Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Abap Project

Abap Project

Ratings: (0)|Views: 260|Likes:
Published by bandistechnology

More info:

Published by: bandistechnology on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
 
Jiovdngm @t< Zpdhduczwnw @chmd Gocdn< `chmdz(}gjbhiniktFkocdn(jioJih}cj}<
6=6/5=562255. 646:6642255.2;46242260
 
Vckg 3
@CHMDz ]GJBHINIKDGZVNI] HI<== KCTC]PD HCKCP . COGGPVG] @GBDHM OCD]PDUCHCO < 766635JIH]CJ]< 6=6/5=562255.46:6642255.2;46242260GOCDN<`chmdz(}gjbhiniktFkocdn(jio 
 
Ieendhg)Ihndhg / [ggaghmz)Pgkwncp `c}jbgz cnzi cucdnc`ng C@CV ‚ VPILGJ] "=6 Mctz Mwpc}dih .0 Bpz Mcdnt $@CZDJZ
3(
 
P): Cpjbd}gj}wpg0(
 
Ztz}go Nchmzjcvg Wzgm dh D@O. Mgnid}}g:(
 
Zinw}dih Ochckgp Iugpudg{
]pchzvip} Ochckgogh} Ztz}go "]OZ$
=(
 
Vpg Pgngczg % Viz} Pgngczg Cj}dud}dgz7(
 
Ocdh }cza % Zw`}cza jpgc}dih chm Wzg dh pgcn }dog5(
 
]pchzvip} Pgswgz} ]tvgz;(
 
Jihzdz}ghjt Jbgja 
Vpilgj} Bdgpcpjbt
2(
 
CZCV Og}biminikt"7 Vbczg mdzjwzzdih dh mgv}b$4(
 
Mdeegpgh} pingz . ngugnz chm vizd}dihz {d}bdh ipkchd|c}dih36(
 
Mdeegpgh} adhmz ie vpilgj} % ]djag}z33(
 
IZZ Hi}gz % ZCV OCPAG] Vncjg30(
 
Mijwogh} eni{3:(
 
]gjbhdjcn Mijwogh} Mgzdkh3=(
 
Ewhj}dihcn Mijwogh} Mgzdkh37(
 
Whd} ]gz} Mijwogh} 35(
 
BV Swcnd}t Jgh}gp ]gz}dhk ]iin ]i ]pcja Mgegj}z
Vpikpco chcntzdz {d}b }bg C@CV Mg`wkkgp
3;(
 
]bg hg{ C@CV Mg`wkkgp {d}b ]{i ‚ vpijgzz Cpjbd}gj}wpg32(
 
Wzgp dh}gpecjg ie }bg C@CV Mg`wkkgp34(
 
Wzdhk }bg Mg`wkkgp06(
 
Mdeegpghjg `g}{ggh jnczzdjcn % Hg{ Mg`wkkgp03(
 
Mg`wkkdhk `cjakpiwhm Li`00(
 
Mg`wkkdhk VIV WV zjpggh(0:(
 
Mg`wkkdhk wvmc}g }cza ewhj}dih oimwng0=(
 
Oimdetdhk % Vpgvcpdhk ]gz} Mc}c dh Mg`wkkgp
Vgpeipochjg ]iinz
 
 
 
Jiovdngm @t< Zpdhduczwnw @chmd Gocdn< `chmdz(}gjbhiniktFkocdn(jioJih}cj}<
6=6/5=562255. 646:6642255.2;46242260
 
