Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 3 Oxi Hoa Anot Hop Kim Nhom HC1_Layout 1

Bai 3 Oxi Hoa Anot Hop Kim Nhom HC1_Layout 1

Ratings:
(0)
|Views: 207|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

 
Soá ch
 
 u
 
 y
 
 eâ n ñ 
 
 eà 
(01)/2012
Hoùa hoïc & ÖÙng duïng
 
9
Trong nghieân cöùu naøy chuùng toâi thöïc hieän vôùi ñieänaùp trong phaïm vi töø 180V – 380V, bôûi vì quaù trình oxihoùa sinh ra moät löôïng lôùn tia löûa ôû anoát (anodic sparkdeposition) [5]. Quaù trình oxi hoùa anoát hôïp kim nhoâm[6,7] thöôøng ñöôïc thöïc hieän töông ñoái nghieâm ngaëtnhö: thôøi gian thöïc hieän töø 30 - 60 phuùt, nhieät ñoätöông ñoái cao, sau khi keát thuùc quaù trình oxi hoùa phaûitieán haønh bòt kín caùc loã nhoû treân lôùp phuû. Söï löïa choïnoxi hoùa anoát hôïp kim nhoâm ôû ñieän aùp cao laø do quaùtrình tieán haønh khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng, thöïchieän quùa trình oxi hoùa hôïp kim nhoâm vôùi maät ñoä doøngthaáp (3A
dm
  
-2
)nhaèm tieát kieäm naêng löôïng. Neáu quaùtrình oxi hoùa thöïc hieän trong thôøi gian quaù ngaén thìlôùp maøng oxi hoùa taïo ra raát moûng, ñoä daøy chæ töø vaøiµm [9]. Vì vaäy ñeå naâng cao ñöôïc caùc yeâu caàu: ñoä daøy,khaû naêng choáng aên moøn cuûa lôùp phuû cuõng nhö beàmaët lôùp phuû phaûi boùng, saùng vaø khoâng coù khe hôû thìquaù trình phoái cheá dung dòch phaûi ôû ñoä chính xaùc vaøhôïp lí cao. Trong nghieân cöùu naøy chuùng toâi tieán haønhoxi hoùa anoát hôïp kim nhoâm vôùi ñieän aùp cao trong baheä dung dòch ñieän phaân khaùc nhau laø: Na
2
SiO
3
,Na
2
HPO
4
va NaAlO
2
, nhaèm muïc ñích nghieân cöùu vaø sosaùnh söï aûnh höôûng cuûa moãi heä muoái tôùi: thôøi gian oxihoùa, ñoä daøy cuûa lôùp phuû, hình daïng beà maët vaø khaûnaêng choáng aên moøn cuûa lôùp phuû (lôùp maøng oxi hoùa).
SUMMARY
 In order to compare the effects of oxygen acid salt in electrolytes on the film thickness and the oxi-dation time in the process of high voltage anodic oxidation of aluminum alloy 6063, the oxidation films were prepared by anodic oxidation of the aluminum alloy in the three electrolyte systems of Na
2
SiO
3
 , Na
2
 HPO
4
 , NaAlO
2
. The film thickness was determined by TT230 eddy current thickness gauge. The corrosion resist-ance of Na
2
SiO
3
system was evaluated through dropping corrosion testing. The surface morphology of ox-idation film was observed by the scanning electronic microscope (SEM). The results show that the thicknessand corrosion resistance of the film can be significantly increased after tungstate was added in the threeelectrolytes. Oxidation time was extended and the hardness of the film was increased after adding sodiumexametaphosphate in the three electrolytes. When two additives of tungstate and sodium hexametaphosphatewas simultaneously added in silicate nm electrolyte according to the proportion of 1:1, compact film withhigh corrosion resistance was formed.Keyword: High-voltage, Alkaline salt, anodic oxidation, electrolytes, corrosion resistance.
OXI HOÙA ANOÁT HÔÏP KIM NHOÂM ÔÛ ÑIEÄN AÙP CAOTRONG DUNG DÒCH MUOÁI KIEÀM
TS NGUYEÃN XUAÂN HOAØN
Tröôøng Ñaïi hoïc Coâng nghieäp TP Hoà Chí Minh 
I. ÑAËT VAÁN ÑEÀII. VAÄT LIEÄU VAØ THÖÏC NGHIEÄM
1. Vaät lieäu vaø thieát bò thöïc nghieäm
Thöïc nghieäm söû duïng baûn hôïp kim nhoâm vôùi quycaùch 30
×
40
×
2.0mm, thaønh phaàn chuû yeáu (% khoáilöôïng) cuûa caùc nguyeân toá laø: 0.2~0.6 Si, 0.35 Fe, 0.10Cu, 0.10 Mn, 0.45~0.9 Mg, 0.10 Zn, coøn laïi laø Al. Hoùachaát tinh khieát: KOH, Na
2
SiO
3
, (NaPO
3
)
6
, NaOH,Na
2
HPO
4
, NaAlO
2
, Na
2
B
4
O
7
.Thieát bò thöïc nghieäm: nguoàn ñieän moät chieàu coù theåñieàu chænh töø 0~380 V; maùy hieån vi ñieän töû queùt SEM(JSM26360, Nhaät Baûn); maùy thöïc nghieäm ma saùt vimoâ (UMT–II, Trung Quoác); maùy doøng xoaùy kó thuaät soá ño ñoä daøy (TT230, Trung Quoác).
2. Thöïc nghieäm
Quy trình coâng ngheä cuûa quaù trình oxi hoùa anoát ñieänaùp cao: ñaùnh boùng hoùa hoïc
duøng nöôùc taåy saïch caùcion
oxi hoùa anoát ñieän aùp cao
taåy saïch caùc ionhong khoâ
tieán haønh ño löôøng caùc chæ tieâu cuûa maøngoxi hoùa.
 
