Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SALAT - Gujarati

SALAT - Gujarati

Ratings: (0)|Views: 96|Likes:
Published by Dr. Momin Sohil

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

Bukhari,
Hadith,
Ahadith,
Muslim,
Allah,
God,
Creator,
Elohim,
ElahE,
lIslam,
Christianity,
Judaism,
Christian,
Jew,
Believer,
Muhammad,
Jesus,
Moses,
Aaron,
Lot,
Elijah,
Ahmed,
Deed,
at,
Gary,
Miller,
Apocrypha,
Jasher,
Enoch,
Catholic,
WHORE,
Babylon,
Babel,
Nimrod,
Devil,
Demon,
Deceiver,
Mason,
Free,
mason,
Masonic,
Kabbalah,
Proof,
Jinn,
Shaytan,
satan,
Abu,
Hurairah,
gentile,
qiblah,
Kaaba,
House,
Bayt,
Music,
tutorial,
hacking,
software,
bible,
illuminati,
islam,
koran,
quran,
homosexuality,
pedophelia,
gujarati,

More info:

Published by: Dr. Momin Sohil on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

 
ibasmaIllaahihr-rmaainar-rhIma
salaata
 
salaata
[slaamanaI Aok Aqa-saBar AnaosaaOqaI mahtvanaI parIBaaYaa Co. kuAa-naokrImanaI Sa#AatamaaMJ taonaao  ]llaoKa AavaoCo. saura bakranaI taIsarI AayaatamaaM
 
yaukImaunassalaata 
’ 
naao  
]llaoKa Jaovaa maLaoCoAnaotyaarbaad paNa AsaMKya sqaanaotaonaao]llaoKa Co.
yaukImaunassalaata 
SabdsamauhmaaMbaoSabd Co, pa`qama kaf
-
vaava
-
maIma maU LamaaMqaI inakLaolaao 
yaukImauna.
JonaaoAqa-qaaya sqaapanaa krao, Jonao]du -maaMkayama kraokhoCo. Aa ]d-   uSabd kayamanaaoAqa-  paNa sqaapanaa qaaya Co, pa@vaanaaonaqaI qataao AnaobaIJaoSabd CoAla salaata. Aama, AaKaa Sabd samauhnaaoAqa-  qaaya Co 
Ala salaatanaI sqaapanaa krao
. taaocaalaaosalaata Sau MCo? AnaoSaanaI sqaapanaa krvaanaI Co? taoJaNaIAo.
salaata
SabdnaaoAqa-:
salaatanau MmaU La Co 
sauvaad
-
laama
-
vaava
Anao 
sauvaad
-
laama
-
yaa
paNa hao[ SakoCo. AonaaomaU LaBaU ta Aqa-qaaya Co:
 
kao[naI paaCLa paaCLa caalavau M.
 