Vckg 007(
 
Jimg dhzvgj}ip05(
 
Gr}ghmgm vpikpco jbgja 0;(
 
Pwh}dog chcntzdz02(
 
ZSN ]pcjg04(
 
Nc}gz} }iin dh GJJ eip vgpeipochjg ]whdhk
Pgvip}z
:6(
 
Gugh}z dh jnczzdjcn chm dh}gpcj}dug pgvip}z "mg}cdn jnczzgz$(:3(
 
Mdeegpgh} ]gjbhdswgz }i kghgpc}g dh}gpcj}dug pgvip}z(:0(
 
Zw`od}}dhk pgvip} }i mdeegpgh} vpikpcoz ip }pchzcj}dihz(::(
 
Kghgpc}dhk pgvip}z wzdhk vpijgmwpcn chm i`lgj} ipdgh}gm cvvpicjb jihjgv}(:=(
 
ZCV chm C@CV Ogoipt pgnc}gm vpikpcoz:7(
 
CNU Pgvip} < Zdovng CNU 0( @nija :( Bdgpcpjbt:5(
 
Mdeegpgh} {ctz }i kghgpc}g edgnm jc}cnik:;(
 
Mdeegpgh} {ctz }i bchmng gugh}z {bdng jcnndhk cnn ewhj}dih oimwngz:2(
 
Wzdhk mdeegpgh} ewhj}dih oimwngz ndagd(
 
KG]YKNI@CNZYEPIOYZNUJYEWNNZJP. PGWZGYCNUYVIVWVY]IYZGNGJ].dd(
 
Mdeegpgh} {ctz }i ednn edgnm jc}cnik. oimdet epih} ghm edgnm jc}cnik ce}gp wzgpdh}gpcj}dih(:4(
 
Bchmng swch}d}t edgnmz. Grd} gugh}z dh dh}gpcj}dug CNU(=6(
 
Jinipdhk pi{z. jinwohz. jgnnz. oimdetdhk ve/z}c}wz dh CNU(=3(
 
Mthcodj CNU Kghgpc}dih wzdhk ecj}ipt og}bim=0(
 
Kghgpc}dhk pgvip}z wzdhk jih}cdhgpz wzdhk jnczzgzd(
 
JNYKWDYMIJADHKYJIH]CDHGPdd(
 
JNYKWDYGCZTYZVND]]GPYJIH]CDHGPddd(
 
JNYKWDYJWZ]IOYJIH]CDHGPdu(
 
JNYKWDYZVND]]GPYJIH]CDHGP
Mc}c Mdj}dihcpt
=:(
 
Mdeegpgh} {ctz }i jpgc}g ]c`ng }tvgz==(
 
Vpdocpt chm zgjihmcpt dhmgr jpgc}dih chm wzg(=7(
 
Cj}wcn ewhj}dih ie ]c`ng ocdh}ghchjg kghgpc}ip dh pgcn }dog. ]pchzcj}dih Gugh}z(=5(
 
Zgcpjb Bgnv< Gngogh}cpt. Jinngj}dug( Wzg ie jinngj}dug zgcpjb bgnv dh vpikpco(=;(
 
Mdeegpgh} {ct }i c}}cjb zgcpjb bgnv }i c }c`ng edgnm(=2(
 
Udg{z< Mc}c`czg udg{. Vpilgj}dih Udg{. Ocdh}ghchjg udg{. Bgnv Udg{=4(
 
Nija i`lgj}z. NW[(76(
 
Mdeegpgh} }tvgz ie nija i`lgj} 73(
 
Jbchkdhk }bg nija i`lgj} epio ihg oimg }i chi}bgp oimg70(
 
Ghbchjdhk z}chmcpm miocdh7:(
 
Jpgc}dih ie }gr} }c`ng wzdhk ocdh}ghchjg udg{7=(
 
Bi{ }i ocdh}cdh }bg gh}pdgz dh }c`ng {d}biw} ]OK977(
 
Jpgc}dih % Wzg ie Viin % Jnwz}gp ]c`ngz75(
 
Mdeegpgh} adhmz ie ewhj}dih oimwng7;(
 
Mdeegpghjg `g}{ggh wvmc}g chm pej ewhj}dih oimwng
@MJ
 
 
Jiovdngm @t< Zpdhduczwnw @chmd Gocdn< `chmdz(}gjbhiniktFkocdn(jioJih}cj}<
6=6/5=562255. 646:6642255.2;46242260
 
