Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ODTÜde Emeğin Sesi - 1 Mayıs Özel Sayısı

ODTÜde Emeğin Sesi - 1 Mayıs Özel Sayısı

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by Mehmet Mutlu
Eğitim-Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği Bülteni
Eğitim-Sen ODTÜ İşyeri Temsilciliği Bülteni

More info:

Published by: Mehmet Mutlu on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2012

pdf

text

original

 
ODTÜ’DE EMEĞİN SESİ
 
EĞİTİM
-
SEN A 5 No.u Şub ODTÜ Tğ A Hb Bt
 
1 M 2012 Ö S
 
!
 

 
b
 
   e   ş   i   t    l   i    k

 
v
 
   t      c   i   z   v   e   t   e   c      v   ü   z   e
4+4+4’
 
50’
 
gv 
 
4b v 4’
 
  ğ
 
   c   i   n      i      e   t   ç   i    l   i    ğ   e
      r    k   ç       l       ğ   
   Y    Ö   K    ’   e

 
o tö
 
tutu
 
   ö   z   g   ü   r    l   ü    k
b
 

 

 

 
t
 
 ğ
 

 
 
ODTÜ’DE EMEĞİN SESİ
 
2
 
1 Mayıs 2012
 
Birlik Mücadele Dayanışma!
 
İşçi sınının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gü-nü 1 Mayıs’a sayılı günler kaldı. 2012 1 Mayıs’ına, dünyadave Türkiye’de sermayenin emeğe yönelik saldırganlığınınciddi ve yıkıcı boyutlara ulaşğı, Suriye üzerinden savaştamtamlarının çalınmaya başlandığı koşullarda giriyoruz.AKP’nin Suriye’de yaşanan gelişmelere yönelik tutum, dav-ranış ve söylemleri, ABD’nin ve emperyalist ba ülkelerinintaşeronluğuna soyunduğunun kanı niteliğindedir. Bugüniçin Suriye ve çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında,Türkiye’nin bütünüyle Amerikan stratejisine bağlanmış po-likalarının, ülkeyi bölgedeki yeni çaşmaların girdabınasürüklemek istediğini gösteriyor.Kapitalist sistem, yaşadığı genel son ekonomik krizin etkile-rini henüz üzerinden atamamışken, yeni bir genel krizinhabercileri olabilecek depremlerle sarsılmaya devam edi-yor. Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeler iasıneşiğine gelmiş durumda. Türkiye’nin iç ve dış borcu ile cariaçığın milli gelirin yüzde 10’unu aşması, kriz tamtamlarınınTürkiye için de çaldığını gösteriyor.AKP hüküme, bütün irazlara rağmen 4+4+4 yasasınıMeclis’ten geçirdikten sonra yapğı zamlar ile sadece hal-kın duygularını sömürmekle kalmayıp, dalga geçer gibi “1Nisan günü” yapılan zamlarla halkın ocağına incir ağacı dik-mekten geri durmadı. Elektriğe yüzde 10, doğalgaza yüzde20 zam yapılmış olmasına rağmen, yeni zamların geleceğiifade edilerek, ay sonunu zor geren halkla, emekçilerleresmen dalga geçiliyor.2012 yılı başından ibaren bir taraan tüm vergiler artar-ken, diğer taraan benzinden elektriğe, doğalgazdan temeltükem mallarına kadar pek çok üründe resmen bir “zamdalgası” başlaldı. AKP hüküme halkın zamlara karşı yete-rince tepki göstermemesini rsat bilerek neredeyse solu-duğumuz havayı bile paraya endeksleyecek polikaları ha-yata geçirmeye çalışıyor.AKP, piyasacı ve özelleşrmeyi temel alan eğim polikala-rı ile eğimi ve eğim sistemini içinden çıkılması güç birduruma sürüklüyor. Bir taraan yoğun siyasi kadrolaşmaçabaları sürerken, diğer yandan demokrak, laik, bilimselve anadilinde eğim talepleri görmezden geliniyor, bu ta-lepleri savunanlar adli ve ili baskılarla sindirilmeye çalışılı-yor.Hükümen çeşitli alanlarda yürütmeye çalışğı “açılım”polikalarının ülkenin demokrakleşmesi için değil, ikdarparsinin önünü açmak için hayata geçirildiği kısa süredegörüldü. Bugüne kadar ortaya koyduğu prak ile sadece“kendine demokrat” olan AKP hükümenin, kendi çıkarlarıile uyuşmayan her şeyi ve her kurumu karşısına almaktançekinmediği biliniyor.Kamu emekçilerinin, işçilerin, köylülerin, toplumun ezilenkesimlerinin taleplerine kulaklarını kayan AKP, yıllardırtekrarladığı “bizi millet ikdar yap, onlar değil” diyerektoplumun neredeyse her kesimi ile açıktan bir kavga içinegirmekten de geri durmuyor.AKP hüküme, Kürt sorunundan Alevi sorununa, sağlıktaneğime, üniversiteden özerk bilim kurumlarına, bilimdensanata kadar her alanda dine yer açarak bu sorunları “dinintoplumsal yaşamdaki yerini arrarak çözmeyi” hedeiyor.Tıpkı 4+4+4 ile yapkları gibi.
 