kao[naI saaqaoJaoDayaolaa, laagaolaa kovaLagaolaa rhovau M. ArbaI BaaYaamaaMGaaoDdaoDmaaMJoGaaoDao baIJa naMbar ]par AovaI rItaosatata daoDtaaoJaya ko Aonaa kana pa`qama naMbarnaa GaaoDanaI paaCLanaa Baaganao ADI r(a haoya Anaobannao vaccaokao[ Jgyaa naa rhotaI haoya, taaoAa pairisqaitamaaM  AagaLa JvaavaaLaa GaaoDanao 
‘ 
saaibak 
’ 
khovaaya AnaobaIJa naMbarvaaLaa GaaoDanao 
‘ 
AlamausallaI 
’ 
. Aanaa AaQaaro [maama ragaIbaok(u MCokokuAa-naokrImanaI Aayata
74:43
maaMJo 
lama nakuimana AlamausallaIna 
’ 
naa SabdaoAavyaaCo, taomaaMkhovaamaaMAavyauMCo ko
Amao 
mausallaInamaaM qaI 
na htaa
Co. Aama, Aayata
74:43
naaoAqa-qaaya Coko
Amao nabaIAaonaI paaCLa paaCLa caalavaavaaLaaAaomaaMqaI na htaa
. ArbaI BaaYaanaaomahtvanaaoSabdkaoYa
taaJ ]laA#sa
maaMCokoAa maU LamaaMqaI inakLataa Sabdaonaa Aqa-maaMJaoDaNa kokao[naI saaqaolaagaolaa rhovaanaa AnaovaLagaolaa rhovaanaaoAqa-qaaya Co. AoTlaokta-baIAopaaotaanaI tafsaIrmaaMlaKyauMCo ko
salaata
naaoAqa-qaSaoKaudanaa vyavasqaataM~a saaqaoJaoDaNa,
hdudullaah 
naI AMdr rhovau M,
iktaabaullaah 
naovaLagaolaa rhovau M, Aa Aqaa-  opa`maaNao[slaamanaa saMdBa-maaM 
salaata
naaoAqa- 
Kauda Wara na>kI krvaamaaMAavaolaI frJaonau Mpaalana krvau M
qaaya Co. AaTlaI cacaa-paCI tamao  JaNaI laIQau MhSaoko 
salaata
naaoAqa-maa~a
namaaz
J naqaI qataao. AomaaMKaudanaa baQaa inayamaaoAnaoAadoSaaonau  AnaotaoNaolaagaukrolaI tamaama frJanaupaalana AavaI Jaya Co
.saura fataohamaaMmaaomaIna duAa kroCoko:
1:5
[hdInassaIratala maustakIma 
.Amaa#M 
saIrataomaustakIma
tarf maaga-dSa-na kr.Anaosaura hudmaaMpayagaMbar hJ. hud
A.sa.
khoCoko:
11:56
 
[nna rbbaI Alaa saIrataIma maustakIma.
maaraorba saIrataomaustakIma ]par Co. AanaaqaI AoJahor qaaya CokoJaNaoKauda saIrataomaustakIma ]par AagaLa AagaLa J[ r(a CoAnaomaaomaIna AonaI  paaCLa paaCLa caalavaanaI duAa maaMgaI r(aoCo.
 
(
salaatamaaM 
Aa J Baava AoTlao kopaaCLa paaCLa caalavaanaaoko  AnausarvaanaaosamaayaolaaoCo
)
. parMtauAa pa`karnaaosqaULa Aqa-KaudanaI maU La klpanaaqaI ivaparIta Co. AoTlaotaonaaoAqa-  qaaya koba`|aMDnau M vyavasqaataM~a Kaudanaa inayamaaonau MAnauSarNa krtaaMkrtaaMpaaotaanaa k`imak ivakasanaa taba>kaAaopaar  krI r(u MCo. Aa Aqa-saura naurnaI AayatamaaMinaKarInaospaYT qa[ Jaya Co. JomaaMkhovaamaaMAavyau MCoko:
 
