Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VanLuong.blogspot.com BaiTapTCQT

VanLuong.blogspot.com BaiTapTCQT

Ratings: (0)|Views: 348 |Likes:
Published by Bùi Văn Lương

More info:

Published by: Bùi Văn Lương on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
1
BÀI T
PTÀI CHÍNH QU
C T
 
Các
đ
i
u ki
n cân b
ng tài chính qu
c t
ế
(IRP – PPP – UIP)
1. Gi
 
đị
nh r 
ng t
giá giao ngay hôm nay là £1 = $1,5 ; C$1 = $0,75 ; £1 = C$2,0. Gi
 
đị
nhkhông có chi phí giao d
ch. Arbitrage ba bên có x
y ra không? L
i nhu
n là bao nhiêu?2. Gi
s
ta có thông tin sau:
Giá niêm y
ế
t
Giá tr 
c
a CAD so v
i USD $0,90 - $0,93Giá tr 
c
a CHF so v
i USD $0,30 - $0,32Giá tr 
c
a CAD so v
i CHF SFr3,02 - SFr3,03a. Abitrage 3 bên có
đượ
c th
c hi
n không? Hãy gi
i thích các b
ướ
c th
chi
n và tính l
i nhu
n t
ho
t
độ
ng arbitrage này v
i s
ti
n
đầ
u t
ư
100.000
đ
ô la M
.b. Tác
độ
ng gì c
a th
tr 
ườ
ng s
d
n tri
t tiêu c
ơ
h
i c
a arbitrage 3 bên.3. Gi
 
đị
nh có thông tin sau
đ
ây :T
giá giao ngay
đồ
ng b
ng Anh = $1,6T
giá k
h
n 180 ngày
đồ
ng b
ng Anh = $1,56Lãi su
t 180 ngày c
a
đồ
ng b
ng Anh = 4%Lãi su
t 180 ngày c
a
đồ
ng
đ
ô la M
= 3%
B
n hãy tr 
ờ 
i các câu h
i sau
đ 
ây:
a. Ngang giá lãi su
t có t
n t
i hay không? T
i sao?b. Nghi
p v
CIA có kh
thi hay không? N
ế
u có thì t
su
t sinh l
i b
ng bao nhiêu?c. C
ơ
h
i th
c hi
n CIA có t
n t
i lâu dài hay không? T
i sao?4. Gi
s
có thông tin sau:T
giá giao ngay c
a peso $0,10Lãi su
t 6 tháng
Mexico 6%Lãi su
t 6 tháng
M
5%
 
2
B
n hãy tr 
ờ 
i các câu h
i sau
đ 
ây:
a. Xác
đị
nh t
giá k
h
n
để
các nhà kinh doanh ti
n t
không có c
ơ
h
i ki
ế
m l
i.b. N
ế
u m
t ngân hàng th
ươ
ng m
i niêm y
ế
t t
giá k
h
n c
a
đồ
ng peso là$0,098 thì nghi
p v
CIA có kh
thi hay không? N
ế
u có thì t
su
t sinh l
ib
ng bao nhiêu?5. Gi
 
đị
nh r 
ng t
giá k
h
n m
t n
ă
m c
a
đồ
ng b
ng Anh th
hi
n m
t kho
n chi
ế
t kh
u.C
ũ
ng gi
 
đị
nh r 
ng IRP t
n t
i m
t cách liên t
c. Kho
n chi
ế
t kh
u trong t
giá k
h
nm
t n
ă
m
đồ
ng b
ng Anh thay
đổ
i nh
ư
th
ế
nào n
ế
u lãi su
t
đồ
ng b
ng Anh t
ă
ng 3% trongkhi lãi su
t M
t
ă
ng 2%.6. Gi
s
lãi su
t m
t n
ă
m
M
là 10% và Canada là 11%. C
ũ
ng gi
s
ngang giá lãisu
t t
n t
i. T
giá k
h
n c
a
đ
ô la Canada có th
hi
n m
t ph
n bù ho
c chi
ế
tkh
u k
h
n không? N
ế
u các nhà
đầ
u t
ư
M
c
g
ng th
c hi
n CIA, l
i nhu
n c
ah
là bao nhiêu? N
ế
u các nhà
đầ
u t
ư
Canada c
g
ng th
c hi
n CIA, l
i nhu
n c
ah
là bao nhiêu?7. Hãy xét các nhà
đầ
u t
ư
 
