Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 2050

Diari Més 2050

Ratings: (0)|Views: 1,537 |Likes:
Published by DiariMes
Diari gratuït del Camp de Tarragona
Diari gratuït del Camp de Tarragona

More info:

Published by: DiariMes on May 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2012

pdf

text

original

 
Divendres, 25 de maig de 2012núm. 2.050www.diarimes.com
Unió reclama el dretd’encapçalar la llista deCiU a Tarragona
POLÍTICA
 
El cap local d’UDC, Robert Vendrell, recorda, a la seu del PP,que hi poden optar després del darrer fracàs liderat per CDC.
 
P3
TARRAGONA
L’AMPA de l’Escola del’Arrabassada vol unasolució sobre la ubicacióque no suposi capsobrecost.
 
P4REUS
Editen una guiad’autocontrol perquè elsestabliments compleixinamb la normativa.
 
P8ESPORTS
Xavi Bartolo: «AlNàstic pot venir tant unentrenador de la casacom un de fora».
 
P19
AVUI
El Reus espera el Barça a les semifinalsde la Lliga Europea en vèncer el Lodi (3-1)
HOQUEI PATINS
 
Els italians es van avançar a la primera meitat, però Marín vaigualar abans del descans. Caldú i Adroher van sentenciar en el segon acte.
 
P21
Xavi Caldú (esquerra), perseguint Platero per la pista italiana.
HOCKEYPISTA.IT
JOCS MEDITERRANIS
BallesterospresentaTarragona 2017a empresariscatalans
L’alcalde ho va fer alCercle d’Economia, aBarcelona.
 
P2
ACN
Josep Fèlix Ballesteros.
RESTAURACIÓ
Els millorsespecialistes enpreparar cafèses donen cita aFiraReus
La proposta va arrencarahir, amb resultatsexquisits.
 
P10
CRISTINA AGUILAR
Alguns dels jutges.
 