24:41
 
Alamatar Annallaah yausabbaIhulahumana if ssamaavaataI vala AdI- va<ya#ssaafFataIna, kullauna kd AlaIma salaatahuvatasabaIAhu, vallaahuAlaImauna baImaa yafAlauna.
Sau Mtao MAohkIkta ]par Qyaana naqaI Aapyau MkopaR qvaI AnaoAMtarIxanaI drok vastauAnaoAakaSamaaMpaaMKaaofolaavaInao  ]DvaavaaLaa paxaIAaoKaudanaI 
tasabaIh 
kroCo. AomaaMqaI drok paaotapaaotaanaI 
tasabaIh 
Anao 
salaatanao 
JaNaoCoAnao  JokM[ kroCotaobaQauMKaudanaa &aanamaaMCo. Aa sqaana ]par 
tasabaIh 
naaoAqa-Tu MkmaaMJaNaI laaoko 
tasabaIh AoTlao 
naJr samaxa Jo]doSya haoya taonaopa`apta krvaa Barpaur pa`yatnaaokrvaa Ana Aonaa maaTopaaotaanaI Barpaur Sai>taAaonao]payaaogamaaMlaavavaI
.
Aa AayatamaaM khovaamaaMAavyau MCoko 
ba`|aM DnaI dro k vastauJaNao Co ko tao naa maaTo inaiecata kro laI frJao k[ k[ Co 
AnaoAopaNako 
tao nao paurI krvaanaI pawita SauCo 
. Jonaa maaTotaomaNaosatata pa`yatnaSaIla rhovaanau MCo. AhIM 
salaata 
’ 
naaomaU LaBaUtaAqa-spaYT qa[ Jaya Co,
salaata 
AoTlaoAofrJaoJoKauda tarfqaI laagaukrvaamaaMAavaolaI Co.
salaatanaI sqaapanaa:
baIJa sqaana ]par kuAa-nao krImaosvayaMmaaNasaaonaa ivaYayamaaMspaYTtaa krI dIQaI ko salaatanaaoAqa-SauMCo Anaotaonau M  pairNaama Sau MAavaSao. AonaI sqaapanaaqaI Sau Mpa`apta qaaya CoAnaotaonaoCaoDI dovaaqaI kovaI tabaahI AavaoCo. saura marIyamamaaMpa`qama Juda Juda nabaIAaonau MvaNa-na Aavyau MCoAnaopaCI khovaamaaMAavyau MCokoAa Aolaaokaohtaa Jomanao  KaudaAopaaotaanaI JudIJudI naoAmataaoqaI navaajyaa htaa.
19:59
fKalaf maImabAdIhIma Kalafuna Ada]ssalaata.
Aomanaa paCI, AomanaI ]mmataaomaaMAovaa vaarsadar paoda qayaa JomaNaoAla salaatanaoCaoDI dIQaI. pa`ena Aopaoda qayaaoko 
Ala salaata 
naoCaoDI dIQaI AonaaoAqa-Sau M? AoTlaokoAomaNaoSau Mkyau -M? Aa Aayatanaa J AagaLanaa BaagamaaMk(u MCoko:
va<tabauSSahvaataI.
taoAaopaaotaanaI naIca BaavanaaAaoAnaolaalasaaAaonaI paaCLa laagaI gayaa htaa. AaqaI AospaYT qa[ Jaya Coko 
Akamataosaalaata
Anao 
laagaNaIAaonaI paaCLa taNaavau M
bannaoivaraoQaI baabataao  Co. AhIMAok vaata AosamaP laaoko maaNasamaaM laagaNaIAaohaovaI ko laagaNaIAaosaMtaaoYavaI AoKaraba baabata naqaI, paNa taonaI Sarta AoCokotaonao 
hududullaah
maaMrhInaosaMtaaoYavaI koAnauSarvaI Jao[Ao. Anao tabaahIAaoAosamayao  AavaoCojyaaroAolaagaNaIAaoAnaolaalasaaAaonaoCuTI maukI dovaamaaMAavaokohd AaoLaMgaI dovaamaaMAavao. AaqaI 
‘ 
Alasalaatanaao Aqa- qayaao maaNasanaI laalasaaAao Anao laagaNaIAao naI Kaudanaa inayamaao pa`maaNao paUita-.
’ 
Aomanao hududullaahnaI AMdr rhInaokamamaaMlaovaI AoTlaokotaomanao Kaudanaa inayamaaonaI paaCLa paaCLa calaavavaI. AospaYT Co  koAa hotausaamauihk vyavasqaataM~anaI AMtaga-ta J pa`apta qa[ Sako Co. Aa vyavasqaataM~a JomaaMJuda Juda vyai>taAao  paaotapaaotaanaa fayadaAaonaI paaCLa daoDvaanao badlaoKaudaAoinaiecata krolaa Qyaoyanao pa`apta krvaa AagaLa vaQao. Aa J karNa CokokuAa-naokrImamaaM 
Akamatao salaatanao 
saamaiuhk frJ inaiecata krI Co. AoTlauMJ nahIMpaNa AoNaoAopaNa k(u MCoko 
AlasalaatanaI 
sqaapanaa AohalatamaaMJ Sa>ya CoJomaaMJmaataomaaomaInaInanao 
tama>kuna fIlaAd- 
pa`aptaqaaya, taomanau Mpaaotaanau MsvataM~a vyavasqaataM~a haoya, JomaaMsavaao-cca sqaanaoKaudanaI iktaaba haoya. taoqaI J saurta AlahjJmaaMCoko:
22:41
 
