lyaaonaI Tu MkmaaMsamaJNa AapaI Co,
koTlaak maulyaaonaI Tu MkmaaM
AoTlaoko JaobaQaa maU lyaaonaI ivastaR ta samaJNa AapavaI haoya taaotaomaaToAaKau M paiva~akuAa-na saamaolaavavau MpaDo.
 
1.
 
maaNasanaI Jata koAatmaa:
sanaatana maU lyaaomaaMsaaOqaI }McauMmaU lya Kaud maaNasanaI Jata koAatmaa Co. taoqaI saaOqaI paholaaMtaonaI samaJNa la[Ao. kuAana maaNasanaI Jatanao 
naFsa
khInaoAaoLaKaavaoCo, Anaotaonao 
#h
AoTlaokoKauda[ ]Ja-
(
AlauhyaataI tavaanaa[ koDIvaa[na AonaP-
)
khoCo. Aa Aok gahna ivaYaya Co,paNa taonaoTu MkmaaMsamaJvaanaaopa`yaasa krIAo. jyaarokuAa-na maaNasanaa saJ-nanaa Juda Juda taba>kaAaonau M 
(
koJonaaosaMbaMQa taonaa BaaOitak kosqaU La SarIr saaqaoCo, AnaotaobaIJa pa`aNaIAaomaaMpaNa samaana Co
)
vaNa-na kyaa- baad khoCoko
32:9
.
(
KaudaAo
)
 
taomaaMpaaotaanaI
#h
fukI dIQaI.
taaotaomaaM 
#h 
naao 
Aqa-maaNasanaI 
Jata
Co, JonaaqaI ]tk`aMitanaI Aok kDI 
(
maaNasa
)
paaotaanaI AagaLanaI kDIAaoqaI 
(
pa`aNaIPvanaqaI tad\ dna navaI 
)
JudI AnaoinaraLaI qa[ Jaya Co.
23:14
.
paCI Amaotaonaotad\dna JudI maKalauk
(
saJ-na
)
 
banaavaI dIQaI.
maaNasanaa PvananaaoQyaoya maaNasanaI Jata koAatmaanaaoivakasa Co. JonaI rIta
dIna
SaIKavaoCo.
91:9-10
.
 
JoNaoAonaaoivakasa kyaao-taofulyaaofalyaao. JoNaoAonaokcaDI AoAivaksaIta rhI gayaao.
maaNasanaa drok kaya-naI Asar taonaI Jata ]par qaaya Co. saara kosau Mdr kayaao -AoCoJonaaqaI taonaI JatamaaM_@taa ]tpanna qaaya CoAnaoKaraba koKaaoTa kayaao-AoCoJonaaqaI taomaaMinaba-Lataa ko@IlaapaNauMAavaI Jaya Co. JatanaI ADgataaqaI maaNasa Amartaa pa`apta krI SakoCo.
44:54
.
taomaaM 
(
Jnnatanaa PvanamaaM
)
 
taomanaomaa~a pa`qama maRtyau 
(
koJosqaULa SarIrnao
)
 
AavaSao, taonaa paCI taomanaomaRtyau nahI Aavao.
Kauda[ }Ja-naI pairBaaYaa ivaYaoJra QyaanaqaI samaJvaa JovauMCo. ba`|aMDmaaMdrok JgyaaAo}Ja-nauMAistatva Jaovaa maLaoCo, parMtautao}Ja-BaaOitak pairbaLaaoAnaokarNaaoAqavaa sqaU La inayamaao pa`maaNaoJahor qaaya Co, JonaoBaaOitak }Ja-tarIko  AaoLaKavaamaaMAavaoCo. pa`aNaIAaonaa SarIrmaaMpaNa Aa }Ja-nauAistatva haoya Co, AnaomaaNasanaa SarIrmaaMpaNa. parMtau maaNasanaa sva#pamaaMAok baIP }Ja-paNa haoya Cotaotaonaa AiQakar AnaotaonaI marPnaa sva#pamaaMJahor qaaya Co. Aa }Ja-  BaaOitak }Ja-krtaaMGaNaI Sai>taSaaLaI Co, karNakoBaaOitak }Ja-taonaoAaiQana kama kroCo. Aa }Ja-naoBaaOitak }Ja-qaI  Alaga paaDvaa maaToKaudaAotaonaopaaotaanaa tarfqaI AapaolaI vaNa-vaI Co Anaotaonao 
ru
 
