Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TFAR 10

TFAR 10

Ratings: (0)|Views: 351 |Likes:
Published by Adi Reiko

More info:

Published by: Adi Reiko on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
Fabricarea si repararea autovehiculelor rutiere .............………………………………………………………….Capitolul 10
228
10. TEHNOLOGIA DE FABRICARE
Ş
lRECONDI
Ţ
IONARE A PISTOANELOR, SEGMEN
Ţ
ILOR
Ş
IBIELELOR
Gruparea acestor piese într-un capitol separat are la baz
ă 
criteriulconstructiv (fac parte din grupa ambielaj), tehnologia de fabricare
ş
i recondi
ţ
ionarefiind deosebit
ă 
de la o pies
ă 
la ceal
ă 
lalt
ă 
. Totu
ş
i pentru executarea diferiteloropera
ţ
ii de prelucrare r
ă 
mân valabile problemele de baz
ă 
prezentate în capitoleleprecedente (prelucrarea suprafe
ţ
elor exterioare sau interioare, a canalelor,alezajelor, diferitelor g
ă 
uri etc.) adaptate la specificul fiec
ă 
rei piese în parte.
10.1. FABRICAREA
Ş
I RECONDI
Ţ
IONAREA PISTOANELOR10.1.1. Condi
ţ
ii tehnice, materiale, semifabricate.
Condi
 ţ 
ii tehnice -
Particularit
ăţ
ile constructive
ş
i func
ţ
ionale impun pentruexecu
ţ
ia pistoanelor o înalt
ă 
precizie dimensional
ă 
, a formei, a dispunerii reciprocea elementelor geometrice precum
ş
i a suprafe
ţ
ei. Principalele condi
ţ
ii tehnice se potvedea în figura 10.1.Din motive economice de prelucrare, toleran
ţ
ele strânse ce se impun pentrusuprafa
ţ
a exterioar
ă 
se ob
ţ
in prin sortarea pistoanelor pe grupe dimensionale.Pistoanele fabricate ca piese de schimb se execut
ă 
la trepte de repara
ţ
ii de +0,25,+0,5, sau +1 mm
ş
i se marcheaz
ă 
corespunz
ă 
tor R1, R2, R3.Calitatea superafe
ţ
elor prelucrate depinde de rolul acestora în procesulfunc
ţ
ion
ă 
rii.Pentru suprafa
ţ
a exterioar
ă 
R
a
=0,6-0,2
µ
m; pentru suprafe
ţ
ele canalelor desegmen
ţ
i R
a
=1,4-0,8
µ
m pentru alezajul bol
ţ
ului R
a
=0,4-0,2
µ
m.Pe suprafe
ţ
ele prelucrate nu se admit zgârieturi, rizuri, bavuri, urme delovituri sau alte defecte.Toleran
ţ
a privind masa pistonului se admite în limitele 0,5 ... 2% din masatotal
ă 
a pistonului.Pentru a se putea realiza împerecherea pistonului cu bol
ţ
ul
ş
i biela pe grupe,acestea se marcheaz
ă 
prin poansonare sau vopsire, indicându-se pentru pistoanesemnul grupei dimensionale, de mas
ă 
 
ş
i de alezaj pentru bol
ţ
. În condi
ţ
iile tehnicese mai prescriu: profilul pistonului în plan longitudinal
ş
i transversal; tratamentulde protec
ţ
ie; condi
ţ
iile de marcare.
 Materiale -
Având în vedere condi
ţ
iile de func
ţ
ionare a pistonului, aliajelede aluminiu s-au dovedit ca fiind cele mai satisf 
ă 
c
ă 
toare, datorit
ă 
calit
ăţ
ilor pe carele au: conductivitate termic
ă 
ridicat
ă 
, densitate mic
ă 
, propriet
ăţ
i antifric
ţ
iunesuperioare
ş
i uzinare u
ş
oar
ă 
.
 