AllaPna [na ma>knnaahuma fIlaAdI- Akamaussalaata vaAatauHzkata vaAma# ibala mA#fI va nahva  AnaIlamaunakrI.
Aa AolaaokaoCo koJomanaojyaaroo 
tama>kuna fIlaAd- 
pa`apta qaSaotyaarotaoAaotaomanau Mpaaotaanau M vyavasqaataM~a sqapaaSao 
(24:55)
Anao 
Akamataosalaata
Anao 
[taaAozkata
naI frJ paurI krSao.
mAa#f
AoTlaokoKaudanaI  iktaaba pa`maaNaonaa AadoSaaolaagaukrSaoAnao 
maunakr 
AoTlaokoKaudanaI iktaabaoJokayaao-naoKaaoTa k(a Cotao  kayaao -qaI raokSao.
 
AoJahor Coko halanaI namaaJ pa@vaa Anaopa`vata-maana
(
A@I Tka
)
zkata Aapavaa maaTopaR qvaI ]par paaotaanau M  pa`Bautva AoTlaoko 
tama>kuna fIla Ad
 -
haovau MJ#rI naqaI. [slaamaI vyavasqaataM~anaa ivaYayamaaMkuAa-na khoCoko:
42:38
 
vallaPnasataJabaulaIrbbaIhIma va Akamaussalaata, vaAma#huma Saura bayanahuma, vamaImmaa rzknaahuma  yaunafIkuna.
maaomaIna AoCoJoKaudanaa AamaM~aNa ]par haJr qa[ Jaya Co, taonaa AadoSaaonaonatamastak qa[naosvaIkaroCo, AoTlaoko 
Akamatao salaata 
kroCoAnaopaaotaanaI baQaI baabataaonaa inaNa-yaaoparspar ivacaar ivamaYa-qaI kroCoAnao  Joirzk KaudaAotaomanaoAapyauMCotaonaomaanavaJatanaa paalanapaaoYaNa maaToKaullau MraKaoCo. AhIMpaNa AospaYT qa[ Jaya Coko 
Ala salaata 
AoAovau M vyavasqaataM~a CoJomaaMtamaama inaNa-yaaomaaomaInaaonaa parspar  ivacaar ivamaYa-qaI krvaamaaMAavaoCoAnaoJonaI maU LaBaU ta frJ maanavaJatanau MpaalanapaaoYaNa Co. AoTlao kotamaama laaokaonaI PvananaI J#iryaataaopaurI krvaI, karNa ko[slaamaI vyavasqaataM~a KaudanaI iktaabanaa inayamaaoAnaomaU lyaaonao  vyavaharmaaMAmalamaaMlaavavaa maaTosqaapavaamaaMAavaoCo. AoTlaobaIP JgyaaAokhovaamaaMAavyau MCoko:
7:170
 