đ
ang
đầ
u t
ư
vào trái phi
ế
u chính ph
c
a Anh ho
c M
k
 h
n m
t n
ă
m. Gi
s
không có chi phí giao d
ch và không có thu
ế
.a. N
ế
u ngang giá lãi su
t t
n t
i thì l
i nhu
n c
a nh
ng nhà
đầ
u t
ư
M
s
 d
ng nghi
p v
CIA s
b
ng v
i l
i nhu
n c
a nhà
đầ
u t
ư
vào trái phi
ế
uchính ph
M
. Phát bi
u này
đ
úng hay sai? N
ế
u sai hãy gi
i thích.b. N
ế
u ngang giá lãi su
t t
n t
i thì l
i nhu
n c
a nh
ng nhà
đầ
u t
ư
Anh s
 d
ng nghi
p v
CIA s
b
ng v
i l
i nhu
n c
a nhà
đầ
u t
ư
vào trái phi
ế
uchính ph
Anh. Phát bi
u này
đ
úng hay sai? N
ế
u sai hãy gi
i thích.8. Lãi su
t m
t n
ă
m
New Zealand là 6%,
M
là 10%. T
giá giao ngay c
a
đ
ô la NewZealand là $0,50, t
giá k
h
n là $0,54. Kinh doanh chênh l
ch lãi su
t phòng ng
a cókh
thi cho các nhà
đầ
u t
ư
M
hay không? Có kh
thi cho các nhà
đầ
u t
ư
New Zealandkhông? Gi
i thích t
i sao các c
ơ
h
i th
c hi
n CIA này kh
thi ho
c không kh
thi?9. Gi
s
lãi su
t
đồ
ng yên hi
n t
i
đ
ang th
hi
n m
t ph
n bù 6% và ngang giá lãi su
t
đ
ang t
n t
i. Ph
n bù này s
thay
đổ
i nh
ư
th
ế
nào
để
ngang giá lãi su
t t
n t
i n
ế
u lãisu
t M
gi
m? T
i sao chúng ta l
i d
báo r 
ng ph
n bù l
i thay
đổ
i?10. Gi
s
lãi su
t m
t n
ă
m
M
là 11% trong khi lãi su
t
các n
ướ
c
đ
ang phát tri
n là40%. Gi
s
ng m
t ngân hàng M
s
n sàng mua
đồ
ng ti
n c
a các qu
c gia nàytrong th
i h
n m
t n
ă
m k
t
bây gi
v
i kho
n chi
ế
t kh
u 13%. Nghi
p v
kinh doanhchênh l
ch lãi su
t có
đ
áng xem xét không? Nêu nh
ng lý do vì sao b
n l
i không c
 g
ng th
c hi
n nghi
p v
CIA trong tr 
ng thái này (b
qua tác
độ
ng c
a thu
ế
).
 
3
11. Chi
ế
t kh
u k
h
n 30 ngày c
a euro là -1% trong khi ph
n bù k
h
n 90 ngày là 2%.Hãy gi
i thích
đ
i
u ki
n v
m
t lãi su
t d
n
đế
n hi
n t
ượ
ng này.
Đ
i
u này có làmcho CIA kh
thi không?12. Gi
s
ng lãi su
t hàng n
ă
m
M
hi
n t
i là 8% và
 
Đứ
c là 9%. T
giá k
h
nm
t n
ă
m hi
n t
i c
a euro ch
a m
t kho
n chi
ế
t kh
u 2%.a. Ngang giá lãi su
t có t
n t
i không?b. M
t công ty c
a M
có th
ki
ế
m l
i t
kinh doanh chênh l
ch lãi su
t phòng ng
a không?c. M
t công ty con
 
Đứ
c c
a công ty M
có th
ki
ế
m l
i b
ng cách th
chi
n nghi
p v
kinh doanh chênh l
ch lãi su
t có phòng ng
a không?13. T
i sao các chi phí giao d
ch, h
n ch
ế
ti
n t
và thu
ế
khác nhau là nh
ng nhân t
 quan tr 
ng c
n ph
i xem xét khi
đ
ánh giá kinh doanh chênh l
ch lãi su
t có phòngng
a có kh
thi không?14. Tr 
ướ
c khi kh
ng ho
ng tài chính châu Á, các ngân hàng trung
ươ
ng
châu Á gi
t
 giá
đồ
ng b
n t
c
a h
 
n
đị
nh theo m
t s
 
đồ
ng ti
n. Tuy nhiên, t
giá k
h
n c
a các
đồ
ng ti
n
Đ
ông Nam Á l
i ch
a m
t kho
n chi
ế
t kh
u. B
n hãy gi
i thích
đ
i
u này?15. M
t nhà nh
p kh
u M
nh
p máy vi tính c
a Nh
t nên c
n chi tr 
b
ng
đồ
ng yên.Nhà nh
p kh
u này không quan tâm v
s
t
ă
ng giá hàng hoá b
ng
đồ
ng yên b
i vìhi
u
ng bù tr 
t
ngang giá s
c mua (PPP). Hãy gi
i thích
đ
i
u này.16. Gi
d
lãi su
t
Vi
t Nam th
ườ
ng cao h
ơ
n lãi su
t n
ướ
c ngoài.
Đ
i
u này cho th
ygì v
s
t
ă
ng giá hay gi
m giá trong t
ươ
ng lai c
a Vi
t Nam
đồ
ng d
a trên hi
u
ngFisher qu
c t
ế
? Gi
i thích.17. N
ế
u các nhà
đầ
u t
ư
 
M
và Canada
đ
òi h
i có cùng m
c t
su
t sinh l
i th
c, vàlãi su
t danh ngh
 ĩ 
a c
a M
cao h
ơ
n c
a Canada 2%,
đ
i
u này ng
ý gì v
d
ki
ế
nl
m phát M
và l
m phát Canada? Các d
ki
ế
n l
m phát này cho th
y gì v
các t
 giá t
ươ
ng lai?18. Gi
s
ban
đầ
u t
giao ngay c
a
đ
ô la Canada là $0,85, l
m phát
Canada và M
 gi
ng nhau. Sau
đ
ó, l
m phát
Canada là 4% trong khi
M
là 3%. Theo nganggiá s
c mua, giá tr 
m
i c
a
đ
ô la Canada là bao nhiêu sau khi
đ
ã
đượ
c
đ
i
u ch
nhtheo l
m phát? (b
n nên dùng công th
c
để
tr 
l
i cho câu h
i này).19. Gi
d
lãi su
t danh ngh
 ĩ 
a
Mexico là 48% và
M
là 8% cho các ch
ng khoánth
i h
n m
t n
ă
m không có r 
i ro không có kh
n
ă
ng thanh toán. Hi
u
ng Fisher cho th
y gì v
chênh l
ch trong l
m phát d
ki
ế
n gi
a hai n
ướ
c này? Dùng thôngtin này và lý thuy
ế
t ngang giá s
c mua
để
tính t
su
t sinh l
i danh ngh
 ĩ 
a d
ki
ế
ncho các nhà
đầ
u t
ư
M
 
đầ
u t
ư
 
Mexico.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->