Eğim, sağlık vb. gibi en temel haklarımız son otuz yıldırsermaye güçlerinin giderek artan ve yoğunlaşan saldırısıalnda. Bu saldırı, son yıllarda ilen ve yasalar düzeyindeen önemli işçi ve emekçi kazanımlarının ortadan kaldırıldığıbir sürece dönüştü. Her konuda birbiriyle de çaşan, reka-bet eden sermaye örgütleri, emekçilerin haklarına karşısaldırıda tam bir işbirliği içinde hareket ediyor.Arkası kesilmeyen zamlara, halkı yoksullaşran polikalara,işsizliği ve sefale emekçilere reva gören hükümet ve ser-maye güçlerine karşı tüm işçi ve emekçileri, talepleriyle 1Mayıs’a kalmaya çağırıyoruz.Haklarımız için; insanca yaşam ve daha iyi çalışma koşullarıiçin; parasız eğim ve sağlık hakkı için; eşit, özgür ve de-mokrak bir ülke için 1 Mayıs, birlik, mücadele ve dayanış-ma gününde alanlarda olacağız.
 
 
  y a ş a s ı n
 
ODTÜ’DE EMEĞİN SESİ
 
3
 
1 Ma yıs1 Ma yıs,   b t  ç  f uu-,   b t  ç  f uu- b,      g o u t- b,      g o u t- o.  o. 1 Ma yıs1 Ma yıs, ç  f ç   , , ç  f ç   ,      ç ou ç  ğ uzu -     ç ou ç  ğ uzu -, ö ğ b b g o o-, ö ğ b b g o o- t  ç . Sz  t g ”      ” ç  t  ç . Sz  t g ”      ” ç , , 1.Ma yıs1.Ma yıs, 1886 ’ , 1886 ’ 
Haymaket MeydanıHaymaket Meydanı
 ’  ’ ABD ’ ç  p ğ g g    t     ABD ’ ç  p ğ g g    t     1890    b 1890    b 1 Ma yıs1 Ma yıs   ö t b  -   ö t b  - ç  f  ç  f B irl ik, Mücadele  ve Da yanışma GünüB irl ik, Mücadele  ve Da yanışma Günü o u t  b. o u t  b. 
İşçi Sınıfının
 
1 Mayıs
Birlik
 
Mücadele
Dayanışma
Eğim, sağlık vb gibi en temel haklarımız son otuz yıldır sermaye güçlerinin gi-derek artan ve yoğunlaşan saldırısı alnda. Bu saldırı, son yıllarda ilen ve yasa-lar düzeyinde en önemli işçi ve emekçi kazanımlarının ortadan kaldırıldığı birsürece dönüştü. Her konuda birbiriyle de çaşan, rekabet eden sermaye örgüt-leri, emekçilerin haklarına karşı saldırı söz konusu olduğunda tam bir işbirliğiiçinde. Bu durum, sermaye ve onun sözcüsü olan AKP’nin haklarımıza yöneliksaldırıların ekonomik, sosyal, siyasal ve ideolojik olarak hayan her alanındayaşanmasına neden oluyor.
 
AKP Hüküme, Kürt sorunundan Alevi sorununa, sağlıktan eğime, üniversite-den özerk bilim kurumlarına, bilimden sanata kadar her alanda yaşanan sorun-ları “dinin toplumsal yaşamdaki yerini arrarak çözmeyi” hedeiyor. Bir ta-raan sağlık ve eğim adım adım carileşrilip, kamu hizmetleri özelleşrilir-ken, diğer taraan 4+4+4 gibi düzenlemelerle geleceğin uysal ve itaatkâr kuşak-ları yeşrilmek isteniyor.
Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor,tecavüzcüler ödüllendiriliyor, HES mücadelesi veren köylüler hain ilan ediliyor.
1 Mayıs 2012, gerek dünyanın, gerekse Türkiye’nin içinden geçmekte olduğudönemin koşulları açısından değerlendirildiğinde çok daha önemli hale gelmiş-r. Gün geçkçe zorlaşan çalışma ve yaşam koşullarımızın iyileşrilmesi için, 4
-
b, 4
-
c gibi esnek, güvencesiz ve performansa dayalı çalışma biçimlerine, savaşçığırtkanlıklarına ve baskılara karşı, Türkiye’nin her yerinde iş, ekmek, barış veözgürlük taleplerimizle 1 Mayıs alanlarında olacağız.
Türkiye’nin Her Yerinde Taleplerimizle Alanlardayız
 
   1   M   a   y   ı   s
GÜNÜ
 
 ya şa s ı n
 
yaşasın
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->