khInaoAaoLaKaavaI Co. AonaomaaNasanaI  Jata koAatmaa khoCo. Aonaa maaToAapaNao Kauda[ }Ja-naI pairBaaYaa ]payaaogamaaMlaIQaI Co. Aok vaata spaYT samaP laaoko maaNasanaI Jata koAatmaa KaudanaI JatanaaoBaaga naqaI, Aa }Ja-Kauda Wara AapaolaI CoJonaoBaaOitak }Ja-qaI Alaga AaoLaKavaa maaToKauda[ }Ja-khovaamaaMAavaI Co.
(
Aama taaoBaaOitak }Ja-paNa Kauda Wara J AapavaamaaMAavaolaI CoAnao taonaa inaiecata krolaa inayamaaopa`maaNao J AistatvamaaMAavaoCo.
)
maaNasanaI Jata koAatmaa savaao-cca maU lya Co. baIJa maU lyaaotaonaa ivakasanau MmaaQyama banaoCoAnaojyaarotaopaU Na-ivaksaIta
 
qa[ Jaya CotyaarotaomaaMqaI baIJa maU lyaaosaurJnaa ikrNaaonaI Joma AapaaoAapa taomaaMqaI naIkLavaa Anao}Barvaa maaMDoCo.
 
Aovaata samaP laaoko AonaaoAqa-AonaqaI ko maaNasanaa SarIrnau Mkao[ mahtva komaU lya naqaI. kuAa-na pa`maaNaomaaNasanau M
 
SarIr AoTlaomaaNasanau MBaaOitak kosqaU La Pvana Anaotaonaa saaQanaaopaaotaanau M 
 
maU lya raKaoCo. taonau MrxaNa paNa J#rI Co, parMtautao
 
maU lyaao sanaatana naqaI. AoTlao kojyaaroBaaOitak Pvana AnaomaaNasanaI Jata koAatmaanaa fayadaAaonaI vaccao saMGaYa-paoda qaaya,
 
taaomaaNasanaI Jata koAatmaanaa fayadanaa rxaNa maaToBaaOitak Pvana Anao  taonaa fayadaAaonaI kurbaanaI AapaI dovaI Jao[Ao.AanaI samaJNa AagaLa AavaSao. taoqaI pa`qama AnaomaU LaBaU ta maU lya ComaaNasanaI Jata koAatmaa,AoTlaoJatanaaoivakasa krvaaodrok maaomaInanaI frJ Co.
 
2.
 
maaNasaa[naaoAadr:
maaNasanaI Jata koAatmaa drok maaNasanaa baaLaknaosamaana QaaorNaopa`apta qaaya Co, taoqaI drok maaNasa maa~a maaNasa haovaanaa karNaosamaana Aadr maoLavavaanaaohkdar Co.
17:70
.
Ana Aohikkta CokoAmaoAadmanaa tamaama baaLakaonaosamaana Aadrnaa hkdar banaavyaa.
taoqaI maaNasaa[naaoAadr Aosanaatana maU lya Co. Jonaao kao[paNa fayada koQyaoya maaTokao[paNa saMJaogaaomaaMBaaoga laovaavaao Jao[AonahIM. taonaaqaI Jatapaata, kuLa, vaMSa, gaao~a, rMganaa tamaama BaodBaava dur qa[ Jaya Co. kuAa-na samaga` maanavaJatanao saMbaaoQana krInaokhoCo.
4:1.
AmaotamanaobaQaanaoAok J Pva
(
AokkaoYaI
)
 
single life cell
 
maaMqaI sajyaa-.
taoqaI s~aI Anaopau#YamaaMpaNa AokbaIJa ]par kao[ caDIyaataapaNau MnaqaI.
4:1.
AoNaoAoPvaMta kaoYanaobaoBaagamaaMivaBaaJna krInao, taonaI JaoDI banaavaI dIQaI
(
maada
 
ovum
Anaonar
spermatazoon)
 