Quaù trình oxi hoùa baét ñaàu ôû maät ñoä doøng laø 0A.dm
-2
, trong 10 giaây ñaàu maät ñoä doøng taêng leân3A.dm
-2
; trong quaù trình oxi hoùa ñieän aùp lieân tuïc taêngcao, maät ñoä doøng coá ñònh laø 3A.dm
-2
. Khi ñieän aùp ñaïttôùi 372 V thì khoâng taêng nöõa, luùc naøy maät ñoä doøngbaét ñaàu giaûm vaø khi giaûm tôùi 1,6 A.dm
-2
thì quaù trìnhoxi hoùa keát thuùc. Trong quaù trình oxi hoùa coù söû duïngñöôøng oáng laøm laïnh vaø maùy khuaáy ñeå khoáng cheá nhieät ñoä luoân ôû döôùi 40. Sau khi keát thuùc quaù trìnhthöïc nghieäm, ghi laïi thôøi gian vaø tieán haønh kieåm traño löôøng caùc chæ tieâu, tính naêng cuûa maøng oxi hoùa.
a. Pha cheá caùc heä dung dòch ñieän phaân 
Löïa choïn pha cheá ba heä dung dòch ñieän phaân cô baûn, sau ñoù theâm vaøo moãi heä treân muoái vaø chaát phuïgia. Caùc heä dung dòch ñieän phaân ñöôïc pha cheá nhö baûng 1, trong ñoù C
4
H
4
O
6
Na
2
laø chaát phoøng choáng söïphaùt hoûa vaø H
3
BO
3
laø chaát duøng ñeå ñieàu chænh pH.
10
Soá c
 