2
diarimés
25/05/2012
TARRAGONA
Urgent, es busquen persones responsables que vulguin adoptaraquest gatets d’un mes i mig, una de color gris i una altre tricolor.T’animes? Necessiten una llar i que els cuidin bé. Tel. 695 33 34 64Fernando.
ADOPCIÓ D’ANIMALS
Vicente M. Izquierdo
Tarragona 2017 va donar ahir unnou pas per donar-se a conèixerarreu amb la presentació del pro-jecte més ambiciós de la ciutatal Cercle d’Economia, a la CiutatComtal, on Josep Fèlix Balleste-ros va explicar, a grans trets, elper què, el com i el quan dels JocsMediterranis.L’alcalde de Tarragona va ex-plicar els passos a seguir en elspropers sis anys a empresaris ca-talans, els quals no es van volerperdre l’explicació del batlle, quiva vendre els Jocs com una granoportunitat, no tan sols per a laprovíncia tarragonina, sinó per atota Catalunya, tot incidint en lagran importància que tindrà Bar-celona en aquest esdevenimentesportiu i social.A l’acte no hi va faltar ningú, jaque hi van ser presents totes lespersonalitats imaginades i perimaginar, des de polítics de totsels colors de la ciutat de Tarrago-na, ns a Pasqual Maragall, pas-sant pel subdelegat del Governa Tarragona, Jordi Sierra; el pre-sident de la Cambra de Comerç,Albert Abelló o una bona repre-sentació del Gimnàstic.Van ser prop de tres quartsd’hora en els que Ballesteros vaoferir un discurs centrat en què«Tarragona 2017 és l’oportunitatde la dècada», tot afegint que «ésuna cursa que ens situarà coma model i com a referents en totun mercat importantíssim, comés el dels països de la Mediterrà-nia que es troben en un momentde desenvolupament clau i queaglutinen una població de 450milions de persones».Amb un parlament ferm i ambvocació de convicció envers elsprop de dos centenars de perso-ens que es van aglutinar a la salaprincipal del Cercle d’Economia,l’alcalde de Tarragona va repas-sar el moment econòmic de laprovíncia, assegurant que «elproducte interior brut (PIB) tar-ragoní l’any 2008 va arribar nsals 5.600 milions d’euros, ambun PIB per habitant de 40.300euros. Pel que fa al pes dels sec-tors econòmics, els serveis tenenuna participació que arriba al62% del valor afegit grut, seguitde la indústria». Ballesteros, amés, va remarcar que el momenteconòmic, per a tots, és moltcomplicat, ressaltant queUn dels majors reclams pelsquals Tarragona busca que lesmajors empreses conïn enaquest esdeveniment esporti ésperquè, per exemple, «la FamíliaMediterrània la composaran mésde 6.000 persones, i es preveuenmés de 50.000 pernoctacionsd’atletes i jutges de competi-ció durant els Jocs», apuntava,a la vegada que armava que«l’assistència d’espectadors escalcula en 150.000, que traduïten pernoctacions del turismeassociat a l’esdeveniment se-rien més de 45.000. Tarragonai Catalunya disposaran d’unanestra immillorable per pro-jectar-se arreu, especialment enl’àmbit mediterrani, que està enun momenthistòric i econòmicdeterminant». «Tarragona és elsegon municipi capçalera d’àreacomercial de Catalunya, amb unmercat potencial només per dar-rere de Barcelona», afegia.«Som una ciutat per invertir,fer negocis i, sobretot, per viu-re», manifestava Ballesteros, quiva explicar l’evolució de Tar-ragona a tots els nivells, des del’empresarial ns a l’educatiu,passant pel cultural i el d’infra-estructures, tot lamentant-se perque l’AVE no pugui fer aturada alcentre del municipi.El que més demanaven els as-sistents abans de l’acte era ques’exposessin els passos a seguiri que s’expliqués un calendarid’actuació, el qual va explicar,punt per punt, un Ballesterosque no va ser gaire especíc, jaque encara no és possible ser-hoper la llunyania dels Jocs. «En-guany ens centrarem en elaborarel Pla Director, l’eina bàsica peridenticar el que és necessari pelcorrecte desenvolupament delsJocs. De cara al 2013 buscaremla captació de voluntaris per talde calibrar el grau d’implicaciódels ciutadans i serà un any deconcreció, disseny i licitació delsprojectes constructius i equipa-ments més importants».
JOCS MEDITERRANIS
Tarragona 2017 es dóna a conèixerals empresaris catalans a Barcelona
Josep Fèlix Ballesteros va ser l’encarregat de presentar, al Cercle d’Economia, el projecte més ambiciós de la ciutat
«Tarragona 2017 ésl’oportunitat de ladècada», va exclamarBallesteros
CEDIDA
Josep Fèlix Ballesteros, durant un moment del seu discurs, davant l’atenta mirada de les autoritats.
 