AnaotaomaaMqaI s~aI Anaopau#YaaonaI ivapaula saMKyaa ivaevamaaMfolaavaI dIQaI.
paNa koTlaIk laaxaiNaktaaAaopau#YaaomaaMAovaI raKavaamaaMAavaI CoJos~aIAaomaaMnaqaI, AnaokoTlaIk laaxaiNaktaaAaoAovaI Co Jos~aIAaomaaMCopaNa pau#YaaomaaMnaqaI. Aama, Aok JaitanaobaIP Jaita ]par EaoYZtaa AapavaamaaMAavaI CoAoTlao s~aInaopau#Ya ]par Anaopau#Yanaos~aI ]par 
(4:32).
 
taoqaI baIJu MsanaatanamaU lya maaNasaa[naaoAadr Co,AoTlaodrok maaNasanaopaCI s~aI haoya kopau#Ya samaana Aadr AapavaaoAok maaomaInanaI frJ Co, AnaomaaNasa JatamaaMJataI,rMga,vaMSa,kuLa,doSa,Qama-,BaaYaa Jovaa Baod krvaa koAavaa QaaorNaaonaa AaQaarokao[nao}McaaokonaIcaaosamaJvaaomaaomaIna maaTohrama khovaaSao. Aok maaomaIna maaTodrok maaNasa maa~a maaNasa haovaanaa krNaosarKaaoAadr paa~a rhoSao 
3.
 
kayaaonaa AaQaar sqaana:
Jnmanaa AaQaarodrok maaNasa samaana Aadrnaopaa~a Co. parMtauAonaaqaI AagaLa samaaJmaaMsqaana kyaa QaaorNaaopa`maaNao gaNaaSao
46:19.
droknausqaana taomanaa kayaaonaa AaQaar sauinaiecata qaSao,
Aa ivaYayamaaMpaiva~akuAa-na khoCo,
49:13.
 
homaanavaJata, Ama tamanaonar AnaomaadaqaI
(
JnaIna
)
 
]tpanna kyaa-Ana tamanaodoSaaoAna kibalaaAaomaaM vahocaI dIQaa,
(
taonaaohotaumaa~a AoTlaaoJ Coko
)
 
JoqaI tamaarI AaoLaKa qa[ Sako,
(
AnaojyaaMsauQaI maana AnaoAadrnaao saMbaMQa CoAa isawaMtanaoyaad raKaaoko
)
 
tamaaramaaMqaI AllaahnaI naPk saaOqaI vaQaaroAadrnaa hkdar AoCokoJo taonaa inayamaaonausaaOqaI vaQaaropaalana kroCoAna paaotaanaI JvaabadarIAaopaurI kroCo.
Aama, ~aIJu MsanaatanamaU lya Co maaNasanaI [jJta Anaotaonaa maaoBaanau MQaaorNa taonaI paaotaanaI laayakata Co, nahIMkoKaanadanaI  AaoLaKa.
4.
nyaaya:
tamaama maaNasaaonaoJnmanaa AaQaarosarKaa samaJvaa, droknaopaaotaanaI Sai>taAaonaa ivakasa maaTotak AapavaI Anaokaya-Anao  pa`yatnaaonaa pa`maaNaosamaaJmaaMtaomanaa sqaana AnaomaaoBaa sauinaiecata krvaa, mahonata pa`maaNaovaLatar Aapavau M, kao[naa hk ko AiQakarnau Mhnana na krvau M, Anaodrok vyavaharaonaa inaNa-yaaoAnaoivavaadaonaa caU kada Aokayada Anausaar krvaa Jodroknaa ]par samaana QaaorNaolaagau, AomaaMkao[naI KaaoTI tarfdarI naa haoya. Aanaonyaaya koAdla khovaaya Co. Jonaa maaTokhovaamaaM  Aavyau MCoko,
16:90.
 