 h
 
 u
 
 y
 
 eâ
 
 n ñeà 
(01)/2012
Hoùa hoïc & ÖÙng duïng
III. KEÁT QUAÛ VAØ THAÛO LUAÄN
b. Phöông phaùp thöïc nghieäm veà ñoä choáng aên moøn cuûa maøng oxi hoùa 
Thaønh phaàn cuûa chaát aên moøn: K
2
CrO
7
3 gam, HCl25cm
3
(d =1.19), nöôùc caát 75cm
3
. Cho 1 gioït dungdòch chaát aên moøn leân beà maët cuûa lôùp maøng oxi hoùañaõ ñöôïc laøm saïch vaø ñoàng thôøi ghi thôøi gian, khi gioïtdung dòch vöøa chuyeån thaønh maøu xanh thì thí nghieämkeát thuùc. Laøm laïi thí nghieäm 3 laàn, laáy giaù trò trungbình, döïa treân keát quaû ñoù seõ ñaùnh giaù ñöôïc khaû naêngchoáng aên moøn cuûa lôùp maøng oxi hoùa.
1. Hieän töôïng thí nghieäm
Tieán haønh oxi hoùa anoát hôïp kim nhoâm ñieän aùp caovôùi ba heä dung dòch ñieän phaân treân. Khi thí nghieämbaét ñaàu, do coù söï taùc duïng cuûa doøng ñieän 1 chieàu vaøodung dòch ñieän phaân laøm cho treân beà maët cuûa anoát hôïpkim nhoâm xaûy ra quaù trình oxi hoùa ñieän hoùa, taïo neânlôùp maøng oxi hoùa moûng, sau ñoù lôùp maøng oxi hoùa daøydaàn leân, ñeå maät ñoä doøng oån ñònh thì ñieän aùp cuûa doøngñieän 1 chieàu phaûi lieân tuïc taêng. Khi ñieän aùp vöôït quagiôùi haïn 220V, treân beà maët lôùp maøng oxi hoùa coù hieäntöôïng phoùng ñieän vaø keøm theo hieän töôïng chaùy saùngcoøn goïi laø hoà quang ñieän [1]. Ñoái vôùi 3 heä ñieän phaântreân thì thôøi gian hoà quang daøi ngaén khaùc nhau. HeäNa
2
SiO
3
vaø NaAlO
2
, do maøng oxi hoùa hình thaønh vaø phaùttrieån raát nhanh neân thôøi gian hoà quang chæ khoaûng 20giaây. Ñoái vôùi heä Na
2
HPO
4
trong thaønh phaàn dung dòchcoù muoái Na
2
B
4
O
7
neân quaù trình laéng ñoïng chaäm hôn sovôùi hai heä kia. Vì vaäy maøng oxi hoùa phaùt trieån chaäm,thôøi gian hoà quang laø 52 giaây.
2. Söï aûnh höôûng cuûa muoái ñeán thôøi gian oxi hoùavaø ñoä daøy cuûa lôùp maøng oxi hoùa
a. Söï aûnh höôûng cuûa muoái natrihexametaphotphat - (NaPO 
)
ñeán thôøi gian oxi hoùa 
Ba heä dung dòch ñieän phaân ñöôïc pha cheá nhö ôû baûng1, sau ñoù theâm vaøo ba heä treân muoái (NaPO
3
)
6
vôùi caùcnoàng ñoä khaùc nhau. Keát quaû thöïc nghieäm ñöôïc bieåu thòôû hình 1.Muoái natrihexametaphotphat laø loaïi chaát phaân taùnvoâ cô thöôøng duøng [2,3], noù coù khaû naêng laøm phaân taùncaùc chaát voâ cô khoù hoøa tan trong nöôùc, caûn trôû hay canthieäp tôùi löôïng keát tinh cuûa muoái voâ cô khoù tan treân beàmaët kim loaïi.
Hình 1.Moái quan heä giöõa noàng ñoä (NaPO
3
)
6
trongcaùc heä ñieän phaân khaùc nhau vaø thôøi gian oxi hoùa
 