Fabricarea si repararea autovehiculelor rutiere .............………………………………………………………….Capitolul 10
229
Dup
ă 
con
ţ
inutul elementului de aliere, aliajele de aluminiu pentru pistoanese împart în dou
ă 
grupe: aliaje pe baz
ă 
de siliciu grupa Al - Si - Cu - Mg - Ni(silumin) si aliaje pe baz
ă 
de cupru Al - Cu - Ni - Mg (aliaje Y).
 Aliaje pe baz
ă
de siliciu
- Aceste aliaje posed
ă 
coeficient de dilatare termic
ă 
 redus care se mic
ş
oreaz
ă 
pe m
ă 
sura cre
ş
terii con
ţ
inutului de siliciu. Aliajelehipereutectice corespund cel mai bine cerin
ţ
ei de a avea un coeficient de dilatarecât mai apropiat de cel al cilindrului. Datorit
ă 
acestui fapt jocurile la rece pot fi maimici, reduse. Majoritatea constructorilor utilizeaz
ă 
aliaje eutectice datorit
ă 
dilat
ă 
riilor reduse, dar mai ales pentru calit
ăţ
ile lor bune de frecare
ş
i uzur
ă 
; totodat
ă 
elesunt mai pu
ţ
in sensibile la formarea fisurilor. Aliajele hipereutectice sunt maidificile la turnare iar pentru a reduce pericolul de fisurare la turnare se adaug
ă 
 sodiul ca modificator: de asemenea ele rezist
ă 
mai pu
ţ
in la oboseala termic
ă 
.Rezisten
ţ
a mecanic
ă 
mai slab
ă 
a aliajelor pe baz
ă 
de siliciu la temperaturi ridicateconduce la sec
ţ
iuni mai mari, deci la pistoane mai grele. Totu
ş
i m
ă 
rirea sec
ţ
iuniieste compensat
ă 
de densitatea mai mic
ă 
a acestor aliaje. Datorit
ă 
propriet
ăţ
lor lor,aliajele eutectice sunt aliaje standard pentru executarea pistoanelor de diferitetipuri, în cazul unor m.a.c. puternic solicitate se folosesc aliaje hipereutectice.
 Aliaje pe baz
ă
de cupru -
Aliajele din aceast
ă 
grup
ă 
au coeficientul dedilatare cel mai mare, din care cauz
ă 
pistoanele se prev
ă 
d cu jocuri m
ă 
rite ceea cefavorizeaz
ă 
intensificarea uzurilor grupului piston - segmen
ţ
i - cilindrul. Deasemenea aceste aliaje se caracterizeaz
ă 
printr-o fluiditate mic
ă 
 
ş
i tendin
ţ
a de aforma fisuri la cald. Datorit
ă 
propriet
ăţ
ilor mecanice ridicate, aliajele pe baz
ă 
decupru se utilizeaz
ă 
pentru execu
ţ
ia pistoanelor ale motoarelor cu aprindere princompresie, cu o puternic
ă 
solicitare termic
ă 
.
Semifabricatele
- La execu
ţ
ia pistoanelor semifabricatele se ob
ţ
in printurnare în cochil
ă 
sau matri
ţ
are; unele încerc
ă 
ri se refer
ă 
la realizarerasemifabricatelor prin sinterizare din pulberi de aliaje de aluminiu hipereutectice.Turnarea în cochilie este procedeul cu cea mai mare aplicabilitate deoarecese asigur
ă 
o structur
ă 
cu granula
ţ
ie fin
ă 
 
ş
i caracteristici mecanice ridicate.Precizia semifabricatelor este mai înalt
ă 
, calitatea suprafe
ţ
elor este maibun
ă 
, ceea ce determin
ă 
mic
ş
orarea adaosurilor pentru prelucrarea mecanic
ă 
 
ş
icre
ş
terea coeficientului de utilizare a metalului; în acest caz se prev
ă 
d adaosuri de0,8.,.1,2
µ
m pe o parte. Procedeul permite turnarea pistoanelor cu forma caloteicomplicat
ă 
(cazul motoarelor cu injec
ţ
ie direct
ă 
).Pentru mic
ş
orarea uzurilor canalului primului segment la pistoaneleputernic înc
ă 
rcate termic se poate incorpora un inel din font
ă 
cenu
ş
ie sau aliat
ă 
 (fig.10. 2, a, b, c), în unele cazuri (exemplu, motorul D 2156 HMN) în calotapistonului se introduce la turnare piesa inelar
ă 
din font
ă 
aliat
ă 
(fig. 10.2, d) pentru aevita arderea muchiei superioare a camerei de ardere din piston. În aceast
ă 
situa
ţ
ieinelul
ş
i piesa de protec
ţ
ie sunt realizate cu leg
ă 
turi între ele. Aceste piese seincorporeaz
ă 
fie prin metoda BMI (realizarea unor rizuri pe suprafa
ţ
a piesei,cur
ăţ
irea perfect
ă 
 
ş
i turnarea sub presiune) fie prin metoda ALFIN (acoperire cu unstrat de aluminiu prin introducerea într-o baie de aluminiu pur, ob
ţ
inerea unui stratde aluminat de fier, turnare în timpul când înc
ă 
stratul de aluminiu intermediar este
 
Fabricarea si repararea autovehiculelor rutiere .............………………………………………………………….Capitolul 10
230
 în stare plastic
ă 
).
Fig. 10.1. Desenul de execu
ţ
ie ai unui piston de MAC

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Napau Adelin liked this
Napau Adelin liked this
ionion liked this
georgemarian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->