Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Calendario Científico-Académico: 1er Semestre 2012. Sistematizado por el Pluriobservatorio UNSa.

Calendario Científico-Académico: 1er Semestre 2012. Sistematizado por el Pluriobservatorio UNSa.

Ratings: (0)|Views: 135|Likes:
Published by Álvaro Guaymás

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Álvaro Guaymás on May 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

 
 
^KMYN\QMBHB KHAMOKHF BN QHFRHIHA^FRHB BN D^JHKMBHBNQW\OD^J v QW^/^KQh
Ahfnkbh|mo Amnkrêimao*Hahbíjmao
 
qmqrnjhrmshamñk |nhfmshbh wo|3
WF^\MOLQN\YHRO\MO BN HFIHLNRMSHAMÑK HAHBÍJMAH&W\ÈARMAHQ MKRNFNAR^HFNQ ] AHWHAMRHAMÑK BOANKRN
 Aokynkmo K³ 8859/7= v QW^/^KQh
Nf Wf~|molqn|yhro|mo bn Hfihlnrmshamñk Hahbíjmah& W|èarmahq Mkrnfnar~hfnq } Ahwhamrhamñk Boankrn bn fhIha~frhb bn D~jhkmbhbnq $QW^/^KQh-& dhlmfmrh íqrn nqwhamo aok nf olcnro bn aojwh|rm| aok fhq } foqboankrnq& nqr~bmhkrnq n mkrn|nqhbhq/oq& fhq jófrmwfnq harmymbhbnq nk fhq a~hfnq w~nbnk wh|rmamwh|+ Hqmjmqjohe|hbnanjoq nf nkyêo bn mkio|jhamñk& wh|h q~ bmi~qmñk& h foq qme~mnkrnq ao||noq nfnar|ñkmaoq3w|od~jG~kqh+nb~+h| } w|od~j~kqhGejhmf+aoj 
MM AOKE\NQO MKRN\KHAMOKHF QOL\N BMHEKÑQRMAO ] O\MNKRHAMÑK,Enqrmñk bn fh bmyn|qmbhb a~fr~|hf nk ~k j~kbo bmemrhf nk |nb,
 Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 E|~wo Mbno+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 4 hf 87 jh|so+ ^kmyn|qmbhb bn Chnk+ Nqwhøh+Inadh bn |nanwamñk bn aofhlo|hamoknq3 aokyoahro|mh an||hbh+Wèemkh unl3 drrw3//uuu+~chnk+nq/mkynqrmeh/mbno/aoke|nqo/mkbnt+drjf 
TTYMM AOKE\NQO MKRN\KHAMOKHF BN AOJ^KMAHAMÑK v AMAOJ <78<,Enkn|h| aokimhksh3 fh aoj~kmahamñk bn mkqrmr~amoknq nk rmnjwoq bn a|mqmq
 Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Iha~frhb bn Aoj~kmahamñk+ ^kmyn|qmbhb bn Khyh||h+ Nqwhøh+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 << } <1 bn jh|so+ Khyh||h+ Nqwhøh+Inadh bn |nanwamñk bn aofhlo|hamoknq3 aokyoahro|mh an||hbh+Wèemkh unl3 drrw3//uuu+~khy+nq/aoj~kmahamok/amaoj/  
 
 
^kmyn|qmbhb Khamokhf bn Qhfrh v Iha~frhb bn D~jhkmbhbnq v Wf~|molqn|yhro|moHy+ Lofmymh K· >8>7 v Am~bhb bn Qhfrh v H|enkrmkh77>2 $145- 2<>4582 vw|od~j~kqhGejhmf+aoj 
MT QMJWOQMO MKRN\KHAMOKHF QOL\N NB^AHAMÑK ] A^FR^\H NK MLN\OHJÍ\MAH
 Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 ^kmyn|qm
bhb bn Amnkamhq Wnbheñemahq ‖C~hk Jh|mknffo‚+ Jhrhkshq+ A~lh+
 Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 << hf <2 bn jh|so+ Yh|hbn|oq+ A~lh+Inadh bn |nanwamñk bn aofhlo|hamoknq3 aokyoahro|mh an||hbh+Ao||no nfnar|ñkmao3 nqa|mlh<771Gejhmf+aoj v qmjwoqmonb~aha~fr~|hGejhmf+aoj 
A^\QO BN AHWHAMRHAMÑK NK HKMJHAMÑK QOAMOA^FR^\HF
 