Söï coù maët cuûa (NaPO
3
)
6
trong heä Na
2
SiO
3
laøm giaûmroõ reät löôïng Al(OH)
3
vaø SiO
2
keát tuûa treân beà maët kimloaïi, vì vaäy trong phaïm vi noàng ñoä nhaát ñònh coù theåkeùo daøi thôøi gian oxi hoùa; khi noàng ñoä cuûa (NaPO
3
)
6
ñaït tôùi 1 trôû leân thì thôøi gian oxi hoùa cuûa heä Na
2
SiO
3
khoâng thay ñoåi. Ñoái vôùi heä Na
2
HPO
4
, theâm (NaPO
3
)
6
vôùi moät löôïng nhaát ñònh seõ laøm taêng noàng ñoä cuûa goáctrong dung dòch, coù lôïi cho vieäc taïo maøng, toác ñoä taïomaøng taêng thì thôøi gian oxi hoùa caøng ngaén; khi noàngñoä cuûa (NaPO
3
)
6
vöôït qua 1, taùc duïng phaân taùn vaø toácñoä taïo maøng giaûm laøm cho thôøi gian oxi hoùa taêng leân[8]. Trong heä NaAlO
2
, noàng ñoä cuûa ion raát cao neântoác ñoä taïo thaønh Al(OH)
3
lôùn, taùc duïng phaân taùn cuûa(NaPO
3
)
6
khoâng roõ raøng, thôøi gian oxi hoùa thay ñoåikhoâng lôùn. Toùm laïi, noàng ñoä cuûa (NaPO
3
)
6
ôû möùc hôïplí laø töø 2g.L
-1
5g.L
-1
.
b. AÛnh höôûng cuûa noàng ñoä muoái natrivonframat - Na 
WO 
tôùi ñoä daøy cuûa maøng 
Chaát phuï gia Na
2
WO
4
coù taùc duïng laøm taêng hieäusuaát taïo maøng, lí do laø khi noàng ñoä chaát phuï giaNa
2
WO
4
taêng leân, laøm taêng ñaùng keå söï hình thaønhcaùc trung taâm taïp chaát [10] treân beà maët hôïp kimnhoâm, laøm cho dieän tích khu vöïc hoà quang taêng leânroõ reät, do ñoù ñoä daøy cuûa maøng khoâng ngöøng taêngleân. Khi pha cheá, moãi heä dung dòch ñieän phaân ñeàutheâm vaøo 2 gam.L
-1
(NaPO
3
)
6
(phoøng ngöøa khaû naêngdung dòch ñieän phaân bò ñuïc khi bò oxi hoùa), cuoái cuøngtheâm vaøo muoái Na
2
WO
4
. Söï aûnh höôûng cuûa noàng ñoämuoái Na
2
WO
4
tôùi ñoä daøy cuûa maøng oxi hoùa ñöôïc trìnhbaøy ôû hình 2.
Hình 2. Moái quan heä giöõa noàng ñoä Na
2
WO
4
trong caùcheä ñieän phaân khaùc nhau vaø ñoä daøy cuûa maøng oxi hoùa
Ñoái vôùi heä Na
2
SiO
3
vaø heä Na
2
HPO
4
khi theâm moätlöôïng nhaát ñònh muoái Na
2
WO
4
laøm cho ñoä daøy cuûamaøng oxi hoùa taêng leân roõ reät. Khi noàng ñoä cuûa muoáiNa
2
WO
4
taêng leân hôn 5 g.L
-1
, ñoä daøy maøng oxi hoùacuûa heä Na
2
SiO
3
tieáp tuïc taêng leân, trong khi ñoù ôû heäNa
2
HPO
4
ñoä daøy maøng oxi hoùa laïi khoâng taêng, maøcoøn giaûm xuoáng; noàng ñoä cuûa Na
2
WO
4
vöôït qua 10g.L
-1
, dung dòch cuûa heä ñieän phaân oxi hoùa Na
2
SiO
3
trôûneân ñuïc, anoát hôïp kim nhoâm bò ñoát chaùy. Quan saùt thí nghieäm nhaän thaáy raèng, khi oxi hoùa dung dòch ñieänphaân saûn sinh ra raát nhieàu haït vaät chaát nhoû laøm chodung dòch trôû neân ñuïc. Trong heä NaAlO
2
, muoái Na
2
WO
4
cuõng coù taùc duïng nhö treân, tuy nhieân hieän töôïngkhoâng roõ raøng, khi noàng ñoä Na
2
WO
4
vöôït qua 6 g.L
-1
thì dung dòch ñieän phaân cuõng trôû neân ñuïc.Nhöõng keát quaû treân cho thaáy: muoái Na
2
WO
4
vôùinoàng ñoä thaáp coù lôïi cho quaù trình oxi hoùa anoát hôïpkim nhoâm, noù coù theå laøm taêng ñoä daøy maøng oxi hoùa,caûi tieán chaát löôïng vaø laøm cho maøng oxi hoùa boùngsaùng hôn; khi noàng ñoä cuûa muoái Na
2
WO
4
cao laøm chodung dòch ñuïc, vaät lieäu bò ñoát chaùy. Noàng ñoä hôïp lí cuûa muoái Na
2
WO
4
ñoái vôùi moãi heä ñieän phaân laø khaùcnhau. Ñoái vôùi heä Na
2
SiO
3
, dung dòch ñieän phaân raát oånñònh, ñoä daøy maøng ñaït ñöôïc toát nhaát.
c. AÛnh höôûng cuûa haøm löôïng muoái (NaPO 
)
tôùi ñoädaøy maøng oxi hoùa 
Cho muoái (NaPO
3
)
6
vôùi caùc noàng ñoä khaùc nhau vaøomoãi heä ñieän phaân treân. Keát quaû thí nghieäm ñöôïc theåhieän ôû hình 3.
Hình 3. Moái quan heä giöõa noàng ñoä (NaPO
3
)
6
trongcaùc heä ñieän phaân vaø ñoä daøy maøng oxi hoùa
Töø hình 3 nhaän thaáy raèng, neáu theâm moät löôïngthích hôïp muoái (NaPO
3
)
6
thì ñoä daøy maøng oxi hoùa seõtaêng leân, ñieàu naøy ñöôïc lí giaûi bôûi muoái (NaPO
3
)
6
coùkhaû naêng keùo daøi thôøi gian laéng ñoïng ñeå taïo maøng.Ñoái vôùi 2 heä Na
2
SiO
3
vaø NaAlO
2
, khi noàng ñoä cuûa(NaPO
3
)
6
ñaït tôùi 10 g.L
-1
thì ñoä daøy maøng oxi hoùakhoâng thay ñoåi.ÔÛ heä Na
2
HPO
4
, noàng ñoä cuûa ion OH- töông öùngthaáp, trong quaù trình oxi hoùa tæ leä hoøa tan cuûa maøngnhoû, phaûn öùng phaân taùch oxi yeáu,do ñoù maøng oxihoùa taïo ra boùng saùng vaø mòn; quan saùt beà maët cuûamaøng baèng kính hieån vi ñieän töû nhaän thaáy: ñoä xoáp cuûa
Soá ch
 
 u
 
 y
 
 eâ n ñ 
 
 eà 
(01)/2012
Hoùa hoïc & ÖÙng duïng
 
11

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Trương Pham liked this
Trương Pham liked this
Trương Pham liked this
Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->