Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN TIDAK FORMAL

PENDIDIKAN FORMAL, PENDIDIKAN TIDAK FORMAL

Ratings: (0)|Views: 32|Likes:
Published by dhea ct
Pendidikan formal merupakan satu pendidikan yang dijalankan secara terancang dengan adanya bimbingan daripada guru-guru, buku teks dan biasanya dijalankan di dalam kelas. Pendidikan formal hanya dijalankan di sekolah-sekolah dan saya telah mendapat pendidikan formal selama sepuluh tahun diperingkat sekolah rendah dan menengah. Pendidikan formal juga telah mentransformasikan saya daripada seorang yang tidak mengetahui mengenai asas pendidikan kepada seseorang yang telah berjaya mendapatkan pendidikan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.
Manakala pendidikan non-formal pula ialah pendidikan yang dilakukan bukan secara langsung seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah tetapi merupakan pendidikan yang diperolehi daripada bimbingan ibu bapa dan keluarga di rumah. Sebagai contohnya, ibu bapa saya telah mengajar saya cara-cara untuk mengemas rumah, membasuh pakaian dan memasak. Ekoran daripada pendidikan non-formal yang telah diberikan oleh kedua ibu bapa saya telah membolehkan saya menguruskan rumah semasa ketiadaan ibu bapa saya di rumah.
Pendidikan in-formal merupakan pendidikan sampingan yang telah saya hadiri bagi menambahkan lagi kemahiran yang telah saya miliki selain daripada pergi ke sekolah. Bagi mendapatkan ilmu sampingan melalui pendidikan in-formal, saya telah menghadiri satu kursus komputer bagi menambahkan lagi pengetahuan saya mengenai ilmu komputeran. Selain daripada itu juga, saya telah menghadiri satu kursus perkahwinan bagi mendapat pendedahan awal mengenai alam perkahwinan dan membuat persediaan awal sebelum berkahwin.
Pembelajaran pula merupakan satu proses pembelajaran untuk mengajar seseorang bagi memahami mengenai sesuatu ilmu yang cuba diajarkan. Proses pembelajaran melibatkan guru-guru dan para pelajar. Satu proses pembelajaran yang dianggap berkesan apabila pelajar berkenaan dapat memahami mengenai isi yang cuba disampaikan oleh guru berkenaan. Manakala satu proses pembelajaran yang kurang berkesan apabila para pelajar tidak dapat memahami dan bermain di dalam kelas semasa proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Pengajaran pula melibatkan cara pengajaran yang digunakan oleh guru-guru dalam menyampaikan ilmu secara berkesan kepada pelajar. Salah satu teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru di dalam kelas ialah secara kuliah. Manakala pelajar hanya menjadi pendengar pasif dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Salah satu cara atau kaedah pengajaran yang saya minati semasa di alam persekolahan ialah teknik pengajaran secara kuliah tanpa guru melibatkan saya secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut.
Pendidikan formal merupakan satu pendidikan yang dijalankan secara terancang dengan adanya bimbingan daripada guru-guru, buku teks dan biasanya dijalankan di dalam kelas. Pendidikan formal hanya dijalankan di sekolah-sekolah dan saya telah mendapat pendidikan formal selama sepuluh tahun diperingkat sekolah rendah dan menengah. Pendidikan formal juga telah mentransformasikan saya daripada seorang yang tidak mengetahui mengenai asas pendidikan kepada seseorang yang telah berjaya mendapatkan pendidikan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.
Manakala pendidikan non-formal pula ialah pendidikan yang dilakukan bukan secara langsung seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah tetapi merupakan pendidikan yang diperolehi daripada bimbingan ibu bapa dan keluarga di rumah. Sebagai contohnya, ibu bapa saya telah mengajar saya cara-cara untuk mengemas rumah, membasuh pakaian dan memasak. Ekoran daripada pendidikan non-formal yang telah diberikan oleh kedua ibu bapa saya telah membolehkan saya menguruskan rumah semasa ketiadaan ibu bapa saya di rumah.
Pendidikan in-formal merupakan pendidikan sampingan yang telah saya hadiri bagi menambahkan lagi kemahiran yang telah saya miliki selain daripada pergi ke sekolah. Bagi mendapatkan ilmu sampingan melalui pendidikan in-formal, saya telah menghadiri satu kursus komputer bagi menambahkan lagi pengetahuan saya mengenai ilmu komputeran. Selain daripada itu juga, saya telah menghadiri satu kursus perkahwinan bagi mendapat pendedahan awal mengenai alam perkahwinan dan membuat persediaan awal sebelum berkahwin.
Pembelajaran pula merupakan satu proses pembelajaran untuk mengajar seseorang bagi memahami mengenai sesuatu ilmu yang cuba diajarkan. Proses pembelajaran melibatkan guru-guru dan para pelajar. Satu proses pembelajaran yang dianggap berkesan apabila pelajar berkenaan dapat memahami mengenai isi yang cuba disampaikan oleh guru berkenaan. Manakala satu proses pembelajaran yang kurang berkesan apabila para pelajar tidak dapat memahami dan bermain di dalam kelas semasa proses pembelajaran yang sedang berlangsung.

Pengajaran pula melibatkan cara pengajaran yang digunakan oleh guru-guru dalam menyampaikan ilmu secara berkesan kepada pelajar. Salah satu teknik pengajaran yang biasa digunakan oleh guru di dalam kelas ialah secara kuliah. Manakala pelajar hanya menjadi pendengar pasif dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Salah satu cara atau kaedah pengajaran yang saya minati semasa di alam persekolahan ialah teknik pengajaran secara kuliah tanpa guru melibatkan saya secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut.