inaSaMdoh, Allaah nyaayanaaoAadoSa AapaoCo.
Aama nyaaya paNa Aok sanaatana maU lya Co, Jonaokao[paNa saMJaogaaomaaMAnaokao[paNa sqaLaoCaoDI Sakaya nahIM. AoTlao sauQaI ko Jo  laaokaotamaarI Sa~autaa krotaomanaI saaqaopaNa nyaaya krvaaomaaomaIna maaToJ#rI Co
5:8.
 
kao[ kaomanaI Sa~autaa tamanaoAovaukrvaa naa pa`orokotamaotaomanaI saaqaonyaaya krvaanauCaoDI dao, kao[paNa saMJaogaaomaaMnyaaya krao, Aa
takvaanaI
Aokdma naPk Co.
(
AnaoJovau Mko]par khovaamaaM Aavyau MCoko
takvaa
AoTlaokoinayamaaonaa paalanaqaI Aadr maLaoCo
).
Aonaa ]parqaI tamaoAopaNa JaNaI laIQau MhSaokosanaatana maU lya kaonaokhovaaya. saamaanya rItaotaaoAoma J khovaamaaMAavaoCokoJokaoma Sa~autaa ]par ]taro
 
taonaI saaqaonyaaya kovaao? parMtaunyaaya Ao sanaatanamaU lya Co, JoqaI kao[naI ima~ataa koSa~autaa taonaa Amala ]par kao[paNa saMJaogaaomaaMAsar naa krI Sako. JovaI rItaoduSmananaa baaLaknaopaNa maaNasa haovaanaokarNaoAadrpaa~a samaJvaamaaMAavaSao. taovaI J rItaoSa~ausaaqaopaNa nyaaya krvaamaaMAavaSao. taoqaI nyaaya AocaaoqauMsanaatanamaU lya Co.
5
.
gaunaanaI saJa:
kayada koinayamanaaosaBaanataamaaMkrvaamaaMAavaolaaoBaMga, gaunaaokhovaamaaMAavaoCoAnaoAonaa karNaonyaayanau M vyavasqaataM~a tauTI Jaya Co. AoTlaa maaToAavaI manaaovaR i<a koAavaa pagalaaAaonaoATkavavaa AtyaMta J#rI Co, Aa pagalaaAaonao gaunaanaI  saJa ko 
‘  
ksaasa 
’  
 
khoCo.
ksaasanaao 
Aqa-Co gaunaogaarnaaopaICaokrInao taonaa krolaa kaya-naaobadlaaoAapavaao.
ksaasa
 
maaM
 maanavaJatanaI PvaMtataanau Mrhsya Cupaayaolau MCo.
2:179.
hobauiwSaaLaI AnaosamaJdar laaokao, tamaara maaTo 
ksaasa
maaM 
Pvananaurhsya CupaayaolauCo, taoqaI tamao kayadanausaarI rItaopaalana krao.
parMtau, Aa ksaasa kogaunaanaI saJa vyai>tagata QaaorNaona AapaI Sakaya. Aa sarkarnaI frJ Co. da.ta. Kaunanaa gaunaanaI  saJanaa ivaYayamaaMpaiva~akuAa-na khoCoko
17:33.
Ana Jao inadaoYanauKauna krI naaKavaamaaMAavaotaaotaonaa vaarsadarnaoAiQakar AapavaamaaMAavyaaoCo. parMtautao  maRtyaudMDmaaMAitarok naa kro, AoTlaa maaTokoAonaomadd krvaamaaMAavaI Co.
AaJnaI pairBaaYaamaaMAoma khI Sakaya koAavaa gaunaaAaomaaMsarkar Kaud paxakar banaoCo. parMtausaJa hMmaoSaaMgaunaanaa pa`maaNamaaMhaovaI Jao[Ao. badlaaolaovaa maaTona haovaI Jao[Ao.
10:27.
Ana Jolaaokaogaunaa[ta kayaao-kroCotaonaI saJa taomanaa gaunaanaa pa`maaNamaaMhaovaI Jao[Ao.
Anaogaunaogaar taonaa kR tya ]par Sarma AnauBavataaohaoya AnaotaonaamaaMsauQaaraoqavaanaI Sakyataa doKaataI haoya taaotaonaoxamaa AapavaI Jao[Ao. saurta ASSauramaaMCoko.
42:40.
saJa gaunaanaa pa`maaNamaaMJ haovaI Jao[Ao
42:40.
parMtauJovyaikta
(
gaunaogaarmaaMpaecaataapanaa icanhaoJao[naotaonao
)
 