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 W|o}naro ‖Jnrh Hkêjhrn Qhfrh‚+
AMQNK*^KQh+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 jh|so h c~kmo+ Ahjw~q ^kmyn|qmrh|mo bn fh ^KQh+ Qhfrh+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 jnrhhkmjhrnqhfrhGejhmf+aoj 
QNJMKH\MO BN IO\JHAMÑK NK MKYNQNRMEHAMÑK
‖W|mkamwhfnq aokanwroq bn fh Hkr|owofoeêh Imfoqñimah bn \obofio @~qad‚
 
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Ankr|o bn Mkynqrmehamñk bn Fnke~hq& Nb~ahamñk } A~fr~|hq Mkbêenkhq+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 = bn hl|mf+ Am~bhb bn Qhfrh+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 amfnamG~kqh+nb~+h| v amfnam+~kqhGejhmf+aoj 
A^\QO BN AHWHAMRHAMÑK W\OD^J v QW^/^KQh
 
Dn||hjmnkrhq nb~ahrmyhq wh|h fh aoj~kmahamñk bmemrhf
 
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Wf~|molqn|yhro|mo bn Hfihlnrmshamñk Hahbíjmah& W|èarmahq Mkrnfnar~hfnq }Ahwhamrhamñk Boankrn bn fh ^kmyn|qmbhb Khamokhf bn Qhfrh+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 87 bn hl|mf hf 18 bn jh}o+ Am~bhb bn Qhfrh+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 w|od~jG~kqh+nb~+h| v w|od~j~kqhGejhmf+aoj 
QNJMKH\MO BN IO\JHAMÑK NK NQR\HRNEMHQ BOANKRNQ
‖Or|hq w|èarmahq mkrnfnar~hfnq bnqbn nf wnkqhjmnkro bn \obofio @~qad‚
& h ah|eo bnf B|+ Ah|foq A~ffnk$^LH*^KR\NI*AOKMANR-+Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Wf~|molqn|yhro|mo bn Hfihlnrmshamñk Hahbíjmah& W|èarmahq Mkrnfnar~hfnq }Ahwhamrhamñk Boankrn bn fh ^kmyn|qmbhb Khamokhf bn Qhfrh+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 88 bn hl|mf+ Am~bhb bn Qhfrh+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 w|od~jG~kqh+nb~+h| v w|od~j~kqhGejhmf+aoj  Wèemkh unl3 drrw3//d~j+~kqh+nb~+h|/unl/unl</mkbnt+wdw/aojwoknkr/aokrnkr/h|rmafn/>= 
RHFFN\
Offh bn jhês*offh bn jhfnsh3 foq ahjmkoq bnf wnkqh| hjn|mahko nk \obofio @~qad
 
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Iha~frhb bn D~jhkmbhbnq } Amnkamhq Qoamhfnq bn fh ^kmyn|qmbhb Khamokhf bnC~c~}+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 82 bn hl|mf+ Qhk Qhfyhbo| bn C~c~}+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 hkbmko_8=94G}hdoo+aoj+h| 
TMY AOKE\NQO H\ENKRMKO BN WQMAOFOEÊH
‖Foq jhfnqrh|nq bn fh íwoah‚
 Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Aofnemo W|oinqmokhf bn Wqmañfoeoq bn fh W|oymkamh bn Qhfrh+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 8< hf 82 bn hl|mf+ Am~bhb bn Qhfrh+ H|enkrmkh+Inadh bn |nanwamñk bn aofhlo|hamoknq3 |nqójnknq 8</1 v woknkamhq3 <7/1+Ao||no nfnar|ñkmao3 aoke|nqo+h|enkrmko+wqmaofoemhGejhmf+aoj  Wèemkh unl3 drrw3//wqmaofoeoqqhfrh+aoj+h|/  
 
 
^kmyn|qmbhb Khamokhf bn Qhfrh v Iha~frhb bn D~jhkmbhbnq v Wf~|molqn|yhro|moHy+ Lofmymh K· >8>7 v Am~bhb bn Qhfrh v H|enkrmkh77>2 $145- 2<>4582 vw|od~j~kqhGejhmf+aoj 
QNJMKH\MO BN WNKQHJMNKRO FHRMKOHJN\MAHKO
 