More info:

Published by: dhea ct on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
SITI ZUBAIDAH IBRAHIM
D20091035632 KULIAH 1
 
Soalan SatuPendidikan formal merupakan satu pendidikan yang dijalankan secara terancang denganadanya bimbingan daripada guru-guru, buku teks dan biasanya dijalankan di dalam kelas.Pendidikan formal hanya dijalankan di sekolah-sekolah dan saya telah mendapat pendidikanformal selama sepuluh tahun diperingkat sekolah rendah dan menengah. Pendidikan formal jugatelah mentransformasikan saya daripada seorang yang tidak mengetahui mengenai asaspendidikan kepada seseorang yang telah berjaya mendapatkan pendidikan sehingga ke peringkatyang lebih tinggi.Manakala pendidikan non-formal pula ialah pendidikan yang dilakukan bukan secaralangsung seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah tetapi merupakan pendidikan yang diperolehidaripada bimbingan ibu bapa dan keluarga di rumah. Sebagai contohnya, ibu bapa saya telahmengajar saya cara-cara untuk mengemas rumah, membasuh pakaian dan memasak. Ekorandaripada pendidikan non-formal yang telah diberikan oleh kedua ibu bapa saya telahmembolehkan saya menguruskan rumah semasa ketiadaan ibu bapa saya di rumah.Pendidikan in-formal merupakan pendidikan sampingan yang telah saya hadiri bagimenambahkan lagi kemahiran yang telah saya miliki selain daripada pergi ke sekolah. Bagimendapatkan ilmu sampingan melalui pendidikan in-formal, saya telah menghadiri satu kursuskomputer bagi menambahkan lagi pengetahuan saya mengenai ilmu komputeran. Selaindaripada itu juga, saya telah menghadiri satu kursus perkahwinan bagi mendapat pendedahanawal mengenai alam perkahwinan dan membuat persediaan awal sebelum berkahwin.Pembelajaran pula merupakan satu proses pembelajaran untuk mengajar seseorang bagimemahami mengenai sesuatu ilmu yang cuba diajarkan. Proses pembelajaran melibatkan guru-guru dan para pelajar. Satu proses pembelajaran yang dianggap berkesan apabila pelajarberkenaan dapat memahami mengenai isi yang cuba disampaikan oleh guru berkenaan.Manakala satu proses pembelajaran yang kurang berkesan apabila para pelajar tidak dapatmemahami dan bermain di dalam kelas semasa proses pembelajaran yang sedang berlangsung.
 
SITI ZUBAIDAH IBRAHIM
D20091035632 KULIAH 1
 
Pengajaran pula melibatkan cara pengajaran yang digunakan oleh guru-guru dalammenyampaikan ilmu secara berkesan kepada pelajar. Salah satu teknik pengajaran yang biasadigunakan oleh guru di dalam kelas ialah secara kuliah. Manakala pelajar hanya menjadipendengar pasif dan tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Salah satucara atau kaedah pengajaran yang saya minati semasa di alam persekolahan ialah teknik pengajaran secara kuliah tanpa guru melibatkan saya secara aktif dalam proses pembelajarantersebut.
 
SITI ZUBAIDAH IBRAHIM
D20091035632 KULIAH 1
 
Soalan duaHURAIKAN MENGENAI KE SEMUA 5 MODEL TERSEBUT.Model Dick dan Carey telah menyarankan agar proses pengenalpastian tujuan pengajarandilakuan terlebih dahulu agar sesuatu proses pengajaran itu jelas akan tujuan asalnya. Selepas ituterdapat dua cara yang boleh digunakan iaitu :a)
 
Kenalpasti ciri-ciri dan tingkahlaku kemasukan.b)
 
Laksanakan analisis intuksi terlebih dahulu.Selepas kedua-dua langkah tersebut dipilih maka objektif asal, hasil item dan rujukan, hasilstrategi, pilih BBI dab reka atau laksanakan pentaksiran dilakukan secara berperingkat-peringkatdan hendaklah sentiasa disemak. Langkah paling akhir apabila semua langkah-langkah tersebuttelah dilaksanakan ialah dengan reka dan laksanakan pentaksiran.Model pembelajaran Masteri pula memberi penekanan agar hasil pembelajaranditentukan diawal perancangan. Selepas itu pemilihan isi dan kaedah P&P beserta penilaiandilakukan. Semasa aktiviti pembelajaran sedang dijalankan guru harus menentukan samadapelajar sudah memahami mengenai kandungan pembelajaran tersebut atau tidak. Jika pelajarsudah memahami maka sesi pembelajaran akan ke unit pembelajarn yang ke dua. Tetapi jikapelajar masih tidak memahami mengenai pembelajaran yang diajar maka guru akan membuataktiviti pemulihan seterusnya kepada penilaian semula sama ada pelajar sudah memahami ataubelum. Bagi pelajar yang sudah memahami mereka akan terlibat dengan aktiviti pengayaan bagitidak membazirkan masa mereka.Model Assure pula menekankan agar perkara utama yang harus dilakukan agar membuatanalisis mengenai pelajar sebelum membuat objektif mengenai sesi pambelajaran. Selepasobjektif dibuat maka pemilihan media atau alat bantu mengajar dibuat bagi bersesuaian denganobjektif yang bakal dicapai. Selepas itu, penggunaan alat bantu mengajar dan penilian dibuatbagi menguji sejauh mana keberkesanan pembelajaran dalam memenuhi objektif yang telahdirancangkan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->