maaf krI do,Anao
(
Aavaa saudr kaya-qaIgaunaogaarnaI
)
 
sauQaarNaa kro, taaoAovaukrvaavaaLaanaoAllaah tarfqaI vaLatar maLaSao.
nyaayanaI AopaNa J#rta Co kogaunaogaarnaI saJa gaunaogaarnaoJ maLao, Aovau MnahIMkogaunaaokao[ kroAnaotaonaI saJa kao[ baIJanao  AapavaamaaMAavao.
6:165.
 
AnaoJogaunaaokrSaotaoJ taonaI saJa BaaogavaSao, baIJaokao[ nahI.
karNa koAllaahnaa inayama pa`maaNaodrok kaya-taonau Myaaogya pairNaama ]tpanna kroCo. Aama, samaaJmaaMtaTsqa nyaayanaI vyavasqaa haovaI AopaNa Aok sanaatana maU lya Co.taoqaI Aok maaomaInanaI frJ Cokotaonyaaya pa`NaalaInaosahkar kro.
6.
kao[naI JvaabadarI baIJaonahI ]Zavao:
nyaayanaaoAopaNa takaJaoCokodrok vyai>ta paaotapaaotaanaI JvaabadarI Kaud ]Zavao, Aovau Mna haoya koJvaabadarI kao[naI haoya AnaotaonaopaurI kao[ baIJaokro.
6:165.
kao[ baaoJao}McakvaavaaLaaokao[ baIJanaaobaaoJaonahI }Mcako.
Aa isawaMta AovaaoivastaR ta Aqa-QaravaoCokoJoPvananaa drok xao~amaaMlaagaupaDoCo.
7.
Anyaaya,AtyaacaarqaI maui>ta:
jyaaro nyaaya AaTlau Mmahtvanau M maU lya khovaatau Mhaoya taaospaYT CokoAnyaaya koAtyaacaar koTlau MKaraba hSao. Aa ivaYayamaaM  paiva~a kuAa-naomaa~a AoTlau MJ naqaI k(u M ko tamaarokao[naa ]par Atyaacaar koAnyaaya na krvaaoJao[Ao, parMtauAoNaotaao AoTlao  sauQaI k(u MCokokao[naI ihMmata naa qavaI Jao[Aokokao[ tamaara ]par kokao[ baIJa ]par Atyaacaar krI Sako.
2:279.
naa kao[naa ]par Atyaacaar krao, naa kao[naa ]par Atyaacaar qavaa dao.
Aa Aok sanaatana maU lya AnaoPvananaaoATla isawaMta Co. Aqavaa baIJa SabdaomaaMkhIAotaaopaaotaanaI AMdr AoTlaI Sai>ta paoda krvaI 
(
AnaoAovaI rItaoAonau MvyavasqaataM~a sqaapavau M
)
ko kao[ AapaKaud AnaoAtyaacaarInaopaaotaanaaohaqa ]ZavavaanaI ihMmata na qaaya. maa~a tamaarI iva#wmaaMJ nahIMpaNa kao[ paNa kmaJaor ko inaba-LanaI saamao paNa nahIM. AtyaacaarInaa Atyaacaarnao raokvaa maaTokao[ rstaaona bacaotaaoyauw krvaanaI paNa paiva~a kuAa-na AnaumataI AapaoCo.
22:39.
AtyaacaarI Jomanaa ]par Atyaacaar kro, taomanaoAnaumataI AapavaamaaMAavaoCotaoAaopaNa taonaa ivaraoQamaaM yauw kro. AoTlaa maaTokotaomanaa ]par Atyaacaar qa[ r(aoCo.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Dr. Momin Sohil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->