Vckg :72(
 
Jcnn ]pchzcj}dih. Zgzzdih Og}bim(74(
 
[bdjb og}bim }i wzg dh pgcn }dog chm {bt 956(
 
Wvnicm mc}c wzdhk @CVD(53(
 
Mdeegpgh} {ctz ie bchmndhk gppipz dh jcnn }pchzcj}dih(50(
 
Wvnicmdhk mc}c }bpiwkb jcnn }pchzcj}dih chm bchmndhk gppip }bpiwkb zgzzdih og}bimz`czgm ih pgcn }dog zjghcpdi(5:(
 
Ndod}c}dihz dh @MJ(5=(
 
Dh}gpecjgz< Dh`iwhm. iw}`iwhm. pgcmdhk edng wzdhk nikdjcn edng vc}b(57(
 
Pwh}dog mg}gpodhc}dih ie zgzzdih ip jcnn }pchzcj}dih og}bim55(
 
Wvnicmdhk mc}c epio Grjgn wzdhk edgnm zto`in cvvpicjb5;(
 
Pwh chm Vpijgzz c zgzzdih {d}biw} kidhk }i ZO:752(
 
Mdeegpgh} wvmc}g oimgz dh jcnn }pcj}dih dh GJJ5(654(
 
0 biwpz jnczz eip mdeegpgh} swgz}dihz dh @MJ;6(
 
Vpikpco eip mgvghmgh} }pchzcj}dihz wzdhk J](
DMIJ
 ;3(
 
Jpgc}dih ie nikdjcn ztz}go. vip}z. mdz}pd`w}dih oimgn. vcp}hgp vpiedng(;0(
 
Iw}`iwhm % dh`iwhm vpijgzz;:(
 
Jpgc}dih ie jwz}io DMIJ {d}b swcndedgp zgkogh} cvvpicjb;=(
 
[pd}dhk viz}dhk vpikpco eip iw}`iwhm % dh`iwhm vpijgzz;7(
 
Oc}gpdcn ocz}gp pgnc}gm gr}ghmgm DMij wzdhk wzgp grd}(;5(
 
Pgcn ]dog zjghcpdi ih viz}dhk ]pchzcj}dih mc}c pgnc}gm }i VP . VI;;(
 
Pgcn ]dog zjghcpdi }i viz} gr}ghmgm DMij ]tvg pgnc}gm }i ughmip Ocz}gp
@CVD
;2(
 
Mdeegpgh} adhm ie PEJz chm }bgdp wzg(;4(
 
Jwz}io @CVD kghgpc}dih(26(
 
Wzg ie @CVD/Og}bimz dh [ipaeni{(23(
 
Bchmndhk Gr}ghzdih z}pwj}wpgz dh @CVD(
@CMD ) WZGP GRD]
20(
 
Edhmdhk @CMD dz Wzdhk ]pcjg Ndz}. Vcjackg. C@CV [ipa`ghjb. ]pchzcj}dih2:(
 
Zjpggh/ grd} Ghbchjgogh} dh UC63. wzdhk mdeegpgh} wzgp grdz}z dh ZCVOU=7C vpikpco(2=(
 
Ewhj}dihcn iugpudg{z ie vpilgj} ztz}go. ZM. OO chm pgnc}gm wzgp grd} ) @CMD(27(
 
Mdeegpghjg `g}{ggh Jnczzdj chm AGPHGN. @CMDZ(25(
 
Ghbchjgogh}z< Vpg grdz}. iugp{pd}g grd} 2;(
 
[ipadhk {d}b Ghbchjgogh} Zvi} chm ecnn `cja jnczz dh @CMD dovngogh}c}dih22(
 
Mg}cdn mdzjwzzdih ih ghbchjgogh} zvi} GZY@CMDYOGY@CVD ie}gh wzgm dh pgcn }dog24(
 
[ipadhk {d}b dovndjd} ghbchjgogh}(46(
 
Jwz}io @CMD jpgc}dih(43(
 
Ghbchjdhk dh}gpecjg(40(
 
Mdeegpgh} pgcn }dog zjghcpdi @CMD chm WZGP GRD] dovngogh}c}dih
NZO[
4:(
 
Mdpgj} dhvw} og}bim. zgzzdih og}bimz4=(
 
Bchmndhk grjgv}dihz. piw}dhgz chm ucndmc}dihz dh NZO[(

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->