Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
P. 1
Size and Characteristics of States’ Union Workforces

Size and Characteristics of States’ Union Workforces

Ratings: (0)|Views: 668|Likes:
Unionization rates – and the gender and racial composition of unionized workers – vary widely across the 50 states and the District of Columbia. The figures and tables in this issue brief, based on our analysis of the Current Population Survey, give an overview of the size and basic demographics of the unionized workforce in each state. Throughout, we define a unionized worker as anyone who is a member of a union or represented by a collective bargaining agreement.
Unionization rates – and the gender and racial composition of unionized workers – vary widely across the 50 states and the District of Columbia. The figures and tables in this issue brief, based on our analysis of the Current Population Survey, give an overview of the size and basic demographics of the unionized workforce in each state. Throughout, we define a unionized worker as anyone who is a member of a union or represented by a collective bargaining agreement.

More info:

Published by: Center for Economic and Policy Research on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/16/2012

pdf

text

original

 
 Isszj M}ijf

Lby =02=
(Haek Sceliww is b Sjkia} Jcakalisw bw wej Cjkwj} fa} Jcakalic bkg Panicy ]jsjb}ce. ik _bseikowak G+C+Lb}ij,Jvj Bzoij} is b ]jsjb}ce Ikwj}k bw CJP]+
Sixj bkg Ceb}bcwj}iswics af Swbwjs’
Zkiak _a}dfa}cjs
Zkiakixbwiak }bwjs
 – 
bkg wej ojkgj} bkg }bcibn calpasiwiak af zkiakixjg a}dj}s
 – 
vb}y igjny bc}ass wej :0 swbwjs bkg wej Gisw}icw af Canzlmib+ Wej fioz}js bkg wbmnjs mjna. mbsjg ak az} bkbnysis af wej Cz}}jkwPapznbwiak Sz}vjy. oivj bk avj}vij af wej sixj bkg mbsic gjlao}bpeicsaf wej zkiakixjg a}dfa}cj ik jbce swbwj+ We}azoeazw. j gjfikj bzkiakixjg a}dj} bs bkyakj ea is b ljlmj} af b zkiak a} }jp}jsjkwjgmy b cannjcwivj mb}obikiko bo}jjljkw+
Sixj af wej Swbwjs
Zkiak _a}dfa}cjs
Fioz}j 2
oivjs wej wawbn kzlmj} af zkiakixjg a}dj}s ik jbce swbwj ik=022+ Af wej
cazkw}y’
s bpp}auilbwjny 26+3 linniak zkiakixjg a}dj}s.Cbnifa}kib ebg wej nb}ojsw seb}j bw b}azkg =+: linniak+ Cnasj mjeikg bsKj Ya}d iwe bmazw =+2 linniak+ Awej} zkiak sw}akoeangs j}j Innikais%bmazw 9=9.000). Pjkksynvbkib %bmazw 57:.000). Aeia %bmazw ?06.000) bkgLiceiobk %bmazw ?03.000)+ Wjubs bkg Kj Hj}sjy mawe ebg bmazw 67=.000zkiakixjg a}dj}s %weazoe vj}y giffj}jkw zkiakixbwiak }bwjs. bs j
nn sjjmjna)+ Wej swbwjs iwe wej kikwe bkg wjkwe nb}ojsw zkiak a}dfa}cjs j}jb silinb} pbi}8 _bseikowak bkg Fna}igb. mawe iwe bmazw ::?.000 jbce. mzwakcj bobik. iwe vj}y giffj}jkw zkiakixbwiak }bwjs+ Wej fivj swbwjs iwe wejslbnnjsw zkiak papznbwiaks j}j Igbea %bmazw 36.000). Gisw}icw af Canzlmib %bmazw =5.000). Ka}we Gbdawb %bmazw =?.000). Sazwe Gbdawb%bmazw =3.000). bkg _yaliko %bmazw =2.000)+
Fioz}j =
seas b sjcakg by af naadiko bw wej gbwb+ Wej fioz}j oivjs wejzkiakixbwiak }bwj a} wej seb}j af wej a}dfa}cj ik jbce swbwj webw is jiwej}b zkiak ljlmj} a} cavj}jg my b cannjcwivj mb}obikiko bo}jjljkw+ Ik=022. wej zkiakixbwiak }bwj fa} wej Zkiwjg Swbwjs bs b eanj bs 23+3pj}cjkw+ Kj Ya}d Swbwj ebg wej eioejsw zkiakixbwiak }bwj. bw =6+7pj}cjkw+ Bnbsdb %=7+3 pj}cjkw) bkg Ebbii %=7+0 pj}cjkw) fannajgcnasjny+ Akny akj awej} swbwj ebg b zkiakixbwiak }bwj bmavj =0 pj}cjkw.bkg webw bs _bseikowak %=2+= pj}cjkw)+ Wej }jsw af wej wap wjk lasw,zkiakixjg swbwjs j}j Liceiobk %29+= pj}cjkw). Kj Hj}sjy %25+5 pj}cjkw).Cbnifa}kib %25+: pj}cjkw). Cakkjcwiczw %2?+6 pj}cjkw). bkg A}joak bkg]eagj Isnbkg %2?+7 pj}cjkw jbce)+ Jioew swbwjs ebg b zkiakixbwiak }bwj webw bs njss webk ebnf af wej kbwiakbn bvj}boj8 Wjkkjssjj %6+= pj}cjkw). Wjubs%6+2 pj}cjkw). B}dbksbs bkg Nazisibkb %:+9 pj}cjkw jbce). Sazwe Cb}anikb%:+? pj}cjkw). Vi}oikib %:+3 pj}cjkw). Oja}oib %:+2 pj}cjkw) bkg Ka}weCb}anikb %7+7 pj}cjkw)+
Cjkwj} fa} Jcakalic bkgPanicy ]jsjb}ce
2622 Cakkjcwiczw Bvj. K_Sziwj 700_bseikowak. GC =0009wjn8 =0=,=93,:350fbu8 =0=,:55,23:6+cjp}+kjw
M
 Y 
 H
AEK
S
CELIWW BKG
L
 B]IJ
,J
 VJ
 B
ZOIJ] 
(
 