3
25/05/2012
diarimés
TARRAGONA
Laia Díaz
Els acords de la federació deConvergència i Unió estableixenque en cas d’una derrota electo-ral en unes municipals Unió potreclamar el dret d’encapçalar lasegüent llista.Tot i que no va voler armarsi demanaran liderar la llista demanera ocial de cara al 2015,el cap de l’executiva local delsdemocristians, Robert Vendrell,va recordar que és una qüestióque ja haguessin pogut reclamaren les darreres municipals. Enaquest sentit, també va assegu-rar que «Unió és un partit ambaspiracions de poder, però no hovolem a qualsevol preu».Vendrell va fer aquestes de-claracions sota l’atenta miradad’Alejandro Fernández, porta-veu del Partit Popular a l’Ajunta-ment, amb qui es va reunir ahiral matí a la seu dels populars. Latrobada es va produir per inicia-tiva de Fernández que va convi-dar al democristià poc desprésque sorgís la informació d’unpossible pacte estable entre elssocialistes i els populars. Els dospolítics es van mostrar oberts aestablir consensos entre les se-ves formacions per tal de podertirar endavant els grans projectesde ciutat.Fernández va reiterar la ideaque el govern de Ballesteros estàconduint la ciutat ns a un estatde paràlisi i va assegurar que perdinamitzar l’acció de govern,tant si estan o no a l’oposició,cal garantir certa estabilitat alconsistori. D’altra banda, lesdues formacions van constatarque entre elles hi ha molt puntsde consens i que «hi ha moltstemes en els que podem sumarmajoria», remarcava el popularque recordava que ja s’havienaliat per restar competències ala Junta de Govern Local i traslla-dar-les al Consell Plenari. A més,durant la trobada també es vantractar qüestions relacionadesamb el Mercat Central o a l’edi-ci del Banc d’Espanya, entred’altres temes que van preferirno desvetllar.Per la seva banda, Vendrellva lamentar que no se li haguésacudit a ell la iniciativa de convo-car una trobada i va armar que,de cara a la ciutadania, «el méssaludable és que tots els par-tits ens entenguem». Això sí, eldemocristià va assegurar, entretant de consens i bones paraules,que també hi havia hagut algu-nes qüestions que no s’havienposat sobre la taula perquè «hi hacoses en les que ja sabíem que noens posaríem d’acord i no caliaperdre-hi el temps».
El personalisme de Ballesteros
Preguntat pels periodistes sobreles paraules del cap de l’execu-tiva local de Convergència, JoanBasora, que el titllava de volerser personalista per haver ofertatun pacte estable a l’alcalde, Fer-nández va respondre amb to de broma que «quan Basora parlade personalisme em ve al cap laimatge de les tanques de Balles-teros durant la campanya elec-toral i la seva plataforma «Amicsper Ballesteros».Per acabar, Fernández vaexpressar la seva voluntat dereunir-se amb la resta de for-macions de la ciutat durant lesproperes setmanes, tot i que vaassegurar que encara no hi hadates concretades.
POLÍTICA
Vendrell reclama el dret d’Unió aencapçalar la llista de les municipals
El cap de l’executiva local democristiana es va reunir ahir al matí amb Alejandro Fernández (PP)
ACN
Alejandro Fernández (PP) i Robert Vendrell (UDC) ahir després de la reunió a la seu dels populars.
Carme Mas
El Partit Socialista va denunci-ar ahir un bloqueig per part delPartit Popular en les inversionsdel territori tarragoní desprésde l’aprovació dels Pressupos-tos Generals. El diputat al Con-grés dels Diputats, Joan Ruizva posar de manifest que elpressupost «s’ha reduït dràsti-cament al territori i dicultaràtirar endavant les inversionsque hi havia pendents, sobre-tot, a nivell d’infraestructures».En aquest sentit, Ruiz va deta-llar que «no hi haura res de resper la continuació de l’A7 tantpel nord com pel sud, ni perl’estació del sud de l’AVE, ni pelPasseig Marítim de Cunit, nipel centre d’investigació de laQuímica ni pel de nutrició de laURV, etc».Ruiz va remarcar que «no-més tirarà endavant la prolon-gació de la T-11 entre Tarragonai Reus que durarà un any més inalitzar l’autovia ns al Mo-rell, que pràcticament ja estàacabada».El diputat tarragoní al Con-grés va concloure que «nal-ment les amenaces del PP s’hancomplert i s’han fet reals i aixòafectarà als tarragonins». Enaquest sentit, el diputat socia-lista va recordar que «el propermes de setembre més d’un cen-tenar de tarragonins es queda-ran sense feina i això voldrà dirmés gent a l’atur i que hi hagimés nombre d’escolars peraula. També afectarà als pen-sionistes, i més sectors, entred’altres».Ruiz va concloure que «si cautot el que hi ha previst, sobretota nivell d’infraestructures, l’ac-tivitat econòmica del territories veurà totalment afectada».El diputat va anar més enllài va armar que «això ha estatpossible per la votació de totsels diputats del PP, inclosos elsde Tarragona».Per la seva banda, des del PPs’ha assegurat que els pressu-postos preveuen una inversióde més de 200 milions d’eurosnomés en infraestructures.
El PSC denuncia unbloqueig del PP en lesinversions del territori
PRESSUPOSTOS
Les infraestructures seran les més afectades

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->