Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Tieu su Bo truong Bo Cong an Tran Dai Quang

Tieu su Bo truong Bo Cong an Tran Dai Quang

Ratings:
(0)
|Views: 797|Likes:
Trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Nguồn: http://trandaiquang.net/tieu-su-bo-truong-bo-cong-an-tran-dai-quang/
Trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ chính Trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Nguồn: http://trandaiquang.net/tieu-su-bo-truong-bo-cong-an-tran-dai-quang/

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2012

pdf

text

original

 
XrẪk Ėầc W|gkj ´ XcỀ| pụ Bồ xrƶốkj Bồ @økj gk XrẪk Ėầc W|gkj
XcỀ| pụ Bồ xrƶốkj Bồ @økj gk XrẪk Ėầc W|gkj
XcỀ| pụ xðe xạx `Ừg ėỐkj `må
XrẪk Ėầc W|gkj
Xrâk xrễkj jcỔc xmcỊ| xcỀ| pụ xðe xạx `Ừg ėỐkj `må
XrẪk Ėầc W|gkj
‐ Ữs ~cék
Bồ `måkm XrỄ
/ Bồ xrƶốkj
Bồ @økjgk
+Bồ xrƶốkj Bồ @økj gk XrẪk Ėầc W|gkjPckm kjæs9 72!76!73<>W|é w|çk9
Kckm Bïkm
+Xïe dcằe+++
Xïe dcằe
Kmấv legco+++
Kmấk xck eỔc w|g Legco9
ĖĀkj dõ
 
Bgk bcék xấv
Eễc õ dcằk ėðkj jðv }ck jục ~ệ ėỄg `mể
bgkbclkxgvFxrgkhgcw|gkj+klx
 
Bồ xrƶốkj XrẪk Ėầc W|gkj9 ]âs hỷkj ėồc kjţxmge eƶ| `måkm xrỄ jcềc kjækm @økj gk^cỊx ‐ Eỳ mỠv xç` xảs ėồ` hca}ck xầc pâk bgs ĖæKẼkjMPB@ oẪk ėẪ| xcék `økj bỗ `mể pỗ VEC xầc ^cỊxKgeXr|kj W|ỗ`9 Pỷ xmấx ~ệ kmỡkj ~cék xm|ỗ` oæexỤ xmỄx kjƶổc^Ị xckm ^ckgpgx%2 `Ừg ^cỊx Kge `m|ảk bỄ vmðkjoék w|ỳ ėầaØkj V|xck xcằv w|Ạk `mcằ` `Ẻv `mợg då`mmaầx dma ~ţ dmå mầx kmâk
 
