Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Tay Son - Kế hoạch hành động

Tay Son - Kế hoạch hành động

Ratings: (0)|Views: 50|Likes:
Published by WSSP_QuyNhon

More info:

Published by: WSSP_QuyNhon on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2012

pdf

text

original

 
 
_INL \
ệNG IÊNG ěỈ
NG
IRJ L
ỻ 
ÂN M
Ậ[ NƥỘ 
MPË P
]ANG
\
GÂNC
29%9;22
O[&\
D
GE
ẫMG GËNG ěỗ
NC
 GẫMG N  MG G N
G_Q
ỀN É ]ƫN
 
ẵ 
ge
Ảmg gëng Ēố
nc Ruq ge
mg ru
n jö M\Y guq
ển \éq ]Ƣn
 
2
 
 
2.
Ộ GỀ GN
99.
 G ěN GNG
9
92          
9
99       
<
9=         
<
9<               
?
9?              
09.0 Wéq
     
3
93              
3
97          
3
=
N G Gỻ GỀN   GG
3
      
22
 
ẵ 
ge
Ảmg gëng Ēố
nc Ruq ge
mg ru
n jö M\Y guq
ển \éq ]Ƣn
 
9
2. CA
Ộ 
A \GA
_ MG_NC
 
g
         æ ả    
Ruq
geẢmg
r
uận jö
m
gắ| |gậa yấn mợb Guqển
  
g
        ? č       Ể 
 
&
 
Wéq l
nc Ibn Ru
n jö mg
| |g
a y
n m
b Guq
n4
&
 
\gëng j
{ \yunc |éf \ëa ncuqèn

4
&
 
\gëng j
  
a \yuq
Ể  F Ỗ 
nc4
&
 
Ibn gëng mâm ruq
 
ng m
n |ga
| i
ổ 
a mgæng ruq
n pë mge {gá{ mâm ge
 
nc4
&
 

a p
Ổ 
a dgéu ru
n jö mg
| |g
a y
n }ang ge
| |
a ncu
n8
ả 
f i
e '2! ca
f |ga
u{gâ| |g
a |
a ncu
n i
nc mâmg |âa }
l
nc pë |âa mg
* jëf {gén mef{e}| |
 *†*
'9! |g
a i
 
 ø Ỗ 
a cabn pë |
 ø ồ* '=! Ỗ 
a céq ü nga
f |y
{gæ mge |gucef pë p
n mguq
n yâm4
&
 
M
a |ga
n g
|g
nc |gu cef pë p
n mguq
n mg
| |g
a y
n }ang ge
| i
Ẳ  ả  
 

mâm |ybnc |ga
| i
|gu cef pë p
n mguq
n yâm mý mg
  
nc |
 
 

fi
e
       
q mge mâm dgu p
  
m {g
m p
4
&
 
Ca
f |ga
   
nc
    Ỗ 
nc |
 
  
iía yâm pë%ge
m }
 l
nc iía mgün j
{ g
 
{ p
}ang ga
 
a4
&
 

a p
Ổ 
a g
|g
nc ru
n jö mg
| |g
a q |
*
ả 
f i
e mg
| |g
a jéq nga
ỏ  
m |gucef |
|
| m
mâm ncu
n
  
pë w
 ø
 
 
ng m
b I
Q |
4
&
 

a p
Ổ 
a ru
n jö mg
| |g
a y
n münc ncga
{*
ả 
f i
e y
nc |eën i
mâm mg
| |g
a
  
m w
jö {gñ g
 
{ |yenc {g
f pa dguün paèn m
   ổ 
{gâ| }ang mg
| |g
a.
  G ěN GNG
 

|g
m ga
n |gëng münc
Ruq ge
mg ru
n jö mg
ắ 
| |g
a
ấ 
n m
b Guq
n
* f
| je
| mâmge
 
nc {g
  
m |a
n gëng |yenc

 
č Ổ 
a. Mâm ge
    
m |yêng iëq|yenc
   
.
9.2
 
\gëng j
{ Ibn ru
n jö mg
| |g
a y
n m
b Guq
n
Ibn Ru
n jö mg
| |g
a y
n m
b Guq
n }
 
 
m |gëng j
{ |y
m |gu
m

ibn Ngén lénGuq
n. Ibn nëq }
mg
u |yâmg nga
f p
 
 ẳ   
 
   
|g
mga
n
Ruq
 
ge
mg ru
n jö mg
ắ 
| |g
a y 
ấ 
n m
b Guq
n
. \goe l
da
n* mâm
  
}
 
 
m |gëng j
{
    
|g
m |ga
   *    
jëf {gén mef{e}| |
a ncu
n pë iía mgün j
{ g
 
{ p
}ang. Ibn Ru
n mg
| |g
a y
n m
b Guq
n {g
a ibe c
f |
| m
mâm ièn jaèn rubn* c
f mý

ibn Ngénlén Guq
n 'mg
|yê!* [gùnc Ru
   
* [gùnc Dang |
G
|
nc* [gùnc \ëa ncuqèn
 F Ỗ 
nc* 'mâm! münc |q ru
n jö mg
| |g
a* mâm dgu münc ncga
{ pë m
f müncncga
{*
  
|
m
b Guq
n* mâm i
ng pa
n* Ibn Ru
n jö mâm m
f münc ncga
{

 jënc ncg
* mgæng ruq
n |g
|y
n* mgæng ruq
Ể í%Ỗ 
nc* ]
ổ 
Caâe l
m* G
a [g
n
Ibn R
   
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->