vallaPna yaumassaIkuna baIlakItaabaI va Akamaussalaata,
 Aa AolaaokaoCoJoiktaabaullaah saaqaoJaoDayaolaa rhoCoAnaoAovaI rItao 
Akamatao salaatanaI 
frJ paurI kroCo.
Ala salaata AnaoAqa-taM~a:
salaatanaI vyaaKyaanaaoGaoravaaokoTlaaoivaSaaLa CoAonaokuAa-naokrImaopayagaMbar hJ. saaoAoba
A.sa.
naa ikssaamaaMspaYTkyau - MCo. saura hudmaaMCokohJ. saaoAobao
A.sa.
paaotaanaI kaomanaoKaudanaa dInanau MAamaM~aNa Aapyau M, taaoAolaaokaoAotaonaao  ivaraoQa kyaao -, GaNaa GaYa-Na AnaoKao McataaNa paCI taomanaI kaomaohJ. saaoAobanao
A.sa.
pauCyau M koAo taaokhaoko CovaTo tamaarI  maagaNaI Sau MCo? taaotaomaNaoJvaaba Aapyaaokohu M salaatanaI svataM~ataa [cCu MCuM. Aa maJhba parsta kaomaopaaotaanaa ivacaar pa`maaNaosamajyau MhSaokotaopaaotaanaI pawita pa`maaNaotaonaa KaudanaI pauJapaaZnaI svataM~ataa [cCoCo, AomaaMSau M  vaaMQaaoCo, AoJovaI rItao[cCo pauJapaaZ krI laIQaa kro. taoqaI taoAao Aonaa ]par raP qa[ gayaa. parMtauqaaoDa samaya paCI taomaNaoJaoyauMko salaatanaaomatalaba hJ. saaoAoba
A.sa.
pa`maaNao
 
Aona htaaoJovaaoAolaaokaosamaJtaa htaa. taoqaI  taomaNaohJ. saaoAoba
A.sa.
naok(u Mko:
11:87
 
Assalaatauk taaAmau#k Anata#k maayAbauduAabaa]naa Ava Ana nafAla fI AmavaalaInaa maa naSaa],
hosaaoAoba
A.sa.
! tamaarI Aa Ala salaata kyaa pa`karnaI CoJo Aovau MkhoCokoAmaoAmaara
maAabaudao
naoCaoDI d[Ao, JonaI paU Ja Amaara baapadadaAaokrtaa Aavyaa CoAnaoAmaoAmaarI QanadaolatanaopaNa AmaarI marP pa`maaNaonaa vaaparIAo. Aa salaatanaI taaoAmaorJa naa AapaI SakIAo. tamaoAa Aayatanaa Collaa Baaga ]par ivacaar krao, JomaaMspaYT Cokosalaata maa~a namaaJnau Mnaama naqaI. AomaaM  Aqa-taM~a koAaiqa-k vyavaharaopaNa AavaI Jaya Co.
salaata AnaoAaiqa-k vyavasqaataM~anaaosaMbaMQa:
AapaNaosaura hjJnaI Aayata
22:41
maaMJaoyauM, JomaaMkhovaamaaMAavyau MCokomaaomaInaaonaopaR qvaI ]par pa`Bautva AoTlaoko 
tama>kuna fIla Ad- 
maLaSaotaaotaoAao 
Akamatao salaata 
,
[taaAo zkata 
,
AmarbaIlamA#f 
Anao 
nahIAnaIla maunakr 
’ 
naI frJaopaurI krSao. baIP JgyaaAokhovaamaaMAavyau MCoko:
29:45
[nnassalaata tanha AnaIla fhSaa[ valamaunakrI.
AohkIkta CokoAlasalaata
fhSaa 
Anao 
maunakrqaI 
raokoCo.
fhSaa 
naaoAqa-paCI la[AopahlaaMAapaNao
maunakr 
Sabdnaola[Ao,
maunakr:
jyaaMsauQaI 
maunakrnaao  
saMbaMQa Co, AomaaMdrok Karaba kaya-AavaI Jaya Co, parMtaumaU LaBaU ta rItaotaonaaoAqa-  qaaya Co svaaqaI- bauiwnaa AoTlaoko maa~a paaotaanaao fayadaoivacaarvaavaaLaI bauiwnaI bahanaabaaPAaoAnao  dgaabaaPAao. AoTlaoAodrok dlaIlaao, bahanaa kokayaao- JokuAa-na pa`maaNaoAyaaogya haoya paNa vyai>tanaaosaMkuicata

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
murtazakt liked this
Dr. Momin Sohil liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->