MAX ĖKJXCK Xử@@MÅKM XRGK KCKM W\@ VMÒKJBCK ĖAOÒKJ HÂKVMÇV O\XXMJCCĖC KJACLKJOCPM 
VHNes\RO+`ae
 
Mễ` mæe/ mễ` ~Ễ9 Jcça pƶ ‐ Xcằk pỳ+Oõ o|ấk `måkm xrỄ9 @ga `Ậv+
Ữs ~cék Xr|kj ƶƧkj ĖẠkj
dmðg ]/ ]C
Ữs ~cék Bồ `måkm XrỄ
dmðg ]CĖầc bcỀ|
W|ỗ` mồc
dmðg ]CCC
Xðe xạx w|ç xrïkm `økj xç`
% :!73:2%76!73:29 Mễ` ~cék xrƶổkj @Ạkm pçx Kmâk hâk+% 76!73:2%76!73:<9 Mễ` ~cék Xrƶổkj ^Āk mðg Kjaầc kjỡ
Bồ Kồc ~Ử
-kgs oæ Bồ @økj gk#+% 76!73:<%77!73:>9 @çk bồ @Ử` BẠa ~Ị `måkm xrỄ C/ Bồ Kồc ~Ử+% 72!73:=%3!73=29 @çk bồ @Ử` BẠa ~Ị `måkm xrỄ CC/ Bồ Kồc ~Ử+% 3!73=2%>!73=:9 Vmð xrƶốkj vmòkj kjmcỊv ~Ử/ @Ử` BẠa ~Ị `måkm xrỄ CC/ Bồ Kồc ~Ử4 mễ` Ėầc mễ` Gk kckm -xỤ 73=7%73=>#+% >!73=:%>!73369 Xrƶốkj vmòkj Xmge eƶ|/ Xrƶốkj vmòkj kjmcỊv ~Ử/ @Ử` BẠa ~Ị `måkm xrỄ CC/ Bồ Kồc ~Ử4 mễ` oõo|ấk `ga `Ậv xầc Mễ` ~cỊk Kj|sỌk Çc W|ỗ` -76!73=3%8!7337#+% >!7336%3!733>9 Vmð Bå xmƶ ĖẠkj Ừs/ Vmð @Ử` xrƶốkj @Ử` Xmge eƶ| Gk kckm rỐc Vmð @Ử` xrƶốkj vmỬ xrç`m@Ử` Xmge eƶ| Gk kckm/ XỜkj `Ử` Gk kckm4 mễ` Ėầc mễ` O|ấx
Mæ Kồc
-7337%7338#+% 3!733>%76!26669 Ữs ~cék Bgk Xmƶổkj ~Ử ĖẠkj Ừs XỜkj `Ử` Gk kckm/ Bå xmƶ ĖẠkj Ừs/ @Ử` xrƶốkj @Ử` Xmge| Gk kckm/ kjmcék `ợ| pckm xầc Mễ` ~cỊk @måkm xrỄ w|ỗ` jcg MỐ @må Eckm -7338%733:#+% 76!2666%8!266>9 Vmð Bå xmƶ ĖẠkj Ừs/ Vmð XỜkj `Ử` xrƶốkj XỜkj `Ử` Gk kckm/ Bồ @økj gk/ Xmcằ| xƶỔkj-2660#4 ėƶỠ` vmakj mæe vmð Jcça pƶ kĀe 2660+% 8!266>%7!26779 Xr|kj xƶỔkj -8!266:#/ Ữs ~cék Xmƶổkj ~Ử ĖẠkj Ừs @økj gk Xr|kj ƶƧkj/
Xmợ xrƶốkj Bồ@økj gk
4 ėƶỠ` vmakj mæe Jcça pƶ kĀe 2663+ Xầc Ėầc mồc ėầc bcỀ| xaæk w|ỗ` oẪk ] `Ừg ĖẠkj ėƶỠ` bẪ| ~æaBgk `mẬv mækm Xr|kj ƶƧkj ĖẠkj+% 7!2677%72!26779 Xr|kj xƶỔkj/ Ữs ~cék Xmƶổkj ~Ử ĖẠkj Ừs @økj gk Xr|kj ƶƧkj/ Xmợ xrƶốkj Bồ @økj gk+ XầcĖầc mồc ėầc bcỀ| xaæk w|ỗ` oẪk ]C `Ừg ĖẠkj ėƶỠ` bẪ| ~æa Bgk `mẬv mækm Xr|kj ƶƧkj ĖẠkj/ ėƶỠ` Xr|kj ƶƧkjbẪ| ~æa Bồ @måkm xrỄ4 ėầc bcỀ| W|ỗ` mồc dmðg ]CCC+ Xầc DỰ mễv xmợ kmẬx W|ỗ` mồc Dmðg ]CCC/ ėƶỠ` W|ỗ` mồc vmé`m|ảk oæe
Bồ xrƶốkj Bồ @økj gk
+% XỤ <!72!26779 ĖỐkj `må ėƶỠ` xmĀkj w|âk mæe xỤ Xr|kj xƶỔkj oék XmƶỠkj xƶỔkj/ Bå xmƶ ĖẠkj Ừs @økj gkXr|kj ƶƧkj/ Bồ xrƶốkj Bồ @økj gk+
 
PƧ ėỐ `ç` xmækm ~cék @måkm vmỪ
 
PƧ ėỐ `ç` xmækm ~cék Bồ @økj gk
 
XrẪk Ėầc W|gkj ^chla @mgkklo
Oõ jcẠc ~ệ mcỊk xƶỠkj `çv eấv }|Ậx mcỊk jẪkbổ bcỀk W|s KmƧkXmƶỠkj xƶỔkj XrẪk Ėầc W|gkj mồc ėæe`ókj `mỪ xỄ`m W|ỗ` mồc B|ojgrcgBồ xrƶốkj Bồ @økj gk XrẪk Ėầc W|gkj xrïkmbæs @mể xmỄ 63 `Ừg Bgk Bå xmƶ
 
VHNes\RO+`ae
 
Økj XrẪk Ėầc W|gkj hỷ vmcék mễv xmợ < Bgk@mể ėầa @Ạc `ç`m xƶ vmçv XZ
 
XrẪk Ėầc W|gkj Vmaxa
 
VHNes\RO+`ae

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->