CJP]
Sixj bkg Ceb}bcwj}iswics af Swbwjs’ Zkiak _a}dfa}cjs

=
FIOZ]J 2Kzlmj} af Zkiakixjg _a}dj}s my Swbwj. =022
=.:=5.79:=.06?.9309=9.27?57:.0=7?0:.666?0=.62967=.=90672.?56::?.==?::?.20777:.:=6359.=303:?.?36375.=00332.77232:.?:2=5:.=62=?2.5:7=0=.?6529?.:5929=.=2=25?.?59256.73:253.2672?7.:052?=.?70275.709239.7?52=5.022225.70322=.=7720=.7=?90.=0356.=6:5=.?:052.63350.93???.006?7.:6:?3.357?=.67=6:.20=:?.229:7.?==72.73739.=3?36.333=?.575=?.=:?=3.20==0.965
0:00.0002.000.0002.:00.000=.000.000=.:00.0003.000.000Cbnifa}kibKj Ya}dInnikaisPjkksynvbkibAeiaLiceiobkWjubsKj Hj}sjy_bseikowakFna}igbLbssbcezsjwwsLikkjsawb_iscaksikLb}ynbkgIkgibkbLissaz}iA}joakCakkjcwiczwCana}bgaVi}oikibBnbmblbIabOja}oibB}ixakbKjvbgbDjkwzcdyKa}we Cb}anikbWjkkjssjjDbksbsEbbiiAdnbealb_jsw Vi}oikibNazisibkbSazwe Cb}anikbKjm}bsdbZwbe]eagj IsnbkgKj Eblpsei}jLbikjLississippiBnbsdbKj LjuicaB}dbksbsLakwbkbGjnbb}jVj}lakwIgbeaGCKa}we GbdawbSazwe Gbdawb_yaliko
 
CJP]
Sixj bkg Ceb}bcwj}iswics af Swbwjs’ Zkiak _a}dfa}cjs

3
FIOZ]J =Zkiakixbwiak ]bwj my Swbwj. =022
=6+7=7+3=7+0=2+=29+=25+525+:2?+62?+72?+72?+326+926+326+=26+02:+?2:+72:+32:+227+023+?23+323+32=+52=+?2=+22=+022+522+220+?20+720+39+05+55+?5+65+6?+5?+:?+7?+3?+06+56+=6+2:+9:+9:+?:+3:+27+7
0:202:=0=:30Kj Ya}dBnbsdbEbbii_bseikowakLiceiobkKj Hj}sjyCbnifa}kibCakkjcwiczwA}joak]eagj IsnbkgKjvbgbInnikaisLikkjsawbPjkksynvbkibLbssbcezsjwwsLakwbkb_jsw Vi}oikib_iscaksikAeiaLb}ynbkgLbikjIabVj}lakwGjnbb}jIkgibkbGCKj Eblpsei}jLissaz}iBnbmblbKjm}bsdbKj LjuicaDjkwzcdyDbksbsCana}bga_yalikoB}ixakbKa}we GbdawbAdnbealbZwbeIgbeaFna}igbLississippiSazwe GbdawbWjkkjssjjWjubsB}dbksbsNazisibkbSazwe Cb}anikbVi}oikibOja}oibKa}we Cb}anikbPj}cjkw

You're Reading a Free Preview

Download