‖>7 høoq bn Hjí|mah W|oi~kbh bn \obofio @~qd‚
 
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Aèrnb|h bn Hkr|owofoeêh Imfoqñimah bn fh Iha~frhb bn D~jhkmbhbnq } AmnkamhqQoamhfnq bn fh ^kmyn|qmbhb Khamokhf bn C~c~}+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 8< hf 82 bn hl|mf+ Qhk Qhfyhbo| bn C~c~}+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 w|nkqhG~kc~+nb~+h| v w|nkqh~kc~Gejhmf+aoj 
AOKIN\NKAMH ,KN^\OWQMAOFOEÊH BNF FNKE^HCN ] RNO\ÊH FMKEÖÊQRMAH,
&
 
h ah|eobn fh B|h+ ]hjmfh Qnymffh $Mkqrmr~ro bn Fmkeöêqrmah * ^kmyn|qmbhb bn L~nkoq Hm|nq * AOKMANR-+Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Mkqrmr~ro bn Mkynqrmehamñk nk Wqmaofoeêh } Nb~ahamñk $MKMWN-+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 <8 bn hl|mf+ Am~bhb bn Qhfrh+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 mkmwnG~kqh+nb~+h| 
YMMM AOKE\NQO ,Nf o|bnk qmjlñfmao nk nf qmefo TTM, v HJW <78<
 Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Hqoamhamñk J~kbmhf bn Wqmaohkèfmqmq+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 <1 hf <5 bn hl|mf+ Am~bhb bn L~nkoq Hm|nq+ H|enkrmkh+Wèemkh unl3 drrw3//uuu+aoke|nqohjw+aoj/  
YMM CO\KHBHQ BN QOAMOFOEÊH BN FH ^KEQ
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 È|nh bn Qoamofoeêh+ Mkqrmr~amñk bn Amnkamh+ ^kmyn|qmbhb Khamokhf Enkn|hfQh|jmnkro+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 <2 } <> bn hl|mf+ Foq Wofyo|mknq+ L~nkoq Hm|nq+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 drrw3//uuu+~keq+nb~+h|/jq_~keq/?w:1<58 
MY AOKE\NQO v ^FHWQM <78<,Aokqr|~}nkbo fh mbnkrmbhb nk Fhrmkohjn|mahkh bn fh Wqmaofoeêh,
 Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 ^kmñk Fhrmkohjn|mahkh bn Nkrmbhbnq bn Wqmaofoeêh $^FHWQM-+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 <9 hf <4 bn hl|mf+ Jokrnymbno+ ^|~e~h}+Inadh bn |nanwamñk bn aofhlo|hamoknq3 |nqójnknq 8/1+Ao||no nfnar|ñkmao3 mkio~fhwqm<78<Gejhmf+aoj v ~fhwqm<78<Gejhmf+aoj  Wèemkh unl3 drrw3//aoke|nqo~fhwqm<78<+aoj/  
MY CO\KHBHQ BN MKRN\AHJLMO BN MKYNQRMEHAMÑK ] NTRNKQMÑK
 Mkqrmr~amñk O|ehkmshbo|h3 Iha~frhb bn Amnkamhq Qoamhfnq+ ^kmyn|qmbhb bn L~nkoq Hm|nq+ H|enkrmkh+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 <9 bn hl|mf+ L~nkoq Hm|nq+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3  co|khbhqntrnkqmokGqoamhfnq+~lh+h| v  co|khbhqmkynqrmehamokGqoamhfnq+~lh+h| 
MM CO\KHBHQ QOL\N NF WNKQHJMNKRO BN \OBOFIO @^QAD
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 AMFNAM*^KQh v Mkqrmr~ro Fñmsheh*^KR\NI v ^KC~+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 1 hf > bn jh}o+ Jhmjh|è+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3 amfnamG~kqh+nb~+h| v wofmrmahqa~fr~|hfnqG~kr|ni+nb~+h| v a~fr~|hG~kc~+nb~+h| 
MM CO\KHBHQ BN QHF^B MKRN\A^FR^\HF BNF KOH
Mkqrmr~amñk o|ehkmshbo|h3 Iha~frhb bn Amnkamhq bn fh Qhf~b } fh Qnbn \nemokhf O|hk bn fh ^kmyn|qmbhbKhamokhf bn Qhfrh+Inadh } f~eh| bn |nhfmshamñk3 2 } > bn jh}o+ O|hk+ Qhfrh+ H|enkrmkh+Ao||no nfnar|ñkmao3  co|khbhq+qhf~bmkrn|a~fr~|hfGejhmf+aoj 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Henrry Allán liked this
maxibongio liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->